Přední strana obálky 1/2017 (38 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 1/2017

Pravidla rozpočtové odpovědnosti
V polovině ledna Poslanecká sněmovna přehlasovala veto Senátu a schválila balíček zákonů upravujících pravidla rozpočtové odpovědnosti. Zákony vstoupí v účinnost 15. dnem po jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů. Navržené zákony vzbudily řadu emocí a vášnivých prohlášení, jakož i dezinterpretací v médiích, což uvádí ve svém článku na správnou míru Miroslav Matej.
Budoucnost kohezní politiky
Kohezní politika, nebo také politika soudržnosti, je hlavním evropským nástrojem podporujícím hospodářskou, sociální a územní soudržnost v Evropské unii a je pravděpodobně nejviditelnější evropskou politikou s reálnými výsledky na regionální a místní úrovni. Města a obce jsou jejími hlavními příjemci. O budoucnosti po roce 2020 píše Pavel Branda.
Zrcadlo doby
Informace z obcí, měst a regionů v krátkých a stručných zprávách. Např. Zlínský kraj schválil dotační programy pro obce, Liberecký kraj provádí audit zdravotnických organizací, Olomoucký kraj podporuje řemesla, v Jihomoravském kraji došlo k proškolení pracovníků center společných služeb obcím, Plzeňský kraj vyhlásil dotační program podpory projektů mateřských center aj.
Menu sdružení tajemníků
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR (STMOÚ ČR) připravilo pro své členy, ale i pro ostatní vedoucí úřadů územních samosprávných celků a další zaměstnance měst a obcí pestrou paletu odborných aktivit a akcí. Pro čtenáře byly vybrány nejvýznamnější z nich včetně příkladu spolupráce veřejného a soukromého sektoru v Lotyšsku – píše Ivo Bělonohý.
Připravované legislativní změny
V rozhovoru s předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, Miladou Halíkovou, jsou komentovány aktuální legislativní předpisy, které se dotýkají územní veřejné správy – tentokrát jde o školský zákon a vliv rušení malotřídek na rozvoj venkova, o podporu cestovního ruchu a podrobnosti k novele stavebního zákona.
Zprávy Ministerstva financí
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů jsou tentokrát věnovány metodice financování obcí a krajů, výpočtu ukazatelů podle zákona o přezkum hospodaření obcí, zařazení výdajů na dopravní obslužnost do rozpočtové skladby, publikuje se Sdělení MF ČR ve věci místního poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností připojení na stavbu vodovodu a kanalizace a další.
Rozpočtované a skutečné výsledky
Většina obcí schválila své rozpočty na letošní rok, což je vždy spojeno s řadou nejasností, týkajících se odhadu budoucích disponibilních zdrojů v rozpočtu. Jak přesně obce odhadují své rozpočtové příjmy a výdaje, sleduje na příkladech porovnání záporného rozpočtovaného salda rozpočtu s výsledkem na konci roku ve své analýze Věra Kameníčková.
Společné služby obcí
Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, zkráceně také Centra společných služeb (CSS), už naplno funguje. Realizuje ho Svaz měst a obcí ČR, financován je z Operačního programu Zaměstnanost prostřednictvím Evropského sociálního fondu.
Brno ve znamení zákonů
Co se na města a obce chystá v oblasti legislativy? Co se samosprávám nelíbí a proč? O tom debatovali starostové z celé republiky na II. právní konferenci Svazu měst a obcí ČR. Konala se v lednu na brněnském výstavišti v rámci veletrhů GO a Regiontour. Bylo přitom podepsáno memorandum k podpoře novely zákona o rozpočtovém určení daní, píše Štěpánka Filipová.
Informace MMR
Některé aktuality z resortu místního rozvoje – došlo k vyhlášení celé řady nových výzev v rámci rozvojových národních i evropských programů, novým způsobem se bude provádět rozúčtování nákladů na teplo v bytových domech, nové výzvy se týkají podpory vzdělávání a podpoře infrastruktury ve školství, probíhá novelizace zákona o pohřebnictví i stavebního zákona.
Obec účtuje
Ivana Schneiderová formou otázek a odpovědí reaguje na aktuální problémy v účtování obcí a vedle praktického návodu řešení konkrétních případů upozorňuje i na právní aspekty a legislativní nedostatky v příslušných předpisech, vždy však s konkrétním závěrem pro praxi obcí.
PO účtuje
Ing. Zdeněk Nejezchleb obdobným způsobem reaguje na účtování příspěvkových organizací. Formou odpovědí na dotazy osvětluje konkrétní příklady účtování.
Přezkoumání hospodaření
Přiblížení auditorských činností provádí Pavel Chmelík představením typu zakázky, která zajímá především představitele územně samosprávných celků. Jedná o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, což je podrobně upraveno zákonem č. 420/2004 Sb. Týká se to obcí, krajů a také hlavního města a městských částí, dobrovolných svazků obcí.
Forenzní identifikace
Forenzní identifikační značení je jedním z nejmodernějších, a finančně nenáročných způsobů, jak ochránit majetek před krádeží. Obecně jej lze charakterizovat jako nanášení emulze, prášku, gelu nebo masti na chráněný předmět. Forenzní značení má zejména preventivní charakter. Hlavním cílem je odradit pachatele od spáchání krádeže, znemožnit prodej kradených předmětů a dát označenému předmětu jednoznačnou identitu. Tuto prevenci kriminality představuje Tomáš Koníček.
Zadávání veřejných zakázek
Obsah a zásadní změny nového zákona o zadávání veřejných zakázek popisuje ve třetí a závěrečné části seriálu Pavel Bláha. Zákon nabyl účinnost 1. října 2016 a autor ukazuje, jaké zásadní změny čekají veřejné zadavatele, zejména se zabývá ustanoveními, která se týkají územně samosprávných celků.
Sociální bydlení
Příprava vládního návrhu zákona o sociálním bydlení (už třetí pokus), o kterém časopis informoval v loňském roce, se významně zkomplikovala. Druhé pokračování článku se tak věnuje zejména aktuálnímu vývoji legislativního procesu. Věnuje se rovněž širšímu kontextu řešení problematiky sociálního bydlení. Autor Miloslav Macela.
Výstavba domova
Pro města nebo obce mohou být lákavé finanční prostředky podporující výstavbu, rekonstrukci budov nebo prostor, z kterých by měla vzniknout pobytová sociální služba domov pro seniory, domov se zvláštním režimem nebo například i domov pro osoby se zdravotním postižením. Přitom je však důležité si problematiku ujasnit především ze stránky provozní a nákladové, píše Petr Mach.
Střednědobý plán
Na tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb se mohlo žádat o dotaci do konce ledna, píše Vít Skála. Žadatelem mohly být neziskovky včetně MAS a dobrovolné svazky obcí, ale cílem každého projektu musí být zlepšení procesů střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na obecní úrovni. V praxi se bude většina podaných žádostí jistě týkat tvorby nového plánu.
Struktura členů zastupitelstev
V loňském roce provedl SMO ČR dotazníkové šetření především mezi starosty a místostarosty měst a obcí. Záměrem bylo zmapovat vytíženost uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstev prací pro obec. Celkem odpovědělo 2512 respondentů a z výstupů lze vyvodit zajímavé poznatky o struktuře uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstev.
Přívětivý úřad
Od obecních a městských úřadů očekáváme vysokou kvalitu, dostupnost poskytovaných služeb a vstřícný přístup ke klientům, což v tomto případě jsou automaticky všichni občané. V současné době je možné pozorovat individuální přístupy radnic a v soutěži o přívětivý úřad obcí II. typu udělilo MV ČR ocenění – nejlepším úřadem v této kategorii je Studénka v Moravskoslezském kraji.
Veřejné knihovny na rozcestí
Česká republika je zemí veřejných knihoven a nedávný průzkum v zemích Evropské unie prokázal, že máme nejhustší síť knihoven na světě. Dobré domácí i zahraniční zkušenosti říkají, že o knihovnu je nutné dlouhodobě pečovat. Vít Richter a Vladana Pillerová informují o výsledcích průzkumu prostorového a technického zajištění knihoven v ČR.
Odpovědi na dotazy
KVB advokátní kancelář nabízí představitelům měst a obcí informačně-poradenskou podporu. Odpovídá také na dotazy čtenářů – tentokrát např. o otázce znevážení starosty, o změnách katastrálního území, o navýšení veřejné zakázky, doložce mlčenlivosti a o odměnách členů výborů včetně odpovědnosti zastupitele.
Parkování na chodníku
V současné době často dochází k parkování motorových vozidel na chodníku, ať už jen v části chodníku nebo dokonce v celé jeho šířce. S tímto nešvarem bojují snad všechny obce, neboť situace často ztěžuje užívání chodníku, např. osobám, které se pohybují na invalidním vozíku. Článek Milana Jelínka rozebírá tuto problematiku s ohledem na možné sankční mechanismy.
Výdaje obcí – voda
Zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod nepředstavuje velký díl z výdajů obcí, mezi obcemi v jednotlivých krajích však existují značné rozdíly v částce, která připadá na jednoho obyvatele. Obce vynakládají více čištění odpadních vod než na zásobování pitnou vodou. Podrobnosti rozebírá Věra Kameníčková.
Přestavba vesnic
Jan Kruml popisuje proces přestavby vesnic na Moravě a tentokrát v části věnované Strážnicku a Veselsku dokladuje na příkladech (kladných i méně zdařilých) výsledky rekonstrukcí a oprav domů v typických venkovských sídlech.
Územní analýza
Článek prezentuje hlavní závěry z Územní analýzy aktuálních developerských projektů výstavby bytových domů v Praze (2016), kterou Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy každoročně zpracovává. Michal Němec přináší objektivní a komerčními zájmy nezatížený analytický pohled na aktuální situaci na pražském trhu s novými byty.
Regionální rozvoj
Ing. Věslav Michalík, CSc. je starostou obce Dolní Břežany v okrese Praha-západ a po podzimních krajských volbách se stal radním Středočeského kraje. Zeptali jsme se ho na současné priority kraje z pohledu regionálního rozvoje.
Vize rozvoje obce
Pro obec Svatobořice-Mistřín byl vytvořen architektonickým studiem City Upgrade nový druh strategie, který spojuje výhody strategického plánování, turistické koncepce, urbanistické studie a mnoha jednoduchých architektonických studií řešících konkrétní lokality v obci a okolí.
Odpovědnost zákonných zástupců
Novela zákona o místních poplatcích zavedla mimo jiné změnu přístupu k odpovědnosti nezletilých poplatníků za zaplacení místního poplatku, která se nejvíce projeví u místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. P možném pochybení správce poplatků informuje Michal Jantoš a Václav Těžký.
Organizační složky obce
Za účelem efektivnějšího hospodářského využívání majetku obce či k zabezpečení veřejně prospěšných činností mohou obce zřizovat tzv. organizační složky obce, které jsou charakteristické tím, že nedisponují právní subjektivitou. Povinnosti obce v této souvislosti popisuje Jan Břeň.
Milion stromů
Oborový portál „stromy po kontrolou“ již sedmým rokem představuje základní nástroj pro vlastníky a správce stromů v oblasti péče o mimolesní zeleň. V průběhu tohoto času došlo k doplnění nástrojů pro profesionály i k rozsáhlé propagaci využívání služeb mezi laickými zájemci o obor a občanskými sdruženími, píše Jaroslav Kolařík.
Veřejná správa online 1/2017
Samostatná příloha Veřejná správa online se věnuje několika tématům, které budou hrát důležitou roli i v programu 20. ročníku konference ISSS. Čtenáři zde najdou úvahu Michala Rady o budoucnosti elektronických občanek, nad výhodami elektronizace veřejné správy se v rozhovoru zamýšlí koordinátor digitální agendy ČR Tomáš Prouza a zájem bude určitě i o souhrnné informace o dopadech nového nařízení EK týkajícího se ochrany osobních dat, známého jako GDPR. Trochu jiný pohled na koncept „smart cities“ pak nabízí rozhovor se starostou Dolních Břežan a radním Středočeského kraje Věslavem Michalíkem a svoji tradiční dvoustranu zde najdou i uživatelé informačního systému Munis.