Přední strana obálky 3/2022 (39 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 2–3/2022

Hospodaření územních rozpočtů
Analýza hospodaření územních rozpočtů v roce 2021 a výhled financování na rok 2022 ukazuje příznivý vývoj, který po období kovidové pandemie navazuje na předchozí léta a územní rozpočty vykazují lepší výsledky než v roce 2019. Pro hospodaření v nastávajícím roce se doporučuje úsporné chování vzhledem k současnému nestabilnímu prostředí (válka, inflace, energetická nejistota).
Hospodaření obcí v roce 2021
Obce vloni hospodařily s příjmy o pět procent vyššími než v předchozím roce zásluhou růstu daňových příjmů, který nahradil pokles dotací. Výdaje obcí vzrostly jen o tři procenta, což svědčí o opatrnosti obcí při hospodaření s rozpočtem. Enormně se zvedl přebytek rozpočtu obcí (o 7,2 mld. Kč), což se odrazilo v dalším nárůstu peněz na jejich bankovních účtech. Při stávající inflaci to však není efektivní.
55. Dny malých obcí
Jarní Dny malých obcí (DMO) se konaly v návaznosti na dozvuky pandemie v posunutém termínu 5. dubna v Olomouci a 12. dubna v Praze. V programových blocích vystoupili představitelé ministerstev pro místní rozvoj, životního prostředí, financí, vnitra a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Prezentovala se řada odborných firem a zástupci měst i obcí.
Zrcadlo doby
Informace z obcí, měst a regionů v krátkých a stručných zprávách. Karlovarský kraj uskutečnil setkání se starosty vybraných měst, Středočeský kraj propojuje vodovodní sítě, Kraj Vysočina využívá vlastní drony k snímkování, Olomoucký kraj podporuje venkovské obce a hlavní město zahájilo obnovu Průmyslového paláce.
Analýza financování
Ministerstvo vnitra zpracovalo analýzu financování výkonu státní správy u statutárních měst. Byly použity tři metody zjištění míry krytí nákladů na výkon státní správy, a přestože na první pohled vykazují rozdílné hodnoty, setkávají se v řazení měst do spektra hodnot. S narůstajícím počtem úvazků v přenesené působnosti klesá míra krytí nákladů příspěvkem na výkon státní správy.
Informace z Ministerstva pro místní rozvoj
Některé aktuality z resortu místního rozvoje – uvádí se informace o vyhlášení podpory pro neziskové organizace, které mohou žádat o příspěvek do 10. června, dále zaznívá informace o čerpání prostředků z fondů EU i podrobná informace o novele stavebního zákona. MMR také vyhlásilo Program Ukrajina k rozšíření veřejných ubytovacích kapacit (dotace na opravy a vznik bytů či ubytoven).
Jednotné environmentální stanovisko
V souvislosti s novelizací stavebního zákona připravilo Ministerstvo životního prostředí stručný zákon o jednotném environmentálním stanovisku pro zjednodušení současného složitého systému vydávání mnoha stanovisek podle devíti různých zákonů. Bude tak v budoucnu bude vydáváno za oblast životního prostředí pouze jedno stanovisko pouze jedním úřadem. Z pohledu stavebníka dojde k zásadnímu zjednodušení.
Návrh novely nového stavebního zákona
MMR předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh novely nového stavebního zákona. Společně s tímto byl Ministerstvem životního prostředí předložen také návrh zákona o jednotném povolování v oblasti životního prostředí. Cílem předložených návrhů je zajistit rychlé, transparentní, digitální a občanovi blízké stavební řízení. Článek hodnotí hlavních změny, které návrhy přináší.
OBEC účtuje
Ivana Schneiderová formou otázek a odpovědí reaguje na aktuální problémy v účtování obcí a vedle praktického návodu řešení konkrétních případů upozorňuje i na právní aspekty a legislativní nedostatky v příslušných předpisech, vždy však s konkrétním závěrem pro praxi obcí.
PO účtuje
Ing. Zdeněk Nejezchleb obdobným způsobem reaguje na účtování příspěvkových organizací. Formou odpovědí na dotazy osvětluje konkrétní příklady účtování.
Třídění odpadu
Každý obyvatel ČR vytřídil loni skoro 72 kilogramů odpadu. To je o 5 kilogramů více než v roce 2020. Vyplývá to ze statistik, které Svazu měst a obcí ČR poskytla Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM. Češi loni v třídicích systémech obcí a měst vytřídili více než 766 tisíc tun využitelných odpadů, z toho téměř 55 % tvořily obaly. Navzdory pandemii tak lidé v roce 2021 vytřídili meziročně o 7,5 % odpadů více.
Třicet dva let v čele obce
Rozhovor se starostou Bělotína, který stojí v čele obce už 32 let ukazuje, co je možné postupnou a systematickou prací v obci dokázat. Vytyčené priority pro občany obce se zaměřily na vytvoření podmínek pro práci, zajištění bydlení a fungující školství v obci. Podmínkou byla infrastruktura, kterou postupně vylepšovali a budovali. Je to dobrý příklad pro předvolební období.
Historické město roku
Program regenerace památek je základem pro hodnocení soutěže Historické město roku. Titul získalo za rok 2021 město Boskovice. Představujeme také vítěze soutěže Památka roku, která má dvě kategorie. V „malé“ kategorii do 2 mil. Kč byla oceněna na prvním místě renovace Restaurace Peřeje v Klášterci nad Ohří a ve „velké“ kategorii zvítězil Městský dům v Truhlářské ulici, Praha 1.
Energetická komunita na Opavsku
S růstem cen energií se dávají do pohybu občanské aktivity. V očekávání nového energetického zákona, který by měl připravit cestu pro větší rozšíření obnovitelných zdrojů energie a výhodnější sdílení energií v rámci tzv. “energetických komunit“, byl na Opavsku založen spolek ENERKOM Opavsko. Vznik jednoho z prvních energetických společenství v ČR iniciovala MAS Opavsko.
Nároky představitelů obcí na odchodné
Z pohledu obcí je rok 2022 rokem volebním – na podzim dojde k pravidelné obměně obecních zastupitelstev, přičemž již nyní mnozí za stávajících zastupitelů zvažují, zda se o místo zastupitele budou opětovně ucházet. V případě, kdy se rozhodnou již nekandidovat, bude jim náležet odchodné. Článek problematiku odchodného přibližuje a blíže objasňuje právní institut odchodného.
Odpovědi na dotazy
KVB advokátní kancelář nabízí představitelům měst a obcí informačně-poradenskou podporu. Odpovídá také na dotazy čtenářů – tentokrát např. o prodeji pozemků, odpadovém hospodářství, odměnách členů zastupitelstva apod.
Obec a odpovědnost za škodu
Obce při výkonu veřejné moci (svěřené jim zákonem v rámci samostatné působnosti) odpovídají za škodu, kterou způsobí vydáním nezákonného rozhodnutí nebo nesprávným úředním postupem. Právní aspekty této problematiky postupně prezentuje Jan Břeň ve svém seriálu článků.
Výdaje v oblasti péče o děti
Od roku 2013 je v tříletých intervalech prováděna podrobná analýza celkových výdajů veřejných rozpočtů na zajištění ochrany ohrožených dětí. Je tak možné sledovat vývoj a rozpočtové priority státních i územních výdajů, které celkem v roce 2019 dosáhly částky 16,34 mld. Kč. Sjednocení roztříštěného systému je podmínkou pro změnu struktury financování.
Změny počtu obyvatel v obcích
Lidé svoji spokojenost s poskytováním služeb a s životem v obci dávají mnohdy najevo tím, že se odstěhují nebo zůstanou. Článek analyzuje změny počtu obyvatel v obcích, a to podle velikostních kategorií obcí, ale i podle jednotlivých krajů. Vylidňují se jen ty nejmenší obce a jejich počet mírně klesá. Počet obyvatel připadající v průměru na jednu obec je 1498.
Místní poplatek za systém odpadového hospodářství
Novelou zákona o místních poplatcích došlo k úpravě poplatků za komunální odpad v jednom zákoně, a tím se tak odstranila dvojkolejnost právní úpravy těchto poplatků. Jedním ze dvou poplatků za komunální odpad je poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. Článek reaguje na některé otázky, které jsou předmětem častých dotazů při aplikaci zákona v praxi.
Investice do pitné vody
Po dvou letech relativně příznivého množství dešťových srážek nad územím naší země se v letošním roce opětovně hovoří o riziku sucha, což je další signál o omezení zdrojů vody pro zemědělskou půdu a krajinu. Na dubnovém jednání Meziresortní komise Voda–Sucho se potvrdila nutnost dalších investic do zadržování vody v krajině a na tyto účely by tak měly jít v příštích letech řádově desítky miliard korun
Podzemní voda je neviditelná
Podzemní voda je neviditelná, ale její dopad je viditelný všude. Tento slogan se dosud v minulých letech nikdy neobjevil, a je to překvapivé, protože nezvratnou skutečností zůstává, že téměř veškerá sladká voda v kapalném stavu je voda podzemní. To si asi většina lidstva, ale ani řada vodohospodářů neuvědomuje. Význam podzemních vod je důležitý právě pro vodárenství.
Energetická soběstačnost venkova
Energetická soběstačnost venkova by se měla cíleně posilovat. Raketový růst cen energií, který fatálním způsobem zvyšuje náklady na výrobu a provoz čehokoli, staví nejen obce a města před rozhodnutí, na jaký energetický mix v budoucnosti vsadit. Je totiž zřejmé, že současné ceny jen tak neklesnou a působí jako urychlovač projektů, které v mnohém změní stávající strukturu energetických zdrojů.
Vyřizování žádosti o informace
Ve dvanáctém a třináctém jedenáctém pokračování seriálu o vyřizování žádostí o informace se hovoří o obcích jako ochráncích informací o majetkových poměrech občanů. Dále se uvádí další důvody pro odmítnutí žádosti o podání informace.
Úředně ověřený elektronický podpis
Od nabytí účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu, známého pod zkratkou „nařízení eIDAS“, vyvstala v České republice potřeba nového řešení pro elektronickou alternativu institutu úředně ověřeného elektronické podpisu.
Úroveň poskytovaných služeb
V minulém čísle jsme se seznámili s řízením kvality poskytovaných služeb (Service Level Management (SLM) a poznali druhy služeb poskytovaných veřejnou správou, tedy i jednotlivými městy a obcemi. Kvalita služeb poskytovaných municipalitami se těžko řídí bez znalosti jejich parametrů. Proto přístup SLM pomáhá přinášet řád do kvality poskytovaných služeb.
Konference ISSS
Na několika stránkách přinášíme informace z konference ISSS, která se konala v polovině května v Hradci Králové. Zaznívá stručný přehled programu, výpis stanovisek vybraných představitelů státních i odborných institucí, výsledky soutěží a ocenění, zpráva o setkání uživatelů informačních systémů Munis, představení Kraje Vysočina a jeho výsledků na poli elektronizace veřejné správy.