Přední strana obálky 3/2017 (40 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 3/2017

Hospodaření územních rozpočtů
Územní rozpočty hospodařily v uplynulém roce s výraznou převahou příjmů nad výdaji, což znamenalo dosud nejvyšší dosažené kladné saldo hospodaření (53 mld. Kč). Velmi příznivých výsledků bylo dosaženo rovněž z hlediska vývoje zadluženosti, kde byl vykázán výrazný meziroční pokles. Současně významně vzrostl stav finančních prostředků na bankovních účtech obcí a krajů.
Hospodaření obcí
Na základě vyhodnocení státního závěrečného účtu za rok 2016 lze konstatovat, že hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí bylo úspěšné. Došlo k snížení celkových příjmů oproti roku 2015 o 5,7 mld. Kč, a to především vlivem radikálního poklesu přijatých transferů (o 23,1 mld. Kč). Ani nárůst daňových příjmů o více než 15 mld. Kč nepomohl obcím k dosažení stejných příjmů jako v minulém roce.
Hospodaření krajů
Podle státního závěrečného účtu za rok 2016 bylo hospodaření krajských samospráv úspěšné. Celkové příjmy krajů činily 168,3 mld. Kč a jejich výdaje dosáhly 155,6 mld. Kč. Hospodaření krajů tedy skončilo s přebytkem ve výši 12,7 mld. Kč. Celkové příjmy se proti loňskému roku zvýšily, u výdajů je však patrné značné snížení. Došlo k celkovému poklesu zadluženosti krajů o 5,0 mld. Kč.
Blíží se volby
V rozhovoru s předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, Miladou Halíkovou, jsou komentovány aktuální legislativní předpisy, které však s ohledem na blížící se volby nemusí být schváleny. Komentuje se novela zákona o pohřebnictví, zákon o rozpočtovém určení daní, zákon o sociálním bydlení a novela zákona o obcích.
Zrcadlo doby
Informace z obcí, měst a regionů v krátkých a stručných zprávách. Např. Olomoucký kraj ocenil obce v soutěži O keramickou popelnici, Jihomoravský kraj dostal ratingové ocenění A2, Ústecký kraj pokračuje v revitalizaci území, Středočeský kraj rozšiřuje opatření k zajištění bezpečnosti silničního provozu atd.
Rokování tajemníků
Informace o pravidelném semináři, který organizuje Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů. Akce se konala ve Valči na Vysočině a na programu byly otázky nové legislativy (zákon č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky, dále zákon o střetu zájmů a také téma ochrany osobních údajů). V rámci výměny zkušeností se hovořilo o veřejných rozpočtech, zkušenostech ze soudních sporů a o projektech Smart City.
Zprávy Ministerstva financí
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů č. 3 jsou mimo jiné věnovány změnám v rozpočtové skladbě od 1. ledna 2017. Podrobně se rozebírají jednotlivé změny podle paragrafů včetně komentáře s vysvětlením.
Rozpočtové hospodaření podle velikostních skupin
Celkové příjmy obcí bez Prahy dosáhly koncem roku 2016 výše 204,7 mld. Kč a meziročně se snížily o 2 %. K poklesu příjmů však nedošlo ve všech velikostních kategoriích. Největší obce (počet obyvatel 5000 a více) zaznamenaly růst o 2 %, nejmenší obce (do 199 obyvatel) získaly v roce 2016 prakticky stejně peněz do rozpočtu jako o rok dříve, píše Věra Kameníčková.
Informace MMR
Některé aktuality z resortu místního rozvoje – návštěva ministryně Šlechtové v Číně se zaměřila na rozvoj cestovního ruchu, velké prostředky jsou věnovány na podporu projektů dotovaných EU, ve výzvách je již 85 % alokovaných zdrojů, zahájena byla soutěž Vesnice roku 2017 aj. Uveden byl seminář MMR zaměřený na chytré projekty pro malé obce.
Obec účtuje
Ivana Schneiderová formou otázek a odpovědí reaguje na aktuální problémy v účtování obcí a vedle praktického návodu řešení konkrétních případů upozorňuje i na právní aspekty a legislativní nedostatky v příslušných předpisech, vždy však s konkrétním závěrem pro praxi obcí.
PO účtuje
Ing. Zdeněk Nejezchleb obdobným způsobem reaguje na účtování příspěvkových organizací. Formou odpovědí na dotazy osvětluje konkrétní příklady účtování.
Zákon o řízení a kontrole
Nový zákon o řízení a kontrole veřejných financí čeká druhé a třetí čtení v Poslanecké sněmovně a projednání v Senátu ČR. Bude-li legislativní proces zdárně ukončen ještě v tomto volebním období, účinnost nového zákona a s tím spojené změny v systému řízení a kontroly veřejných financí nastanou 1. ledna 2018. Nový zákon představuje Andrea Vuongová.
Analýza systému kontrol
Již poměrně dlouhou dobu se diskutuje o tom, zda rozšířit pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu i na kontrolu hospodaření územních samosprávných celků. Svaz měst a obcí při té příležitosti upozorňuje, že nejdříve je potřeba nastavit do kontrolních aktivit státu vůči samosprávám nějaký systém a pak lze teprve diskutovat o případném rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu, píše Vladislav Vilímec.
Obce a poskytování dotací
Obce jako poskytovatelé dotací, návratných finančních výpomocí a darů dostaly úpravu své činnosti na tomto úseku v novele zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Novela byla schválena s cílem nastavit minimální standardy pro poskytování dotací z rozpočtů územních samospráv a posílit transparentnost při poskytování veřejných prostředků. O problematice píše Lukáš Glaser.
Apel na zákonodárce
Podpořte změnu rozpočtového určení daní – to byl hlavní požadavek čtyřbodového usnesení, které přijali starostové a primátoři z celé republiky na XV. Sněmu SMO ČR v Plzni. Nejvyšší orgán této organizace se koná jednou za dva roky a zástupci samospráv na něm vyhodnotili, co se povedlo, a kde byly rezervy. Také si stanovili priority na další dva roky.
Novinky z Asociace krajů
Pokud vláda schválí navýšení mezd, které si vyžádá náklady z krajských a obecních rozpočtů, měla by garantovat i potřebné peníze. A v budoucnosti je velmi důležité pro všechny územně samosprávné celky takovým situacím předcházet. Proto Asociace podepsala se Svazem měst a obcí společné prohlášení, kde požaduje dodržování této zásady. Uváděny jsou i další aktivity AK ČR.
Biblioweb
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR zorganizoval již osmnáctý ročník celostátní soutěže Biblioweb – o nejlepší webovou prezentaci knihoven. Výsledky byly vyhlášeny na konferenci ISSS v Hradci Králové. Vítězem se stala Městská knihovna v Ústí nad Orlicí a za nejlepší bezbariérový web dostala cenu Městská knihovna Bílovec.
Jičín – historické město roku
Dne 18. dubna se konalo ve Španělském sále Pražského hradu slavnostní setkání, kde tradičně došlo k udělení Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2016. Do soutěže se přihlásilo celkem 37 historických sídel. Historickým městem roku 2016 a držitelem Ceny se stalo město Jičín.
Benchmarking
Benchmarking je moderní metoda řízení kvality a efektivnosti založená na měření, porovnávání a analýze měřitelných dat a ukazatelů definovaných procesů nebo služeb. Benchmarking u obcí, které vykonávají desítky až stovky agend, není jednoduchý. Poměrně dobře lze aplikovat benchmarking u agend přeneseného výkonu státní správy, kde jsou procesy jednoznačně definovány zákonem. Píše Jana Voldánová.
Přívětivý úřad
V souvislosti se soutěží Přívětivý úřad proběhl druhý ročník průzkumu mezi obcemi s rozšířenou působností. Formou on-line elektronického dotazníku, který sestával z 56 otázek (kritérií), bylo v březnu obesláno 205 obcí a 22 městských částí hlavního města Prahy. Elektronický dotazník vyplnilo 73 % obcí s rozšířenou působností. Vítězem soutěže se stal Městský úřad ve Žďáru nad Sázavou.
Novela zákona o sociálních službách
V současné době je v legislativním procesu návrh novely zákona o sociálních službách a navazujících právních norem např. zákona o sociálně právní ochraně dětí. Pokud legislativním procesem předložený zákon projde bez změny navržené účinnosti, je navržen počátek aplikace většiny předkládaných změn od 1. ledna 2008. Dopady navrhovaných úprav na obce hodnotí Petr Mach.
Odpovědi na dotazy
KVB advokátní kancelář nabízí představitelům měst a obcí informačně-poradenskou podporu. Odpovídá také na dotazy čtenářů – tentokrát např. o diskriminačních podmínkách při prodeji pozemků, o poskytování informací, o místním poplatku za stanový tábor dětí aj.
Účtování náhrady za vyhledání informací
Zákon o svobodném přístupu k informacím ukládá povinným subjektům, kterými jsou mimo jiné obce, poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Informace se poskytují na základě žádosti. Povinné subjekty jsou oprávněny vyžádat si úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informace. Problematikou se zabývá Tomáš Auer.
Snižování regulatorní zátěže
Snižování regulatorní zátěže je v současné době frekventovaným tématem při diskusích o hledání způsobu zefektivňování veřejné správy. Regulatorní zátěží se rozumí všechny náklady samosprávy nebo občana spojené s povinnostmi uloženými právními předpisy. Stav regulatorní zátěže občanů a veřejné správy je monitorován a koordinován Ministerstvem vnitra.
Prevence kriminality
Nová norma ČSN se věnuje prevenci kriminality škol a školských zařízení. Ministerstvo vnitra vydalo pro aplikaci této normy do praxe metodiku, na jejímž základě by vedení školy mělo být schopno pochopit a vyhledat rizika a určit, která z nich jsou pro školské zařízení nejvážnější, vyhodnotit současný stav opatření k eliminaci definovaných rizik a stanovit postup vedoucí k bezpečí.
Přestavba vesnic
Jan Kruml popisuje proces přestavby vesnic na Moravě a tentokrát v části věnované Podluží dokladuje na příkladech (kladných i méně zdařilých) výsledky rekonstrukcí a oprav domů v typických venkovských sídlech.
Strategický plán
Strategický plán rozvoje města Jaroměř zpracovalo studio architektů City Upgrade. Návrh je inspirací a doporučením pro vedení města a zaměřuje se na možné budoucí aktivity, které by bylo vhodné realizovat.
Kam směřovat zdroje
I když se finanční situace menších obcí v posledních letech mírně zlepšila, každý starosta a zastupitelstvo neustále stojí před otázkou, kam omezené zdroje nasměrovat. Potřeb je vždy více než disponibilních peněz. Jednou z možností je využití sociálního kapitálu, píše Vít Skála.
Novela zákona o místních poplatcích
V létě roku 2016 předložila vláda Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní (dále jen „novela“). Jedním z daňových zákonů, který má na základě novely doznat změn, je zákon o místních poplatcích. Novela se zákona dotkne hned na několika místech, informují Michal Jantoš a Václav Těžký.
Místní poplatek ze psů
Místní poplatek ze psů představuje jeden z nejstarších způsobů zpoplatnění zvířat u nás a je v rámci místních poplatků také jedním z nejrozšířenějších. Souvisí to s vysokým počtem chovaných psů u nás a jde o jediný fiskální nástroj pro regulaci chovu psů, kterým obce disponují. Podrobněji píší o poplatku Michal Jantoš a Václav Těžký.
Obce a obchodní společnosti
Obce mohou zakládat kapitálové obchodní společnosti (tj. společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti), anebo se mohou spolu s jinými osobami stát účastníkem (společníkem) na činnostech jiných obchodních společností, na jejichž činnosti se podílí svým majetkem včetně peněžních prostředků.Podrobněji problematiku rozvádí Jan Břeň.
Veřejná správa online 3/2017
Ve třetím čísle přílohy Veřejná správa online hned na titulní straně náměstek Jaroslav Fidrmuc z MŠMT stručně představuje Českou národní koalici pro digitální pracovní místa a začíná zde také článek o chytrých průvodcovských systémech Kraje Vysočina. Za prostudování stojí i příspěvek Michala Rady o přístupnosti veřejné správy a veřejných služeb, materiál o portálu www.prague.eu či výběr informací nejen ze světa chytrých měst. Uživatelé a příznivci informačního systému Munis zde pak najdou i tradiční dvoustranu, věnovanou tentokrát změnám v datových schránkách a základních registrech.