Přední strana obálky 3/2019 (53 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 3/2019

Vybrané aspekty hospodaření obcí
Příjmy a výdaje obcí v roce 2018 byly poprvé vyšší než v roce 2010. Jednotlivé aspekty hospodaření obcí – příjmy, výdaje, dluh a úspory v roce 2018 hodnotí Věra Kameníčková na základě výsledků státního závěrečného účtu územních rozpočtů. Výdaje rostly rychleji než příjmy a obce vykázaly přebytek ve výši 1,6 mld. Kč.
Rozpočtové hospodaření v územním pohledu
V tomto článku se ukazují některé rozpočtové ukazatele obcí v územním pohledu. Ministerstvo financí zpracovalo řadu rozpočtových položek ze státního závěrečného účtu obcí za rok 2018 v mapách, kde vidíme jednotlivé položky hospodaření obcí podle okresů v přepočtu na 1 obyvatele.
Zrcadlo doby
Informace z obcí, měst a regionů v krátkých a stručných zprávách. Např. v Libereckém kraji se již popáté zajišťuje finanční příspěvek na potravinovou pomoc dětem, které jsou v regionu ze sociálně a ekonomicky slabých rodin, Olomoucký kraj buduje dětská hřiště, Středočeský kraj opravuje silnice atp.
XVII. Sněm Svazu měst a obcí
V Ostravě se konal koncem května již XVII. Sněm SMO ČR, na kterém se hodnotilo uplynulé období, diskutovaly se aktuální otázky municipalit za účasti členů vlády a byly schváleny priority činnosti na další období. Sněm rovněž zvolil nové vedení – Radu, Předsednictvo, předsedy Komor. Předsedou SMO byl opět zvolen František Lukl.
Historické město roku je Brtnice
Ve Španělském sále Pražského hradu byly vyhlášeny výsledky soutěže a předány ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2018. Titul historické město roku 2018 získalo město Brtnice z Kraje Vysočina. Představujeme rovněž všechny krajské vítěze soutěže.
Smart City – mezinárodní konference
Vedoucí úřadů měst a obcí z mnoha zemí světa se sešli v rumunském Temešváru diskutovat o Smart City a dalších odborných tématech. Při jednání členských asociací podepsal předseda českého sdružení tajemníků Jaromír Zajíček s prezidentkou ICMA Karen E. Pinkos aktualizovanou smlouvu o spolupráci.
Zprávy Ministerstva financí
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů č. 2/2019 jsou věnovány směrnici o postupu obcí při financování voleb, která se mění před nastávajícími volbami. Publikuje se také část, která zveřejňuje Seznam platných právních předpisů resortu financí pro územní samosprávné celky.
Financování přenesené působnosti
V minulém čísle byla prezentována analýza příspěvku na výkon státní správy obecních samospráv. V tomto článku David Sláma představuje analýzu financování státní správy v případě krajů. Tato analýza měla za cíl identifikovat míru krytí současných nákladů na výkon státní správy a diskutovat možné způsoby financování do budoucna.
Rekodifikace stavebního práva
Základní principy rekodifikace stavebního práva v redakčním rozhovoru kriticky komentuje Martin Netolický. Zejména kritizuje záměr zřídit samostatný Nejvyšší stavební úřad, který by nahradil stávající soustavu stavebních úřadů ve spojeném modelu veřejné správy, což je základní systémové pochybení.
Strategie regionálního rozvoje
Zdeněk Opravil a Václav Štěpánek informují o dokončení návrhové části Strategie regionálního rozvoje 2021+. Obsahem návrhové části je 59 typových opatření v šesti strategických cílech, pro které budou hledány navazující aktivity tak, aby dokázaly efektivně řešit vyjmenované problémy stanovených cílů.
Informace z Ministerstva pro místní rozvoj
Některé aktuality z resortu místního rozvoje – Program Výstavba zahájil příjem žádostí, zasedala Rada pro evropské fondy, připraveny prostředky pro zateplování domů, dotace na zlepšení kvality bydlení, podpora projektů pro hasičský záchranný sbor, národní dotační zdroje, Program RE:START.
Obec účtuje
Ivana Schneiderová formou otázek a odpovědí reaguje na aktuální problémy v účtování obcí a vedle praktického návodu řešení konkrétních případů upozorňuje i na právní aspekty a legislativní nedostatky v příslušných předpisech, vždy však s konkrétním závěrem pro praxi obcí.
PO účtuje
Ing. Zdeněk Nejezchleb obdobným způsobem reaguje na účtování příspěvkových organizací. Formou odpovědí na dotazy osvětluje konkrétní příklady účtování.
Zákon o střetu zájmů
Kdo má povinnost podat oznámení podle zákona o střetu zájmů, za jaké období se oznámení podává, jaký je jeho obsah a struktura, negativní oznámení a způsoby podání – to vše v návaznosti na zákonný termín pro podání oznámení 30. června vysvětlí Michal Jantoš a Václav Těžký.
Výdaje státu na sociální dávky
Sociální dávky reprezentují jednu z nejvýznamnějších výdajových položek státního rozpočtu. Miloslav Macela rozebírá tyto výdaje makroekonomicky i z pohledu na jednotlivé dávky samostatně – pojistné sociální dávky, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro zdravotně postižené, příspěvek na péči a státní sociální podpora.
Ohlédnutí za soutěží
Ohlédnutí za soutěží o titul Historické město roku přináší Kamila Matoušková, která stála u zrodu Programu regenerace památek. Zmiňuje se o významných historických sídlech a také o městech, které z Programu regenerace bohužel nečerpají prostředky, které by mohly pomoci jejich rozvoji.
Odpovědi na dotazy
KVB advokátní kancelář nabízí představitelům měst a obcí informačně-poradenskou podporu. Odpovídá také na dotazy čtenářů – tentokrát např. o možnosti odstoupit od kupní smlouvy, o vydání osvědčení, o roli místostarosty, školkovném, o kácení stromů a poskytování údajů.
Veřejné zakázky malého rozsahu
V oblasti zadávání veřejných zakázek malého rozsahu se obce (a nejen ony) v roli zadavatele nezřídka dopouštějí více či méně závažných pochybení. Jedním z těchto pochybení je i neuzavření smlouvy s dodavatelem, který předložil nabídku, jež se dle zadaných kritérií umístila jako první – píše Anna Blažková.
Obec a odpovědnost za škodu
Obce při výkonu veřejné moci (svěřené jim zákonem v rámci samostatné působnosti) odpovídají za škodu, kterou způsobí vydáním nezákonného rozhodnutí nebo nesprávným úředním postupem. Právní aspekty této problematiky postupně prezentuje Jan Břeň v pátém pokračování seriálu.
Promíjení místních poplatků
Jedním z institutů, které působí v praxi při správě místních poplatků problémy, je promíjení místních poplatků. V tomto příspěvku se upozorňuje na nejčastější pochybení správců místních poplatků a ukazuje se na možné problémy, které mohu v praxi nastat. Právní aspekty hodnotí Václav Těžký a Michal Jantoš.
Přeměna chat na rodinné domy
Zvlášť v zázemí velkých měst je velký zájem měnit rekreační chaty na rodinné domy. Pro obce to přináší řadu problémů, na jejichž řešení neexistuje jednoduchý ani obecně použitelný návod. Zájmem obcí je hospodárné využívání zastavěného území. Proto je vhodnější regulovat konverzi chat na bydlení, než je ponechat samovolnému vývoji.
Vesničko má přestavovaná
V tomto vydání pokračuje seriál článků s ukázkami venkovské výstavby. Vedle příkladů lidové architektury se ukazují problematické příklady dostavby a přestavby venkovských obcí. Chceme upozornit na probíhající změny, na ztrátu původního rázu vesnic a na hrozbu uniformity. Připravil Jan Kruml.
Současná kůrovcová kalamita
Probíhající klimatická změna se projevuje výrazným snížením množství srážek a současným zvyšováním průměrné roční teploty. Tyto dva faktory pak výrazně ovlivňují zejména lesní hospodářství. Současná kůrovcová kalamita má dopady ekonomické a environmentální, uvádí František Kučera.
Financování vodárenské infrastruktury
Na téma Financování vodárenské infrastruktury se počátkem letošního roku se konala v Praze konference. Ivana Weinzettlová Jungová přináší výběr nejdůležitějších příspěvků k dané problematice od odborníků ze zahraničí i z domácí sféry. Rozhodování o správě a financování vodárenské infrastruktury by se však vždy mělo dělat na základě analýzy.
Prevence sucha
Obce a města se mohou výrazně podílet na prevenci sucha, píše Petr Havel. Zejména by se mělo přistoupit ke změně přístupu k údržbě a ošetřování obecní a městské zeleně. Přehodnotit zvyk sekat trávníky na co nejnižší výšku a tím omezit náklady na údržbu, zamezit splach chemických látek, podpořit biodiverzitu. Využívat dotační prostředky.
Přívětivý úřad
Dne 15. května 2019 proběhl čtvrtý ročník slavnostního předávání ocenění Přívětivý úřad v kategorii obcí s rozšířenou působností. Do soutěže se přihlásilo 146 obcí III. typu (a městských částí hl. m. Prahy), tedy 64 % ze všech obcí III. typu. Vítězem se stal Městský úřad Litoměřice.
Veřejná správa online 3/2019
Letošní třetí číslo přílohy VSOL přináší stručný rozhovor s náměstkem MV Jaroslavem Strouhalem a přehledný článek Michala Rady, který přibližuje implementační plány ke strategii Digitální Česko. Na dalších stranách čtenáři najdou informace o studii CEVRO Institutu věnované optickému internetu v ČR a svoji tradiční dvoustranu zde samozřejmě mají i uživatelé informačního systému Munis, tentokrát se zaměřuje na zákon o zpracování osobních údajů a spisovou službu.