Přední strana obálky 5/2022 (49 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 5/2022

Vesnice roku 2022
Ve středočeském Polabí nedaleko Poděbrad leží obec Kostelní Lhota, letošní držitelka titulu Vesnice roku 2022. Právě zde se počátkem října sešli všichni zástupci obcí, které v soutěži Vesnice roku v Programu obnovy venkova v letošním roce získaly zlatou stuhu krajských vítězů. Přestože bylo sychravo proběhlo setkání v radostné atmosféře, kterou pro všechny účastníky připravila hostitelská obec.
Knihovna roku
Ministr kultury Martin Baxa předal počátkem října v Zrcadlové kapli Klementina ceny Ministerstva kultury ČR „Knihovna roku 2022“. V kategorii „základní knihovna“ se stala knihovnou roku Místní veřejná knihovna v Praze-Dolních Chabrech. Zvláštní ocenění získaly Knihovna Smrčná z kraje Vysočina a Knihovna městyse Choltice z Pardubického kraje.
Osobnost venkova
Do „Síně slávy – pocta za rozvoj venkova“ byl uveden Mgr. Radko Martínek, jako osobnost venkova 2022. Ocenění uděluje Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova, ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova ČR, Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR.
56. Dny malých obcí
Krátce po komunálních volbách se nově zvolení představitelé venkovských obcí sešli na 56. konferenci Den malých obcí v Olomouci a v Praze ve velkém počtu více než šesti stovek účastníků. Vyslechli přednášky pěti resortů – ministerstev pro místní rozvoj, životního prostředí, vnitra, financí a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
Jak si poradit s příjmy a výdaji rozpočtu obce?
V České republice proběhly na konci září komunální volby. Nově zvolení představitelé, bez rozdílu, zda se jedná o zkušené matadory nebo o nováčky, všichni budou muset čelit novým výzvám v podobě rostoucí inflace a cen energií. První důležitým úkolem, který před staronovými zastupitelstvy stojí, je sestavení rozpočtu na příští rok a zajistit tak plynulé hospodaření obce.
Hospodaření obcí za osm měsíců 2022
V tomto textu se zabýváme dopady na hospodaření obcí a krajů měla opatření související s covidem, válka na Ukrajině a následné prudké zvýšení cen energií vedoucí ke značnému zvýšení cen materiálů a služeb. Výsledky obcí ukážeme zvlášť za obce bez Prahy a samostatně za hlavní město. Stejně tak se budeme zvlášť zabývat hospodařením krajů za uvedené období.
Obce a živnostníci
Z údajů statistického řadu vyplývá, že koncem roku 2021 v ČR podnikalo 985 787 živnostníků. Jedná se o počet aktivních živnostníků, tj. těch, kteří skutečně vykonávají nějakou podnikatelskou činnost, platí daň z příjmů a odvádějí příspěvky na sociální pojištění. Živnostníky nalezneme prakticky ve všech obcí, a to včetně i těch nejmenších.
Příspěvek na výkon státní správy
Podzimní měsíce bývají spojené s přípravou a následně schvalováním rozpočtů měst a obcí na další rok. Jednou z důležitých položek je samozřejmě příspěvek na výkon státní správy. Ministerstvo vnitra připravilo propočet na rok 2023. Mezi obce bude v roce 2023 rozdělena částka přibližně 10,78 mld. Kč. Celkově je výše příspěvku pro ÚSC ve výši 14,0 mld. Kč.
Zrcadlo doby
Informace z obcí, měst a regionů v krátkých a stručných zprávách. Liberecký kraj řeší sociálně ohrožená území, Zlínský kraj nastavil podmínky financování sociálních služeb, Karlovarský kraj se zabýval údržbou silnic a Kraj Vysočina uspořádal konferenci o financování rozvojových projektů.
Odborný seminář Sdružení tajemníků
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR letos plně obnovilo svoji činnost, pozastavenou předchozí pandemií koronaviru a jejími dopady. Pro vedoucí úřadů měst a obcí se podařilo obnovit prezenční setkávání na úrovních jednotlivých krajů i v celostátní podobě (členská schůze a podzimní celostátní odborný seminář).
Výkonová úhrada přenesené působnosti v oblasti sociální práce
Optimální model financování přenesené působnosti obcí a krajů je hledán dlouhou řadu let. U několika agend došlo k stanovení výkonové složky, závislé zpravidla na počtu úkonů. U výkonu sociální práce se však spravedlivé ocenění výsledku práce stanovuje velmi obtížně – při tomto druhu činnosti je pracovní úkon nesnadno měřitelný.
Novinky v zastavování bezvýsledných exekucí
Podzim roku 2022 je, pokud jde o exekuce zejména ve znamení milostivého léta, tedy nástroje, který umožňuje při splacení jistiny a snížených nákladů exekuce významně snížit celkovou exekučně vymáhanou částku. Vedle milostivého léta jsou zde i další způsoby, jak dlouhodobě neúspěšně prováděné exekuce zastavit. Vyplývají z velké exekuční novely zákona č. 286/2021 Sb.
Celostátní konference SMS ČR
Celostátní konference Sdružení místních samospráv ČR se konala 9. a 10. listopadu v Českém Krumlově. Hlavními tématy byla dostupnost a ceny energií, systém datových schránek, rozpočty obcí a sociální politika samospráv. Konference zejména odmítla návrh Národní ekonomické rady vlády (NERV), aby se úspory veřejných financí hledaly mimo jiné prostřednictvím slučování menších obcí.
FAST-CARE, šance k dokončení projektů
V rámci českého předsednictví EU byla podepsána legislativa umožňující flexibilnější čerpání evropských fondů (tzv. FAST-CARE). Programům se tak otevírají nové možnosti pro úpravu pravidel již schváleným projektům, kterých se současná krize dotkla nejvíce. Jedná se například o možnost rozdělit projekt na dva nebo uznat již proinvestované prostředky projektu, který nestihne být celý dokončen do prosince 2023.
Informace z Ministerstva pro místní rozvoj
Některé aktuality z resortu místního rozvoje – uvádí se informace o zasedání Rady pro obecné záležitosti, věnované politice soudržnosti, informace o pomoci obcím a městům při živelních pohromách, o jednání Národní stálé konference, o podpoře z evropských fondů, o aktualizaci vyhlášky o rozúčtování tepla a podpoře energetických úspor obcí a měst.
Obec účtuje
Ivana Schneiderová formou otázek a odpovědí reaguje na aktuální problémy v účtování obcí a vedle praktického návodu řešení konkrétních případů upozorňuje i na právní aspekty a legislativní nedostatky v příslušných předpisech, vždy však s konkrétním závěrem pro praxi obcí.
PO účtuje
Ing. Zdeněk Nejezchleb obdobným způsobem reaguje na účtování příspěvkových organizací. Formou odpovědí na dotazy osvětluje konkrétní příklady účtování.
Poplatek za komunální odpad
Praktické poznatky k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Článek neposkytuje komplexní výklad jednotlivých ustanovení místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, ale zaměřuje se na konkrétní případy z praxe.
Možné povolební komplikace
V průběhu měsíce října se ve většině obcí uskutečnila po zářijových komunálních volbách ustavující zasedání zastupitelstev. V rámci běžného dění se předpokládá, že zvolení členové zastupitelstva zvolí starostu, místostarostu a další členy rady obce a začne běžné fungování orgánů obce. Ne vždy tomu tak však bývá.
Odpovědi na dotazy
KVB advokátní kancelář nabízí představitelům měst a obcí informačně-poradenskou podporu. Odpovídá také na dotazy čtenářů – tentokrát např. o obsazování funkcí v zastupitelstvu, o povinnostech nájemce, náhradě za poškození a kontrolním výboru.
Obec a odpovědnost za škodu
Obce při výkonu veřejné moci (svěřené jim zákonem v rámci samostatné působnosti) odpovídají za škodu, kterou způsobí vydáním nezákonného rozhodnutí nebo nesprávným úředním postupem. Právní aspekty této problematiky postupně prezentujeme v seriálu článků.
Nové podmínky zemědělských dotací
Ačkoli se změny ve Společné zemědělské politice EU (SZP) primárně týkají podmínek, které budou muset při čerpání dotací dodržovat podnikatelé v zemědělství, alespoň o některých z těchto podmínek, případně o přínosech či rizicích dotačních programů by měli mít představu také představitelé obcí a měst. Mimo jiné také proto, že nové podmínky budou mít vliv i na majetek obcí a stav krajiny v jejich bezprostředním okolí.
Vyřizování žádosti o informace
Poskytnutím informací nebo vydáním rozhodnutí o odmítnutí žádosti povinnosti obcí při vyřizování žádosti zpravidla končí. Mohou ale nastat situace, ve kterých není žadatel s postupem obce při vyřizování žádosti spokojen nebo kdy nesouhlasí s jejím odmítnutím. Co vše žadatel vlastně může dělat a jaké jsou povinnosti obce?
K novele informačního zákona
Od 1. 1. 2023 nás čeká doplnění informačního zákona, které má původ v transpozici směrnice o otevřených datech a opakovanému použití informací veřejného sektoru. Tradičně se však dostaly do zákona rovněž další úpravy, které mohou být z pohledu obcí zajímavější než ty transpoziční. V tomto textu si všimneme otázek, které jsou využitelné v praxi obcí.
Digitální transformace veřejné správy
Jaká je realita v provázanosti ICT strategií na národní a místní úrovni? Zkušenosti autorů strategií digitální transformace a ICT pro místní a krajskou samosprávu říkají, že veřejná správa v území se nedočká zvýšeného používání digitálních služeb bez systémového přístupu a moderního řízení při rozpracování e-gevernmentu.
Nejen pro nové zastupitele
Informační systém Munis není jen elektronická spisová služba. Tento komplexní modulární systém pokrývá nabídkou aplikací většinu agend vykonávaných městskými a obecními úřady i provozních potřeb jako je účetnictví a fakturace. Článek představuje aktuální nabídku modulů obcím a městům.
Ekonomické dopady nevýstupních datových formátů
Elektronické dokumenty se ve veřejné správě začaly využívat spolu se schválením zákona o elektronickém podpisu. Tento institut byl stěžejní ve využití elektronických nástrojů pro právní jednání. Elektronická cesta však stále není běžným způsobem úřadování. Vždy je nutno dbát na kvalitu dokumentů.
Registr smluv
Jsou všechny vaše smlouvy nahrané v registru smluv opravdu uveřejněné? Kontroly smluv nahraných v registru smluv u veřejných subjektů ukazují, že u většiny povinných subjektů vykazuje třetina až polovina záznamů nedostatky v takové míře, že zákon o registru smluv je považuje za neuveřejněné (přesto, že jsou v nějaké podobě v systému registru smluv nahrány).