Přední strana obálky 2/2019 (58 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 2/2019

Hospodaření územních rozpočtů
Pro hospodaření územních rozpočtů v roce 2018 byl charakteristický dynamický nárůst prostředků jak na příjmové, tak zejména na výdajové straně. Meziroční zvýšení celkových příjmů i výdajů dosáhlo dosud nejvyšší hodnoty, přičemž byl z důvodu výrazného nárůstu investic vyšší růst na straně výdajů, píše Miroslav Matej.
Začala druhá padesátka
V únoru a březnu se konaly již 51. Dny malých obcí. Tradiční pražské i moravské setkání starostů a starostek s představiteli státní správy proběhlo za vysoké účasti zástupců samosprávy při kvalitním zastoupení jednotlivých resortů. Vedle prezentace resortů byly vyhlášeny podmínky soutěže Vesnice roku 2019.
Třicet let hájíme zájmy všech
Rozhovor s předsedou Svazu měst a obcí ČR, Františkem Luklem, se uskutečnil několik týdnů před konáním XVII. Sněmu SMO a zaměřil se na aktuální otázky, které trápí orgány územní samosprávy – financování obcí a měst, duplicitní kontroly činnosti samospráv, rekodifikace stavebního práva, evropské fondy, národní dotace, …
Tajemníci na konferenci ISSS
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR si letos připomíná výročí 25 let od svého založení. Při té příležitosti a v souvislosti s proběhlým 22. ročníkem konference Internet ve státní správě se také připomíná jedenáctiletá aktivita tajemníků a jejich pravidelné semináře k problematice e-governmentu, informuje Ivo Bělonohý.
Příspěvek na výkon státní správy
Konkrétní výsledky analýzy, zpracované Ministerstvem vnitra představuje David Sláma. Analýza přinesla celou řadu zajímavých údajů, které je možné dále rozpracovávat, ale vyplývá z ní, že současné nastavení příspěvku na výkon státní správy je v případě obcí relativně adekvátní.
Zrcadlo doby
Informace z obcí, měst a regionů v krátkých a stručných zprávách. Např. ve Středočeském kraji provedli výběrové řízení zaměřené na projekty úspor energie, Jihomoravský kraj podporuje dobrovolné hasiče v obcích a Moravskoslezský kraj schválil projekty v rámci programu RE:START.
Zprávy Ministerstva financí
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů č. 2/2019 jsou věnovány směrnici o postupu obcí při financování voleb, která se mění před nastávajícími volbami.
Jak se liší příjmy obcí
Nejdůležitější součástí příjmů obcí jsou peníze z rozpočtového určení výnosů daní. Rozhodujícím kritériem je počet obyvatel a obce tak získávají značnou část svých příjmů nezávisle na vlastní aktivitě, a v obdobných částkách v rámci jednotlivých velikostních skupin. Analýzu příjmů obcí podle krajů předkládá Věra Kameníčková.
Informace z Ministerstva pro místní rozvoj
Některé aktuality z resortu místního rozvoje – Rekodifikace stavebního práva, Integrované nástroje v IROP, Operační programy 2021–2027, Program RE:START, podpora bydlení, stavebních úřadů aj. Obrovský zájem o národní dotace a převis žádostí na projekty regionálního rozvoje.
Rekodifikace stavebního práva
Základní principy rekodifikace stavebního práva představuje MMR formou hlavních sedmnácti zásad od vytvoření nezávislé a jednotné soustavy státní stavební správy až po apelační princip rozhodování správního soudu. K problematice rekodifikace přinášíme také stanovisko České komory architektů k věcnému záměru, které vedle východisek a cílů uvádí nedostatky záměru a rizika celého procesu.
Obec účtuje
Ivana Schneiderová formou otázek a odpovědí reaguje na aktuální problémy v účtování obcí a vedle praktického návodu řešení konkrétních případů upozorňuje i na právní aspekty a legislativní nedostatky v příslušných předpisech, vždy však s konkrétním závěrem pro praxi obcí.
PO účtuje
Ing. Zdeněk Nejezchleb obdobným způsobem reaguje na účtování příspěvkových organizací. Formou odpovědí na dotazy osvětluje konkrétní příklady účtování.
Regionální rozvoj a „měkké projekty“ EU
O činnosti Regionální stálé konference v Královéhradeckém kraji píše Zita Kučerová. Věnuje se vzdělávacím akcím, konferencím a workshopům, ukazuje na způsoby předávání informací, popisuje koncept Chytrý region, centrum pro sociální podnikání a další aktivity.
Efektivní správa obcí
Svaz měst a obcí České republiky realizuje od března roku 2018 další velmi zajímavý a užitečný projekt – Efektivní správa obcí (ESO), který svou podstatou navazuje na již dřívější vzdělávací projekty z let 2010 až 2015 „Vzdělaný zastupitel“ a „Odpovědný zastupitel“.
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče
Státní příspěvek určený k financování služeb v oblasti náhradní rodinné péče byl zaveden na počátku roku 2013. V poslední době se objevují návrhy, na změnu pravidel jeho čerpání a rovněž požadavky na navýšení. Jakým vývojem tento transfer prošel a jak je využíván dokumentuje Miloslav Macela.
Co den to rybník
Ministerstvo zemědělství podpoří opravy a stavby tisícovky rybníků a malých vodních nádrží. Rekonstrukci, odbahnění obnovu či stavbu více než 1200 rybníků a vodních nádrží hodlá v následujících třech letech ministerstvo realizovat spolu se státním podnikem Lesy ČR.
Odpovědi na dotazy
KVB advokátní kancelář nabízí představitelům měst a obcí informačně-poradenskou podporu. Odpovídá také na dotazy čtenářů – tentokrát např. o kupní smlouvě a roli starosty, o prodeji obecních pozemků, o rozpočtových opatřeních, o vymáhání nájmu nebo o dani z přidané hodnoty.
Zvyšování nájemného
Každá obec má svůj vlastní majetek, se kterým hospodaří a který musí být dle zákona využíván účelně a hospodárně. Do majetku obce velmi často spadá vlastnictví bytů, domů a bytových prostor, které jsou obcí pronajímány jejím občanům. O zvyšování nájemného u obecních bytů referuje Monika Babůrková.
Obec a odpovědnost za škodu
Obce při výkonu veřejné moci (svěřené jim zákonem v rámci samostatné působnosti) odpovídají za škodu, kterou způsobí vydáním nezákonného rozhodnutí nebo nesprávným úředním postupem. Právní aspekty této problematiky postupně prezentuje Jan Břeň ve čtvrtém pokračování seriálu.
Místní poplatky
Zákon o místních poplatcích dává obcím možnost zavést obecně závaznou vyhláškou místní poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst a místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na vodovod nebo kanalizaci. Právní aspekty hodnotí Václav Těžký a Michal Jantoš.
Má vlast cestami proměn
Výstava Má vlast cestami proměn – příběhy domova vypráví o počinech lidí, kteří si váží svého domova a odkazu předků. Poutavou formou zachycuje výsledky práce měst, obcí, organizací i jednotlivců a pomáhá obcím představit výsledky jejich práce.
Vodohospodářská infrastruktura v obcích
Vodohospodářská infrastruktura zajišťuje nejen plnění základní funkce zásobování obyvatelstva pitnou vodou a čištění odpadních vod, ale je spojena i s rozvojem území, řešením krizových situací a souvisí s životní úrovní. Náležitosti hospodaření s vodou představuje obcím formou desatera sdružení SOVAK.
Zálohování PET lahví
Jednou z důležitých oblastí odpadového hospodářství, kterou budou muset představitelé obcí a měst v nejbližší době řešit, je pozice municipalit k záměru zálohovat PET lahve. O tom, zdali se zálohování prosadí se má totiž rozhodnout v průběhu první poloviny letošního roku, informuje Petr Havel.
Hodnoty historického vývoje
Hodnoty historického vývoje venkovské zástavby ve Středočeském kraji představuje Jitka Mejsnarová. Stará venkovská zástavba není bezcenná; lze ji obnovovat, chránit, investovat do ní tak, aby začala obec reprezentovat a zatraktivnila ji bez okázalé nové výstavby. Téměř v každé obci středních Čech je patrná její stavební historie.
Vesničko má přestavovaná
V tomto vydání pokračuje seriál článků s ukázkami venkovské výstavby. Vedle příkladů lidové architektury se bude věnovat problematice dostavby a přestavby venkovských obcí. Chceme upozornit na probíhající změny, na ztrátu původního rázu vesnic a na hrozbu uniformity. Připravil Jan Kruml.
Veřejná správa online 2/2019
Druhé letošní číslo přílohy Veřejná správa online poměrně podrobně mapuje dění na 22. ročníku konference ISSS, a to včetně kompletních výsledků soutěží Zlatý erb, JuniorErb a Český zavináč. Kromě toho odpovídá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová na pár otázek souvisejících s digitalizací stavebního řízení, Michal Rada shrnuje novinky v přístupnosti informací pro lidi se zdravotním postižením a uživatelé IS Munis zde mají na tradiční dvoustraně postřehy a novinky z každoročního setkání na konferenci ISSS.