Přední strana obálky 4/2018 (50 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 4/2018

Mimořádný sněm Svazu měst a obcí ČR
Vylidňování území nejen venkova, podpora služeb a jejich dostupnost, migrace obyvatelstva, podpora rozvoje infrastruktury a dopravy. To byla témata, o kterých starostové a primátoři jednali na mimořádném sněmu Svazu měst a obcí ČR, který se konal na Pražském hradě v pátek 7. září.
Ocenění starostů
Čtrnáct starostů měst a obcí z každého kraje, tři lidé ocenění veřejností a tři předsedou Svazu převzali 7. září na Pražském hradě ceny od představitelů obou komor Parlamentu, členů vlády, a zástupců krajské samosprávy. Soutěž „Nejlepší starosta 2014–2018“ pod záštitou prezidenta republiky už podruhé uspořádal Svaz měst a obcí ČR.
Výsledky soutěže Vesnice roku 2018
Výsledky celostátního kola soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova za rok 2018 byly slavnostně vyhlášeny na Jarmarku venkova v sobotu 15. září v Luhačovicích. Vesnicí roku 2018 se stala obec Dolní Němčí a na stránkách představujeme textem i obrazem všechny vítězné obce v krajích.
Zprávy Ministerstva financí
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů č. 2 a č. 3/2018 jsou mimo jiné věnovány metodice k provedení zákona o léčivech, ale zejména je zveřejněna v plném znění novelizovaná směrnice MF o postupu obcí a krajů při financování voleb (včetně upozornění na změny platné od září 2018.
Zrcadlo doby
Informace z obcí, měst a regionů v krátkých a stručných zprávách. Např. ve Středočeském kraji byla podpořena Policie ČR zakoupením speciálního vozu pro kontrolu nákladních automobilů, Kraj Vysočina podpořil venkovské obce dotacemi na udržení a fungování prodejen základního sortimentu aj.
Informace Sdružení tajemníků
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů několikrát projednávalo problematiku přístupu Ministerstva práce a sociálních věcí k odměňování zaměstnanců územních samosprávných celků, vykonávajících sociální agendy, resp. jejich zařazování do platových tříd, a obrací se otevřeným dopisem na ministryni.
Hospodaření obcí podle krajů
Kraje se liší počtem obyvatel, rozlohou, počtem obcí, a i průměrným počtem obyvatel připadající na jednu obec. Text Věry Kameníčkové porovnává vybrané charakteristiky rozpočtu obcí podle krajů. Pro srovnatelnost jsou ukazatele většinou uvedené v přepočtu na obyvatele.
Nový způsob financování
Na úhradu investičních záměrů obcí a měst lze využít i jiné finanční nástroje než klasický bankovní úvěr. ČSOB nabízí řešení, kde je principem postoupení pohledávky z dodavatelského úvěru od zhotovitele na banku. To umožní netradiční financování municipálních projektů, vzájemně výhodné pro obec i dodavatele investice.
Informace MMR
Některé aktuality z resortu místního rozvoje – Integrovaný regionální operační program umožní podporu vzdělávacích institucí a také sociálních služeb i sociálního bydlení. IROP už do regionů rozdělil celkem přes 70 miliard korun. Nové jsou i půjčky pro mladé rodiny na pořízení nebo opravu bytového fondu.
Obec účtuje
Ivana Schneiderová formou otázek a odpovědí reaguje na aktuální problémy v účtování obcí a vedle praktického návodu řešení konkrétních případů upozorňuje i na právní aspekty a legislativní nedostatky v příslušných předpisech, vždy však s konkrétním závěrem pro praxi obcí.
PO účtuje
Ing. Zdeněk Nejezchleb obdobným způsobem reaguje na účtování příspěvkových organizací. Formou odpovědí na dotazy osvětluje konkrétní příklady účtování.
Centra společných služeb
Diskuze u kulatého stolu se zaměřila na možnost využití center sdílených služeb pro účetnictví obcí. Hovořili zástupci ministerstva financí, Svazu měst a obcí, a především představitelé odborné praxe z dobrovolných svazků obcí i z center společných služeb. Diskuze byla zajímavá a problém stojí za zamyšlení.
Obec a odpovědnost za škodu
Obce při výkonu veřejné moci (svěřené jim zákonem v rámci samostatné působnosti) odpovídají za škodu, kterou způsobí vydáním nezákonného rozhodnutí nebo nesprávným úředním postupem. Právní aspekty této problematiky postupně prezentuje Jan Břeň.
Finanční kontrola
V sérii tří článků se Monika Fröhlichová a Miroslav Kvapil zaměří na problematiku finanční kontroly, s cílem objasnit postavení a význam vnitřního řídícího a kontrolního systému v organizacích veřejné správy (obcích) a na často opomíjenou návaznost tohoto systému na oběh účetních dokladů.
Důvěra občanů a aktivní zastupitelstvo
Před volbami do zastupitelstev obcí v letošním roce přinášíme rozhovory s představiteli obcí a měst, kteří vykonávají vedoucí funkce několik volebních období. Tentokrát hovoříme s Oldřichem Valentou, starostou obce Veselí.
Odpovědi na dotazy
KVB advokátní kancelář nabízí představitelům měst a obcí informačně-poradenskou podporu. Odpovídá také na dotazy čtenářů – tentokrát např. o bezplatném převodu nemovitostí, pozemkových úpravách, vymahatelnosti poplatků aj.
Pokuty za přestupky v dopravě
Pro nemálo obcí je významnou rozpočtovou položkou příjem z pokut uložených za spáchané dopravní přestupky. Typickým příkladem je měření rychlosti, ať už stacionárními radary, mobilními radary, nebo pomocí úsekového měření. Právní aspeky hodnotí Tomáš Auer.
Školy mohou spořit a modernizovat
Metoda EPC přináší obcím možnost už dnes investovat peníze, které na energiích ušetří teprve v budoucnosti. Základním principem je, že investice do modernizace energetického hospodářství se splácí z budoucích úspor energie, které tato opatření přinesou.
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství je dalším z řady místních poplatků, který může obec zavést prostřednictvím obecně závazné vyhlášky a který je upraven v zákoně o místních poplatcích. V první části textu problematiku rozebírají Michal Jantoš a Václav Těžký.
Ve zdravé škole zdravý vzduch
V našich školách je podle průzkumů řada problémů, pokud jde o čistý vzduch, dobrou akustiku a dokonalé osvětlení. Chybí státní program, který dokáže podpořit modernizaci školních učeben. Cestu ukazuje pilotní projekt Zdravá škola, který řeší úpravy akustiky, osvětlení a vzduchotechniky.
Koncepce veřejné správy
Koncepční materiál rozvoje veřejné správy pro období po roce 2020 s názvem „Klientsky orientovaná veřejná správa 2030“ připravuje Ministerstvo vnitra. Koncepce by měla plynule navázat na platný Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR a stanovit hlavní cíle v horizontu deseti let, píše David Sláma.
Jak se vyhnout chybám
Už několik let mohou obce žádat o dotační podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. Odborníci z Centra pro regionální rozvoj ČR, které má na starosti administraci a kontrolu čerpání prostředků z evropských fondů, upozorňuje, jak se vyhnout chybám při administraci.
Potravinová obslužnost obcí
V nejmenších obcích končí svou činnost prodejny potravin. Navrhují se různé dotační programy, případně daňové úlevy. Všechny návrhy mají jedno společné – totiž, že příslušná opatření budou mít plošný charakter. To je ale přesně to, co venkov nepotřebuje, píše Petr Havel.
Jak fungují MAS v zahraničí
Vít Skála představuje čtyři místní akční skupiny ze zahraničí (Rakousko, Francie, Irsko, Itálie). Přestože historie MAS je v ČR podstatně kratší, v současné době jsme prakticky na stejné úrovni, co se týká zkušeností, personálního vybavení a míry zapojení do evropských programů.
Podpora rekonstrukce veřejného osvětlení
Nové podpůrné programy pro rekonstrukce veřejného osvětlení představili zástupci resortu životního prostředí a průmyslu a obchodu. Obce mohou žádat o podporu do konce října 2018.
GDPR a obec jako pronajímatel bytů
Mnoho obcí má ve své správě byty, které pronajímá. S nabytím účinnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR) tak na obce dopadají některé nové povinnosti při zpracování osobních údajů nájemců i dalších osob, problematiku podrobněji rozebírá Jan Vobořil.
Objektivní fakta o kriminalitě
Nejvyšší státní zastupitelství zpracovalo Analýzu trestné činnosti volených funkcionářů územních samosprávných celků. Podrobný dokument vznikl na požadavek ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a mapuje komplexně veškerá trestní řízení týkající se komunálních politiků za dobu pěti let (2013–2017).
Veřejná správa online 4/2018
VSOL 4/2018 v mírně zkrácené verzi přináší dva důležité materiály zaměřené především na legislativu – materiál o zákonu o právu na digitální služby se zmiňuje o většině důležitých zákonů ovlivňujících rozvoj e-governmentu v ČR a legislativních záležitostí se týká i článek (nejen) pro uživatele informačního systému Munis „Nařízení eIDAS se znovu připomíná“. Zájemci o konferenci ISSS zde najdou také pozvánku na již 22. ročník této renomované akce včetně hlavních témat.