Přední strana obálky 2/2018 (36 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 2/2018

Hospodaření obcí v roce 2017
Hospodaření obcí skončilo již po šesté v řadě v přebytku a jeho výše dosáhla 21,4 mld. Kč. Příčinu tohoto vývoje můžeme hledat jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. Jako velmi pozitivní skutečnost můžeme označit výrazný nárůst daňových příjmů, méně optimistický je však stávající vývoj na straně kapitálových výdajů. Podrobný rozbor hospodaření obcí na základě údajů státního závěrečného účtu prezentuje Miroslav Matej.
Celostátní seminář Sdružení tajemníků
Pozvání na XXXV. Členskou schůzi a jarní celostátní odborný seminář, který se bude konat 20.–22. května 2018 v Ostravě. Zahrnuje podrobný program včetně lektorů a kontaktů k přihlášení.
Aktuální informace
Z aktuálních událostí informuje Svaz měst a obcí ČR o přístupu k poslaneckému návrhu na změnu volebního systému a také o reformě financování regionálního školství, která zahájí počátkem příštího roku.
Dny malých obcí
Dny malých obcí stojí před významným jubileem – na podzim se budou konat již po padesáté. V Praze a v Prostějově se v únoru uskutečnily 49. Dny malých obcí s tradičně vysokou účastí starostek a starostů z Čech i Moravy. Vedle zásadních vystoupení jednotlivých ministerstev došlo také k vyhlášení podmínek soutěže Vesnice roku 2018, kterou letos poprvé podporuje také společnost Škoda Auto.
Zrcadlo doby
Informace z obcí, měst a regionů v krátkých a stručných zprávách. Např. ve Zlínském kraji podporují rekonstrukce silnic, Jihomoravský kraj schválil zpracování Územní studie silniční sítě v okolí města Brna, v Kraji Vysočina schválili další grantové programy, v Plzeňském kraji vznikla unikátní publikace o zaniklých venkovských školách a Karlovarský kraj podporuje Svaz českých turistů, zejména pokud jde o značení turistických tras.
Kapitálové výdaje obcí
Celkové výdaje obcí se dělí na výdaje běžné a kapitálové. Zatímco běžné výdaje se týkají provozních činnosti, kapitálové výdaje směřují na modernizaci a rozšíření obecní infrastruktury. K financování kapitálových výdajů značnou měrou přispívají dotace z fondů Evropské unie. Rozbor kapitálových výdajů a investic obcí v posledních letech publikuje Věra Kameníčková, s přihlédnutím k velikostních skupin obcí.
Centra sdílených služeb
V tomto článku se Michal Svoboda zamýšlí nad možnými výhodami a nevýhodami případného zavádění principu center sdílených služeb pro agendu účetnictví (účetního výkaznictví) u obcí, dobrovolných svazků obcí, případně municipálních příspěvkových organizací. Aktuální problémy obcí řeší nejlépe právě meziobecní spolupráce. Ta může být realizována různými formami.
Zprávy Ministerstva financí
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů č. 1/2018 jsou mimo jiné věnovány metodice financování krajů v roce 2018 a publikovaná část Zpráv se zaměřuje na oblast dotací a daňových příjmů.
Kvalitní a dlouhodobý plán
Pro rozvoj obce je důležitý kvalitní dlouhodobý plán a společný zájem zastupitelstva na jeho naplnění. Důležitý je také osobní přístup a příklad, neustále být v kontaktu s lidmi, hovořit s nimi, naslouchat jejich názorům, nebát se realizovat nové přístupy a dokázat získat lidi pro společnou věc, říká starosta obce Modrá, Miroslav Kovářík.
Aktivity Ministerstva vnitra k GDPR
Jak všichni vědí, 25. května tohoto roku vstoupí v účinnost Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také pod anglickou zkratkou GDPR. Obecné nařízení je v posledních měsících velkým tématem, kolem kterého se vytvořila řada mýtů a až panická atmosféra. Ministerstvo vnitra proto vyvíjí celou řadu aktivit, které mají pomoci subjektům veřejné správy, zejména obcím, zorientovat se v problematice, píše David Sláma.
Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
Význam regionální politiky s ubývajícími prostředky z Evropské unie poroste, a proto má velký význam příprava Strategie regionálního rozvoje po rose 2021. Krátká informace popisuje současný stav prací a shrnuje výsledky analytické části a postup při přípravě návrhové a implementační části dokumentu.
Proč mají obce spolupracovat
V České republice je přes šest tisíc obcí. V počtu obcí na počet obyvatel hrajeme v Evropě prim. Všechny obce jsou si rovné jako samostatné samosprávné jednotky. Na stejné úrovni je tak obec s pár desítkami obyvatel jako statisícové město. V samostatné působnosti má však každá obec povinnost zabezpečovat životní podmínky svých obyvatel, a proto je důležité spolupracovat s lokálními aktéry v území, popisuje Vít Skála.
Informace MMR
Některé aktuality z resortu místního rozvoje – podpora rozvoje venkova, dotační tituly na rok 2018, evropské dotace, podpora sociálního bydlení, sociální péče, regionálního školství, přeshraniční spolupráce. Informace o přípravě zákona o realitním zprostředkování a o návštěvě ministryně Dostálové v Jihomoravském kraji.
OBEC účtuje
Ivana Schneiderová formou otázek a odpovědí reaguje na aktuální problémy v účtování obcí a vedle praktického návodu řešení konkrétních případů upozorňuje i na právní aspekty a legislativní nedostatky v příslušných předpisech, vždy však s konkrétním závěrem pro praxi obcí.
PO účtuje
Ing. Zdeněk Nejezchleb obdobným způsobem reaguje na účtování příspěvkových organizací. Formou odpovědí na dotazy osvětluje konkrétní příklady účtování.
Náklady veřejných rozpočtů na péči o děti
Časopis Obec & finance publikoval rozbor nákladů systému ochrany ohrožených dětí. Nyní Miloslav Macela pokračuje aktualizací tohoto rozboru a sleduje preventivní služby, náhradní rodinnou péči i školská a zdravotní ústavní zařízení včetně ústavů působících v sociální oblasti.
Registr smluv
V tomto článku se Miroslav Kvapil a Viktor Hřebačka zaměřili na problematiku zákona o registru smluv, vysvětlují jeho jednotlivé požadavky a ukazují na často se vyskytující rizika. Přitom se navrhuje, jak rizikům předcházet, a jak řešit související problémy. Například obcím hrozí, že bez řádné registrace smluv v registru mohou být smlouvy ze zákona neplatné.
Asistent prevence kriminality
Bezpečnost a pocit bezpečí patří k základním potřebám každého občana. Obce a města mají možnost se aktivně zapojit do preventivních projektů, dotovaných státem. Specifickým projektem zvyšujícím bezpečí nejen v sociálně vyloučených lokalitách je projekt Asistent prevence kriminality, informuje Tomáš Koníček.
Odpovědi na dotazy
KVB advokátní kancelář nabízí představitelům měst a obcí informačně-poradenskou podporu. Odpovídá také na dotazy čtenářů – tentokrát např. o zvyšování nájemného, odměňování zaměstnanců, výši odměn zastupitelů, zrušení rozhodnutí rady obce a další dotazy.
Poskytování informací
Podle zákona o svobodném přístupu k informacím, jsou povinnými subjekty státní orgány, územní samosprávné celky, jejich orgány a také veřejné instituce. Právě poslední ze jmenovaných povinných subjektů budí největší kontroverze, jelikož pojem veřejná instituce již několik let není legálně definován. K této právní problematice se vyjadřuje Tomáš Auer.
Právní postavení místostarosty
K textu o právním postavení místostarosty byl inspirací dotaz, zda může místostarosta podepisovat za starostu objednávky. V obcích se rozlišují větší objednávky, u kterých bude následně uzavřena příslušná smlouva, ale i objednávky, které jsou menšího finančního rozsahu. Odpovídá Jan Břeň.
Místní poplatky
Pobyt osob lze mj. zpoplatnit pomocí místního poplatku z ubytovací kapacity, který je upraven zákonem o místních poplatcích. Článek se zabývá tímto poplatkem a dále místním poplatkem ze vstupného. Právní aspekty úpravy a užití těchto poplatků v hospodaření obcí rozebírají Michal Jantoš a Václav Těžký.
Přestavba vesnic
Jan Kruml popisuje proces přestavby vesnic na Moravě. Tentokrát v části věnované Hanáckému Slovácku dokladuje na příkladech (kladných i méně zdařilých) výsledky rekonstrukcí a oprav domů v typických venkovských sídlech.
Novela vodního zákona
Pro letošní rok vzniká riziko minimálně zemědělského sucha, a také předpoklad možných regulací při odběrech vody například na zalévání zahrádek, ale obecně ke všem „hobby“ účelům. Ve hře je navíc novela zákona, která by měla stanovit regulační stupně a vyhlašování krizových stavů při suchu obdobně, jako je tomu v případě povodní. Problematikou se zabývá Petr Havel.
Společná expozice
V březnu se konal ve francouzském Cannes již 29. ročník mezinárodního veletrhu MIPIM, což je největší evropská přehlídka nemovitostí a investičních příležitostí. Po loňských dobrých zkušenostech zde prezentovala tři největší česká města Praha, Brno a Ostrava ve společné expozici širokou škálu projektů pro různorodé investiční záměry.
Obce a úložiště jaderného odpadu
Koncem dubna se sejde meziresortní expertní skupina k hlubinnému úložišti vyhořelého jaderného paliva. Nově by v ní měli být i zástupci obcí, jichž se daná věc týká. To je výsledek jednání ministra průmyslu a obchodu se starosty obcí v lokalitách vytipovaných pro umístění úložiště.
Silnice potřebují opravit
Silnice potřebují opravit, v zimě to ale není efektivní. Sdružení pro výstavbu silnic informuje, že v roce 2017 bylo vyrobeno více asfaltových směsí než v roce předchozím. Bohužel se opět vrací negativní trend rekonstrukcí silnic v teplotně nevhodných podmínkách.
Omezit plýtvání
Až 48 000 tun jídla ročně, tedy přibližně 238 tun každý den vyhodí děti, žáci a studenti v českých školních jídelnách. Rodiče za vyhozené jídlo každý rok zaplatí až 2,5 miliardy korun. Iniciativa Skutečně zdravá škola proto přichází s výzvou ke snižování plýtvání potravinami
Veřejná správa online 2/2018
Letošní druhé číslo přílohy Veřejná správa online celkem logicky reaguje především na 21. ročník konference ISSS a setkání V4DIS, které ji doprovázelo. Čtenáři zde najdou nejen stručné informace a malou fotogalerii, ale i výsledky populárních soutěží Český zavináč, JuniorErb a Zlatý erb, stejně jako článek o setkání uživatelů IS Munis, které proběhlo ve znamení ochrany osobních údajů.