Přední strana obálky 4/2016 (46 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 4/2016

Výsledky soutěže Vesnice roku
Vesnicí roku 2016 v Programu obnovy venkova se stala obec Kašava ze Zlínského kraje, na druhém místě se umístila obec Prysk z Libereckého kraje a třetí místo patří obci Kozojídky z Jihomoravského kraje. Cenu veřejnosti získala obec Velké Hoštice a tradiční koláčová cenu byla hodnotitelskou komisí udělena obci Sebranice. Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo celkem 251 venkovských obcí.
Zrcadlo doby
Informace z obcí, měst a regionů v krátkých a stručných zprávách. Např. Pardubický kraj podpoří sociální služby, Olomoucký kraj vypisuje stipendia pro studenty medicíny, Zlínský kraj podporuje školství, v Jihomoravském kraji se mapují církevní žaloby, Středočeský kraj podporuje místní akční skupiny a Jihočeský kraj finančně podpoří projekty, realizované z evropských fondů.
Daňové příjmy rostou
Informace z Ministerstva financí hodnotí plnění státního rozpočtu po I. pololetí letošního roku. Dosažené výsledky příjmů a výdajů rozpočtu vykazují přebytek hospodaření více než 76 mld. Kč, což je nejlepší výsledek hospodaření od roku 1993. Meziroční růst příjmů především ovlivnily příznivé daňové výnosy s nárůstem téměř 8 % oproti loňskému roku. Výdaje poklesly o 3,5 %.
Volné prostředky a jejich zhodnocení
Finanční prostředky na bankovních účtech územních samospráv neustále rostou, což je dlouhodobý trend, který je na jedné straně odrazem rostoucích příjmů obcí a na druhé straně výrazem jejich obezřetné výdajové politiky. Obce si vytvářejí finanční rezervu, ale volné finanční prostředky je možné efektivně zhodnocovat. Příklad z města Tábor popisuje Dana Daňková.
Připravované legislativní změny
V rozhovoru s předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, Miladou Halíkovou, jsou komentovány aktuální legislativní předpisy, které se dotýkají územní veřejné správy – tentokrát je to nový zákon o sociálním bydlení, novela zákona o obcích aj.
Vybrané ukazatele hospodaření krajů
Krajská samospráva existuje již 15 let. V letošním volebním roce upozorňuje Věra Kameníčková na některé rozpočtové ukazatele krajského hospodaření, které se v posledních třech letech stabilizovalo. V období let 2008 až 2015 vykázaly kraje jako celek mírný schodek. Článek porovnává vývoj rozpočtových ukazatelů jednotlivých krajů za léta 2012–2015.
Informace MMR
Některé aktuality z resortu místního rozvoje – došlo k vyhlášení celé řady nových výzev, ministryně Šlechtová se zúčastnila v Indonezii přípravného jednání ke světové konferenci OSN o bydlení, došlo k vyhodnocení Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek, připravuje se zákon o sociálním bydlení, schválena je revize Koncepce bydlení atd.
Obec účtuje
Ivana Schneiderová formou otázek a odpovědí reaguje na aktuální problémy v účtování obcí a vedle praktického návodu řešení konkrétních případů upozorňuje i na právní aspekty a legislativní nedostatky v příslušných předpisech, vždy však s konkrétním závěrem pro praxi obcí.
PO účtuje
Ing. Zdeněk Nejezchleb obdobným způsobem reaguje na účtování příspěvkových organizací. Formou odpovědí na dotazy osvětluje konkrétní příklady účtování.
Motivace v daňových příjmech
Poprvé od roku 1993 se v příštím roce mezi daňovými příjmy obcí neobjeví motivační složka daně z příjmů fyzických osob. I když – třeba dojde ještě k nějakým změnám, neboť Poslanecká sněmovna by se měla vypořádat se třemi návrhy novel dosud neúčinné novely. Pokud se nic nezmění, zmizí finanční vazba mezi obcí a podnikateli, kteří v ní mají trvalé bydliště, píše Jaroslava Kypetová.
Nejen o administrativním členění státu
Návrh harmonizace stávajícího teritoriálního členění je „povrchní“ a bez výrazných dopadů. Komunální legislativa se často řídí podobným přístupem – po deklaraci reforem dochází obyčejně nakonec jen ke kosmetickým úpravám, které neřeší funkční problémy, případně řeší pouze problémy menšího významu. Na některé neřešené otázky upozorňuje Petr Jüptner.
Zadávání veřejných zakázek
Obsah a zásadní změny nového zákona o zadávání veřejných zakázek popisuje Pavel Bláha. Zákon nabývá účinnost 1. října 2016 a autor ukazuje, jaké zásadní změny čekají veřejné zadavatele, zejména územně samosprávné celky. Vychází při výkladu z užití jednotlivých ustanovení zákona, ze znění důvodové zprávy a postupně vydávaných prováděcích právních předpisů.
Na co si dát pozor
Na co si dát pozor při zadávání veřejných zakázek upozorňují Barbora Skalle a Kristýna Tlustošová v návaznosti na právní úpravu oblasti zadávání veřejných zakázek. Zdůrazňují zejména podstatné změny zákona, který představuje úplně novou koncepce pojetí zákona jako jednoho kodexu zahrnujícího v sobě kromě problematiky zadávání veřejných zakázek také koncesní předpisy.
Nová knihovna
V letošním roce se uskutečnilo stěhování Knihovny města Zubří do nových prostor. Původně měla knihovna necelých 29 m2, kam se umístilo cca 4000 knih. Postupně se rozšiřoval až na 130 m2 a k dispozici čtenářům bylo na konci roku 2015 celkem 18 928 knih. Nová knihovna poskytuje čtenářům adekvátní zázemí, bezbariérový přístup a stává se komunitním centrem. Užitná rozloha se téměř zdvojnásobila.
Mýty kolem nových pravidel
Dnem 1. října 2016 vstoupí v účinnost novela zákona o přestupcích, která mimo jiné přináší změnu týkající se přestupků proti nočnímu klidu. Kolem tématu se vytvořila řada mýtů, které v rozhovoru uvádí na pravou míru Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra vnitra.
Přívětivost úřadů
Ministerstvo vnitra podporuje kvalitní služby poskytované institucemi veřejné správy v území. Tento zájem deklaruje David Sláma v článku popisujícím mj. aktivity, které by měly kvalitu práce místních a městských úřadů podpořit. Patří sem aktivita „Přívětivý úřad,“ která hodnotí 40 různých kritérií z oblasti komunikace úřadů.
Dostupnost volebních místností
Každé volby s sebou nesou také značné organizační nároky. Jedním z méně viditelných, avšak zásadních, témat je počet volebních okrsků, respektive dostupnost volebních místností pro voliče. Otázkou vyváženého poměru mezi dostupností místností a výší finančních nákladů nutných pro jejich provoz se zaobírá Jana Vildumetzová.
Aktuální témata samospráv
Svaz měst a obcí představuje aktuální problémy samospráv, které se řeší a aktivity, které se připravují. Např. otázka dodržování nočního klidu v návaznosti na novelu přestupkového zákona – vydána nová metodika a vzorová vyhláška. Z připravovaných akcí bude důležitá celostátní finanční konference ve dnech 10. a 11. listopadu.
Životnost autorských děl
Města i obce investují nemalé částky do vytváření různých autorských děl (propagační materiály, mapové podklady, radniční periodika). Tato díla financovaná obcemi nebo městy vytvářejí za veřejné peníze. Užití takových děl je nutné dát určitá pravidla, píše Jan Vobořil.
Obce a financování sociálních služeb
Při poskytování sociálních služeb může obec sama být poskytovatelem, může si k tomu zřídit příspěvkovou organizaci nebo obec často finančně podporuje další poskytovatele působící na jejím území. Financování sociálních služeb tzv. vyrovnávací platbou popisuje Karel Zuska.
Profesionalizace dobrovolných svazků
Text navazuje na článek „Potenciál rozvoje aktivit dobrovolných svazků obcí“, který Lukáš Vlček prezentoval v minulém čísle. Po tématu spolupráce dobrovolných svazků obcí se věnuje cestě, která vede od formální k profesionální úrovni spolupráce svazků obcí. Podrobně popisuje jednotlivé organizační kroky na základě vlastních zkušeností.
Odpovědi na dotazy
KVB advokátní kancelář nabízí představitelům měst a obcí informačně-poradenskou podporu. Odpovídá také na dotazy čtenářů – tentokrát např. o příspěvku na domácí ČOV, o zakázce malého rozsahu, o registru smluv i o pravomoci místostarosty, pravomoci finančního výboru atd.
Sociální bydlení
Ministerstvo práce a sociálních věcí vypracovalo paragrafové znění nového zákona o sociálním bydlení a příspěvku na bydlení, který ukládá řadu nových povinností především obcím. Návrh nepochybně čeká trnitý legislativní proces a je zřejmé, že v původně plánovaném termínu účinnosti nenabyde, píše Miloslav Macela.
Strategické plánování
Má smysl strategicky plánovat na úrovni malých obcí? Na tuto otázku odpovídá Vít Skála a popisuje jednotlivé fáze tvorby strategického plánu malé obce na podkladě metodiky přípravy veřejných strategií, kterou připravilo ministerstvo financí s cílem kultivovat tuto oblast činnosti.
Účast obce v dražbě
Obce mají, stejně jako jakýkoli jiný účastník právních vztahů, právo účastnit se dražby či veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku. Postavení obcí vůči jiným účastníkům dražby však bylo v zásadě nerovné až do 1. července 2016, kdy nabyla účinnosti poslední novela zákona o obcích, píše Václav Chmelík.
Inventarizace – klíčový nástroj účetnictví
Blíží se konec roku a s ním pro většinu účetních jednotek také každoroční povinnost – provedení inventarizace. Zákon o účetnictví ukládá vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné a přehledné. Podmínkou průkaznosti účetnictví je správné provedení inventarizace, sděluje Pavel Chmelík.
Novinky v daňových předpisech
Daňové odpisy je oprávněn v základu daně uplatňovat převážně vlastník majetku. Toto pravidlo daňové zákony ctí odedávna a je zakotveno v zákoně o dani z příjmů. O změnách v této oblasti, která se dotýká dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací informuje Monika Švec Bušovská.
Vize pro Tuchoměřice
Obec na hranici Prahy a Středočeského kraje s kvalitní dopravní dostupností má veliký rozvojový potenciál. Obec s významnou historií, silným geniem loci i výraznými přírodními prvky je ideálním místem pro bydlení. Avšak místo s mnohými klady má i své zápory. Pohled na vizi obce Tuchoměřice z dílny architektů.
Figury v obecních znacích
Obecní znaky, klíčový prvek grafické symboliky území, mají v komunální sféře nezastupitelnou pozici. Jsou reprezentantem obce, spojujícím článkem jejích obyvatel i elementem posilujícím lokální identitu, ale především jsou jedinečným symbolem obce, pokračuje ve svém seriálu Miroslav Šifta.
Lhůta pro stanovení místního poplatku
Lhůta pro stanovení poplatku je lhůtou, ve které musí být místní poplatek správcem poplatku pravomocně stanoven. Smyslem lhůty pro stanovení poplatku je určení časového okamžiku, ve kterém může dojít ke změnám posouzení existence a výše poplatkové povinnosti. Podrobnosti rozebírají autoři Michal Jantoš a Václav Těžký.
Obec a právo stavby
Dnem 1. července 2016 nabyla účinnost novela zákona o obcích, která se dotkla i ustanovení o vyhrazené působnosti zastupitelstva obce. Tato působnost se rozšiřuje o rozhodování o nabytí a převodu práva stavby a smluvního zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce, uvádí Jan Břeň.
Vlastnické bydlení
Článek Radomíra Kruczeka porovnává údaje o daňové problematice v bytové výstavbě ve vybraných zemích Evropy. Porovnává možnosti odpočtů zaplacených úroků z úvěrů, osvobození od daně z příjmu v případě prodeje nemovitosti pro bydlení, daňových odpočtů v případě ztráty z pronájmu a platby DPH v případě nového vlastnického bydlení.
Veřejná správa online 4/2016
Letošní čtvrté číslo přílohy Veřejná správa online přináší zamyšlení Michala Rady nad integrací elektronické spisové služby do agendy úřadů, rozhovor se státním tajemníkem a koordinátorem digitální agendy ČR Tomášem Prouzou i informace o inovované podobě populární soutěže Zlatý erb a o přípravách jubilejního 20. ročníku konference ISSS. Nechybí ani novinky týkající se konceptu „chytrých měst“ a svoji tradiční doustranu zde najdou i příznivci informačního systému Munis, tentokrát je zaměřena na elektronické skartační řízení.