Přední strana obálky 5/2016 (43 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 5/2016

Výsledky krajských voleb
Letošní říjnové volby do zastupitelstev krajů byly označovány jako signál, který předznamená výsledky parlamentních voleb v příštím roce. Z tohoto pohledu je vítězem hnutí ANO, koaliční jednání však už nevedla k tak jednoznačným výsledkům. Uvádíme výsledky voleb v jednotlivých krajích, dohodnuté koalice a představujeme zvolené hejtmany a hejtmanky.
Kašava – Vesnice roku
Všichni zástupci obcí, které v soutěži Vesnice roku zvítězily v krajských kolech soutěže, se setkali v Kašavě (Zlínský kraj), která se v letošním roce stala držitelem titulu Vesnice roku 2016. Představitelé všech vítězných obcí a občané Kašavy byli svědkem slavnostního vyhodnocení soutěže a převzetí cen z rukou organizátorů. Představujeme i republikové držitele Zelené a Oranžové stuhy.
46. Den malých obcí
Dvakrát ročně se scházejí starostové a starostky malých obcí, aby si vyslechli aktuální informace od zástupců resortů, které výrazně ovlivňují územní samosprávu. Fenomén, symbolizující tato setkávání, se nazývá Dny malých obcí a ty letošní, podzimní, se konaly již po čtyřicáté šesté v Prostějově a v Praze. Reportáž shrnuje vystoupení jednotlivých resortů a je doplněna řadou fotografií.
Připravované legislativní změny
V rozhovoru s předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, Miladou Halíkovou, jsou komentovány aktuální legislativní předpisy, které se dotýkají územní veřejné správy – tentokrát jde o podrobnosti k zákonu o sociálním bydlení a o zákon o rozpočtové odpovědnosti.
Aktuální témata a finanční konference
Informace o aktuálních otázkách, kterými se zabývá Svaz měst a obcí – příprava právnické konference, posílení financí na zahraniční rozvojovou spolupráci, soutěž Škola jinak a příspěvek správcům autorských práv. Samostatná část se věnuje průběhu celostátní finanční konference, na které vystoupil premiér, ministr financí a další členové vlády. Samosprávy požadují změnu Ústavy.
Zprávy Ministerstva financí
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů jsou tentokrát věnovány postupu kraje, při finančním vypořádání s příjemci dotace z jednotlivých kapitol státního rozpočtu, z kapitoly VPS a státních finančních aktiv jeho prostřednictvím. Dále jde o platby z Fondu rozvoje bydlení.
Seminář sdružení tajemníků
Serie informací o činnosti Sdružení tajemníků se dotýká podzimní valné hromady a pravidelného odborného semináře, dále je zde informace o studijní cestě na Slovensko, kde došlo k výměně zkušeností a samostatný text informuje o výroční konferenci mezinárodní asociace komunálních manažerů v Kansas City v USA.
Zrcadlo doby
Informace z obcí, měst a regionů v krátkých a stručných zprávách. Např. Karlovarský kraj podpořil včelaře, Liberecký kraj zpracuje studii protipovodňových opatření, Olomoucký kraj připravil přebytkový rozpočet, Zlínský kraj zahájil důležité dopravní stavby, v Jihomoravském kraji se na tvorbě rozpočtu podíleli občané, Středočeský kraj vyhlásil výběrové řízení na sociální podporu a Jihočeský kraj realizuje akční program rozvoje vzdělávání.
Informace MMR
Některé aktuality z resortu místního rozvoje – došlo k vyhlášení celé řady nových rozvojových národních programů na rok 2017. Například jde o motivační program na podporu cestovního ruchu, řada programů na podporu bydlení, programy podporující regionální rozvoj a rozvoj venkova. Je zde zpráva o čerpání evropských fondů a informace o metodice k zadávání veřejných zakázek.
Aktuální otázky financování
Obce od roku 2012 vykazují pravidelně přebytek svého hospodaření a pro příští rok se očekává přebytek ve výši 18,3 mld. Kč. Skutečná výše přebytku pak bude záviset zejména na rozsahu realizovaných investičních akcí. Celkový dluh obcí se již druhý rok v řadě snížil a obce rovněž vykazují na svých bankovních účtech poměrně vysoké úspory, píše Miroslav Matej.
Obec účtuje
Ivana Schneiderová formou otázek a odpovědí reaguje na aktuální problémy v účtování obcí a vedle praktického návodu řešení konkrétních případů upozorňuje i na právní aspekty a legislativní nedostatky v příslušných předpisech, vždy však s konkrétním závěrem pro praxi obcí.
PO účtuje
Ing. Zdeněk Nejezchleb obdobným způsobem reaguje na účtování příspěvkových organizací. Formou odpovědí na dotazy osvětluje konkrétní příklady účtování.
Nové trendy obcí
Odpovědnost obcí při schvalování účetní závěrky a její význam popisuje Hana Březinová. Kdo podepíše, schválí, posoudí, zkontroluje, ověří účetní závěrku? Kdo za ni odpovídá? Odpovědi na tyto otázky zazněly na 11. ročníku mezinárodní vědecké konference SVŠE Znojmo Nové trendy – New Trends 2016.
Sdílené daně obcí
Po obnovení samosprávy byly obce v tehdejším Československu financovány zejména účelovými dotacemi ze státního rozpočtu, obdobně jako do roku 1989. V těchto letech se připravoval nový systém financování obcí odpovídající změně jejich postavení. Proces probíhal v podmínkách transformace, což přineslo značné turbulence nejen v ekonomice. Historický vývoj dokumentuje Věra Kameníčková.
17 let rozpočtového určení daní
Vývoj zákona o rozpočtovém určení daní popisuje Luděk Tesař, jeden z jeho autorů. Uvádí, které zásady se osvědčily a naopak, které působily komplikace. Navrhuje některé přístupy, které by v budoucnu napomohly obcím při jejich financování. Převést do RUD dotace, příspěvek na výkon pověřené působnosti, rozšířit spektrum sdílených daní a přesunout sem i daně z hazardu, ubrat velkým městům a posílit kraje na úkor resortů.
Zadávání veřejných zakázek
Obsah a zásadní změny nového zákona o zadávání veřejných zakázek popisuje ve druhé části seriálu Pavel Bláha. Zákon nabyl účinnost 1. října 2016 a autor ukazuje, jaké zásadní změny čekají veřejné zadavatele, zejména se zabývá ustanoveními, která se týkají územně samosprávných celků.
Vzdělávání zastupitelů
V rámci plnění Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020 připravilo Ministerstvo vnitra dotazníkové šetření pro členy zastupitelstev obcí. Cílem bylo zmapovat aktuální stav finanční gramotnosti a znalosti principů finančního řízení na úrovni zastupitelů obcí. O výsledcích šetření informuje David Sláma.
Žádné slučování
Závěry Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) upozorňují na to, že sídelní struktura České republiky je velmi roztříštěná a vládním představitelům se doporučuje začít významně podporovat slučování obcí. Studie však v této oblasti neodhaluje nic nového a doporučení odmítá Jana Vildumetzová, která podporuje meziobecní spolupráci.
Odpovědi na dotazy
KVB advokátní kancelář nabízí představitelům měst a obcí informačně-poradenskou podporu. Odpovídá také na dotazy čtenářů – tentokrát např. o příspěvku veřejnoprávní smlouvě k vyřizování přestupků, o evidenci tržeb, o privatizaci bytů, vymáhání plnění usnesení aj.
Rozpočtové provizorium
V průběhu rozpočtového procesu obce může dojít k situaci, kdy před 1. lednem rozpočtového roku nebude schválen rozpočet obce. Pokud k takové situaci dojde, pak se řídí rozpočtové hospodaření obce v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. O institutu rozpočtového provizoria píše Kamil Jelínek.
Konference Venkov 2016
Ve městě Litoměřice se v říjnu konal již 8. ročník Národní konference Venkov 2016, největší setkání partnerů venkova v České republice. Program plenárního zasedání i workshopů se zaměřil na člověka, bez kterého by venkov se svými ostatními atributy venkovem nemohl být. Přinášíme text Petra Piťhy – rodina základ státu, škola základ života.
Auditorská činnost
Auditem je v dnešní době moderní označovat téměř jakoukoli kontrolu, a tak se pojmem audit značně plýtvá. V praxi se lze setkat s tím, že široká veřejnost, ale mnohdy i samotný objednatel auditorských služeb netuší, co audit znamená a co by mělo být jeho výstupem. Přehled vybraných auditorských činností a jejich význam popisuje Pavel Chmelík.
Obecní knihovna v Rapotíně
Dne 13. října 2016 předal ministr kultury Daniel Herman ceny Ministerstva kultury ČR „Knihovna roku 2016“. Cena je udělována od roku 2003 v kategoriích „základní knihovna“ a „významný počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.“ Obecní knihovna v Rapotíně je vítězem v kategorii základní knihovna, cena za počin roku patří Knihovně Kroměřížska.
Figury v obecních znacích
Obecní znaky, klíčový prvek grafické symboliky území, mají v komunální sféře nezastupitelnou pozici. Jsou reprezentantem obce, spojujícím článkem jejích obyvatel i elementem posilujícím lokální identitu, ale především jsou jedinečným symbolem obce, končí svůj seriál Miroslav Šifta.
Získávání údajů
Jedním z důležitých předpokladů správného výběru místních poplatků je znalost všech údajů potřebných pro správné stanovení místního poplatku. Základem pro tuto činnost je aktuální a úplná evidence poplatkových subjektů. K dosažení takové evidence využívá správce poplatku zejména údaje základní registrů, píší Kamil Siuda a Václav Těžký.
Nabytí věcí v dražbě
Poslední novela zákona o obcích, účinná od 1. července 2016, se významně dotkla i ustanovení, ve kterém došlo k rozšíření vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce. Podrobnosti úpravy rozvádí a specifikuje Jan Břeň.
Přestavba vesnic
Jan Kruml popisuje proces přestavby vesnic na Moravě a v části věnované Horňácku dokladuje na příkladech (kladných i méně zdařilých) výsledky rekonstrukcí a oprav domů v typických venkovských sídlech.
Vize města Odolena Voda
Odolena Voda je středočeské městečko nedaleko Prahy. Město leží vedle dálnice D8 a letiště Aero Vodochody. Strategická poloha, blízkost hlavního města i malebnost členitého terénu obce se staly i námětem vize rozvoje. Témata, která se města aktuálně dotýkají, jsou zájmy velkých investorů, kteří chtějí do města vstoupit, a zájmy jejích obyvatel.
Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení tvoří součást bezpečného dopravního prostoru. K této problematice uspořádala Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení (SRVO) konferenci, na které prezentovala účel veřejného osvětlení v uvedeném smyslu a byl to významný počin, důležitý pro všechny účastníky, mezi kterými byla velká část zástupců měst a obcí.
Dotace a co dál
Zpracování žádosti o dotaci je drahé a provází jej řada komplikací, na druhou stranu až 85 % dotace, někdy i více, na smysluplný projekt není zanedbatelná výpomoc. Proces žádosti o dotaci a jeho administrace není jednoduchá záležitost. Sedm užitečných principů z praxe realizace desítek projektů doporučuje dodržovat Vít Skála.
Prevence kriminality
Tomáš Koníček představuje důležitou normu pro zřizovatele škol, která platí od 1. září 2016 a týká se Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení.
Veřejná správa online 5/2016
Příloha Veřejná správa online 5/2016 přináší celou řadu zajímavých materiálů. Ředitel Správy základních registrů ČR Michal Pešek se zaobírá sdíleným datovým fondem jako levnou cestou k potřebným informacím, Tomáš Lechner z katedry práva Národohospodářské fakulty VŠE v Praze pak možnostmi důvěryhodné konverze a změny datového formátu elektronických dokumentů. Čtenáři přílohy najdou také ohlédnutí za konferenci CNZ s názvem Elektronické úřadování „na ostro“ i pohled na problematiku otevřených dat ve veřejné správě. Kybernetické bezpečnosti z trochu odlehčeného pohledu se věnuje článek o správě, uchovávání a sdílení hesel, je zde rovněž několik aktuálních informací na téma „Smart Cities“ a svoji tradiční dvoustranu najdou i uživatelé informačního systému Munis, tentokrát o praktických dopadech nařízení eIDAS.Stálá příloha, která se věnuje informačním technologiím v obcích a ve městech.