Přední strana obálky 1/2021 (32 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 1/2021

COVID-19 a jeho vliv na hospodaření
Hospodaření státního rozpočtu v roce 2020 skončilo deficitem 367 mld. Kč. Samotné náklady na opatření v boji s pandemií si vyžádaly přes 280 mld. Kč. Příjmy z daní a pojistného se snížily o 150 mld. Kč a výdaje byly vyšší o 220 mld. Kč. Státní dluh je na úrovni 36,9 % HDP.
Kraje – nejen o sdílených daních
Fungování krajských samospráv má již dvacetiletou tradici. V průběhu doby se řada ekonomických i demografických ukazatelů podstatně změnila – z různých pohledů jsou mezi jednotlivými kraji rozdíly, ale podíl jednotlivých krajů na sdílených daních se dlouhodobě nemění, píše Věra Kameníčková.
Zrcadlo doby
Informace z obcí, měst a regionů v krátkých a stručných zprávách. Očkovací centra v krajích jsou připravena – v první fázi došlo k očkování zdravotníků, záchranářů a pracovníků sociálních služeb. Mezi obyvatelstvem má prioritu nejstarší skupina seniorů ve věku 80+. Masovému očkování brání nedostatek vakcín.
Home office v prostředí veřejné správy
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů uspořádalo on-line kulatý stůl k pracovně právním záležitostem v době nouzového stavu, zejména k problematice home office v prostředí územních samosprávných celků a veřejné správy. Jeho zavedení se v řadě případů osvědčilo.
Zprávy Ministerstva financí
Ministerstvo financí vydalo v závěru roku Zprávy č. 3/2020, které obsahují Metodický pokyn k výkazu Fin 2-12 M a nově Zprávy č. 1/2021, které obsahují Metodiku financování obcí a krajů pro rok 2021.
Tři podoby rekodifikace
Kam se bude chodit pro stavební povolení, ptá se David Sláma. Návrh nového stavebního zákona má nyní ve sněmovně tři podoby. Vedle vládního návrhu jsou zde komplexní pozměňovací návrhy Hospodářského výboru a opozice, které se liší institucionálním uspořádáním stavebních úřadů.
Doporučení architektů
Česká komora architektů vydala k aktuální situaci způsobené pandemií COVID-19 doporučení státním orgánům a samosprávám se záměrem včasné přípravy kvalitních investičních projektů a využití evropských dotací s cílem zlepšit veřejná prostranství a zvelebit města i obce.
Co nabízí Modernizační fond
Nový Modernizační fond EU se zaměřuje na oblasti využití energie z obnovitelných zdrojů a k tomu je připraveno devět programů do kterých se mohou aktivně zapojit i územní samosprávy. Jde zejména o modernizaci dopravy, zlepšení energetické účinnosti veřejných budov, využití komunitní energetiky a modernizaci veřejného osvětlení.
Nejčastější mýty o novém stavebním zákonu
Ministerstvo pro místní rozvoj publikuje text, ve kterém uvádí na pravou míru mýty, které se snaží kompromitovat navrhované změny v rámci rekodifikace stavebního práva. V jedenácti bodech odmítá kolaps stavebních úřadů, oslabení kompetencí samospráv i názor, že nedojde k zrychlení povolovacího řízení.
Informace z Ministerstva pro místní rozvoj
Některé aktuality z resortu místního rozvoje – vláda schválila resortem navržený Akční plán Strategie regionálního rozvoje, představuje se podpora zateplování domů, návrhy regionálních projektů i sociální podnikání.
Obec účtuje
Ivana Schneiderová formou otázek a odpovědí reaguje na aktuální problémy v účtování obcí a vedle praktického návodu řešení konkrétních případů upozorňuje i na právní aspekty a legislativní nedostatky v příslušných předpisech, vždy však s konkrétním závěrem pro praxi obcí.
PO účtuje
Ing. Zdeněk Nejezchleb obdobným způsobem reaguje na účtování příspěvkových organizací. Formou odpovědí na dotazy osvětluje konkrétní příklady účtování.
Ambasador kvality
Česká společnost pro jakost v širokém spektru kvality a inovací ocenila také instituce veřejné správy (statutární město Děčín – ambasador kvality) a produkty podporující komunální rozvoj, které jsme podrobně představili v našem periodiku (systémová telemetrie ENCELAUS pro soustavy domovních čistíren odpadních vod).
Projekt rozvoje veřejné správy
Globálním cílem Strategického rámce rozvoje veřejné správy je zvýšit její kvalitu a efektivnost cestou cílené intervence zaměřené na slabá místa. Ministerstvo vnitra podrobně prezentuje výsledky projektu rozvoje veřejné správy za rok 2020 v článku Filipa Zavřela.
Odpovědi na dotazy
KVB advokátní kancelář nabízí představitelům měst a obcí informačně-poradenskou podporu. Odpovídá také na dotazy čtenářů – tentokrát např. o povinnostech v období pandemie COVID-19, o závazných ukazatelích obecního rozpočtu, o kamerovém systému či poplatku za komunální odpad.
Poplatky za odpady
Nový balík legislativy o odpadech představil dva nové místní poplatky za odpady. Nově jsou možné dva způsoby – poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (odpovídá stávajícímu poplatku) a poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (vychází ze stávající úpravy v zákoně o odpadech), píše Tomáš Auer.
Obec a odpovědnost za škodu
Obce při výkonu veřejné moci (svěřené jim zákonem v rámci samostatné působnosti) odpovídají za škodu, kterou způsobí vydáním nezákonného rozhodnutí nebo nesprávným úředním postupem. Právní aspekty této problematiky postupně prezentuje Jan Břeň ve svém seriálu článků.
Analýza bytových projektů
Článek prezentuje hlavní závěry z Územní analýzy aktuálních developerských projektů výstavby bytových domů v Praze v roce 2020. Pro rok 2021 se v Praze očekává dokončení cca 6000 bytů. Nadále rostou ceny bytů a v následujících letech se nečekají významné změny, píše Michal Němec.
Lipové aleje vítězí
V tradiční anketě Alej roku, kterou pořádá společnost Arnika zvítězily lipové aleje – Svárovská alej na Boskovicku, Klokotská alej v Táboře a lipová alej v těsné blízkosti říčky Hloučely v Prostějově. Svárovská alej je v důsledku rekonstrukce silnice ohrožena kácením vzrostlých stromů a hledají se varianty pro jejich záchranu.
Kořenové čistírny
Technologie kořenových čistíren vychází z přirozených mokřadů a samočistících procesů v řekách. Současné kořenové čistírny se plně vyrovnají mechanicko-biologickým čistírnám, mají nižší provozní náklady, vyžadují však větší prostor, píše Michal Šperling.
Venkovská turistika
Období koronaviru a s ním omezená možnost cestování zvyšuje zájem o venkovskou turistiku. Zájem o ubytování na venkově, v malých penzionech a rodinných farmách neustále roste a mělo by být i v zájmu obecních samospráv podporovat agroturistiku a individuální ubytovací zařízení, informuje Petr Havel.
Strategie odpadového hospodářství
Obec Průhonice stojí nakládání s odpadem ročně 4,5 mil. Kč. Díky přípravě nové strategie odpadového hospodářství ušetřili zatím jen na svozu statisíce korun. Díky čipování popelnic zváží popelářský vůz každou popelnici a platí se za skutečně odvezený odpad.
Otevřená data mají velký potenciál
Odborná i široká veřejnost požaduje přístup k informacím na jejichž základě veřejná správa rozhoduje. Vůbec nejefektivnější a nejúčinnější cestou jak takové informace veřejnosti poskytnout je publikace otevřených dat. O využití otevřených dat píše Marie Vítová Dušková.
Vyřizování žádosti o informace
Ve šestém pokračování seriálu o vyřizování žádostí o informace vysvětlují Václav Těžký a Radka Hasil Edelmannová otázky, které souvisí s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací a požadavkem úhrady nákladů. Na základě uvedených příkladů je možno problematiku snáze pochopit.
Identifikace podatelů a uživatelů online služeb
Tomáš Lechner uvádí, že v současné době, kdy se preferuje elektronická komunikace mezi veřejnou správou a občany, je dobré vědět, jaká pravidla platí při poskytování online služeb a jaké možnosti se otvírají v této oblasti s příchodem tzv. bankovní identity.