Přední strana obálky 4/2019 (55 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 4/2019

Výsledky soutěže Vesnice roku 2019
Vesnicí roku v Programu obnovy venkova pro rok 2019 je obec Lipová v Ústeckém kraji. Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny v Luhačovicích a v našem textu podrobně představujeme nejenom vítěznou obec, ale slovem u obrázkem také všechny obce, které zvítězily v krajských kolech soutěže.
Zrcadlo doby
Informace z obcí, měst a regionů v krátkých a stručných zprávách. Např. v Moravskoslezském kraji obyvatelé Fulneku nejlépe hospodaří s odpadem, v Kraji Vysočina rozdělí téměř miliardu na sociální služby, Jihomoravský kraj usiluje o udržení vody v krajině a Olomoucký kraj poskytne obcím 28 milionů na vodovody.
Sdružení tajemníků
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR si v letošním roce připomíná výročí 25 let od svého založení. Za uplynulé čtvrtstoletí uspořádalo již 46 celostátních konferencí – seminářů. A připravuje další. Letošní podzimní setkání a odborný seminář se uskuteční ve Frymburku.
Zprávy Ministerstva financí
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů č. 2/2019 jsou mj. věnovány směrnici o postupu obcí při financování voleb, ale v časopise publikujeme také podstatnou část, která zveřejňuje Seznam platných právních předpisů resortu financí pro územní samosprávné celky.
Centra společných služeb
Projekt „Centra společných služeb“ je aktivitou Svazu měst a obcí ČR, která navázala na úspěšný projekt „Meziobecní spolupráce“ z let 2013 až 2015. Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a je součástí dokumentu „Strategický rámec rozvoje veřejné správy.“ Diskuze u kulatého stolu hodnotí přínosy projektu.
Je dluh obcí závažný problém?
Dluh obcí se snižuje již delší dobu. V roce 2012 dosahoval 58,2 mld. Kč a v loňském roce již jen 46,8 mld. Kč. Rychlost poklesu dluhu se postupně zpomaluje, ale dluh nejmenších obcí (do 200 obyvatel) v posledních třech letech roste. Rozbor zadluženosti a vztah obcí k rozpočtové odpovědnosti uvádí Věra Kameníčková.
Informace z Ministerstva pro místní rozvoj
Některé aktuality z resortu místního rozvoje – Program Výstavba zahájil příjem žádostí, zasedala Rada pro evropské fondy, připraveny jsou prostředky pro podporu programů z evropských fondů a nová opatření v programu RE:START umožní využít dalších 6 miliard korun pro strukturálně postižené regiony.
Obec účtuje
Ivana Schneiderová formou otázek a odpovědí reaguje na aktuální problémy v účtování obcí a vedle praktického návodu řešení konkrétních případů upozorňuje i na právní aspekty a legislativní nedostatky v příslušných předpisech, vždy však s konkrétním závěrem pro praxi obcí.
PO účtuje
Ing. Zdeněk Nejezchleb obdobným způsobem reaguje na účtování příspěvkových organizací. Formou odpovědí na dotazy osvětluje konkrétní příklady účtování.
Klientsky orientovaná veřejná správa
V současné době se rozvoj veřejné správy v ČR odehrává v mantinelech dokumentu s názvem Strategický rámec rozvoje veřejné správy pro období 2014–2020. Ministerstvo vnitra letos pokročilo v přípravách nového s názvem Klientsky orientovaná veřejná správa 2030, píše David Sláma.
Strategie regionálního rozvoje
Zdeněk Opravil a Štěpán Nosek informují o Strategii regionálního rozvoje 2021+. Cílem článku je seznámit čtenáře se základními principy implementace Strategie , jako stěžejního strategického dokumentu v oblasti regionálního rozvoje. Implementační část je nezbytnou součástí pro řízení a následné hodnocení naplňování cílů strategie.
Trestně právní souvislosti zadávání zakázek
V poslední době sledujeme kauzy týkající se tzv. manipulace s veřejnými zakázkami. V této souvislosti Jan Malý a Petr Pernica přibližují trestné činy, kterých se mohou osoby podílející se na zadávání veřejných zakázek dopustit, a to jak z pozice zadavatele veřejné zakázky, tak z pozice dodavatele, či účastníka zadávacího řízení. Úplný a podrobný text článku je na DVS.
Paradoxy novelizace
Kritický příspěvek k hodnocení veřejných zakázek přináší Jaroslav Komárek. Snahy získat veřejnou zakázku jdou často za hranici práva, autor si však klade otázku, jestli výběr v souladu s právem je vždy výběrem správným i z hlediska veřejného zájmu. Upozorňuje na paradoxy poslední novelizace zákona.
Sociální dávky na bydlení
Miloslav Macela prezentuje vývoj právní úpravy dávek na bydlení a podrobně rozebírá celkový objem i dopad příspěvku na bydlení a stejně tak také doplatku na bydlení včetně jeho efektivity. Rozebírá také současnou reformační iniciativu – návrh zákona na přídavek na bydlení. Sociální dávky musí být propojeny se systémem sociální péče.
Odpovědné zadávání zakázek
Petr Kocián doporučuje, aby se zadavatelé veřejných zakázek soustředili na strategický význam zakázky, a nikoliv jen na její cenu. Odpovědné zadávání zakázek může přinášet cenné společenské benefity – podpora osob znevýhodněných na trhu práce, minimalizace dopadů na životní prostředí či podpora místní ekonomiky.
Odpovědi na dotazy
KVB advokátní kancelář nabízí představitelům měst a obcí informačně-poradenskou podporu. Odpovídá také na dotazy čtenářů – tentokrát např. o kácení dřevin, zpětné koupi, nájemní smlouvě, odmítnutí odměny, rozdílných cenách či o mikročipech a evidenci psů.
Je možné zvýhodňovat občany obce?
Tomáš Auer odpovídá na otázku, zda obec může v nějakém ohledu zdůvodnit preferenci svých občanů. I když platí obecný zákaz diskriminace, zákon o obcích určitou míru možnosti přiznat zvláštní postavení svým občanům poskytuje. Určitá míra nerovného zacházení je přípustná, je-li cíl legitimní a prostředky přiměřené.
Obec a odpovědnost za škodu
Obce při výkonu veřejné moci (svěřené jim zákonem v rámci samostatné působnosti) odpovídají za škodu, kterou způsobí vydáním nezákonného rozhodnutí nebo nesprávným úředním postupem. Právní aspekty této problematiky postupně prezentuje Jan Břeň v již šestém pokračování seriálu.
Změna pravidel oddlužení
Po velké novele insolvenčního zákona nastávají zásadní změny v oblasti oddlužení, přičemž právě problematika dluhů některých občanů vede až k sociálnímu vyloučení. Jan Vobořil přináší základní orientaci v těchto změnách, aby sociální pracovníci obcí mohli pomoci občanův v případech oddlužení.
Novela místních poplatků
Obce si budou zvykat na nový místní poplatek z pobytu. Právní podrobnosti k tomuto novému institutu a další navrhované změny zákona o místních popatcích podrobně představují Václav Těžký a Michal Jantoš. Přestože je novela dosud v legislativním procesu, obce by měly avízované změny připravit do znění obecně závazných vyhlášek.
Vesničko má přestavovaná
V tomto vydání pokračuje seriál článků s ukázkami venkovské výstavby. Vedle příkladů lidové architektury se ukazují pozitivní příklady dostavby a přestavby venkovských obcí. Tentokrát jde o příklady z řady obcí, které uspěly v soutěži Vesnice roku. Připravil Jan Kruml.
Změny venkovské politiky
Petr Havel v rámci diskuse o budoucí podobě Společné zemědělské politiky EU (SZP) po roce 2020 upozorňuje na změny, které vedle priorit v zemědělství se budou dotýkat i podpory rozvoje venkova. Dojde ke snížení dotací, ale pozornost by se měla věnovat zadržení vody v krajině.
Práva a povinnosti akcionářů
Na majetkové účasti obchodních společností akciového typu ve vodárenství se převážně podílejí města a obce. Josef Nepovím se vyjadřuje k právům a povinnostem obcí, jako kvalifikovaných (menšinových) akcionářů vodárenských společností. Municipality jako akcionáři mají zásadní vliv na výkon řízení těchto společností.
Dotace na rekonstrukce veřejného osvětlení
O celkem 120 milionů korun letos mohou obce požádat na rekonstrukce veřejného osvětlení díky programům MŽP a MPO. Jednotlivé obce a města mohou získat až dva miliony korun podpory na energeticky úsporná řešení při rekonstrukci veřejného osvětlení. Žádosti mohou být podávány od 1. září do 31. října 2019.
Dostupnost vysokorychlostního internetu
Do konce roku 2023 by lidé měli mít vysokorychlostní internet k dispozici v celé ČR. Ministerstvo průmyslu a obchodu pro to dělá všechny potřebné kroky. Aktuálně připravuje třetí výzvu, z které bude možné na vybudování potřebné infrastruktury v odlehlých oblastech čerpat celkem jednu miliardu korun.
Veřejná správa online 4/2019
V tradiční příloze Veřejná správa online 4/2019 stojí určitě za pozornost souhrnný materiál Michala Rady na téma portálů či ohlédnutí Tomáše Lechnera za desetiletím datových schránek. Čtenáři zde najdou i zajímavé informace týkající se konceptu chytrých měst a nechybí ani obvyklá dvoustrana pro uživatele IS Munis.