Přední strana obálky 5/2018 (52 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 5/2018

Komunální volby 2018
Výsledky letošních komunálních voleb v souhrnném zpracování, porovnání výsledků jednotlivých volebních stran a srovnání s výsledky voleb v roce 2014. Komentář současného vývoje upozorňuje na růst počtu zvolených zastupitelů, kteří jsou bez politické příslušnosti a navrhuje změnu volebního zákona.
Vesnice roku 2018
V Dolním Němčí, obci, která se stala Vesnicí roku 2018, se setkali vítězné obce všech krajů a převzaly ocenění od organizátorů soutěže. Přinášíme charakteristická data všech těchto obcí a představujeme též celostátní vítěze v soutěži o Zelenou stuhu, Oranžovou stuhu a vítěze soutěže Knihovna roku 2018.
Tajemnické setkání
V Ústí nad Labem se konal podzimní seminář a členská schůze Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů. Na programu byly otázky spisové služby a archivnictví s ohledem na elektronické vedení spisů, problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a schválen byl plán činnosti na rok 2019.
Zrcadlo doby
Informace z obcí, měst a regionů v krátkých a stručných zprávách. Např. ve Středočeském kraji se podporuje výsadba nových lesních porostů, Kraj Vysočina uspořádal výměnu zkušeností o odpadovém hospodaření a Olomoucký kraj překvapil starosty zařazením nových dotačních titulů do rozpočtu na rok 2019.
Financování přenesené působnosti
Větší objem prostředků bude v rozpočtu na příští rok zařazeno na financování přenesené působnosti obcí ve výkonu státní správy. Rozšiřuje se rovněž výkonový model rozdělování příspěvků podle skutečně provedených úkonů v oblasti územního řízení a matriční agendy. Problematiku uvádí David Sláma.
Vedení účetnictví a odpovědnost starosty
Účetnictví je ucelený systém průkazných účetních záznamů a jeho vedení přináší věrný obraz hospodaření obce. Odstranit případné nesrovnalosti umožní zpracovaný systém řídící kontroly, jehož nastavení a dodržování je v plné odpovědnosti starosty obce, jehož odpovědnost je komplexní, píše David Bauer.
Zprávy Ministerstva financí
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů č. 4/2018 jsou mimo jiné věnovány otázkám financování voleb z pohledu obcí – cena za distribuci volebních lístků, zvýšení odměn členům volebních komisí, stanovisko Ministerstva vnitra k odměňování a informace MPSV k pojistnému členů volebních komisí.
Hospodaření krajských samospráv
Komplexní rozbor hospodaření krajů za období posledních let se zaměřením na výsledky minulého roku přináší analýza Věry Kameníčkové. Krajské samosprávy v roce 2017 hospodařily dobře. I když přírůstek výdajů byl vyšší než přírůstek příjmů, vykázaly kraje v souhrnu přebytek rozpočtu a objem úspor zdaleka přesáhl objem dluhu.
Informace MMR
Některé aktuality z resortu místního rozvoje – Nové programy pro obce, Rekodifikace stavebního práva, Návrh struktury operačních programů 21+, Program Výstavba pro sociální bydlení, Rekordní dotace pro regionální rozvoj, Bezbariérové bydlení, Územní plány a architektonické soutěže obcí.
Obec účtuje
Ivana Schneiderová formou otázek a odpovědí reaguje na aktuální problémy v účtování obcí a vedle praktického návodu řešení konkrétních případů upozorňuje i na právní aspekty a legislativní nedostatky v příslušných předpisech, vždy však s konkrétním závěrem pro praxi obcí.
PO účtuje
Ing. Zdeněk Nejezchleb obdobným způsobem reaguje na účtování příspěvkových organizací. Formou odpovědí na dotazy osvětluje konkrétní příklady účtování.
Zastupitel v kurzu
Vzdělávací program „Zastupitel v kurzu“ bude pokračovat v roce 2019 čtyřmi kurzy v osmi krajských městech. Nový kurz „Postavení zastupitelů obce ve veřejné správě“ představí zejména nově zvoleným zastupitelům náležitosti výkonu jejich funkce a správy obce.
Finanční kontrola
V sérii tří článků se Monika Fröhlichová a Miroslav Kvapil zaměřují na problematiku finanční kontroly, s cílem objasnit postavení a význam vnitřního řídícího a kontrolního systému v organizacích veřejné správy (obcích) a na často opomíjenou návaznost tohoto systému na oběh účetních dokladů.
Obec a odpovědnost za škodu
Obce při výkonu veřejné moci (svěřené jim zákonem v rámci samostatné působnosti) odpovídají za škodu, kterou způsobí vydáním nezákonného rozhodnutí nebo nesprávným úředním postupem. Právní aspekty této problematiky postupně prezentuje Jan Břeň.
Odpovědi na dotazy
KVB advokátní kancelář nabízí představitelům měst a obcí informačně-poradenskou podporu. Odpovídá také na dotazy čtenářů – tentokrát např. o sociálním fondu, slučitelnosti funkcí, mimořádných odměnách, stížnostech na zastupitelstvo apod.
Novela zákona o místních poplatcích
V září tohoto roku se po schválení vládou dostal poslancům do rukou návrh novely zákona o místních poplatcích, kde chystaná změna kromě jiného přinese i narovnání tržních podmínek pro subjekty poskytující krátkodobé ubytování, a to bez ohledu na to, kde a za jakým účelem je poskytováno, uvádí Lenka Petrusová.
Místní poplatek jako pohledávka
Mezi problematické aspekty správy místních poplatků patří uplatnění nedoplatku na místním poplatku v insolvenčním řízení a následný postup správce poplatku vůči daňovému dlužníku. Zásadou pro správce je rozlišit, které nedoplatky musí v insolvenčním řízení přihlásit, a které nikoliv. Problematiku rozebírají Michal Jantoš a Václav Těžký.
Odpor veřejnosti proti výstavbě
Jak řešit odpor veřejnosti proti výstavbě a jak může obec přispět k dojednání kompromisu popisuje Alžbeta Rosinová. Velký stavební záměr je zřídkakdy přínosem pro všechny, daleko častěji někomu pomůže a jinému uškodí. Komunikace obce s účastníky řízení může vést k nalezení kompromisní cesty.
Architektura pro komunální volby
Česká komora architektů, která je ze zákona pověřena péčí o kvalitu vystavěného prostředí i kulturní krajiny, je připravena poskytnout státní správě, samosprávě i veřejnosti podklady a konzultace týkající se zodpovědné správy svěřeného území, obecního majetku i všech okruhů problémů spojených s místním rozvojem.
Obce a sociální podnikání
V posledních letech se u nás stále více dostává do popředí sociální ekonomika a tzv. sociální podnikání. Zpravodajství z konference „Sociální podnikání a místní komunity“ přináší Vít Skála. Uvádí řadu příkladů dobré praxe a vybízí obce, aby vytvořili příležitost pro sociální podnikatele daly šanci lidem s handicapem.
Venkov žije
Zpráva o konání konference Venkov 2018 a přijatých závěrech. Zároveň se v paměti Jana Krumla vracíme k počátkům vzniku hnutí za obnovu venkova a přinášíme projev rakouského hejtmana Erwina Prölla z roku 1990, který obsahuje dodnes platné principy činnosti při obnově venkova.
Obce a zlepšení stavu krajiny
V návaznosti na konferenci Venkov 2018 se k jejím závěrům vrací Petr Havel a rozvíjí zejména myšlenku, že obce se nutně musí podílet na zlepšení stavu krajiny. Je nutno změnit přístup státu, zemědělskou politiku a podpořit komunitní rozvoj v oblasti projektů udržení vody v krajině.
Voda je nejvyšším veřejným zájmem
Zprávu z konference „Počítáme s vodou“ přináší Ivana Kubelková. Zdůrazňuje nutnost komplexního strategického a interdisciplinárního přístupu, legislativních úprav a upozorňuje také na zkušenosti německých měst. Podrobně jsou prezentovány názorové rozdíly v panelové diskuzi k dané problematice.
Změny v dopravním plánování
V ČR působí na 960 veřejnoprávních subjektů, které zajišťují veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou dopravou. Převážnou část objednatelů veřejné dopravy tvoří obce, jejich účast na dopravním plánování však byla doposud omezená, uvádí Jaroslav Menčík v návaznosti na novelu zákona o dopravní obslužnosti.
Nové možnosti bezplatné právní pomoci
Obce a zejména pak jejich sociální odbory často pomáhají občanům v těžké sociální situaci řešit jejich problémy, včetně problémů právních. Erika Turzová Balogová upozorňuje na dvě nové možnosti bezplatné advokátní pomoci, které mohou pracovníci obcí využít, případně na ně občany odkázat.
Veřejná správa online 5/2018
Příloha Veřejná správa online 5/2018 přináší rozhovor s Mgr. Martinem Kupkou, poslancem PS Parlamentu ČR, místopředsedou ODS, zastupitelem Středočeského kraje a starostou obce Líbeznice, který se zaměřuje na aktuální otázky tuzemského e-governmentu. Čtenáři zde najdou také souhrn hlavních bodů návrhu nového zákona o právech na digitální služby, stručnou rekapitulaci přínosů elektronizace veřejné správy či informace o důležitosti spisového řádu pro kvalitní úřadování. Tradiční dvoustrana pro uživatele IS Munis se zaměřuje na dosavadní vývoj elektronizace měst a obcí.