Přední strana obálky 5/2017 (52 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 5/2017

Vesnice roku 2017
V Heřmanově se dne 6. října sešli se všichni zástupci obcí, které v soutěži Vesnice roku 2017 zvítězily v krajských kolech soutěže. Heřmanov (Kraj Vysočina) se v letošním roce stal držitelem titulu Vesnice roku 2017. Převzetí cen z rukou organizátorů a srovnávací tabulka vítězných obcí podle rozlohy, počtu obyvatel a příjmů.
Oranžová a zelená stuha
V návaznosti na celostátní soutěž Vesnice roku, došlo k vyhodnocení obcí, které získaly oranžovou stuhu za spolupráci se zemědělským subjektem v území (první místo Čejetice z JČ kraje) a obcí které získaly zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí (první místo Poříčí u Litomyšle z Pardubického kraje).
Knihovna roku
Knihovnou roku je Knihovna městyse Křtiny z Jihomoravského kraje.
XX. celostátní finanční konference
V letošním roce se konala již jubilejní dvacátá celostátní finanční konference. Na této akci jde nejenom o setkání představitelů samosprávy se zástupci státu, ale také o souhrn zajímavých informací z oblasti financování, která je pro města a obce stěžejní. Vystoupil ministr financí a ministryně pro místní rozvoj. Konference je jedinečnou příležitostí k výměně vzájemných zkušeností účastníků.
48. Dny malých obcí
V Praze a v Prostějově se konaly již 48. Dny malých obcí. Více než dvacetiletá tradice těchto setkání se setkává stále s velkým zájmem starostů obcí z moravských i českých krajů. Bylo tomu tak i tentokrát a vedle zásadních vystoupení jednotlivých ministerstev došlo tentokrát na Dnech malých obcí také k vyhlášení 20. ročníku soutěže Zlatý erb, která porovnává a oceňuje nejlepší webové stránky obcí a měst.
Venkov 2017
V Dříteči na Pardubicku se konala Národní konference Venkov 2017, která navázala na tradiční setkání aktérů rozvoje venkova. První den konference byl mimo jiné ve znamení setkání územních partnerů či jednání Spolku pro obnovu venkova a Národní sítě Místních akčních skupin. Čtvrteční a páteční program tvořila série přednášek, odborných debat a exkurze do venkovských regionů Pardubického kraje.
Sdružení tajemníků v plné práci
Ve dnech 5.–7. listopadu 2017 se v Litomyšli uskutečnila XXXIV. členská schůze a podzimní celostátní odborný seminář STMOÚ ČR. Svoji osobní záštitu semináři udělili hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a starosta Litomyšle Radomil Kašpar. Téměř 170 vedoucích městských a obecních úřadů a dalších více než 100 účastníků se setkalo v moderně upravených prostorách areálu litomyšlského zámku.
Výdaje obcí na zastupitelstva
Výdaje obcí na zastupitelstva pokrývají náklady spojené s činností zastupitelů na úrovni obcí, včetně jejich odměn a výdajů na činnost výborů a komisí rad. Tyto náklady, po provedené úpravě odměn pro zastupitele obcí, se budou dále zvyšovat. V roce 2016 dosáhly výdaje obcí (bez Prahy) na tuto oblast výše 5,1 mld. Kč a meziročně oproti roku 2015 vzrostly o 2,5 %, píše Věra Kameníčková
Jak obce dbají o kulturu a tělovýchovu
Obce se starají o řadu oblastí, které ovlivňují život obyvatel. Od zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod, přes vzdělávání, sociální péči, bytový fond až po hasiče a veřejný pořádek. Rozhodují také o výdajích na kulturu a na tělovýchovu v obci. Rozbor výdajů v obou oblastech provádí Věra Kameníčková.
Zprávy Ministerstva financí
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů č. 5, 6 a 7 jsou mimo jiné věnovány judikatuře ke správě odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně, podávání žádostí o dotace na opravy na materiálně technickou základnu škol a také se informuje o návrhu rozpočtu a střednědobém výhledu rozpočtu příspěvkové organizace.
Zrcadlo doby
Informace z obcí, měst a regionů v krátkých a stručných zprávách. Např. v Kraji Vysočina se v rámci předsednictví Evropského regionu Dunaj Vltava projednaly možnosti další spolupráce v roce 2018, Hradec Králové je proti zpoplatnění dálnice v obchvatu města, Karlovarský kraj podpoří Sokolov v boji proti obchodu s chudobou, Plzeň se může pochlubit unikátním projektem Smart City Polygon aj.
Informace MMR
Některé aktuality z resortu místního rozvoje – podpora rozvoje venkova, dotační tituly na rok 2018, dvě miliardy sociálním službám, dotace na demolice, novela stavebního zákona, realizované projekty v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, finanční injekce památkám, prostředky na rozvoj veřejné správy a dotace na územní plánování.
Význam regionální politiky
Význam regionální politiky s ubývajícími prostředky z Evropské unie poroste, píše David Koppitz. Regionální politika se v České republice v uplynulých patnácti letech zařadila mezi základní nástroje vlády, které přispívají k vyváženému rozvoji území. Cílem podpory regionálního rozvoje je zajistit dynamický a vyvážený rozvoj území ČR a přispět ke snižování regionálních rozdílů.
Teze k novému stavebnímu zákonu
Komora architektů připravila v deseti bodech hlavní teze k přípravě nového stavebního zákona. Začíná se vyvážením práv občanů a státu, redukováním procesu stavebního řízení, speciálních úřadů a dotčených orgánů s cílem minimalizovat nároky na stavebníka, který by měl znát nároky státu předem. V procesu by se měla zvýšit role obcí a odpovědný přístup pracovníků s cílem dodržovat především veřejný zájem.
OBEC účtuje
Ivana Schneiderová formou otázek a odpovědí reaguje na aktuální problémy v účtování obcí a vedle praktického návodu řešení konkrétních případů upozorňuje i na právní aspekty a legislativní nedostatky v příslušných předpisech, vždy však s konkrétním závěrem pro praxi obcí.
PO účtuje
Ing. Zdeněk Nejezchleb obdobným způsobem reaguje na účtování příspěvkových organizací. Formou odpovědí na dotazy osvětluje konkrétní příklady účtování.
Plánování sociálních služeb
V těchto týdnech se na mnoha obcích rozjíždí projekty na plánování sociálních služeb. Ať už jako komunitní plány nebo přímo střednědobé plány rozvoje sociálních služeb. Obce sice nemají povinnost tyto plány vytvářet, podpora z OP Zaměstnanost je však dobrým stimulem, píše Vít Skála, a uvádí klíčové body, které by obce a místní akční skupiny neměly při zpracování plánů opomenout.
Obce a poskytování dotací
Obce jako poskytovatelé dotací, návratných finančních výpomocí a darů dostaly úpravu své činnosti na tomto úseku v novele zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Novela byla schválena s cílem nastavit minimální standardy pro poskytování dotací z rozpočtů územních samospráv a posílit transparentnost při poskytování veřejných prostředků. Závěrečná část seriálu od Lukáše Glasera.
Odpovědi na dotazy
KVB advokátní kancelář nabízí představitelům měst a obcí informačně-poradenskou podporu. Odpovídá také na dotazy čtenářů – tentokrát např. o řešení toulavých psů, změnách smlouvy o pronájmu, o zasedání zastupitelstva, samostatné působnosti obcí, věcném břemenu, o stanovách svazku obcí i o volnu pro zaměstnance.
Autorský dozor projektanta
Obce se nezřídka ocitají v roli stavebníka, který je povinen realizovat své stavební záměry v souladu se stavebním zákonem. Pokud obec svůj záměr realizuje prostřednictvím zhotovitele stavby, je povinna zajistit technický dozor a autorský dozor projektanta. Zajímavý střet stavebního a autorského práva při zadání veřejné zakázky komentuje Tomáš Hrstka.
Novinky ve financování přenesené působnosti
Příspěvek na výkon přenesené působnosti obcí je jedním z významných zdrojů pro financování územní samosprávy, uvádí David Sláma. Pro rok 2018 se zavádí hned několik novinek, které v této oblasti připravilo Ministerstvo vnitra. Celkový objem prostředků, který bude mezi obce rozdělen na zabezpečení výkonu přenesené působnosti je pro rok 2018 téměř 8,6 mld. Kč.
Místní poplatek za komunální odpad
Michal Jantoš a Václav Těžký podávají právní rozbor problematiky místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Ten je jedním z nejrozšířenějších místních poplatků. Představuje jeden ze způsobů, kterým lze zpoplatnit nakládání s komunálním odpadem. Zbylé dva způsoby jsou upraveny v zákoně o odpadech. Je to poplatek za komunální odpad a úhrada vybíraná na základě smlouvy.
Přestavba vesnic
Jan Kruml popisuje proces přestavby vesnic na Moravě. Tentokrát v části věnované Uherskobrodsku dokladuje na příkladech (kladných i méně zdařilých) výsledky rekonstrukcí a oprav domů v typických venkovských sídlech.
Obce a školské právnické osoby
Na základě zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů mohou obce zřizovat školské právnické osoby podle zvláštního právního předpisu, kterým se v daném případě rozumí školský zákon, který upravuje právní postavení školských právnických osob, což je specifický typ právnické osoby, kterou obce jako zřizovatelé mohou (ale nemusí) využít. Problematiku rozvádí Jan Břeň.
Skrytá rizika pro obce
Agrární analytik Petr Havel pod heslem „není všechno zlato, co se třpytí“ upozorňuje na některá rizika, která pro obce plynou z využití obecně populárních dotačních programů, případně na projektů, které sice slibují ekonomickou prosperitu, ale ve skutečnosti může být důsledkem pravý opak (např. program dešťovka, kotlíkové dotace, certifikace lesů).
Veřejná správa online 5/2017
Příloha Veřejná správa online se ohlíží za dvěma žebříčky v oblasti smart cities a přináší novinky pro zájemce o populární soutěž Zlatý erb. Svoji tradiční dvoustranu zde najdou i uživatelé informačního systému Munis, tentokrát se zaměřuje na zodpovědnou přípravu na nařízení GDPR.