Přední strana obálky 4/2020 (41 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 4/2020

Dvacet let krajské samosprávy
Letošní volební rok je zároveň výročím dvacetileté působnosti krajské samosprávy. Tomuto výročí i aktuálním problémům je věnován rozhovor s hejtmanem Kraje Vysočina, Jiřím Běhounkem, který vede Asociaci krajů ČR. Názor na roli krajské samosprávy tlumočí rovněž Věra Jourová a Miloš Vystrčil.
Volby do zastupitelstev krajů
Volby do zastupitelstev třinácti krajů se uskuteční 2. a 3. října. V novodobé historii ČR budou krajské volby šesté v pořadí. Poprvé se do zastupitelstev krajů volilo v roce 2000, kdy bylo krajské zřízení uvedeno do života. Přinášíme základní charakteristiky všech krajů a jejich základní správní, demografické a ekonomické údaje.
Hospodaření krajů
Přehled o rozpočtovém hospodaření krajů za poslední léta provádí Věra Kameníčková. Kraje vykázaly v roce 2019 příjmy ve výši 238,5 mld. Kč, na čemž se podílely hlavně dotace, a to zejména dotace neinvestiční. Rok 2020 přinese neočekávané snížení příjmů a také neplánované výdaje. Většina krajů by se však měla se situací vyrovnat.
Zrcadlo doby
Informace z obcí, měst a regionů v krátkých a stručných zprávách. Např. Středočeský kraj uspořádal historicky první setkání představitelů regionů Visegrádské skupiny, Ústecký kraj realizuje projekty metodou EPC, Karlovarský kraj realizuje vzdělávací projekt a Zlínský kraj řeší bezpečnost na silnicích.
Aktuálně ze Sdružení tajemníků
Prakticky každého subjektu, ať již státu, měst, obcí, jimi zřízených či založených organizací, ale i každé fyzické osoby se letos více či méně dotkly dopady pandemie nemoci Covid-19. Sdružení tajemníků přesouvá celou řadu aktivit do virtuálního prostoru a chystá podzimní pravidelné akce.
Hospodaření s majetkem státu
Více než tisíc státních subjektů eviduje přes 1,5 milionu nemovitostí na katastrech obcí a měst. Publikujeme metodiku, která upravuje zásady pro nakládání s majetkem státu formou bezúplatného převodu nebo přímým prodejem ve prospěch územně samosprávných celků a jejich organizací.
Změny daňových zákonů
Změny daňových zákonů ohrožují příjmy obcí i krajů a návrh na zrušení superhrubé mzdy bere obecním rozpočtům desítky miliard korun. Obce, největší investor, který rok co rok zadává lidem práci za 100 miliard korun, tak čelí naprosto mimořádné situaci. Navrhované změny by mohly vést ke snížení příjmů obcí až o 20 miliard korun.
Náklady na přenesenou působnost
Novou metodiku určování nákladů přenesené působnosti zpracovalo Ministerstvo vnitra a ve svém textu ji představuje David Sláma. Sledují se tři typy nákladů – jednorázové výdaje, osobní náklady na úředníky a režijní náklady, jejichž výpočet je však poměrně komplikovaný.
Když úřaduje kvalita
Česká společnost pro jakost (ČSJ) se dlouhodobě věnuje otázkám kvality, zejména pak kvality řízení managementu. Zájem o zlepšování v této oblasti mají ve stále větší míře i samosprávy či státní správa. O tom, co v tomto směru může spolek nabídnout, jsme hovořili s Petrem Kotenem, výkonným ředitelem ČSJ.
Nový stavební zákon
Vláda v srpnu schválila nový stavební zákon, který nyní projedná Poslanecká sněmovna. Po změně stavebního práva dlouhodobě volá široká veřejnost i odborná sféra. Zároveň zaznívá řada kritických připomínek, zejména k návrhu na nové uspořádání sítě stavebních úřadů a jejich začlenění do orgánů veřejné správy.
Informace z Ministerstva pro místní rozvoj
Některé aktuality z resortu místního rozvoje – o čerpání evropských fondů, o dotacích pro ubytovatele, ale zejména podrobnosti k návrhu stavebního zákona, jeho hlavní principy a argumenty, které reagují na kritické připomínky a výzvy. Informace o zavedení elektronické podatelny pro stavebníky.
Obec účtuje
Ivana Schneiderová formou otázek a odpovědí reaguje na aktuální problémy v účtování obcí a vedle praktického návodu řešení konkrétních případů upozorňuje i na právní aspekty a legislativní nedostatky v příslušných předpisech, vždy však s konkrétním závěrem pro praxi obcí.
PO účtuje
Ing. Zdeněk Nejezchleb obdobným způsobem reaguje na účtování příspěvkových organizací. Formou odpovědí na dotazy osvětluje konkrétní příklady účtování.
Obecní soustavy domovních ČOV
Vytvořit obecní soustavu domovních čistíren odpadních vod je velmi výhodné zejména pro malé obce s roztroušenou výstavbou a odloučenými místními částmi na svém katastru. V takových podmínkách je ekonomicky celkem nemožné budovat nákladné kanalizační sítě. Nový trend představuje Jaromír Tomšů.
Spolupráce obcí se vyplatí
Celostátní projekt Center společných služeb, realizovaný Svazem měst a obcí, potvrdil efektivnost spolupráce obcí v rámci dobrovolných svazků. Malý tým profesionálních pracovníků dokáže výrazně pomáhat zejména malým obcím při řešení administrativně technických problémů i projektového poradenství – diskuze u kulatého stolu.
Vodní zdroje a jejich využívání
Využívání vodních zdrojů v ČR je na hranici vodního stresu. V porovnání s ostatními zeměmi Evropy se naše území dostává dlouhodobě mezi státy s omezenými vodními zdroji, což se negativně projevuje v některých regionech. Přesto stále zůstává prostor pro zadržení vody na našem území, píše Pavel Punčochář.
Zadluženost a finanční gramotnost
Dluh obyvatelstva poprvé přesáhl hodnotu 2,5 bilionu korun. Růst zadluženosti obyvatelstva nezastavila ani pandemie koronaviru. Největší objem dluhu představují úvěry na bydlení, které mají dobrou platební morálku. Rostoucí výše dluhů u řady občanů však mnohdy souvisí s úrovní finanční gramotnosti.
Obec a odpovědnost za škodu
Obce při výkonu veřejné moci (svěřené jim zákonem v rámci samostatné působnosti) odpovídají za škodu, kterou způsobí vydáním nezákonného rozhodnutí nebo nesprávným úředním postupem. Právní aspekty této problematiky postupně prezentuje Jan Břeň v již jedenáctém pokračování seriálu.
Odpovědi na dotazy
KVB advokátní kancelář nabízí představitelům měst a obcí informačně-poradenskou podporu. Odpovídá také na dotazy čtenářů – tentokrát např. o zveřejňování smluv, krátkodobém pronájmu nemovitostí, poskytování dotací obcemi, vracení poplatku nebo o změně pracovní smlouvy.
Poplatek za zhodnocení pozemku
Problematické aspekty stanovení místního poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace se zabývá Robin Mlynář. Na konkrétním přikladu rozebírá stanoviska obce i dozorového orgánu a ukazuje na nevhodnou legislativní úpravu dané problematiky.
Vyřizování žádosti o informace
Ve čtvrtém pokračování seriálu o vyřizování žádostí o informace vysvětlují Václav Těžký a Radka Hasil Edelmnnová problematiku postavení dotčených osob. Odpovídají na otázku, proč při žádosti o informace je nutné zohledňovat práva třetích osob a jak při tom postupovat.
Náš evropský projekt
Informace o soutěži obecních projektů spolufinancovaných z prostředků evropských fondů. V soutěži pořádané Zastoupením Evropské komise v ČR zvítězila obec Dívčí Hrad v Moravskoslezském kraji s projektem zateplení bytových domů.
Energeticky úsporné projekty
Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo první výzvy z programu EFEKT pro rok 2021. Národní program je zaměřen na energeticky úsporné projekty a rekonstrukce veřejného osvětlení. Žádosti o dotace je možno zasílat do konce září (poradenství) a října (veřejné osvětlení). Další výzvy budou v listopadu.
Změny v zemědělské politice
Nové strategické dokumenty Evropské unie slibují značné prostředky na řešení následků pandemie koronaviru, ale také pro nové zaměření společné zemědělské politiky, včetně kroků podporujících lokální zaměstnanost. Petr Havel ve svém příspěvku seznamuje s příznivým dopadem těchto opatření pro venkovské osídlení.
Chytrá řešení pro města
Třetí ročník konference Urbis Smart City Fair na brněnském výstavišti se zaměřil na praktická řešení pro města. Poradil i s tím, jak se dají inovace využít v době pokoronavirové. Zaměření zejména na odbornou část se osvědčilo a bylo spojeno i s praktickými ukázkami v terénu.
Veřejná správa online 4/2020
Příloha Veřejná správa online přináší podzimní zamyšlení Michala Rady nad architekturou a realitou v ICT nebo sloupek s komentářem programového ředitele ISSS o přípravách konference v dnešní nejisté době. Čtenáři zde najdou také stručný přehled výsledků senátní a podnikatelské mise na Taiwan, materiál o přípravě úředníků na práci z domova, výsledky průzkumu o e-governmentu a bankovní identitě a samozřejmě i tradiční dvoustranu pro uživatele IS Munis.