Přední strana obálky 5/2021 (42 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 5/2021

Volby, nová vláda, nový program
Novela volebního zákona změnila způsob přepočítávání hlasů na mandáty a více než milion hlasů zůstalo nevyužito. Pět vítězných stran ve dvou koaličních uskupeních připraví novou vládu a nový program. Úvahy o jeho obsahu se opírají o znění volebních programů. V redakčním článku jsou uváděny záměry o vytvoření chytrého státu a rovnocenných regionů.
Programové priority SMO ČR
V říjnu se konal v Hradci Králové XVIII. sněm Svazu měst a obcí ČR, na kterém byly schváleny programové priority Svazu na období 2021+. Ve čtrnácti kapitolách jsou formulovány obecné cíle i konkrétní záměry v jednotlivých odvětvích veřejné správy. Půjde například o omezení administrativní zátěže, navýšení daňových příjmů obcí a měst či o nastavení dotačních titulů.
Sedm základních požadavků
Celostátní konference a Republikové shromáždění SMS ČR se konalo počátkem listopadu v Ostravě. Sdružení místních samospráv vytyčilo ve vztahu k vládě a Parlamentu sedm zásadních požadavků k řešení – stavební zákon, střet zájmů, volební zákon, rozpočtové určení daní, odměňování v oblasti samospráv, modernizaci obcí a odpadové hospodářství.
Rozpočtové určení daní
Nastal čas pro změnu rozpočtového určení daní? To byla hlavní otázka na konferenci „Potenciál místní ekonomiky“, kterou pořádala Agentura pro podporu podnikání a investic Czechinvest v Praze počátkem listopadu. Účastníci konstatovali, že chybí pravidla pro větší zapojení privátního sektoru do veřejných projektů. Města a obce by potřebovala větší motivaci k podpoře podnikání ve svých regionech.
Zrcadlo doby
Informace z obcí, měst a regionů v krátkých a stručných zprávách. Ústecký kraj například schválil plán dopravní obslužnosti, Středočeský kraj ukončil projekt Chytrý venkov, Pardubický kraj má jako prioritu svého rozpočtu oblast zdravotnictví, Liberecký kraj usiluje o obnovu brownfieldů a Moravskoslezský kraj otevřel v Kopřivnici muzeum nákladních automobilů.
Setkání tajemníků
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR uspořádalo po téměř dvou letech Celostátní odborný seminář, kde bylo několik programových bloků. Ministerstvo vnitra informovalo mj. o aktivitách v oblasti zákona o státní službě, Ministerstvo pro místní rozvoj seznámilo s novinkami o implementaci stavebního zákona semináře byly i z oblasti resortů práce a sociálních věcí a spravedlnosti.
Příspěvek na výkon státní správy
Podzimní měsíce bývají spojené u samospráv s přípravou a následně schvalováním rozpočtů měst a obcí na další rok. Jednou z důležitých položek je samozřejmě příspěvek na výkon státní správy. Ministerstvo vnitra připravilo propočet na rok 2022 pro obce a kraje, tak jako každý rok s určitými parametrickými změnami. O navržených změnách píše David Sláma.
Moderní veřejná správa
V listopadu se v Olomouci konal pátý ročník konference Moderní veřejná správa, kterou pořádá sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy Ministerstva vnitra. Konference se letos zúčastnilo na 300 osob a 60 řečníků. Účastníci se seznámili a novinkami ve státní službě a v digitalizaci veřejné správy. Byly také předány ceny za kvalitu ve veřejné správě.
Jak obce financují investice?
Investice, měřené kapitálovými výdaji, jsou pro obce důležité. Umožňují modernizaci obecní infrastruktury a její rozšíření, a tím přispívají k lepším podmínkám pro život obyvatel a ke zvýšení kvality poskytovaných služeb. V rámci tří segmentů – stát, kraje a obce – to jsou obce, které na investice vynakládají největší část svých příjmů. Rozbor provádí Věra Kameníčková.
Co mohou obce očekávat
Pandemie koronaviru a na ni navazující opatření vlády, jak podpůrná, tak i restriktivní, se nemohly nedotknout rozpočtů obcí. Tato opatření ovlivnila jak příjmy, tak i výdaje obcí. V článku Věry Kameníčkové se srovnává, jak se život s covidem promítl do rozpočtového hospodaření obcí. V závěru se formulují ekonomická očekávání pro obce v letošním a příštím roce.
Zavedení oznamovacího systému
Směrnice Evropské unie o whistleblowingu dopadne na obce i kraje. K dosažení transparentního zadávání veřejných zakázek a prevenci proti korupčnímu jednání či podvodům má obcím a krajům pomoci povinné zavedení interního oznamovacího systému. Jde o ochranu osob, které oznamují porušení práva EU – instituce musí vytvořit systém a zajistit jeho fungování.
Informace z Ministerstva pro místní rozvoj
Některé aktuality z resortu místního rozvoje – uvádí se informace o čerpání fondů EU, o podmínkách podpory výstavby vodovodů a kanalizací, o programu IROP na roky 2021–2027, o účinnosti nového stavebního zákona, o programu vlastního bydlení i o podmínkách důstojného pohřbívání, což je také jedna z působností resortu místního rozvoje.
Obec účtuje
Ivana Schneiderová formou otázek a odpovědí reaguje na aktuální problémy v účtování obcí a vedle praktického návodu řešení konkrétních případů upozorňuje i na právní aspekty a legislativní nedostatky v příslušných předpisech, vždy však s konkrétním závěrem pro praxi obcí.
PO účtuje
Ing. Zdeněk Nejezchleb obdobným způsobem reaguje na účtování příspěvkových organizací. Formou odpovědí na dotazy osvětluje konkrétní příklady účtování.
Knihovna roku 2021
V polovině října předal ministr kultury Lubomír Zaorálek v Zrcadlové kapli Klementina ceny Ministerstva kultury ČR „Knihovna roku 2021“. V kategorii „základní knihovna“ se knihovnou roku 2021 stala Obecní knihovna ve Statenicích ze Středočeského kraje. V kategorii „informační počin“ získala hlavní cenu Knihovna Jiřího Mahena v Brně a v soutěži o titul Městská knihovna roku zvítězila knihovna v Semilech.
Milostivé léto
Milostivé léto je tradicí odpuštění dluhů a trestů. V poslední době je u nás tento pojem spojován s možností využít dočasné dluhové „amnestie“, která byla tento rok zákonodárci schválena v souvislosti s velkou novelou exekucí. Právní úprava milostivého léta je důležitá i pro obce a města, podrobnosti uvádí Jan Vobořil.
Závěry Národní konference Venkov 2021
Národní konference Venkov 2021 se konala ve Žďáru nad Sázavou se zaměřila na čtyři hlavní témata – zemědělství a spolupráce na venkově, klimatická změna a péče o krajinu, komunitně vedený rozvoj a jeho budoucnost a konečně rozvoj potenciálu venkova. Účastníci na závěr formulovali devět doporučení pro další období.
Nakládání s odpady
Šest hlavních bodů nové vyhlášky o odpadech zdůrazňuje Aleš Choutka – výpočet míry separace, roli školního sběru a jeho ovlivnění míry separace, limity skládkování, nový Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), zpracování objemového odpadu a nová povolení všech zařízení s IČZ.
Kybernetická bezpečnost v obci
V posledních letech je kybernetická bezpečnost ve veřejné správě stále diskutovanějším tématem. Důvodem je především rostoucí tlak na digitalizaci, která přináší řadu výhod, ale také rizik. Starostové mohou nalézt oporu v dokumentu Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost s názvem Minimální bezpečnostní standard. Obsahuje principy, postupy a doporučení v oblasti kybernetické bezpečnosti.
Odpovědi na dotazy
KVB advokátní kancelář nabízí představitelům měst a obcí informačně-poradenskou podporu. Odpovídá také na dotazy čtenářů – tentokrát např. o poplatku za komunální odpad, o zadávání veřejných zakázek, o registru smluv nebo o poskytování informací.
Kvalifikace dodavatele
Mezi vybrané otázky v problematice zadávání veřejných zakázek patří kvalifikace dodavatele. Anna Blažková se zabývá otázkou, zda je zadavatel (obec či město) oprávněn akceptovat doklady k prokázání kvalifikace zaniklého právního předchůdce daného dodavatele či zda ho má vyloučit z účasti v zadávacím řízení.
Obec a odpovědnost za škodu
Obce při výkonu veřejné moci (svěřené jim zákonem v rámci samostatné působnosti) odpovídají za škodu, kterou způsobí vydáním nezákonného rozhodnutí nebo nesprávným úředním postupem. Právní aspekty této problematiky postupně prezentuje Jan Břeň ve svém seriálu článků.
Nové kaple na vesnicích
Od roku 1990 vznikla v českých a zejména moravských vesnicích celá řada nových kaplí. Některé novostavby se začlenily přímo do organismu obcí, jiné vyrostly na tradičních místech jako kaple poutní. Architektonické pojetí těchto staveb je velmi různorodé. Některé konkrétní příklady představuje a komentuje Karel Rechlík.
Revitalizace kořenových čistíren
Obecní kořenové čistírny odpadních vod se začaly v České republice budovat v devadesátých letech. Jejich životnost se stejně jako u domácích kořenových čistíren počítá v desítkách let, avšak to, po jak dlouhé době bude obecní čistírna opravdu potřebovat revitalizaci, závisí na různých okolnostech. Uvádíme příklady z obcí Velká Jesenice a Sklené.
Pozemkové úpravy
Přestože bylo mnohokrát konstatováno, že se na zlepšení stavu krajiny, prevenci riziku povodní a sucha, ale také na ochraně majetku měst a obcí mohou jako důležitá opatření příznivě podílet pozemkové úpravy, existuje stále mnoho míst, pozemkové úpravy stále váznou, nebo dokonce nebyly vůbec zahájeny. Jsou přitom výhodné pro obce, zemědělce i vlastníky pozemků, píše Petr Havel.
Vyřizování žádosti o informace
V desátém pokračování seriálu o vyřizování žádostí o informace vysvětlují Václav Těžký a Radka Hasil Edelmannová otázky, které souvisí s poskytováním osobních údajů a s jejich ochranou.
Enterprise Architecture
překládáme jako podniková architektura a je to velmi obecný pojem, který v sobě zahrnuje spoustu věcí. V podstatě jde o popis cílů podniku (organizace), způsobů, jak těchto cílů dosáhnout pomocí procesů a způsobů této organizace, a jak mohou tyto procesy být podpořeny technologiemi, upozorňuje Martin Lukáš. Uvádí praktické příklady z menších měst a obcí, jak přistoupit k různým modelům.
Třicet let s vámi
Letošní tradiční setkání uživatelů informačního systému Munis na konferenci ISSS 2021, která se konala v netradičním podzimním čase, se neslo ve znamení oslav třicetiletého výroční založení společnosti Triada. Spisová služba, komunální odpad – současné i další historické milníky na cestě vývoje informačního systému Munis popisuje Tomáš Lechner.