Přední strana obálky 4/2017 (39 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 4/2017

Vesnice roku 2017
Osmistránková část informací je věnována dvacátému třetímu ročníku soutěže Vesnice roku. Naleznete zde informaci ze slavnostního vyhlášení výsledků celostátního kola soutěže v Luhačovicích a podrobně jsou představeny všechny oceněné obce, nejenom Vesnice roku 2017 Heřmanov, ale také obce, které se umístily na druhém i třetím místě, a všechny obce které zvítězily v krajských kolech soutěže.
Čas bilancování
V rozhovoru s předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, Miladou Halíkovou, jsou komentovány legislativní předpisy, které Parlament v uplynulém období schválil ve vztahu k obcím a městům. Zároveň se upozorňuje na zákony, které bude nezbytné řešit v nastávajícím volebním období.
Zrcadlo doby
Informace z obcí, měst a regionů v krátkých a stručných zprávách. Např. v Pardubickém kraji vyhodnotili knihovny v malých obcích, v Libereckém kraji otevřeli Evropský dvůr, Olomoucký kraj podporuje dobrovolné hasičské sbory, v Kraji Vysočina schválili dotace prodejnám potravin v malých obcích, Zlínský kraj vyčlenil 18 mld. Kč na podporu vodohospodářské infrastruktury atd.
Zprávy Ministerstva financí
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů č. 4 jsou mimo jiné věnovány návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace, úvěrům poskytovaným obcemi a novému zákonu o spotřebitelském úvěru, jsou zde odpovědi na dotazy k poskytování dotací z územních rozpočtů aj.
Rozpočtové hospodaření podle velikostních skupin
Druhá část analytického článku Věry Kameníčkové je věnována rozpočtovému hospodaření obcí v rozdělení podle velikostních skupin. Zatím co první část byla věnována příjmům obcí, v této části se autorka zabývá rozborem výdajové části rozpočtů obcí v roce 2016 včetně salda rozpočtu a zadlužení.
Informace MMR
Některé aktuality z resortu místního rozvoje – návštěva a vystoupení ministryně Šlechtové na jednání v OSN bylo mj. věnováno udržitelnému rozvoji měst, dále se informuje o novele zákona o pohřebnictví, o dotacích do oblasti sportu a o projektech schválených v rámci Integrovaného regionálního operačního programu včetně projektů tzv. integrovaných nástrojů.
OBEC účtuje
Ivana Schneiderová formou otázek a odpovědí reaguje na aktuální problémy v účtování obcí a vedle praktického návodu řešení konkrétních případů upozorňuje i na právní aspekty a legislativní nedostatky v příslušných předpisech, vždy však s konkrétním závěrem pro praxi obcí.
PO účtuje
Ing. Zdeněk Nejezchleb obdobným způsobem reaguje na účtování příspěvkových organizací. Formou odpovědí na dotazy osvětluje konkrétní příklady účtování.
Novinky v oblasti dluhů
Jan Vobořil zaměřil svůj článek na otázky z problematiky dluhů a exekucí, s cílem přinést obcím a městům přehled o dluhové problematice a související legislativě, zejména ve vztahu k praktickým otázkám řešení dluhů. Upozorňuje na novinky v oblasti spotřebitelských dluhů, v exekucích a při podávání návrhů na oddlužení (osobní bankrot).
Kraje a obce musí spolupracovat
Rozhovor s předsedkyní Asociace krajů, Janou Vildumetzovou o aktuálních otázkách, které se řeší na úrovni krajů. Ve vztahu k vládě jde např. o mzdy řidičů autobusů, zvyšování platů v oblasti zdravotnictví a sociální péče, příprava podporovaných projektů z evropských zdrojů. Zmiňuje se rovněž problematika Karlovarského kraje, kde je J. Vildumetzová hejtmankou.
Setkání tajemníků
Informace o připravovaném podzimním semináři a setkání tajemníků městských a obecních úřadů, které se uskuteční v Litomyšli.
Obce a poskytování dotací
Obce jako poskytovatelé dotací, návratných finančních výpomocí a darů dostaly úpravu své činnosti na tomto úseku v novele zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Novela byla schválena s cílem nastavit minimální standardy pro poskytování dotací z rozpočtů územních samospráv a posílit transparentnost při poskytování veřejných prostředků. Druhá část seriálu od Lukáše Glasera.
Financování revitalizace
Integrovaný regionální operační program (IROP) nabízí od letošního června rozšířené možnosti pro financování energeticky úsporných revitalizací bytových domů mimo území hlavního města Prahy. Nově je možné financovat např. výměnu starých plynových kotlů za nové, výměnu elektrického vytápění, náhradu lokálních zdrojů v jednotlivých bytech atd.
Velký počet malých obcí
Zpráva o studii, kterou zpracoval Ján Palguta s využitím dat o volbách do zastupitelstev měst a obcí z roku 2014. Zvláštní pozornost se věnuje otázce, jak se charakteristiky zastupitelů a starostů mění v závislosti na velikosti měst a obcí. Důvodem je, že Česká republika má silně atomizovanou správní strukturu. To má své výhody i nedostatky.
Zastupitel v kurzu
Ministerstvo vnitra Ministerstvo vnitra na podzim letošního roku spustí bezplatný cyklus tří kurzů zaměřených na rozšíření odbornosti v oblasti finančního řízení. Kurzy jsou speciálně připraveny pro zastupitele obcí a dotknou se oblastí dotačního managementu, veřejných zakázek a rozpočtového hospodaření obce.
Odpovědi na dotazy
KVB advokátní kancelář nabízí představitelům měst a obcí informačně-poradenskou podporu. Odpovídá také na dotazy čtenářů – tentokrát např. o změnách nájemní smlouvy, o generální plné moci, zimní údržbě a o ochraně osobních údajů.
Změny v odměňování
K 1. lednu 2018 nabývá účinnost novela zákona o obcích, která přináší výrazné systémové změny v odměňování členů zastupitelstev obcí, ale i krajů, hlavního města Prahy a městských částí. Nová právní úprava řeší komplexně problematiku odměňování a souvisejících právních poměrů členů zastupitelstev obcí. Podrobná informace od Vojtěcha Svobody.
Veřejné opatrovnictví
Krátká poznámka o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, jíž dochází k zavedení nové správní činnosti „při výkonu veřejného opatrovnictví“, píše Zbyněk Vočka.
Podpora hasičům
Právní postavení a činnost Jednotek požární ochrany (JPO), které jsou složené ze členů dobrovolných hasičů obcí, upravuje zákon o požární ochraně. Zřizovatelem jednotek je obec. Celkem je v ČR evidováno 7077 jednotek, ve kterých je organizováno cca 70 000 členů. O aktuálním stavu v podpoře jednotek píše František Vavera.
Přestavba vesnic
Jan Kruml popisuje proces přestavby vesnic na Moravě a tentokrát v části věnované Uherskohradišťsku dokladuje na příkladech (kladných i méně zdařilých) výsledky rekonstrukcí a oprav domů v typických venkovských sídlech.
Neústavnost vymáhání poplatků
Podrobně je analyzován nález Ústavního soudu k protiústavnosti vymáhání nedoplatků na místních poplatcích u nezletilých. Text popisuje důsledky tohoto rozhodnutí a širší dopad tohoto nálezu včetně návodu dalšího postupu pro správce poplatků. Informují Michal Jantoš a Václav Těžký.
Obce a zakládání ústavů
Obce mohou v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zakládat ústavy podle zvláštního zákona, kterým se v daném případě rozumí občanský zákoník. Smyslem ústavu je poskytovat veřejně prospěšnou činnost. Podrobněji problematiku rozvádí Jan Břeň.
Veřejná správa online 4/2017
Příloha VSOL přináší podrobný materiál o povinně zveřejňovaných informacích podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a to přímo z pera JUDr. Adama Furka z Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR. Čtenáři zde dále najdou odpovědi na otázku jak podpořit rozvoj digitální gramotnosti, příklad jak ukládat elektronické dokumenty opravdu bezpečně a detailní informace o novele Národního standardu nejen pro uživatele informačního systému Munis.