Přední strana obálky 1/2020 (39 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 1/2020

Stavební právo se musí změnit
Rekodifikace stavebního práva byla zahájena před dvěma a půl lety, nyní jsme ve fázi vyřizování tisíce připomínek k návrhu paragrafovaného znění. Redakční článek charakterizuje složitost stavebního práva a jeho rekodifikaci. Doplněno rozhovorem s ministryní Klárou Dostálovou na téma nového zákona.
Informace z Ministerstva pro místní rozvoj
Některé aktuality z resortu místního rozvoje – na podporu rozvoje regionů poskytne ministerstvo 1,5 mld. Kč, uveden je přehled všech dotačních titulů pro rok 2020, podrobněji je specifikována podpora na regeneraci brownfieldů pro nepodnikatelské aktivity a uveden je přehled čerpání prostředků z evropských fondů.
Porovnání hospodaření obcí
Obce (bez Prahy) získaly do rozpočtu v roce 2018 celkem 242,2 mld. Kč, analýzu jejich hospodaření provádí Věra Kameníčková a porovnává hospodaření v jednotlivých krajích na základě příjmů v obcích na jednoho obyvatele, podle rozpočtového salda, financování kapitálových výdajů a objemu dotací.
Dluh a úspory obcí
V poslední době je jediným údajem v oblasti hospodaření obcí, který vykazuje každoroční růst, objem úspor. Celkový objem úspor dosáhl 125 mld. Kč. V krajích jsou úspory na hlavu v rozsahu 9–18 tis. Kč. Dluh obcí (bez Prahy) dosáhl je 46,8 mld. Kč a prakticky se nemění, píše Věra Kameníčková.
Zrcadlo doby
Informace z obcí, měst a regionů v krátkých a stručných zprávách. Např. v Kraji Vysočina proběhla konference o dotačních programech pro obce, Olomoucký kraj řešil dopravní stavby, Ústecký kraj získal ocenění za energeticky úsporné projekty a Liberecký kraj vyčlenil prostředky na boj s drogovou závislostí.
Zprávy Ministerstva financí
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů č. 4/2019 mj. odpovídají na dotaz, který se týká evidence jízd a spotřebovaných pohonných hmot uvolněného starosty a zaměstnanců při užívání služebního motorového vozidla.
Sdružení tajemníků
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR si v loňském roce připomnělo čtvrt století od svého založení, vyhodnotilo svoji dosavadní činnost a stanovilo úkoly a cíle pro svoji další práci. Svoji činnost nastavuje STMOÚ vždy v dvouletém horizontu, a své aktivity upravuje podle potřeb měst a obcí a vývoje územní veřejné správy.
Plánované akce Ministerstva vnitra
Pro představitele měst a obcí se v roce 2020 se bude konat několik tradičních a oblíbených akcí, které pořádá Ministerstvo vnitra v souvislosti s činností obcí a měst při výkonu přeneseného výkonu státní správy. Je to soutěž Přívětivý úřad, školení Zastupitel v kurzu a konference Moderní veřejná správa, uvádí David Sláma.
Metodika Smart City (v kostce)
Inteligentní město (Smart City) je jedním z konceptů uplatnění principů udržitelného rozvoje do organizace města či obce, který se opírá o využití moderních technologií s cílem zlepšit kvalitu života a zefektivnit správu věcí veřejných. Metodiku pro vytvoření místní koncepce zpracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj.
Strategický rámec SMO ČR v oblasti Smart City
V závěru roku byl představen dokument Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City – analytická část. Materiál precizně analyzuje stav v oblasti Smart City na úrovni obcí a měst v České republice. Seznámit by se s ním měli všichni představitelé municipalit, kteří chtějí do budoucna působit ve veřejné správě.
Chytrá pole, chytré farmy, chytří lidé
Chytrý venkov není pouze o chytrých technologiích, ale zejména o komunitním a chytrém přístupu lidí, kteří na venkově žijí. O chytrém venkovu je rozhovor s místopředsedou Národní sítě Místních akčních skupin (NS MAS), Markem Hartychem, který se tématu chytrého venkova dlouhodobě věnuje i v rámci MAS Český sever.
Vysokorychlostní internet
Podle všech strategických dokumentů je kvalitní a dostatečné pokrytí vysokorychlostním internetem klíčovým předpokladem nejen ekonomického růstu každé země, ale také nezbytnou podmínkou pro rozvoj chytrých měst a chytrého venkova. Rozhovor s náměstkem ministra průmyslu a obchodu Marianem Piechou.
Finanční konference po dvaadvacáté
XXII. celostátní finanční konference se konala v pražských Vysočanech a vedle bohatého programu přinesla také celou řadu setkání a podnětů mezi účastníky a pozvanými hosty. Stručné shrnutí jednotlivých programových bloků je doplněno podrobným článkem na téma prevence při realizaci dotací.
Porušení rozpočtové kázně
Porušení rozpočtové kázně je strašákem každého příjemce dotace z veřejných rozpočtů. V případě konstatování porušení dotačních podmínek je příjemce dotace nucen celou dotaci nebo její část vrátit, a navíc uhradit odpovídající penále. Jak předcházet chybám vedoucím k porušování rozpočtové kázně uvádí Miroslav Matej.
Obec účtuje
Ivana Schneiderová formou otázek a odpovědí reaguje na aktuální problémy v účtování obcí a vedle praktického návodu řešení konkrétních případů upozorňuje i na právní aspekty a legislativní nedostatky v příslušných předpisech, vždy však s konkrétním závěrem pro praxi obcí.
PO účtuje
Ing. Zdeněk Nejezchleb obdobným způsobem reaguje na účtování příspěvkových organizací. Formou odpovědí na dotazy osvětluje konkrétní příklady účtování.
Hodnocení kvality sociální péče
Je hodnocení kvality a efektivity sociální péče měřením neměřitelného? Nad problematikou se podrobně zamýšlí v 2. části svého pojednání Miloslav Macela. V první části byla popsána teoretická východiska hodnocení, dokončení je zaměřeno na praktické uplatnění popsaných východisek.
Veřejné opatrovnictví
Veřejné opatrovnictví se dnes sice týká jen pětiny obcí, ale i další by se měly zajímat, které povinnosti na ně mohou rozhodnutím soudu přejít Výkon funkce veřejného opatrovníka totiž nelze odmítnout a soud se neptá, zda obec má kapacitu pro její výkon. Zkušenosti z Dobřan popisuje Jaroslava Kypetová.
Vybavenost obcí
Sdružení místních samospráv mapovalo v uplynulých třech letech vybavenost více než šesti tisíc obcí do deseti tisíc obyvatel. Podrobným terénním mapováním sdružení zjišťovalo údaje celkem ve čtrnácti kritériích. Shromážděné údaje tvoří geolokační informační systém AGIS SMS ČR, který bude pravidelně aktualizován.
Pocta za rozvoj venkova
V říjnu loňského roku převzal Ing. arch. Jan Florian oficiální uznání za celoživotní přínos českému venkovu a je druhou osobností, která tvoří „Síň slávy – poctu za rozvoj venkova.“ Požádali jsme laureáta o rozhovor na téma – problémy současného venkova.
Inspirace pro ostatní
Polytechnické dílny při Základní a mateřské škole v Dolních Břežanech byly slavnostně otevřeny závěrem loňského roku. Na akci nechyběl vicepremiér Karel Havlíček. Podle něj Dolní Břežany předběhly dobu. Dílny zahrnují cvičnou kuchyňku a tři odborné prostory – dílny Kov a dřevo, Art a Design a High-tech robotickou dílnu.
Odpovědi na dotazy
KVB advokátní kancelář nabízí představitelům měst a obcí informačně-poradenskou podporu. Odpovídá také na dotazy čtenářů – tentokrát např. o podpisu smlouvy v době dovolené, o odkupu pozemku příbuzným, o místním poplatku a veřejném prostranství, o hlasování a kontrole usnesení.
Praktické problémy s novelizací místních poplatků
Tomáš Auer se zabývá novelou zákona o místních poplatcích, která nabyla účinnosti počátkem roku 2020. Odpovídá na otázky praktického zavádění – aktualizace obecně závazných vyhlášek, související povinnosti obcí a poplatku z pobytu za prvních 60 dnů delšího pobytu.
Obec a odpovědnost za škodu
Obce při výkonu veřejné moci (svěřené jim zákonem v rámci samostatné působnosti) odpovídají za škodu, kterou způsobí vydáním nezákonného rozhodnutí nebo nesprávným úředním postupem. Právní aspekty této problematiky postupně prezentuje Jan Břeň v již osmém pokračování seriálu.
Vyřizování žádosti o informace
Prvotní posouzení došlé žádosti o informace a související problematiku popisují autoři Václav Těžký a Radka Hasil Edelmnnová. Volení funkcionáři si ne vždy uvědomují, že výkon jejich funkce zahrnuje také plnění informační povinnosti, za kterou jsou ze zákona odpovědni. Náležitosti žádosti a východiska jejího posuzování.
Obec a přídavek na bydlení
Zbyněk Vočka píše o návrhu zákona o přídavku na bydlení, který do meziresortního připomínkového řízení předalo Ministerstvo práce a sociálních věcí v závěru minulého roku. Hlavním cílem úpravy je zajistit poskytování finanční podpory v oblasti bydlení a příspěvek se zabývá úpravou působnosti obcí ve vztahu k nové dávce.
Komunitní dům pro seniory
Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci programu Podpory bydlení vyhlašuje pravidelně dotační titul Komunitní dům seniorů. Tento dotační titul podporuje komunitní bydlení seniorů. Článek představuje podmínky poskytnutí dotace a uvádí vybrané příklady staveb realizovaných podle tohoto titulu.
Analýza bytových projektů v Praze
Analýza bytových developerských projektů v Praze pravidelně sleduje všechny důležité aspekty na trhu s pražskými byty, tedy kde, jakým tempem, za kolik a jaké typy bytů se staví nebo jak se vyvíjí poptávka. Uvedenou analýzu za rok 2019 podrobně představuje Michal Němec.
Klíčové priority
Svaz měst a obcí ČR člení všechny své aktuální priority do 14 oblastí, které představují celkem 82 konkrétních úkolů. Pět nosných priorit – rozpočtové určení daní, revize sociálních dávek, odpadové hospodářství, tranzitní doprava a národní dotační politika.
Vesničko má přestavovaná
V tomto vydání pokračuje seriál článků s ukázkami venkovské výstavby. Vedle pozitivních příkladů se ukazují také nevhodná architektonická řešení venkovské výstavby – tentokrát zaměřeno na realizace staveb občanské vybavenosti po roce 1990. Příklady s odborným komentářem prezentuje Jan Kruml.
Obce pocítí rostoucí důraz na zelenou politiku v EU
Petr Havel informuje o hlavních oblastech, v nichž se budou měnit jak stávající zákony a vyhlášky, tak priority v rozhodování vedení měst a obcí na pozadí takzvané zelené politiky EU. Jedná se o odpadové hospodářství, regulace stavební činnosti, zemědělství a čistota vod.
Jmelí bílé
Jmelí je poloparazitický keřík, vyrůstající v menších či větších skupinách v korunách listnatých (ale i jehličnatých) stromů. K vánoční ozdobě najdeme dva přístupy, aktivní šířením této rostliny, ale i aktivním bojem proti jeho šíření. Aktuální přístupy k problému stromů mimo les ukazuje Jaroslav Kolařík.
Veřejná správa online 1/2020
Samostatná příloha přináší řadu zajímavých materiálů, mimo jiné dva pohledy na nový Zákon o právu na digitální služby, rozhovor s hejtmanem Jiřím Běhounkem nebo informace o oceněné aplikaci Kraje Vysočina „Samospráva“. Svoji tradiční dvoustranu zde najdou uživatelé IS Munis i všichni ostatní, kdo se zajímají o detaily archivace dat a případnou skartaci dokumentů.