Přední strana obálky 4/2022 (43 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 4/2022

Komunální volby 2022
Prostřednictvím několika čísel a komentářem se vracíme k volbám do zastupitelstev obcí. Potvrdil se trend, který se týká politické příslušnosti kandidátů. Trvale roste počet kandidátů bez politické příslušnosti a klesá počet členů politických stran. Vedle porovnání číselných údajů se často také opět hovoří o nutnosti změny volebního zákona, kde zejména metoda přepočítávání hlasů na mandáty je nevhodná.
Kostelní Lhota jásá
Výsledky soutěže Vesnice roku 2022 s přehledným seznamem všech vítězných obcí a s charakteristikou každé Vesnice roku v jednotlivých krajích včetně fotografií. Celostátním vítězem soutěže a držitelem titulu Vesnice roku 2022 se stala středočeská obec Kostelní Lhota, na druhém místě je obec Třeštice z Kraje Vysočina a třetí je Poniklá z Liberecka.
Majetek obcí
Většina občanů, ale i zastupitelů, hodnotí zpravidla hospodaření svých obcí na základě plnění rozpočtových ukazatelů – vývoj příjmů, výdajů, či podle salda rozpočtu. Účetní závěrka však přináší mj. údaje o hodnotě majetku obce. Článek přináší údaje o majetku všech obcí (bez Prahy) a jeho struktuře. Majetek trvale roste a text porovnává údaje podle velikostních skupin i podle krajů.
Město pro byznys a Komunální projekt roku
Na jedné straně výzkum srovnává řadu údajů a hodnotí přístup obcí a měst k vytváření příznivého podnikatelského prostředí. Hodnocení řady objektivních údajů vyneslo na trůn město Lysá nad Labem, které je Městem pro byznys za rok 2021. Na druhé straně soutěž Komunální projekt roku hodnotila projekty obcí v devíti kategoriích a první cenu získal projekt Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří.
Zrcadlo doby
Informace z obcí, měst a regionů v krátkých a stručných zprávách. Karlovarský kraj se například podílí na výměně názorů při transformaci území z hlediska omezování těžby uhlí, Moravskoslezský kraj vstupuje do programu Obchůdek2021+, který podporuje venkovské prodejny a Kraj Vysočina měří úroveň znečisťujících látek v ovzduší v důsledku rostoucího dopravního zatížení.
Sdružení tajemníků nespí
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů v letošním roce plně obnovilo svoji činnost, která byla v uplynulých dvou letech pandemií koronaviru poměrně výrazně utlumena. Odborný seminář se zabýval zejména oblastí legislativních změn, kde současná aktuální problematika je zaměřena na platové poměry zaměstnanců měst, obcí a jejich úřadů.
Výnosy z hazardu
Analýza MF ČR potvrdila, že moderní regulace hazardu funguje, neboť za čtyři roky ubylo 80 % heren a 62 % automatů. Hazardní trh se však nezmenšuje a přesouvá se do online prostředí. Dělba výnosů daně z hazardu není spravedlivá a nabízí se, aby se tato daň stala jedním z prvních příjmů, které podpoří meziobecní spolupráci. Pokud by daň získávala sdružení obcí, odpadl by důvod pro herny za humny, mimo katastr obce.
Přívětivý úřad
Také v roce 2022 provedlo MV ČR hodnocení proklientského přístupu městských úřadů. V září byla vyhodnocena soutěž Přívětivý úřad, které se zúčastnilo celkem 125 úřadů obcí s rozšířenou působností. Prvenství v rámci celé republiky obhájil Kolín, na druhém místě skončil Liberec a na třetí příčku se probojovalo Znojmo. Soutěž dlouhodobě mapuje kvalitu přístupu úřadů z hlediska vztahu ke všem klientům.
Spolupráce s investory
Rozhovor s náměstkem pražského primátora je věnován problematice účasti developerů na rozvoji hlavního města. Schválená metodika stanovila podíl finančního i nefinančního plnění investora při změně územního plánu a zajišťuje vybudování potřebné infrastruktury a občanské vybavenosti při rozvoji území. Příspěvek investora je určitou substitucí RUD, která hodnotí aktivitu obce v dané lokalitě.
Informace z Ministerstva pro místní rozvoj
Některé aktuality z resortu místního rozvoje – uvádí se informace o navýšení rozpočtu resortu, kde prioritou je pomoc s energetickými úsporami. Ministerstvo dále přichází se zjednodušením staveb solárních panelů, představuje návrh na změnu zákona o zadávání veřejných zakázek, informuje o novelizaci stavebního zákona a o čerpání prostředků z evropských fondů včetně nových programů.
Obec účtuje
Ivana Schneiderová formou otázek a odpovědí reaguje na aktuální problémy v účtování obcí a vedle praktického návodu řešení konkrétních případů upozorňuje i na právní aspekty a legislativní nedostatky v příslušných předpisech, vždy však s konkrétním závěrem pro praxi obcí.
PO účtuje
Ing. Zdeněk Nejezchleb obdobným způsobem reaguje na účtování příspěvkových organizací. Formou odpovědí na dotazy osvětluje konkrétní příklady účtování.
Obec, sociální práce a finance
Obce mají v sociální oblasti nezastupitelnou úlohu. Existuje však zásadní rozpor mezi odpovědností, která je s výkonem této agendy spojena, a prostředky, které mají místní samosprávy k dispozici. V současné době rozhodují o naprosté většině zdrojů pro financování sociální práce orgány veřejné správy, které však nenesou přímou odpovědnost za výkon této činnosti na území měst a obcí.
Jednání za obec při uzavírání smluv
Uzavření smlouvy, případně realizaci jiného právního jednání obce, musí předcházet souhlas příslušného orgánu obce. Pokud ke schválení právního jednání příslušným orgánem obce nedojde, je právní jednání od počátku, tedy absolutně, neplatné. Právní postavení starosty, místostarosty a otázky pověření zaměstnance či jiné osoby jednáním za obec je podrobně analyzováno v textu článku.
Odpovědi na dotazy
KVB advokátní kancelář nabízí představitelům měst a obcí informačně-poradenskou podporu. Odpovídá také na dotazy čtenářů – tentokrát např. o prevenci černých staveb, obecních dotacích, finančním příspěvku seniorům, rozpočtové kázni či výběrovém řízení.
Obec a odpovědnost za škodu
Obce při výkonu veřejné moci (svěřené jim zákonem v rámci samostatné působnosti) odpovídají za škodu, kterou způsobí vydáním nezákonného rozhodnutí nebo nesprávným úředním postupem. Právní aspekty této problematiky postupně prezentujeme v seriálu článků.
Zapojení podnikatelů
Již podle starého zákona o odpadech byly obce na základě písemné smlouvy oprávněny do obecního systému odpadového hospodářství zapojit podnikatele. Nová právní úprava, pokud jde o zapojení podnikatelů do obecního systému, je v tomto směru striktnější a požaduje naplnění vícero požadavků. Předně by tato možnost zapojení podnikatelů měla být výslovně zmíněna v obecně závazné vyhlášce.
Vyřizování žádosti o informace
Ve čtrnáctém pokračování seriálu o vyřizování žádostí o informace se hovoří o obcích jako ochráncích informací o majetkových poměrech občanů. Dále se uvádí další důvody pro odmítnutí žádosti o podání informace.
Výsadba stromů v obcích
Jedním z nejčastějších projevů rostoucích snah o zlepšení stavu životního prostředí je výsadba stromů, a to nejen jako akt opětovného zalesňování po kůrovcové kalamitě, ale také výsadba nelesní zeleně v zemědělské krajině, a stále častěji i výsadba obecní a městské zeleně. Výsadba zeleně by se měla řídit celou řadou zásad, které však veřejně nejsou příliš známé.
Význam vodárenských nádrží
Význam vodárenských nádrží pro zabezpečení pitné vody v České republice je velmi důležitý. Našich stávajících 47 vodárenských nádrží pokrývá přibližně 50 % vyráběné pitné vody a bude to stačit i v dalším období. Snižuje se ale objem zásob podzemních vod. Proto bude nutné s ohledem na vývoj klimatu v budoucnosti zajistit větší propojení vodárenských soustav a navýšit zdroje povrchových vod.
Budoucnost fotovoltaiky
Unie komunitní energetiky představila návod pro starosty, jak v obci zřídit solární elektrárnu. V prvé řadě je potřeba provést průzkum dat – zmapovat spotřebu, dále zajistit potřebná povolení, naplánovat financování, zřídit obecní energetickou společnost k řízení provozu a zejména trvale od počátku intenzivně komunikovat s veřejností a všemi účastníky energetického provozu v obci.
Datové schránky se mění pod rukama
V roce 2023 má dojít k mnoha změnám v oblasti datových schránek, které budou mít výrazný dopad jednak na množství zřízených datových schránek, a tím potencionálních adresátů, jimž bude do těchto schránek doručováno, a jednak na parametry přenášených datových zpráv. V tomto příspěvku jsou popsány očekávané praktické dopady na města a obce.
Zlatý erb 2022
Malé ohlédnutí za soutěží Zlatý erb 2022 přináší ředitel soutěže Tomáš Holenda. Uplynulý ročník byl jeden z nejnáročnějších v celé historii soutěže o nejlepší internetové stránky měst a obcí. Hlavním důvodem bylo přepracování pravidel hodnocení, které se zaměřilo na služby pro veřejnost. Další ročník předpokládá uspořádání krajských kol soutěže ve všech krajích.