Přední strana obálky 5/2020 (40 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 5/2020

Výsledky voleb do krajských zastupitelstev
Letošní volby do krajských zastupitelstev vyhrálo v deseti krajích hnutí ANO, v rámci koaličních jednání však získalo partnery pro vládnoucí většinu jen ve třech krajích. Přinášíme přehled o výsledcích voleb, složení vládnoucích koalic a zvolených hejtmanů i hejtmanek podle jednotlivých krajů.
Jak kraje pomáhají obcím
Mezi výdaje krajů se řadí i dotace obcím, které obcím pomáhají při financování provozních výdajů a při rozšiřování obecní infrastruktury. Věra Kameníčková ve svém článku hodnotí rozsah krajských dotací obcím a porovnává jejich výši připadající na jednu obec a jejich velikost připadající na jednoho obyvatele.
Hospodaření územních rozpočtů
V letošním roce, poznamenaném epidemií koronaviru, se příjmy obcí i krajů vyvíjejí zejména v závislosti na daňových příjmech. Miroslav Matej komentuje predikci hospodaření obcí a v závislosti na propočtu daňových příjmů hodnotí možný vývoj hospodaření územních rozpočtů v letošním i příštím roce.
Nové vedení Sdružení tajemníků
Dne 26. října 2020 proběhlo elektronické hlasování členské schůze Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR. Byly v něm schváleny výroční zpráva a hospodaření sdružení za loňský rok, úprava letošního rozpočtu, plán činnosti a rozpočet na příští období. A rovněž volba vedení sdružení na nové pětileté období.
Zrcadlo doby
Informace z obcí, měst a regionů v krátkých a stručných zprávách. Např. Středočeský kraj schválil řadu projektů v oblasti životního prostředí, Králové hradecký kraj má připravený plán na zimní údržbu komunikací, koncepci cestovního ruchu schválili v Jihočeském kraji atd.
Zprávy Ministerstva financí
Ministerstvo financí vydalo Metodický pokyn k provedení zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. Podstatná část metodiky je zveřejněna právě ve Zprávách.
Sociální transfery v době koronaviru
Sociální transfery tvoří nejvýznamnější část státního rozpočtu, který se v průběhu roku v reakci na krizi způsobenou epidemií třikrát změnil. Sociální transfery však nebyly při tomto navýšení posíleny. V konfrontaci s fatálním výpadkem příjmů je jisté, že se deficit veřejných financí bude i nadále výrazně prohlubovat, píše Miloslav Macela.
Informace z Ministerstva pro místní rozvoj
Některé aktuality z resortu místního rozvoje – investice do rozvoje obcí a měst podpořily dotace převzaté formou integrovaných nástrojů z programu IROP; podpora regenerace brownfieldů dosáhla v letošním roce 677 mil. Kč; Sněmovna začala projednávat stavební zákon.
Evropské fondy po roce 2020
Grafika – odhadovaný přehled finančních zdrojů Evropské unie pro Českou republiku na období 2021–2027. Nejvýraznější podpora půjde z Evropského fondu pro regionální rozvoj, z fondu Facilita na podporu oživení a odolnosti a z Fondu soudržnosti
Politika soudržnosti
Grafika – východiska a priority politiky soudržnosti pro období 2021–2030. Hlavní vize, globální cíl a jednotlivé hlavní cíle politiky soudržnosti a představení dalších fondů pro oživení ekonomiky a reakci na epidemii koronaviru. Představení hlavních směrů Národního plánu obnovy.
Přehled nových programů
Grafický přehled nových operačních programů a navrhovaných oblastí podpory v programovém období 2021–2027. Představeno deset operačních programů, jejich hlavní cíle a řídící orgány.
Obec účtuje
Ivana Schneiderová formou otázek a odpovědí reaguje na aktuální problémy v účtování obcí a vedle praktického návodu řešení konkrétních případů upozorňuje i na právní aspekty a legislativní nedostatky v příslušných předpisech, vždy však s konkrétním závěrem pro praxi obcí.
PO účtuje
Ing. Zdeněk Nejezchleb obdobným způsobem reaguje na účtování příspěvkových organizací. Formou odpovědí na dotazy osvětluje konkrétní příklady účtování.
O budoucnosti zdrojů pitné vody
Pavel Punčochář konstatuje, že vodní zdroje České republiky jsou omezené a podílem jejich využívání se řadíme mezi státy na hranici vodního stresu. Východiskem je orientace na posílení akumulace povrchových vod a propojování vodovodních sítí. Obce a města by měla analyzovat situaci a přijímat konkrétní opatření.
Obecní soustavy domovních ČOV
Výhody budování a následného provozování obecních soustav domovních ČOV s nepřetržitým monitoringem jsou zřejmé a článek Jaromíra Tomšů seznamuje čtenáře se samotnou telemetrickou technologií ENCELADUS – mozkem soustavy DČOV, který vytváří z jednotlivých čistíren funkční celek.
Spolupráce s investory
V souvislosti s novou výstavbou ve městech a obcích často probíhá složitá diskuze o spolupráci mezi představiteli místní samosprávy a zástupci developerů. V Jihlavě se na podobě vzájemných pravidel v polovině října shodli zástupci města a představitelé Asociace developerů a Svazu podnikatelů ve stavebnictví.
Stavba roku
Prestižní titul Stavba roku 2020 získalo osm staveb. V seznamu uchazečů o tento významný titul přibývá řada staveb, které se realizovaly v rámci investičního rozvoje měst a obcí. Svědčí to o rostoucí kvalitě výstavby, zejména školských staveb, produkované v gesci místní samosprávy.
Konec kverulantství
Advokáti Jan Ožana a Jan Forejt představují návrh novelizace zákona o svobodném přístupu k informacím, který zavádí novou možnost pro odmítnutí žádosti o informace, a to je zneužití práva na informace. Komentují se i další navrhované změny – prodloužení lhůty, náhrada nákladů aj.
Otevřená data
Obecně vzato jsou  veškeré online aktivity založené na sdílení a výměně informací v digitální podobě, ať už se jedná o obraz, zvuk nebo např. údaje z databází. Ne všechny informace v digitální podobě jsou však volně dostupné. O využití otevřených dat píše Marie Vítová Dušková.
Mobiliární exekuce
Cílem exekuce je vymoci vymáhaný dluh. Samozřejmě mělo by se tak dít způsobem, kdy je dluh vymáhán přímo od dlužníka. V praxi se lze ale setkat s řadou případů, kdy negativní dopady exekuce dolehnou i na někoho, kdo dlužníkem není. Jak tomu zamezit píše Jan Vobořil.
Odpovědi na dotazy
KVB advokátní kancelář nabízí představitelům měst a obcí informačně-poradenskou podporu. Odpovídá také na dotazy čtenářů – tentokrát např. o odstranění zeleně, lékařských prohlídkách, sankcích při nedodržování smluv, sociálních bytech, záboru obecního majetku, zadávání veřejných zakázek apod.
Poskytování informací o platech
Tomáš Auer se zamýšlí nad dotazy, které požadují informace o platech a platových poměrech. Na příkladu judikátů rozebírá právní vztahy, které jsou v podstatě pomyslným střetem práva na informace a práva na ochranu soukromí. Citovány jsou judikáty NSS i nálezy Ústavního soudu.
Obec a odpovědnost za škodu
Obce při výkonu veřejné moci (svěřené jim zákonem v rámci samostatné působnosti) odpovídají za škodu, kterou způsobí vydáním nezákonného rozhodnutí nebo nesprávným úředním postupem. Právní aspekty této problematiky postupně prezentuje Jan Břeň ve svém seriálu článků.
Vyřizování žádosti o informace
Ve pátém pokračování seriálu o vyřizování žádostí o informace vysvětlují Václav Těžký a Radka Hasil Edelmannová otázky, které souvisí se Sazebníkem úhrad. Vydání tohoto dokumentu je základním předpokladem pro uplatnění náhrady nákladů za poskytnutí informací.
Příspěvek na výkon státní správy
Podzimní měsíce bývají spojené u samospráv s přípravou a následně schvalováním rozpočtů měst a obcí na další rok. Jednou z důležitých položek je samozřejmě příspěvek na výkon státní správy. Ministerstvo vnitra připravilo propočet na rok 2021 pro obce a kraje, tak jako každý rok s určitými parametrickými změnami – píše David Sláma.
Projekt ESO
V rámci vzdělávacího projektu SMO – Efektivní správa obcí (ESO) – obdržel Městys Doudleby nad Orlicí Certifikát vzdělaná obec. Toto ocenění bylo předáno poprvé v České republice. Podmínkou udělení certifikátu, je absolvování minimálně 40 hodin vzdělávání, a to více než polovinou místních zastupitelů.
Přívětivý úřad
Letošního pátého ročníku motivační soutěže Přívětivý úřad v kategorii obcí s rozšířenou působností se účastnilo 142 měst a městských částí Prahy, které mají obdobné kompetence a agendy (tj. 63 % ze všech). V soutěži zvítězil Magistrát města Prostějova následovaný městskými úřady Kolín a Litoměřice.
Recyklace vody
Zásadní ekonomické a podnikatelské problémy spojené s epidemií koronaviru na straně jedné a průběh počasí v letošním roce na straně druhé, odsunuly do pozadí naléhavá témata spojená s vodohospodářstvím a s nimi spojenou prevenci rizik sucha a obecně využívání vody na území ČR. O recyklaci vody píše Petr Havel.
Veřejná správa online 5/2020
Příloha věnovaná novým informačním technologiím ve státní správě a samosprávě.