Přední strana obálky 3/2021 (46 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 2–3/2021

Hospodaření územních rozpočtů 2020
Hospodaření územních rozpočtů v roce 2020 bylo významně poznamenáno pandemií koronaviru. Přes jednu z největších hospodářských krizí v moderní historii ČR však konečný pokles daňových příjmů územních rozpočtů nedosáhl hodnot z krize roku 2009. Analýzu hospodaření, zejména obcí, provedli Miroslav Matej a Tomáš Sluka.
Obce v roce s pandemií
Obce v roce poznamenaném pandemií a s ní spojenými opatřeními vlády hospodařily poměrně dobře, i když se ocitly v komplikované situaci, neboť jejich příjmy se snížily a výdaje naopak rostly. Rozbor hospodaření obcí a porovnání výsledků jednotlivých velikostních skupin provedla Věra Kameníčková.
Hospodaření Prahy a Brna
Koronavirová epidemie má své nezanedbatelné dopady nejen na domácnosti, firmy, podnikatele, stát, ale rovněž na obce. Nová situace nesporně ovlivnila i hospodaření dvou našich největších měst. Praha a Brno se s novou situací vyrovnala zcela odlišně, v jakém směru – to naznačuje článek Věry Kameníčkové.
Zrcadlo doby
Informace z obcí, měst a regionů v krátkých a stručných zprávách. Integrovaný záchranný systém podporuje Liberecký kraj nákupem pozemků pro novou stanici pro hasičský záchranný sbor, odpady nejlépe třídí na Vysočině, v Jihočeském kraji zřídili investiční fond a Pardubický kraj podporuje problémové mikroregiony.
Aktuální témata na programu
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů se během jarních měsíců věnovalo několika aktuálním otázkám k dopadům na činnost a hospodaření měst a obcí. Například šlo o testování zaměstnanců organizací působících ve veřejné správě, o odpovědné veřejné zadávání veřejných zakázek a o energetický management.
Zprávy Ministerstva financí
Ministerstvo financí vydalo nové Zprávy č. 2/2021 a počátkem roku obsáhlé Zprávy č. 1/2021, jejichž hlavní sdělení je publikováno – jde např. o informace k dotacím poskytovaným obcím v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů.
Jak občané vnímají činnost veřejné správy?
Veřejná správa by se ve své činnosti měla primárně věnovat orientaci na klienta, tedy občana, který si vyřizuje na úřadě svou konkrétní životní situaci, či podnikatele, který řeší potřeby svého byznysu. Ministerstvo vnitra provedlo výzkum v této oblasti a s jeho výsledky čtenáře seznamuje David Sláma.
Veřejné zájmy v územním plánování
Při tvorbě územně plánovací dokumentace se střetávají nejrůznější zájmy. Velmi často jde o střet veřejného zájmu se zájmem ochrany soukromého vlastnictví. Tuto kolizi veřejných zájmů a vlastnických práv podrobně rozebírá a dokumentuje s využitím konkrétní jurisdikce Martin Tunka.
Nový stavební zákon
Nový stavební zákon byl schválen těsně po uzávěrce vydání časopisu. Článek Pavla Černého přináší podrobný základní přehled pozměňovacích návrhů, které jsou v Poslanecké sněmovně k návrhu zákona připraveny k projednání. Celkem 86 návrhů je systematicky rozděleno a komentováno také z pohledu samosprávy.
Koncepce bydlení 2021+
Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo koncepci, kterou schválila vláda v dubnu. Dokument představuje vizi, cíle, opatření a úkoly v oblasti bytové politiky na další období. Text ukazuje na hlavní problémy tohoto úseku, čtyři obsahové cíle k řešení, které jsou rozděleny do jedenácti opatření a celkem padesáti úkolů.
Informace z Ministerstva pro místní rozvoj
Některé aktuality z resortu místního rozvoje – především je komentován návrh nového stavebního zákona (v období před schválením v Poslanecké sněmovně), dále je prezentována Koncepce Smart Cities, Nástroj pro oživení a odolnost, příprava Dohody o partnerství (2021–2027) a digitalizace stavebního řízení.
Obec účtuje
Ivana Schneiderová formou otázek a odpovědí reaguje na aktuální problémy v účtování obcí a vedle praktického návodu řešení konkrétních případů upozorňuje i na právní aspekty a legislativní nedostatky v příslušných předpisech, vždy však s konkrétním závěrem pro praxi obcí.
PO účtuje
Ing. Zdeněk Nejezchleb obdobným způsobem reaguje na účtování příspěvkových organizací. Formou odpovědí na dotazy osvětluje konkrétní příklady účtování.
Národní plán obnovy
Přispěje k zotavení ekonomiky v období po pandemii koronaviru. Prostřednictvím NPO bude Česká republika žádat Evropskou unii o 172 mld. Kč, které získá prostřednictvím grantů a 20 mld. Kč ve formě půjček. Rozhodující část prostředků (42 %) půjde na fyzickou infrastrukturu a zelenou tranzici.
Dobrá praxe obcí pro předcházení arbitrážím
Martina Matejová upozorňuje na mezinárodní standardy ochrany investic, které jsou relevantní pro jednání obcí při povolování investiční výstavby. Ukazuje na příklady, kdy se obce setkávají se standardy ochrany investic a uvádí obecná doporučení pro postup obcí v této oblasti.
Neviditelná hranice
Přeshraniční spolupráce měst a obcí v ČR a SR byla předmětem zkoumání akademických týmů v Česku i na Slovensku z pohledu vnímání hranice obou zemí. Průzkum identifikuje nevýhody či bariéry přeshraniční spolupráce a zaznamenává pohledy starostek a starostů obou zemí na přeshraniční spolupráci.
Ambasador kvality
Česká společnost pro jakost v širokém spektru kvality a inovací oceňuje také instituce veřejné správy. Rozhovor s výkonným ředitelem ČSJ ČR Ing. Petrem Kotenem.
Odpovědi na dotazy
KVB advokátní kancelář nabízí představitelům měst a obcí informačně-poradenskou podporu. Odpovídá také na dotazy čtenářů – tentokrát např. o povinnostech výstavbě rodinných domků, odměnách pro starostu, o stravenkovém paušálu, jednacím řádu zastupitelstva či veřejných zakázkách.
Zřízení energetických sítí
na pozemcích pod pozemní komunikací bývá často problémem obcí, které vlastní řadu pozemků, z nichž se některé stávají předmětem zájmu provozovatelů energetických sítí, kteří v nich chtějí umístit své inženýrské sítě. Jak mají obce vést jednání o cenách doporučuje Zdeněk Mandík.
Správné určení hlavního předmětu veřejné zakázky
Anna Blažková se zabývá rozborem situace, kdy veřejná zakázka v sobě zahrnuje více druhů veřejných zakázek. Tato veřejná zakázka se, v souladu s pravidly zákona o zadávání veřejných zakázek, zadá v souladu se zakázkou, která odpovídá hlavnímu předmětu veřejné zakázky.
Obec a odpovědnost za škodu
Obce při výkonu veřejné moci (svěřené jim zákonem v rámci samostatné působnosti) odpovídají za škodu, kterou způsobí vydáním nezákonného rozhodnutí nebo nesprávným úředním postupem. Právní aspekty této problematiky postupně prezentuje Jan Břeň ve svém seriálu článků.
Pojištění obecního majetku
Každá municipalita v České republice by se podle zákona o obcích měla starat o svůj majetek v souladu se zásadou péče řádného hospodáře. Pojištění majetku je jednou z klíčových cest, jak plnit tyto povinnosti. Jaroslava Malcová a Lucie Jendrejovská upozorňují na chyby při výběru pojišťovacího makléře a postup při výběru pojišťovny.
Vesničko má přestavovaná
Jan Kruml představuje současnou architekturu venkova cestou prezentace vybraných staveb, které získaly ocenění v soutěži Česká cena za architekturu v posledních letech. Úprava návsi, revitalizace středu obce, rekonstrukce, přestavby i nové rodinné domky zaslouží pozornost i zamyšlení.
Třídění odpadů roste
Každý obyvatel v České republice v loňském roce vytřídil v průměru 67 kilogramů papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů. Navzdory pandemii se vloni vytřídilo o 20 tisíc tun odpadů více než v předchozím roce. Mezi kraji si nejlépe vedou obce a města Kraje Vysočina.
Voda v krajině 2021
Protierozní opatření, větrolamy, biocentra, hospodaření se srážkami, mokřady – desítky projektů z jihu Moravy a ostatních regionů, rozhovory se starosty, typy a inspiraci obsahuje publikace s výmluvným názvem Voda v krajině 2021. Příklady dobré praxe i konkrétní dotační tituly pro boj se suchem.
Mokřadní čistírny
Kořenové čistírny jsou technologií známou zhruba padesát let. Jde o velmi efektivní způsob čištění. Velké oblibě se těší zejména mokřadní typ čistírny, který díky své konstrukci dokáže vodu zadržovat, a kromě filtrace tak efektivně ochlazuje i své okolí.
Výzva doby – cílené revitalizace brownfieldů
Zatímco projektů s cílem zlepšit stav životního prostředí přibývá, do využití opuštěných průmyslových a zemědělských areálů (brownfieldů) se moc investorů nehrne. Jejich revitalizace je totiž obvykle nákladnější, často je navíc spojena s potřebou odstranit s nimi související ekologické zátěže, píše Petr Havel.
Změny zemědělství v EU
Jak do tuzemských podmínek aplikovat změny ve Společné zemědělské politice EU (SZP), které by měly platit od roku 2023 prezentovalo Ministerstvo zemědělství. V zásadě se nepočítá s příliš velkými změnami, přesto lze doufat, že to bude nejenom ve prospěch krajiny, ale i ve prospěch rozvoje venkova.
Vyřizování žádostí o informace
I když je primárním smyslem informačního zákona poskytnutí informací, může při vyřizování žádosti dojít k odmítnutí žádosti o informace. O rozhodnutí, kterým se odmítá tato žádost informuje Václav Těžký a Radka Hasil Edelmanová v sedmé části svého seriálu. Osmá část je zaměřena na nejdiskutovanější otázku v oblasti poskytování informací, a to jsou dotazy na platy a odměny zaměstnanců veřejné správy.
Použití služeb eGovernmentu
Municipality jsou čím dál tím více zahlceny požadavky na využívání prvků eGovernmentu. Mohou přitom vytvářet místně přístupné přístupové údaje – lokální elektronické identity občanů, nebo mohou využít služby eGoverntmentu zajištěné Národní identitní autoritou (NIA), píše Martin Lukáš.
Internet v domácnostech
Málokdo si před rokem dokázal představit, jak téměř ze dne na den vzroste význam internetového připojení v našich domácnostech. Domácí internetové připojení stalo nástrojem, bez kterého se školní výuka a práce z domova neobejde. MPO uspořádalo průzkum internetového připojení, jehož výsledky prezentuje tento článek.
V4DIS – videokonference
Konference V4DIS zaměřená na stav a rozvoj eGovernmentu v zemích V4 je již po dvě desítky let tradičním souputníkem větší a starší sestry, dubnové královéhradecké mezinárodní konference ISSS. V letošním roce pořadatelé proto přesunuli své aktivity v rámci obou konferencí do online prostoru.
Aktuální vývoj v oblasti spisových služeb
Zákon o archivnictví a spisové službě byl naposledy novelizován v roce 2019 v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů. Nyní se připravuje poměrně zásadní novelizace v podobě návrhu zákona v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci, známého pod zkratkou DEPO, informuje Tomáš Lechner.
Místní poplatek za komunální odpad
Oblast odpadového hospodářství prochází výraznými změnami, které plynou z novelizace právních předpisů. Článek upozorňuje na některé důležité aspekty změn, na které je dobré v současné reagovat, aby se předešlo zbytečnému chvatu na konci letošního roku, píše Tomáš Lechner.