Přední strana obálky 3/2020 (40 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 2–3/2020

Proinvestujeme se z krize?
S prohlubující se krizí v důsledku pandemie koronaviru bylo jasné, že nevyhnutelný pokles výkonnosti ekonomiky se projeví i na veřejných financích, konkrétně v poklesu daňových příjmů obcí, měst i krajů. Obce by měly napomoci dalšímu nastartování ekonomiky, investovat na dluh však asi nebudou.
Kompenzační bonus
Kompenzační bonus vyplácený jako náhrada dopadů pandemie osobám samostatně výdělečně činným má neodůvodněné dopady do rozpočtů obcí, měst i krajů. Tyto dopady komentuje Jaroslava Kypetová a Vladimír Vilímec, včetně návrhu na plošnou kompenzaci obcím.
Platby státu na výkon přenesené působnosti
Skutečné výdaje obcí a platby státu na výkon přenesené působnosti porovnává Roman Nogol. Podle propočtů se úhrada státu formou příspěvku pohybuje na úrovni 40–50 % skutečných nákladů. Zároveň odmítá resortní analýzy, které jsou neúplné a nepodložené, navíc argumentují až do výše 90 % úhrady nákladů.
Územní rozpočty a hospodaření obcí 2019
Na základě závěrečných účtů obcí, měst i krajů vydává Ministerstvo financí podrobné analýzy hospodaření územních rozpočtů za rok 2019. Publikují se údaje o celkových příjmech a výdajích územních rozpočtů a samostatně popis údajů za hospodaření rozpočtů obcí a hospodaření krajů.
Nejhorší je (snad) za námi
Zamyšlení z pohledu Sdružení tajemníků nad proběhlou epidemií a dalšími možnostmi vývoje v následujícím období. Města a obce budou muset v nejbližších měsících daleko více dbát na své hospodaření, kdy při pravděpodobně nižších příjmech bude nutné zabezpečit nezbytné životní standardy a podmínky pro další rozvoj.
Zrcadlo doby
Informace z obcí, měst a regionů v krátkých a stručných zprávách. Např. v Jihočeském kraji podporují hasiče, Plzeňský kraj vydal příručku „Návrat dětí do škol,“ Liberecký kraj podporuje výsadbu a obnovu alejí, Karlovarský kraj projednal se starosty další podmínky rozvoje atd.
Zprávy Ministerstva financí
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů č. 1/2020 mj. uvádí Metodiku financování obcí v roce 2020. Prezentovaná část rozebírá především problematiku dotací poskytovaných v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí, ale i další otázky.
Hospodaření územních rozpočtů
Zamyšlení nad výsledky hospodaření obcí a měst v loňském roce přináší Miroslav Matej včetně porovnání stavu finančních prostředků na účtech obcí a jejich zadluženosti. Autor konstatuje, že hospodaření obcí a měst je na velmi dobré úrovni a očekává další pozitivní vývoj s otazníkem nad vlivem pandemie.
Několik poznámek k hospodaření obcí
Nad výsledky hospodaření obcí v roce 2019 se zamýšlí Věra Kameníčková. Rok 2019 nebyl pro saldo rozpočtu obcí výjimečný. Již deset let po sobě vykazují obce větší či menší přebytek rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2018 byl přebytek rozpočtu vyšší. Dynamika příjmů a výdajů v rozpočtech obcí byla o něco nižší než v předchozím roce.
Stavební zákon zůstává prioritou
Po pandemii koronaviru se život opět vrací do původních kolejí a s tím i otázky související s rekodifikací stavebního práva. Obsáhlý rozhovor s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou se podrobně věnuje navržené verzi právní úpravy, která je v závěrečné fázi legislativního procesu. Poslanci by jej měli začít projednávat v září.
Informace z Ministerstva pro místní rozvoj
Některé aktuality z resortu místního rozvoje – doporučení pro řídící orgány operačních programů, podpora cestovního ruchu, dotace do bydlení a zrušení letošního ročníku soutěže Vesnice roku.
Historická sídla
Přehled krajských vítězů soutěže o Historické město roku – soutěže o nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Zároveň jsou představeni vítězové kategorií soutěže Památka roku, kterou připravuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
Obec účtuje
Ivana Schneiderová formou otázek a odpovědí reaguje na aktuální problémy v účtování obcí a vedle praktického návodu řešení konkrétních případů upozorňuje i na právní aspekty a legislativní nedostatky v příslušných předpisech, vždy však s konkrétním závěrem pro praxi obcí.
PO účtuje
Ing. Zdeněk Nejezchleb obdobným způsobem reaguje na účtování příspěvkových organizací. Formou odpovědí na dotazy osvětluje konkrétní příklady účtování.
Nový zákon o územním členění
Zákon o územním členění státu představuje David Sláma. Zákon vychází z principu, že ze správních obvodů obcí s rozšířenou působností jsou vymezeny obvody okresů. Stejně tak druhý základní prvek zákona vymezuje obvody čtrnácti samosprávných krajů, které jsou vymezeny správními obvody ORP.
Střet zájmů
Dne 11. března 2020 Ústavní soud zrušil část zákona o střetu zájmů a vydal nález Ústavního soudu, na jehož základě budou údaje z Centrálního registru oznámení zpřístupněny jen na základě žádosti. Anonymní a nediferencovaný elektronický přístup k majetkovým oznámením byl shledán neústavním a údaje budou přístupné jen na vyžádání.
Nálezy Ústavního soudu a průběžné oznámení
Nálezy Ústavního soudu rozebírá ve svém příspěvku Václav Těžký a zaobírá se také povinnostmi zastupitelů při podávání průběžného oznámení do konce června 2020. Je zřejmé, že nálezy Ústavního soudu neměly vliv na samotné podávání oznámení veřejnými funkcionáři.
Veřejná správa v číslech
Ministerstvo vnitra každoročně připravuje pro vládu, ale i pro širokou veřejnost přehledovou publikaci „Výroční zpráva o stavu veřejné správy“ mapující vývoj veřejné správy v uplynulém roce. Nejinak tomu je i letos s údaji za rok 2019, píše David Sláma.
Opatření v oblasti dluhů
Přijatá opatření v oblasti dluhů, exekucí a oddlužení, která navazují na pandemii koronaviru komentuje podrobně Jan Vobořil. Problém je dlouhodobý i bez ohledu na kritickou situaci.
Sociální transfery v (po)koronavirové době
Původní předpokládaný vývoj sociálních transferů v roce 2020 i opatření přijatá proti šíření aktuální nemoci Covid-19 úzce souvisí s vývojem ekonomiky. Detailní rozbor podle jednotlivých typů sociální péče hodnotí Miloslav Macela s tím, že dopady povedou k dalšímu prohlubování schodku veřejných financí.
Odpovědi na dotazy
KVB advokátní kancelář nabízí představitelům měst a obcí informačně-poradenskou podporu. Odpovídá také na dotazy čtenářů – tentokrát např. o elektronickém podpisu zápisu, počtu místostarostů, o nouzovém stavu a financování obce, o prominutí školkovného a přijímání dětí do školy.
Obec a odpovědnost za škodu
Obce při výkonu veřejné moci (svěřené jim zákonem v rámci samostatné působnosti) odpovídají za škodu, kterou způsobí vydáním nezákonného rozhodnutí nebo nesprávným úředním postupem. Právní aspekty této problematiky postupně prezentuje Jan Břeň v devátém a desátém pokračování seriálu.
Nárok na náhradu nákladů
Monika Babůrková se zabývá problematikou náhrady nákladů za advokátní zastoupení ve sporném správním řízení, kdy město zastupovala advokátní kancelář, přičemž šlo o spor spojený s veřejnoprávní povinností města, ovšem svým charakterem šlo o spor neobvyklý a skutkově obtížný.
Vyřizování žádosti o informace
Co je to vlastně požadovaná informace? Jak se požadovaná informace správně identifikuje? Problematiku vysvětluje Václav Těžký a Radka Hasil Edelmnnová. V druhé a třetí části seriálu o poskytování informací se uvedené otázky rozebírají metodicky i věcně.
Smluvní nastavení spolupráce
Roman Pečenka analyzuje vztah představitelů obce a developera, který na jejím území investuje. Autor rozebírá význam smlouvy o spolupráci, plánovací smlouvy i finanční kompenzace. Článek vymezuje zájmy obce i zájmy a přístupy podnikatele v jednotlivých etapách vzájemné spolupráce.
Koncepce rozvoje venkova
Vláda schválila Koncepci rozvoje venkova, což je materiál, který je základem pro strategické řízení rozvoje venkova ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. Cílem je zajistit dynamický a vyvážený rozvoj regionů ČR. Uvádíme základní teze materiálu včetně vybraných grafů.
Vylidňují se malé obce?
Po roce 2013 se počet obyvatel ČR mírně zvyšuje, uvádí Věra Kameníčková. Podle Statistické ročenky stagnuje přirozené saldo počtu obyvatel v České republice a za jeho přírůstky vděčíme migraci. Přirozené saldo uvádí, kolik narozených připadlo na 10 zemřelých a migrační saldo říká, kolik přistěhovalých připadlo na 10 vystěhovalých.
Vesničko má přestavovaná
V tomto vydání pokračuje seriál článků s ukázkami venkovské výstavby. Vedle pozitivních příkladů se ukazují také nevhodná architektonická řešení venkovské výstavby – tentokrát zaměřeno na veřejnou zeleň a autobusové zastávky. Příklady s odborným komentářem prezentuje Jan Kruml.
Vyhrajeme boj o vodu?
Na tři desítky nových lokalit navrhlo Ministerstvo zemědělství zařadit do Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod. Návrh schválila vláda v květnu jako jedno z řady opatření, které má zmírnit projevy sucha související se změnou klimatu.
Decentrální čištění
Problematika čištění komunálních odpadních vod na venkově je aktuální téma, které zajímá mnoho malých obcí. Právě v malých sídlech je technicky složité a ekonomicky náročné budovat kanalizační systém s jednotnou centrální čistírnou odpadních vod.
Vlastnický a provozní model
Mnohaleté tuzemské diskuse o tom, zda se obcím a městům spíše vyplatí si k úpravě a distribuci pitné vody a také k jejímu čištění najímat specializované a obvykle nadnárodní vodohospodářské společnosti (takzvaný provozní model), nebo zdali si mají takové služby zajišťovat samy (vlastnický model) uvádí Petr Havel.
Domácí turistika
Po překonané pandemii vzniká pro náš venkov, obce, a především nejen pro „profláknuté“ tuzemské turistické destinace nový otevřený prostor, jak alespoň částečně kompenzovat ekonomický propad v důsledku omezení, spojených s letošní koronavirovou krizí. Píše Petr Havel.
Skutečně zdravá škola
Spolek Skutečně zdravá škola vyzývá české základní a střední školy, aby se zapojily do projektu „Pijeme kohoutkovou ve školách“. Cílem projektu je motivovat žáky a studenty k pravidelnému pití kohoutkové vody ve škole, což jim umožní zlepšit svoje zdraví, zvýšit soustředěnost a výkonnost a snížit množství odpadního plastu.
Evropské cíle
Cíle Evropské unie v oblasti ekologie jsou fascinující, zejména vize toho, jak by měla Unie vypadat v roce 2050 zahrnuje převratné změny. Chceme dosáhnout, aby Evropané žili v prostředí, kde se ničím neplýtvá, kde se s přírodními zdroji se nakládá udržitelným způsobem a kde se chrání, cení a obnovuje biologická rozmanitost.
Digitální technické mapy krajů
Digitální technické mapy (DTM) krajů, mají vzniknout díky podpoře z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. Přispějí významně také k zrychlení stavebního řízení. DTM je základem jednotné a systematické správy dat o sítích pro elektronickou komunikaci.
Veřejná správa online 2–3/2020
Příloha Veřejná správa online tentokrát přináší kromě zamyšlení Michala Rady nad rolí open-source softwaru ve veřejné správě a rozhovoru s předsedou Open-source Aliance také nejnovější informace o připravované podzimní konferenci ISSS 2020: Nové perspektivy, zajímavosti z oblasti kybernetické bezpečnosti a o svoji tradiční dvoustranu nepřijdou ani uživatelé IS Munis s článkem zaměřeným na „stav nouze“.