Přední strana obálky 2/2017 (35 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 2/2017

Finanční hospodaření obcí
Obce vlastní majetek a hospodaří podle svého rozpočtu. V současné době v ČR existuje 6254 obcí. Jak si obce vedly ve svém finančním hospodaření v roce 2016 píše Miroslav Matej. Obce uzavřely rozpočtový rok s kladným výsledkem hospodaření ve výši téměř 40 mld. Kč, což je dosud nejvyšší přebytek v novodobé historii. Hlavním důvodem je především pozitivní vývoj daňových příjmů.
Zrcadlo doby
Informace z obcí, měst a regionů v krátkých a stručných zprávách. Např. Kraj Vysočina schválil grantové programy podporující rozvoj venkovských obcí, Jihočeský kraj spustil nový portál v oblasti sociální péče, Zlínský kraj se zaměřuje na rekonstrukci silniční sítě, Středočeský kraj snížil zadlužení, Plzeňský kraj připravuje studii sociálního bydlení a Liberecký kraj získá dotaci na protipovodňová opatření.
Den malých obcí
47. setkání starostů a starostek malých obcí se konalo počátkem března v Praze-Letňanech a v Prostějově. Na programu byly informace z ministerstev, hovořili zástupci z ministerstva pro místní rozvoj, zemědělství, životního prostředí, vnitra a financí. Vystoupili také představitelé Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv, Spolku pro obnovu venkova. Generálním partnerem akce byla Komerční banka, a. s.
Krajská setkání
I letos se uskutečnilo třináct krajských setkání, která pořádá Svaz měst a obcí ČR. Každého z nich se účastní stovka starostů a starostek. Akce mají tradici, dávají prostor detailně probrat aktuální legislativu a další oblasti, které trápí samosprávy. V roce 2017 často na setkáních v sálech magistrátů a krajů nejvíc rezonuje rozpočtové určení daní a financování samospráv, zachování služeb v území a sociální bydlení – píše Štěpánka Filipová.
Kontrolní činnost a rozpočtové určení daní
V rozhovoru s předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, Miladou Halíkovou, jsou komentovány aktuální legislativní předpisy, které se dotýkají územní veřejné správy – tentokrát jde o kontrolní činnost a novelizaci zákona o rozpočtovém určení daní, dále o stavební zákon, zákon o pohřebnictví a zákon o sociálním bydlení.
Zprávy Ministerstva financí
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů č. 3 jsou tentokrát mj. věnovány úpravám rozpočtu, použití rozpočtové skladby před její novelizací a po ní pro rozpočet nového roku, informuje se rovněž o provádění změn rozpočtu. Ve Zprávách č. 2 byla komentována pravidla rozpočtové odpovědnosti.
Francouzské malé obce už nejsou malé
Velký počet malých obcí je specifikum Francie i České republiky, který je pro veřejnou správu obou zemí typický. Oddělený výkon státní správy a samosprávy, kontrola hospodaření jako odborná analýza, trvalá podpora funkční meziobecní spolupráce nebo snížení počtu regionů o téměř polovinu, to jsou zase hlavní body, ve kterých se obě země odlišují, uvádí Jaroslava Kypetová.
Asociace krajů
Nešťastná forma zvýšení mezd řidičů autobusů vedla k celé řadě jednání krajů, ať už s vládou, dopravci či odbory. Hejtmani dané téma probírali také na schůzkách s prezidentem, předsedou Senátu či předsedou Poslanecké sněmovny. Všichni se shodují, že situaci je třeba co nejdříve vyřešit ve spolupráci všech subjektů, jichž se týká, píše Štěpánka Filipová.
Informace MMR
Některé aktuality z resortu místního rozvoje – značné prostředky jsou věnovány na podporu projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a národních dotačních programů. Například je to podpora malých obcí, revitalizace kulturních památek, podpora bydlení, dopravy i vzdělávání.
Podmínky soutěže Vesnice roku 2017
Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Zveřejněné podmínky soutěže motivují obce k účasti na této tradiční přehlídce rozvoje venkova.
Obec účtuje
Ivana Schneiderová formou otázek a odpovědí reaguje na aktuální problémy v účtování obcí a vedle praktického návodu řešení konkrétních případů upozorňuje i na právní aspekty a legislativní nedostatky v příslušných předpisech, vždy však s konkrétním závěrem pro praxi obcí.
PO účtuje
Ing. Zdeněk Nejezchleb obdobným způsobem reaguje na účtování příspěvkových organizací. Formou odpovědí na dotazy osvětluje konkrétní příklady účtování.
Auditorská činnost
Po přiblížení auditorských činností v podobě auditu účetní závěrky a prověrky účetní závěrky a po seznámení s přezkoumáním hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v minulých číslech, uzavírá svůj seriál Pavel Chmelík článkem o auditorských činnostech a krátce představuje další vybrané auditorské zakázky.
Schvalování účetní závěrky
Od roku 2014 mají zastupitelstva obcí povinnost schválit účetní závěrku obce. V ČR je téměř pět tisíc obcí do pěti tisíc obyvatel a tato povinnost se týká minimálně 25 000 jejich zastupitelů. Článek Pavly Dvořákové je určen právě pro ty z nich, kteří nemají dostatečné znalosti účetnictví a pokouší se najít základní obsah schvalované účetní závěrky.
Krajské vzdělávací akce
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR pořádá pro své členy, ale i pro ostatní vedoucí úřadů územních samosprávných celků a další zaměstnance měst a obcí řadu vzdělávacích akcí, což vytváří platformu pro zvyšování kvality veřejné správy. O tematických seminářích a výměně zkušeností informuje Ivo Bělonohý.
Městské kamerové systémy
Městské dohlížecí kamerové systémy v praxi obcí a měst v České republice popisuje Tomáš Koníček jako moderní a osvědčené způsoby ochrany veřejných prostranství v rámci prevence kriminality. Uvádí základní principy jejich činnosti, způsob a přípravu projektu včetně nezbytných legislativních a režimových opatření při jejich zavádění do praxe.
Terénní služby sociální péče
Sociální péče poskytovaná formou terénních služeb má řadu podob, patří sem například pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služba, podpora samostatného bydlení aj. Tyto služby jsou dotovány z rozpočtů obcí a měst, přičemž se často vede diskuze o výši příspěvku i o skutečných nákladech na uvedené služby. Nad problematikou se zamýšlí Petr Mach.
Obecní knihovna Rapotín
Cenu Ministerstva kultury a titul Knihovna roku 2016 získala obecní knihovna v Rapotíně z Olomouckého kraje. Článek uvádí několik informací o práci knihovny včetně řady fotografií. Knihovna v obci s 3235 obyvateli disponuje celkovým počtem 5302 svazků a registruje 221 čtenářů, z toho 64 dětí do 15 let. Právě práci s dětmi věnuje knihovnice Lenka Drechslerová velkou pozornost.
Památka roku 2016
Soutěž Památka roku již čtvrtým rokem vyhlašuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Cena se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy – budovy nebo souboru staveb, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí. V letošním ročníku bylo přihlášeno 44 objektů.
Odpovědi na dotazy
KVB advokátní kancelář nabízí představitelům měst a obcí informačně-poradenskou podporu. Odpovídá také na dotazy čtenářů – tentokrát např. o záznamu z jednání zastupitelstva, o majetku obce, pachtu obecních pozemků, o odměně při krizové situaci, o služebnosti na soukromém pozemku či o stavebním povolení a nutnosti jeho aktualizace.
Započtení obecních pohledávek
Smyslem článku Milana Jelínka je nastínit co možná nejvhodnější postup v situaci, kdy má obec pohledávku za dlužníkem, kterému je zároveň sama něčím dlužna. Často může taková situace nastat v souvislosti se smlouvou o dílo, kdy má obec na straně objednatele např. pohledávku za zhotovitelem na určitou částku, a zároveň je obec povinna hradit cenu za dílo, má tak dluh vůči zhotoviteli.
Komunitní plánování
Komunitní plánování je jedna z metod, která může zabránit mrhání veřejných zdrojů a zajistí směrování omezeného množství veřejných prostředků do těch oblastí, kde mohou přinést největší užitek. Musí se však dělat dobře, zodpovědně a s politickou podporou nositelů strategií. Vít Skála píše o tom, co je a co už není komunitním plánováním včetně návodu, jak dobře připravit plán obce.
Dotace obcím – pro schopné nebo pro potřebné?
Jsou dotace, které obce mohou získat užitečné, nebo přinášejí obci riziko či dokonce škodu? Odpověď se bude lišit podle zkušeností obce s dotačním procesem. Text článku Věry Kameníčkové neusiluje o odpověď na danou otázku. Většině obcí dotace pomohla, a soudíc podle statistických údajů, většina obcí o dotace usiluje a bude usilovat i nadále.
Dotazy k veřejnému opatrovnictví
V roce 2017 obce obdržely celkem 315 milionů korun na výkon agendy veřejného opatrovnictví. Tato částka jim byla přičtena k příspěvku na výkon přenesené působnosti nad rámec jeho běžné výše. Částka byla určena na výdaje spojené s 10 872 opatrovanci a rozdělena mezi 1160 obcí a 27 městských částí hlavního města Prahy vykonávajících agendu veřejného opatrovnictví.
Program rozvoje venkova
Hlavním cílem Programu rozvoje venkova je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura. Text uvádí nové kolo příjmu žádostí o podporu.
Vliv současných zemědělských dotací
Jeden z nejvýraznějších toků peněz do českého a moravského venkova představují dotace do zemědělství a rozvoje venkova. V současné době jde o více než 50 miliard korun. Cílem má být mj. veřejný zájem ochrany krajiny a rozvoj venkova. Bohužel cíle nejsou naplňovány a řada dotačních programů působí na rozvoj venkova dokonce spíše negativně, uvádí Petr Havel.
Přestavba vesnic
Jan Kruml popisuje proces přestavby vesnic na Moravě a tentokrát v části věnované Kyjovsku dokladuje na příkladech (kladných i méně zdařilých) výsledky rekonstrukcí a oprav domů v typických venkovských sídlech.
Vize rozvoje obce Tetín
Vize rozvoje obce Tetín řeší komplexně celou obec v podobě konkrétních návrhů, zpracovaných studiem architektů City Upgrade. Tyto návrhy jsou vodítkem a doporučením pro vedení obce, kam by mohla v budoucnu směřovat svůj vývoj a aktivity. Nejedná se o návrhy, které se musí v navržené podobě realizovat. Jde o soubor nápadů ukazující možné řešení v dalších navazujících projektových fázích.
Aktuální judikatura k místním poplatkům
Problematika místních poplatků je upravena zejména v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a na výklad jeho jednotlivých ustanovení má kromě praxe a odborné literatury významný vliv také judikatura. V poslední době se lze setkat s nárůstem sporů v této oblasti a vybrané judikáty komentují Michal Jantoš a Václav Těžký.
Příspěvkové organizace obce
Za účelem efektivnějšího hospodářského využívání majetku obce či k zabezpečení veřejně prospěšných činností mohou obce zřizovat příspěvkové organizace, které mají postavení právnických osob. Povinnosti obce v této souvislosti popisuje Jan Břeň.
Veřejná správa online 2/2017
Příloha Veřejná správa online se v poměrně obsáhlém materiálu drží horkého tématu budoucích měsíců, a to nařízení GDPR a jeho dopadu na obce. Samozřejmě nevynechává ani aktuální reportáž z jubilejního 20. ročníku konference ISSS včetně tradičního setkání uživatelů IS Munis na této akci. Nechybí ani kompletní výsledky soutěží Zlatý erb, JuniorErb a Biblioweb. Řadu zajímavých postřehů přináší i rozhovor s předsedou ČMKOS Josefem Středulou nebo informace o unikátním nástroji pro evaluaci schopnosti města vymyslet a řídit iniciativy v rámci konceptu Smart City, který vyvinula společnost IDC, dlouholetý analytický partner konference ISSS.