Přední strana obálky 5/2019 (36 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 5/2019

Vesnice roku 2019
Vesnicí roku v Programu obnovy venkova pro rok 2019 je obec Lipová v Ústeckém kraji, kde se také sešly všechny oceněné obce a jejich představitelé převzali ocenění. Vedle informace o celé akci je uvedena také přehledná tabulka, která porovnává charakteristické údaje o všech obcích, které zvítězily v krajských kolech.
Knihovna roku
je ve Větrném Jeníkovu. Zdejší Místní lidová knihovna zvítězila v kategorii základní knihovna. Městskou knihovnou roku je Městská knihovna v Písku a soutěž Knihovna Jinak vyhrála Městská knihovna Jevišovice. Informace a fotografie z ocenění nejlepších knihoven v Zrcadlové kapli pražského Klementina.
Dny malých obcí
Reportáž a fotodokumentace z 52. Dnů malých obcí v Praze a Olomouci včetně stručné a přehledné informace o obsahu vystoupení základních resortů – ministerstev pro místní rozvoj, zemědělství, životního prostředí, vnitra a financí.
Smart strategie
Rozhovor s výkonnou ředitelkou SMO ČR Radkou Vladykovou o připravovaném dokumentu k strategii budování chytrých měst a obcí. Nejde jen o využití moderních technologií, ale o zajištění efektivních služeb místní správy pro rozvoj území obcí a měst a pro efektivní služby jejich obyvatelům
Zrcadlo doby
Informace z obcí, měst a regionů v krátkých a stručných zprávách. Např. v Kraji Vysočina proběhla konference o financování projektů obcí, měst a mikroregionů, Jihomoravský kraj představil dotační programy a Praha zahájí revitalizaci Václavského náměstí.
Sdružení tajemníků
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR v letošním roce opět uspořádalo podzimní setkání a odborný seminář, tentokrát ve Frymburku. Na pořadu byly aktuální informace z ministerstev vnitra, pro místní rozvoj a práce a sociálních věcí.
Zprávy Ministerstva financí
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů č. 3/2019 jsou mj. věnovány metodickému pokynu a výkladu k finančním výkazům. a hlavně také uvádí odpovědi na dotazy k připravovanému sčítání lidu, domů a bytů, které se bude konat v roce 2021.
Příspěvek na výkon státní správy
Příprava a zpravování návrhu rozpočtu obcí a měst vyžaduje informace o příspěvku na výkon přenesené státní správy. Ten se od příštího roku bude zvyšovat, ale zároveň dochází ke změnám jeho výpočtu u krajů i obcí. Nový způsob komentuje a uvádí David Sláma.
Vybrané ukazatele krajů
Hospodaření krajských samospráv rozebírá a komentuje Věra Kameníčková na základě vybraných ukazatelů finančních rozpočtů na straně příjmů i výdajů. Rozpočty krajských samospráv trvale rostou a článek rozebírá strukturu rozpočtů, vliv dotací a podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích.
Návrh změny RUD
Zavedením vyrovnávacího příspěvku do rozpočtového určení daní navrhuje Roman Nogol řešit problematiku rizikových okresů z hlediska prevence kriminality. Zdrojem prostředků má být solidární snížení výnosu z DPH o jedno procento všem obcím a zejména čtyřem největším městům.
Nájemné se odvíjí od regionálních specifik
Znalost výše nájemného je důležitým faktorem pro posuzování dostupnosti bydlení a případné intervence ze strany veřejného sektoru. Tým Deloite a MMR zpracoval hodnotové mapy a model výše tržních nájmů – ukazuje se specifický vliv jednotlivých regionů na ceny bytů i na výši nájemného.
Informace z Ministerstva pro místní rozvoj
Některé aktuality z resortu místního rozvoje – zákon o realitním zprostředkování, Strategie regionálního rozvoje 20212+, příprava nového programového období, Program Výstavba, národní dotační tituly pro obce, Roadshow IROP.
OBEC účtuje
Ivana Schneiderová formou otázek a odpovědí reaguje na aktuální problémy v účtování obcí a vedle praktického návodu řešení konkrétních případů upozorňuje i na právní aspekty a legislativní nedostatky v příslušných předpisech, vždy však s konkrétním závěrem pro praxi obcí.
PO účtuje
Ing. Zdeněk Nejezchleb obdobným způsobem reaguje na účtování příspěvkových organizací. Formou odpovědí na dotazy osvětluje konkrétní příklady účtování.
Predikce daňových příjmů
Ministerstvo financí koncem října zveřejnilo predikci vybraných daňových příjmů obcí a krajů na rok 2020. Jedná se o teoretický propočet a skutečný výnos daní jednotlivých obcí a krajů bude záležet na skutečné výši inkasa v roce 2020. Predikce však očekává pro obce zvýšení výnosu daní o 7,04 %.
Analýza vývoje ekonomiky
Česká ekonomika pokračovala navzdory oslabení zahraničních trhů a rostoucí nejistotě vnějšího prostředí v solidním růstu. Vyplývá to z říjnové čtvrtletní zprávy Ministerstva průmyslu a obchodu. Územní rozpočty vykázaly kladný výsledek hospodaření a jejich příjmy vzrostly meziročně o 12,5 %.
Chytré hospodaření s vodou
Podle statistických údajů bude v ČR odkázáno cca 10–16 % obyvatelstva na jiný než klasický centralizovaný systém čistíren odpadních vod. V malých obcích a odloučených sídlech umožní efektivní čištění a současné využívání vyčištěných odpadních vod a čistírenských kalů nejlépe soustava domovních ČOV, píše Jaromír Tomšů.
Ambasador kvality
Cenu Ambasador kvality vyhlašuje Česká společnost pro jakost v rámci podpory rozvoje a podpory kvality. Letos poprvé byla cena určena, vedle podnikatelských subjektů, také pro veřejný sektor. Vítězem se stal Úřad městské části Praha 10, na druhém místě se umístilo město Hranice a třetí místo patří Dopravnímu podniku hlavního města Prahy.
Hodnocení kvality sociální péče
Je hodnocení kvality a efektivity sociální péče měřením neměřitelného? Nad problematikou se podrobně zamýšlí v 1. části svého pojednání Miloslav Macela. Porovnává vztah kvality a efektivnosti sociální péče, různé perspektivy hodnocení, standardy v sociální sféře i rizika výkonového přístupu.
Co se skrývá za růstem cen bytů v Praze
Růst cen bytů a nájmů se stal celospolečensky diskutovaným tématem a je problémem především větších měst a obcí. V Praze se na vývoji cen podílí také struktura nabídky bytů, jejich poloha a celková velikost, která se snižuje
Růst nájmů a právní regulace
Rostoucí nájmy jsou problémem řady zejména větších obcí a měst. Skokový nárůst nájmů nutí nájemníky hledat bydlení jinde, což má vliv na jejich individuální osudy, ale i na proměnu sociální struktury obyvatelstva. Právní aspekty a jejich řešení uvádí Jan Vobořil.
Zákon o finanční kontrole
Novela zákona o finanční kontrole nabude účinnosti dne 1. ledna 2020 a jednou ze zásadních změn, které přináší je působnost dobrovolných svazků obcí (DSO), které jsou povinny vytvořit systém finanční kontroly, kterým zajistí finanční kontrolu jak svého hospodaření, tak i hospodaření jimi zřízených příspěvkových organizací.
Odpovědi na dotazy
KVB advokátní kancelář nabízí představitelům měst a obcí informačně-poradenskou podporu. Odpovídá také na dotazy čtenářů – tentokrát např. o rozpočtovém určení daní, příspěvku na žáka, o ochraně ovzduší, čipování psů, finanční kontrole, přístupu k informacím a žádostem o datace.
Nezbytné úpravy vyhlášek
Tomáš Auer se zabývá novelou zákona o místních poplatcích, která zavádí nový místní poplatek z pobytu, který nahradí poplatek za lázeňský pobyt a poplatek z ubytovací kapacity. To vyvolá nutnost ve většině obcí zpracovat nové znění obecně závazné vyhlášky obce o místních poplatcích.
Obec a odpovědnost za škodu
Obce při výkonu veřejné moci (svěřené jim zákonem v rámci samostatné působnosti) odpovídají za škodu, kterou způsobí vydáním nezákonného rozhodnutí nebo nesprávným úředním postupem. Právní aspekty této problematiky postupně prezentuje Jan Břeň v již sedmém pokračování seriálu.
Vymáhání nedoplatků soudním exekutorem.
Vymáhání nedoplatků na místních poplatcích soudním exekutorem představují Václav Těžký a Michal Jantoš. Ačkoliv představuje vymáhání nedoplatků soudním exekutorem pouze jeden ze způsobů vymáhání, mnoho obcí stále k tomuto způsobu vymáhání přistupuje paušálně ve všech případech.
Kvalitní pitná voda
Za dobu třiceti let se SOVAK ČR vyprofiloval jako seriózní zástupce vodárenského sektoru a stal se důležitým partnerem při jednáních a diskusích se zástupci veřejné správy ve snaze nalézt nejvhodnější řešení aktuálních problémů oboru, píše Oldřich Vlasák.
Vesničko má přestavovaná
V tomto vydání pokračuje seriál článků s ukázkami venkovské výstavby. Vedle příkladů lidové architektury se ukazují také nešvary v provedení dostavby a přestavby venkovských obcí. Některé příklady z venkovských obcí prezentuje s kritickým komentářem Jan Kruml.
Venkov by měl spojit síly
Petr Havel informuje o národní konferenci Venkov 2019, která se konala v Teplé v Karlovarském kraji. Předkládá 12 požadavků, které k rozvoji venkova formulovali účastníci jednání, přičemž problematika vody stojí v popředí zájmu. Uvádí řadu pozitivních příkladů z praxe.
Boj se suchem
Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na opatření Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí na zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody v letech 2013 až 2018. Kontrola ukázala, že zásadní opatření pro boj se suchem chybí, stejně jako potřebná právní úprava.
Budování vysokorychlostního internetu
Na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu vláda přijala Akční plán 2.0. Má zjednodušit, zrychlit a zlevnit budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací včetně 5G sítí. Opatření se týkají koordinace výstavby liniových staveb, věcných břemen, vnitřních komunikačních vedení v obytných budovách, rádiových kmitočtů nebo technických profesí.
Veřejná správa online 5/2019
Příloha Veřejná správa online, která je součástí letošního pátého čísla časopisu Obec a finance, přináší řadu zajímavých příspěvků. V úvodním článku „Jak číst NAP?“ se spolupracovník redakce Michal Rada zamýšlí nad přínosem jednoho z nejdůležitějších dokumentů tuzemského e-governmentu, Národního architektonického plánu. Rozebírá jednotlivé kapitoly, a to především s ohledem na to, jak úkoly a povinnosti v NAP obsažené ovlivní pracovníky územních samospráv. I další materiály v aktuálním čísle VSOL stojí za povšimnutí, ať už jde o rozhovor s programovým ředitelem konference ISSS Vojtěchem Dvořáčkem, novinky z Komory pověřenců pro ochranu osobních údajů nebo rozhovor s předsedou Open-source Aliance Pavlem Dovhomijou. Svoji tradiční dvoustranu si zde najdou i uživatelé informačního systému Munis, tentokrát o místních poplatcích.