Přední strana obálky 3/2018 (41 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 3/2018

Hospodaření obcí v roce 2017
Obce (bez hlavního města Prahy) v roce 2017 vykázaly přebytek rozpočtu, a to již sedmým rokem po sobě. Vývoj příjmů a výdajů, porovnání hospodaření obcí podle velikostních kategorií i srovnání podle krajů provádí a dokumentuje Věra Kameníčková. Srovnává se také vývoj dluhu a úspor obcí v přepočtu na obyvatele v jednotlivých skupinách obcí.
Rating obcí v roce 2017
Existuje několik cest, jak hodnotit hospodaření obce. Žádná však není optimální. Rating je hodnocení obce v podobě jediného ukazatele, podle kterého lze porovnávat obce mezi sebou. Zahrnuje v sobě vliv mnoha faktorů s pozitivním či negativním vlivem na celkové hospodaření. Rating obcí za rok 2017 hodnotí Věra Kameníčková.
Výroční konference SMS ČR
Odborná výroční konference ke 100. výročí vzniku samostatného ČSR a k 10. výročí založení SMS projednala řadu odborných problémů za účasti vládní delegace v čele s premiérem. Mj. došlo k ocenění řady osobností za zásluhy o rozvoj místních samospráv.
Aktuální informace
Z aktuálních událostí informuje Svaz měst a obcí ČR o Analýze potřeb měst a obcí, která seřadila naléhavost potřeb podle názoru téměř pětiset obcí. Na první místo potřeb se řadí budování a údržba chodníků a místních komunikací. Svaz dále informuje o dohodě s premiérem a ministrem vnitra, že nebudou rušeny některé matriční úřady.
Zrcadlo doby
Informace z obcí, měst a regionů v krátkých a stručných zprávách. Např. ve Středočeském kraji byla úspěšné přezkoumání hospodaření obcí, Jihomoravský kraj udělil několika obcím certifikát za zlepšování podmínek pro rodinný život, Ústecký kraj uspořádal setkání s představiteli místních akčních skupin atp.
Obce s rozšířenou působností
Analýza finančního zdraví obce popisuje základní finanční situaci obce. Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti zavedl pro obce nové fiskální pravidlo, které hodnotí hospodaření obcí. Rozbor finančního hospodaření všech 206 obcí s rozšířenou působností provedl Jan Mareš a ukazuje, že ORP jsou v souhrnu finančně zdravé a rozpočtově odpovědné.
Zprávy Ministerstva financí
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů č. 1/2018 jsou mimo jiné věnovány metodice financování krajů (publikován způsob převádění prostředků ze státního rozpočtu do rozpočtů krajů a obcí) a výpočtu ukazatelů podle zákona o přezkoumání hospodaření územní samosprávy.
Analýza matriční agendy
Ministerstvo vnitra si zpracovalo agendu výkonu matriční agendy v ČR, neboť se jedná o významnou činnost obcí, vykonávané v přenesené působnosti. Analýza za období 2014 až 2017 ukázala, že současná soustava celkem 1275 matrik ani způsob jejich financování již neodpovídá reálnému výkonu agendy v území, píše David Sláma.
Důležitá je spolupráce
Blíží se volby do zastupitelstev obcí, a proto v letošním roce přinášíme rozhovory s představiteli obcí a měst, kteří vykonávají vedoucí funkce několik volebních období. Dnes hovoříme s Jindřichem Kvapilem, starostou obce Koberovy (Liberecký kraj), který zdůrazňuje vzájemnou spolupráci zastupitelů a význam komunikace s lidmi.
Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
V průběhu měsíce května 2018 proběhla další série jednání územních a tematických pracovních skupin s cílem projednat návrh typových opatření pro naplňování strategických a specifických cílů Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ a identifikovat potřebný územně specifický přístup včetně možných nástrojů. O postupu prací informuje Zdeněk Opravil.
Rozvoj sociálních služeb
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb má význam i pro malou obec, která může mít pro své obyvatele kvalitní strategický dokument, a přitom na tom finančně nevykrvácet. Cestou je spojit úsilí několika obcí dohromady a udělat takový plán společně, možný přístup prostřednictvím místí akční skupiny popisuje Vít Skála.
Informace MMR
Některé aktuality z resortu místního rozvoje – Integrovaný regionální operační program, podpora rozvoje venkova, odstranění staveb, ohrožujících zdraví obyvatel, rekonstrukce mostů a silnic a zejména návrh na vznik Státního investičního fondu, který by v regionech podpořil investice do bydlení, do infrastruktury, sportu, kultury a cestovního ruchu.
Obec účtuje
Ivana Schneiderová formou otázek a odpovědí reaguje na aktuální problémy v účtování obcí a vedle praktického návodu řešení konkrétních případů upozorňuje i na právní aspekty a legislativní nedostatky v příslušných předpisech, vždy však s konkrétním závěrem pro praxi obcí.
PO účtuje
Ing. Zdeněk Nejezchleb obdobným způsobem reaguje na účtování příspěvkových organizací. Formou odpovědí na dotazy osvětluje konkrétní příklady účtování.
Zákon o střetu zájmů
V současné době je zákon o střetu zájmů velmi diskutovaným tématem. Přestože je novela tohoto zákona, která si klade za cíl omezit některé negativní dopady oznamovacích povinností veřejných funkcionářů, v legislativním procesu, nejbližšího oznámení současných veřejných funkcionářů se ve svém obsahu s ohledem na čas nedotkne, a proto několik poznámek k problematice od Michala Jantoše a Václava Těžkého.
Historické město roku
Titul Historické město roku v letošním roce získalo město Slavonice. Všechna města, která se soutěže zúčastnila si zaslouží obdiv a uznání. Obstála totiž v hodnocení sebe sama podle více než 35 kritérií. O vzniku soutěže a významu ochrany památek píše Kamila Matoušková, která před leta stála u vzniku soutěže.
Náklady veřejných rozpočtů na péči o děti
Časopis Obec & finance publikoval rozbor nákladů systému péče o ohrožené děti. Nyní Miloslav Macela dokončuje tento zevrubný rozbor a sleduje průměrné náklady na dítě při sociální práci s rodinou, při náhradní rodinné péči a při umístění dítěte do ústavní výchovy, která je nejvíce nákladná.
Odpovědi na dotazy
KVB advokátní kancelář nabízí představitelům měst a obcí informačně-poradenskou podporu. Odpovídá také na dotazy čtenářů – tentokrát např. o veřejných zakázkách, o zastupování starosty, značení mostů, žádosti o informace a další.
Poskytování informací
Podle zákona o svobodném přístupu k informacím, jsou povinnými subjekty státní orgány, územní samosprávné celky, jejich orgány a také veřejné instituce. Právě poslední ze jmenovaných povinných subjektů budí největší kontroverze, jelikož pojem veřejná instituce již několik let není legálně definován. Již podruhé se k této právní problematice se vyjadřuje Tomáš Auer.
Obce a pohřbívání
Otázka pohřbu člověka je jednou z nových záležitostí, které oproti předchozímu občanskému zákoníku výslovně nový občanský zákoník. Vztah obce k pohřbu člověka je však v občanském zákoníku upraven pouze stručně, přičemž klíčová část této právní úpravy je zakotvena v zákoně o pohřebnictví, problematiku popisuje Jan Břeň.
Nejpřívětivější je Liberec
Dne 9. května 2018 došlo již potřetí k předání ocenění Přívětivý úřad v kategorii obcí s rozšířenou působností. Do soutěže se přihlásilo 151 obcí. Nejpřívětivější úřady byly letos opět vyhlašovány v jednotlivých krajích, ale celorepublikově se letos stal nejpřívětivějším úřadem Magistrát města Liberce.
Domovník – preventista
Bezpečnost a pocit bezpečí patří k základním potřebám každého občana. Obce a města mají možnost se aktivně zapojit do preventivních projektů, dotovaných státem. Specifickým projektem zvyšujícím bezpečí nejen v sociálně vyloučených lokalitách je projekt Domovník – preventista, o podrobnostech informuje Tomáš Koníček.
Neriskujte – bez registrace mohou být smlouvy neplatné
V minulém čísle jsme vysvětlili základní požadavky, plynoucí ze zákona o registru smluv a v dnešním vydání se článek zaměřuje na nejčastější chyby, na to, jak vznikají, jak se řeší a jak chybovosti při registraci smluv předcházet. Píše Viktor Hřebačka.
Čekárny jsou vizitkou obce
Čekárny jsou jedny z nejmenších objektů v obcích, které však jsou stavěny na významných místech a mají důležitou funkci. Je to místo setkávání lidí, kde se každodenně vídávají domácí občané i nahodilí návštěvníci. Čekárny jsou kulturní vizitkou obce, některé ukázky přináší Jan Kruml.
Recyklace odpadu
Recyklace odpadu je velkou výzvou pro obce, píše Petr Havel. Zpřísňující se evropská i tuzemská odpadová legislativa staví již dnes před obce otázku, jak odpady řešit. Raketovým tempem se totiž blíží český zákaz skladování směsných komunálních odpadů v roce 2024 (EU tento cíl staví až do roku 2035).
Místní poplatky
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství je dalším z řady místních poplatků, který může obec zavést prostřednictvím obecně závazné vyhlášky a který je upraven v zákoně o místních poplatcích. V první části textu problematiku rozebírají Michal Jantoš a Václav Těžký.
Možnosti komunikace s neslyšícími
Osoby se sluchovým postižením lze v základu rozdělit na neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé. Mezi ohluchlé osoby patří nejčastěji lidé, kteří ztratili sluch například z důvodu věku. Tito lidé většinou preferují pro komunikaci s okolím psanou formu jazyka či odezírání. Možnosti online komunikace s neslyšícím popisuje Klára Sobotíková.
Veřejná správa online 3/2018
Příloha VSOL 3/2018 přináší čtenářům informace ze semináře RVIS o eGovernmentu v Jihlavě a podrobněji se věnuje koncepci Digitální Česko, kterou prezentoval vládní zmocněnec pro digitalizaci a IT Vladimír Dzurilla. Zájemci zde najdou také informaci o nejnovějších statistikách ČSÚ týkajících se informační společnosti a veřejné správy, aktivitách Komory pověřenců GDPR i poslední ohlédnutí za 21. ročníkem konference ISSS. Poslední dvě strany se pak věnují nařízení GDPR v praxi a novému modulu GDPR asistent pro uživatele IS Munis.