Přední strana obálky 1/2019 (47 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 1/2019

Stát v roce 2018 hospodařil s přebytkem
Výsledky státního rozpočtu za rok 2018 vykazují přebytek hospodaření 2,9 mld. Kč, což je druhým nejlepším výsledkem od roku 1996. Podrobná analýza hospodaření územních rozpočtů bude prezentována v dubnu. Ovšem už nyní je známo, že inkaso obcí a krajů ze sdílených daní bylo v roce 2018 o 28,9 mld. Kč větší než v roce 2017.
Co přinese rok 2019
Co přinese letošní rok a jaké trendy se očekávají v rozpočtovém hospodaření obcí, rozebírá Miroslav Matej. Dosavadní finanční prognóza je pro obce příznivá a stejně jako v roce 2018, tak i letos se očekává, že rozpočty obcí budou v přebytku – letos 17,7 mld. Kč a v roce 2019 na 14,4 mld. Kč. Celkově lze konstatovat, že finanční kondice obcí je velmi dobrá.
Padesáté Dny malých obcí
Dny malých obcí se staly tradičním setkáním představitelů venkova se zástupci vybraných ministerstev. Tato významná akce se koná již od roku 1995 a v listopadu se konaly již padesáté Dny malých obcí, tentokrát krátce po volbách do zastupitelstev obcí. Přesto sály v Olomouci i v Praze byly doslova k prasknutí.
Finanční konference
Obce jsou nejlepšími hospodáři ze všech veřejných institucí a vzorně pečují o svěřený majetek. Ne vždy však k výkonu svých funkcí nalézají ideální podmínky ze strany státu. I to zaznělo na XXI. celostátní finanční konferenci Svazu měst a obcí ČR, která se konala v prosinci v Praze.
Zrcadlo doby
Informace z obcí, měst a regionů v krátkých a stručných zprávách. Např. ve Středočeském kraji se zaměřili na prevenci kriminality, Zlínský kraj uspořádal seminář starostů, Pardubický kraj podporuje venkovské prodejny, Královéhradecký kraj provádí kontroly mostů a Ústecký kraj podpořil projekty zvýšení zaměstnanosti.
Čtvrtstoletí Sdružení tajemníků
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR si v letošním roce připomíná výročí 25 let od svého založení, píše Ivo Bělonohý a zve na krátké ohlédnutí za těmito lety a porovnání s dneškem i výhledem do dalších let.
Zprávy Ministerstva financí
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů č. 1/2019 jsou věnovány především metodice financování územních rozpočtů – obcí a krajů. Prezentovaná část se zabývá zejména podmínkami pro vyúčtování dotací.
Obecní rozpočty a výdaje na vodní hospodářství
Komplexní rozbor hospodaření obcí na úseku vodního hospodářství prezentuje Věra Kameníčková. Upozorňuje na modely správy a provozu vodárenské soustavy a rozebírá výdaje obcí v této oblasti – podle velikostních skupin, podle krajů a to zejména ve vztahu k celkovým výdajům obcí.
Sucho a zdroje pitné vody
Ačkoliv všechna voda z našeho území odtéká do okolních států a disponibilní vodní zdroje na jednoho obyvatele patří k nejmenším v Evropě, nezaskočil nás dosud tak výrazný nedostatek vodních zdrojů, jako v několika posledních letech. Píše Pavel Punčochář a rozebírá problematiku z pohledu obcí.
Informace z Ministerstva pro místní rozvoj
Některé aktuality z resortu místního rozvoje – Žádosti o nové dotace, Rekodifikace stavebního práva, Integrované nástroje v IROP, Operační programy 2021–2027, Fórum udržitelného rozvoje, Další peníze do zdravotnictví, školství, a na dopravu, Zákon o realitním zprostředkování.
Obec účtuje
Ivana Schneiderová formou otázek a odpovědí reaguje na aktuální problémy v účtování obcí a vedle praktického návodu řešení konkrétních případů upozorňuje i na právní aspekty a legislativní nedostatky v příslušných předpisech, vždy však s konkrétním závěrem pro praxi obcí.
PO účtuje
Ing. Zdeněk Nejezchleb obdobným způsobem reaguje na účtování příspěvkových organizací. Formou odpovědí na dotazy osvětluje konkrétní příklady účtování.
Centra společných služeb
Celorepublikové setkání zaměstnanců Center společných služeb se konalo v Táboře a téměř 200 pracovníků z řad manažerů, specialistů na rozvoj regionu, na veřejné zakázky či pověřenců pro GDPR získalo aktuální informace o projektu, navázalo nové kontakty a sdílelo praktické poznatky z oblasti poskytování služeb samosprávám.
Efektivní správa obcí
Svaz měst a obcí České republiky realizuje od března roku 2018 další velmi zajímavý a užitečný projekt, který svou podstatou navazuje na již dřívější vzdělávací projekty z let 2010 až 2015 „Vzdělaný zastupitel“ a „Odpovědný zastupitel“.
Smlouvy s investory
Řada obcí se potýká s vážnými problémy, které vyplývají z prudkého nárůstu počtu obyvatel a s tím související nutností řešit infrastrukturu obce cestou investiční výstavby. Jak přistupovat k nezbytným smlouvám s investory popisují V. Záhumenská a D. Záhumenský.
Finanční kontrola
V sérii tří článků se Monika Fröhlichová a Miroslav Kvapil zaměřují na problematiku finanční kontroly, s cílem objasnit postavení a význam vnitřního řídícího a kontrolního systému v organizacích veřejné správy (obcích) a na často opomíjenou návaznost tohoto systému na oběh účetních dokladů.
Obec a odpovědnost za škodu
Obce při výkonu veřejné moci (svěřené jim zákonem v rámci samostatné působnosti) odpovídají za škodu, kterou způsobí vydáním nezákonného rozhodnutí nebo nesprávným úředním postupem. Právní aspekty této problematiky postupně prezentuje Jan Břeň.
Odpovědi na dotazy
KVB advokátní kancelář nabízí představitelům měst a obcí informačně-poradenskou podporu. Odpovídá také na dotazy čtenářů – tentokrát např. o sociálním fondu, platbách pojistného, o nočním klidu, vnitřních předpisech a slučitelnosti funkcí.
Exekuce a zaměstnanci obcí
V současné době se nachází více než 850 tisíc osob v exekuci. Vzhledem k těmto číslům i k nízké nezaměstnanosti se v praxi často stává, že také obce zaměstnávají osoby, které jsou v exekuci. To přináší i četné povinnosti na straně zaměstnavatele, píše Tomáš Auer.
Informační povinnost správce poplatku
Michal Jantoš a Václav Těžký píší o skutečnosti, že správce poplatku je správním orgánem, kterému je různými právními předpisy uložena informační povinnost, tedy povinnost poskytovat informace ze své činnosti. Současně však je správce poplatku vázán poměrně rozsáhlou povinností mlčenlivosti.
Víceúrovňové vládnutí z pohledu obcí
Vít Skála rozebírá multi-level governance, neboli víceúrovňové vládnutí a odkrývá hierarchický pohled na vládnutí na daném území. Tento pojem se začal hojněji používat především v souvislosti s Evropskou unií, ale má svůj význam i na národní úrovni. Pozornost věnuje úloze postavení MAS a mikroregionům.
Dotace na sociálně-právní ochranu dětí
Výjimkou z pravidla, že stát hradí pouze část nákladů na přenesenou působnost, je dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí, která je poskytována nad rámec výše příspěvku na výkon přenesené působnosti. Vznik, vývoj a problematiku dotace komentuje Miloslav Macela.
Vesničko má přestavovaná
V tomto vydání zahajuje seriál článků s ukázkami venkovské výstavby. Vedle příkladů lidové architektury se bude věnovat problematice dostavby a přestavby venkovských obcí. Chceme upozornit na probíhající změny, na ztrátu původního rázu vesnic a na hrozbu uniformity. Připravil Jan Kruml.
Analýza bytových projektů
Analýza bytových developerských projektů v Praze pravidelně sleduje všechny důležité aspekty na trhu s pražskými byty, tedy kde, jakým tempem, za kolik a jaké typy bytů se staví nebo jak se vyvíjí poptávka. Uvedenou analýzu za rok 2018 představuje Michal Němec.
Retenční plochá střecha
S přípravou nových staveb přichází od dotčených orgánů stále vyšší důraz na omezení množství odvádění přívalových srážek do kanalizace. Tím se zabrání přehlcení kanalizační sítě, způsobující záplavy. Nové řešení, zpomalující odtok přívalových srážek do kanalizace představuje Lukáš Janda.
Využívat nástroje pozemkových úprav
Pro starosty velmi podnětná konference „Voda, půda, krajina: Ochrana v EU a ČR“ se konala pro zástupce měst a obcí a všem přítomným účastníkům poskytla celou řadu návodů i příkladů, jak se mohou aktivně a ve vlastním zájmu zapojit do procesů zlepšujících stav krajiny v intravilánu i extravilánu obce, píše Petr Havel.
Veřejná správa online 1/2019
Samostatná příloha Veřejná správa online přináší neotřelý pohled Michala Rady na schválenou vládní koncepci „Digitální Česko“ nebo obsáhlý rozhovor s jedním z tvůrců návrhu zákona o právu na digitální služby Zdeňkem Zajíčkem. Čtenáři se také dozvědí, co mají očekávat v programu 22. ročníku konference ISSS i to, jak Kraj Vysočina posiluje svoji internetovou infrastrukturu. Tradiční dvoustranu zde samozřejmě najdou i uživatelé informačního systému Munis, tentokrát se věnuje především kontrolním a manažerských funkcím.