Přední strana obálky 1/2018 (35 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 1/2018

Vláda v demisi
Říjnové volby do Poslanecké sněmovny vyhrálo s velkou převahou hnutí ANO, a proto byl Andrej Babiš pověřen sestavením nové vlády. Ta však nezískala důvěru a v současné době vládne v demisi. V rámci politických hrátek o důvěře zůstal poněkud v pozadí program vlády. Text přinášíme některé pasáže z Programového prohlášení vlády, zejména naznačené cíle, které mají vztah k územní samosprávě.
Miloš Zeman opět prezidentem
V lednu se konala historicky druhá přímá volba prezidenta České republiky. Stejně jako v roce 2013 zvítězil i tentokrát ve druhém kole Miloš Zeman. Získal 2 853 390 hlasů (51,36 %) a těsně porazil svého vyzyvatele Jiřího Drahoše, který dostal 2 701 206 hlasů (48,63 %). Řada analytiků a politologů se nyní zaobírá rozborem situace, hodnocením výsledku voleb.
Výsledky rozpočtového roku 2017
V uplynulém roce 2017 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 1 273,6 mld. Kč a celkové výdaje 1 279,8 mld. Kč. Saldo hospodaření státního rozpočtu dosáhlo schodku 6,2 mld. Kč a je druhé nejlepší od roku 1997. Oproti schválenému deficitu je nižší o 53,8 mld. Kč. Ministerstvo financí prezentovalo výsledky rozpočtového roku 2017, se kterými ve zkrácené formě seznamujeme v tomto textu.
Za co obce utrácejí?
Rozhodování obcí o svých výdajích je velmi rozsáhlá. Volnost rozhodování o výdajích mají obce u cca 80 % příjmů. Tuto část tudíž mohou utrácet podle svých představ a s ohledem na požadavky obyvatel. Prakticky pouze u účelových dotací musejí obce respektovat nařízený způsob užití. Ovšem, čerpání dotací není pro obce povinné. Priority výdajů obcí rozebírá ve svém článku Věra Kameníčková.
Zrcadlo doby
Informace z obcí, měst a regionů v krátkých a stručných zprávách. Např. ve Zlínském kraji rozhodli o dotacích pro venkovské obce, Jihočeský kraj schválil vyhlášení 14 dotačních programů, Plzeňský kraj dotuje vodohospodářské akce, Liberecký kraj připravuje zřízení krajského dopravního podniku. v Kraji Vysočina se podporují turistická informační centra a další zprávy.
Sdružení tajemníků
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR je dobrovolná asociace, sdružující vedoucí úřadů měst a obcí, městysů, městských obvodů a městských částí. Za téměř dvě dekády své existence dokázalo oslovit více než tisícovku tajemnic a tajemníků, které přijalo do svých řad. Jednatel Sdružení, Ivo Bělonohý, představuje program činnosti na letošní rok.
Samosprávy nejsou samy
Více než 2700 měst a obcí je členem Svazu měst a obcí ČR. Pořádá pro ně různé vzdělávací akce, zapojuje je do projektů, poskytuje jim poradenství a snaží se ovlivnit návrhy zákonů i nelegislativních opatření ve prospěch jejich více než osmi milionů občanů. Co aktuálně řeší? Čerstvé informace o činnosti SMO ČR v současném období přináší Štěpánka Filipová.
Zprávy Ministerstva financí
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů č. 8/2017 a č. 1/2018 jsou mimo jiné věnovány metodice. Jde o postup k provedení vyhlášky o činnosti zdravotnických zařízení a o provedení zákona o léčivech. V č. 1 je zpracována metodika financování obcí a krajů v roce 2018 a také ukazatele k přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Stabilita a kontinuita
Zárukou dlouhodobého úspěch při vedení obce je stabilita a kontinuita, říká v rozhovoru starosta města Sedlčany a senátor Jiří Burian, který je ve funkci starosty od roku 1990.
Změnit vztah mezi státem a regiony
Rozhovor s novou ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou. „Chtěla bych, aby Ministerstvo pro veřejné investování spravovalo kompletní otázky, které se týkají krajů, obcí a měst, tedy včetně veřejné správy. Chci totiž vztah mezi státem a regiony skutečně měnit a rozumné body co nejrychleji prosadit,“ říká mj. ministryně Dostálová.
Informace MMR
Některé aktuality z resortu místního rozvoje – podpora rozvoje venkova, dotační tituly na rok 2018, hodnocení tří výzev, osm miliard pro venkov, zpracování územních plánů, dotace cestovnímu ruchu, energetické úspory, česká pozice k budoucnosti politiky soudržnosti, dotace na demolice a další informace.
Strategie regionálního rozvoje
Význam regionální politiky s ubývajícími prostředky z Evropské unie poroste, a proto má velký význam příprava Strategie regionálního rozvoje po rose 2021. Zdeněk Opravil popisuje průběh prací na tomto dokumentu – analytická část, základní výsledky a pět témat regionálního rozvoje: silné metropolitní oblasti, krajské aglomerace, regionální centra a jejich zázemí, strukturálně postižené regiony a hospodářsky zaostalé oblasti.
OBEC účtuje
Ivana Schneiderová formou otázek a odpovědí reaguje na aktuální problémy v účtování obcí a vedle praktického návodu řešení konkrétních případů upozorňuje i na právní aspekty a legislativní nedostatky v příslušných předpisech, vždy však s konkrétním závěrem pro praxi obcí.
PO účtuje
Ing. Zdeněk Nejezchleb obdobným způsobem reaguje na účtování příspěvkových organizací. Formou odpovědí na dotazy osvětluje konkrétní příklady účtování.
Náklady veřejných rozpočtů na péči o děti
Časopis Obec a finance publikoval rozbor nákladů systému ochrany ohrožených dětí. Nyní Miloslav Macela publikuje aktualizaci tohoto rozboru a sleduje ekonomické a výkonové trendy v této oblasti. První část, v tomto vydání, se věnuje neinvestičním výdajům na pomoc ohroženým dětem a rodinám poskytovanou orgány veřejné správy v roce 2016.
Místní akční skupiny
V současné době je, až na pár bílých míst, celé venkovské území České republiky pokryto místními akčními skupinami (MAS). Jsou si však představitelé obcí vědomi, s čím vším jim mohou MAS pomoci? Záběr MAS je velmi široký a jejich potenciál je ještě mnohem větší. Ve velké míře zůstává nevyužit. O problematice z pohledu vlastního poznání píše Vít Skála.
Kurzy k veřejným zakázkám a Přívětivý úřad
Všem zájemcům z řad zastupitelů obcí je určen kurz k veřejným zakázkám, který v rámci vzdělávacího programu Zastupitel v kurzu připravilo Ministerstvo vnitra. Prezenčních školení se budou konat v každém kraji. MV ČR zároveň vyzývá obce, aby se přihlásily do třetího ročníku soutěže Přívětivý úřad.
Poskytování informací o platech
Ministerstvo vnitra připravilo na základě nálezu Ústavního soudu metodické doporučení k postupům povinných subjektů (obcí a měst) při poskytování informací o platech a odměnách. Jeho cílem je dát povinným subjektům prvotní návod, jak závěry Ústavního soudu aplikovat v praxi při vyřizování konkrétních informačních žádostí. Jde o citlivý vztah práva na informace a ochranou osobních údajů.
Odpovědi na dotazy
KVB advokátní kancelář nabízí představitelům měst a obcí informačně-poradenskou podporu. Odpovídá také na dotazy čtenářů – tentokrát např. o slučitelnosti funkcí, o ochraně osobních údajů, o hlasování zastupitelstva, o bankovních zárukách, místní příslušnosti oddávajícího a o střetu zájmů.
Odpovědnost za silniční vegetaci
Čas od času musí obce řešit otázku, kdo by se měl starat o silniční vegetaci rostoucí sice na pozemku ve vlastnictví dané obce či třetích osob, nicméně v těsné blízkosti státní nebo krajské silnice. Obec? Vlastník pozemní komunikace? Vlastník pozemku, na němž vegetace roste? Otázky odpovídá Tomáš Hrstka.
Právnická firma roku
Právníci KVB advokátní kanceláře, s.r.o., pravidelně naplňují rubriku dotazů a odpovědí a do každého čísla nám zasílají článek. Tato společnost v krátké době již podruhé získala ocenění Regionální právnická firma roku. Přinášíme rozhovor s partnery kanceláře Stanislavem Kadečkou a Lukášem Váňou.
Místní poplatek za lázeňský pobyt
Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt představuje první z tzv. turistických poplatků, kterými lze zpoplatnit pobyt osob v lázeňských místech a místech soustředěného turistického ruchu. Druhý z této kategorie poplatků je místní poplatek z ubytovací kapacity. Právní aspekty úpravy a užití tohoto poplatku rozebírají Michal Jantoš a Václav Těžký.
Změny v zemědělské politice
V rámci Evropské unie bude tento rok rozhodující pro nastavení Společné zemědělské politiky po roce 2020 na období dalších sedmi let. Z výsledků diskusí vyplývá, že by měla evropská zemědělská politika doznat poměrně zásadních změn, a to spíše pozitivních než negativních, a spíše ve prospěch obecného rozvoje venkova než dalšího rozvoje průmyslového zemědělství. Píše Petr Havel.
Přestavba vesnic
Jan Kruml popisuje proces přestavby vesnic na Moravě. Tentokrát v části věnované Luhačovickému Zálesí dokladuje na příkladech (kladných i méně zdařilých) výsledky rekonstrukcí a oprav domů v typických venkovských sídlech.
Analýza developerských bytových projektů v Praze
Příspěvek prezentuje hlavní závěry z nejnovější Územní analýzy aktuálních developerských projektů výstavby bytových domů v Praze (2017), kterou Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy zpracovává každoročně od roku 2009. Jejím cílem je přinášet objektivní pohled na pražský trh s novými byty z hlediska vývoje nabídky, poptávky, průměrných cen a dalších klíčových charakteristik. Text publikuje Michal Němec.
Ochrana nelesních dřevin
Přístup k ochraně silně stresovaných stromů v obcích a městech prochází v posledních letech masivními změnami. Růstové podmínky pro stromy v urbanizovaném prostředí jsou dlouhodobě negativně ovlivňované celou řadou faktorů, způsobujících stromům zdravotní problémy, které se nedají řešit pouze postupným odstraňováním dožívajících či silně napadených stromů. Nutné je i využívání profylaktických opatření, popisuje Jaroslav Kolařík.
Veřejná správa online 1/2018
Velkou část samostatné přílohy Veřejná správa online 1/2018 tvoří informace o blížícím se zavedení nařízení EP a EK k ochraně osobních dat známého jako GDPR. Vedle rozhovoru s náměstkem MV Petrem Mlsnou, do jehož kompetence GDPR patří, je zde i článek Praktické aspekty GDPR a materiál zaměřený na pokračující přípravu na GDPR s IS Munis. Za pozornost určitě stojí i dva další rozhovory – bilancování uplynulého roku z pohledu předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Karla Večeřeho a odpovědi hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka na několik otázek týkajících se aktuálního stavu e-governmentu v ČR. Mimořádně zajímavá je i úvahu jednoho z analytiků společnosti IDC Jana Alexy o perspektivách konceptu Smart Cities.