Přední strana obálky 3/2016 (44 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 3/2016

Hospodaření územních samospráv
Hospodaření územních rozpočtů v roce 2015 ovlivňoval především vývoj celostátního inkasa sdílených daňových příjmů a působila také skutečnost končícího období pro čerpání prostředků z fondů EU v rámci programového období 2007–2013. Celkem však hospodaření skončilo s přebytkem 20,7 mld. Kč.
Hospodaření obcí v roce 2015
V roce 2015 bylo hospodaření územních rozpočtů samosprávy velmi úspěšné, zejména díky hospodaření obcí, jejichž hospodaření skončilo s přebytkem 21,8 mld. Kč, přičemž z více než jedné poloviny se na něm podílel přebytek vykázaný hl. m. Prahou (12,4 mld. Kč). Článek analyzuje všechny příjmové i výdajové položky rozpočtu.
Seznam právních povinností
Seznam právních povinností by měl být menší a lépe vymahatelný – dva dny plné paragrafů. Tak se dá stručně shrnout Právní konference, kterou vůbec poprvé uspořádal Svaz měst a obcí ČR v Brně se záměrem přiblížit zástupcům samospráv aktuální legislativu. Zejména pak ty právní oblasti, které trápí města a obce.
Nastává éra dlouhověkosti
Jsme připraveni? Více než dva miliony starobních důchodců a na 150 tisíc seniorů vyžaduje domácí zdravotní péči. V roce 2050 budou lidé nad 65 let představovat třetinu populace. Zaznělo to na konferenci „Podpora seniorů na úrovni obcí a měst“, kterou uspořádal Svaz měst a obcí ČR.
Seminář tajemníků v Nymburku
Tradiční odborná vzdělávací akce, spojená s XXXI. členskou schůzí se konala v méně tradičním prostředí – Sportovním centru Nymburk. Z velkého spektra navrhovaných témat byly vybrány ty nejaktuálnější, jež měly potenciál zaujmout co nejširší auditorium. Nová legislativa a aktuality z hlavních resortů.
Připravované legislativní změny
V rozhovoru s předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, Miladou Halíkovou, jsou komentovány aktuální legislativní předpisy, které se dotýkají územní veřejné správy – tentokrát hlavně zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu, zákon o ochraně památek a dokončení reformy veřejné správy.
Zrcadlo doby
Informace z obcí, měst a regionů v krátkých a stručných zprávách. Např. Karlovarský kraj jednal o modernizaci železničního spojení s Německem, Jihomoravský kraj realizoval projekt Pravidelná strava ohroženým dětem, Jihočeský kraj předložil návrh novelizace zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi aj.
Zprávy Ministerstva financí
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů č. 1/2016 obsahují informace o Metodice financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2016, o Metodice financování krajů pro rok 2016 a návod ke schvalování rozpočtových opatření a vnitřních směrnic. V textu je publikováno dokončení metodiky financování dotací pro obce.
Hospodaření obcí podle velikostních skupin
Stejně jako v roce 2014 i v loňském roce hospodařily obce dobře, píše Ing. Věra Kameníčková. Meziročně se zvýšily jejich příjmy a výdaje, vyšší byl i přebytek jejich rozpočtů. V sestupné tendenci pokračoval i vývoj celkového dluhu obcí. Pohled na hospodaření obcí nepočítá s Prahou a obce posuzuje podle pěti velikostních skupin.
Informace MMR
Některé aktuality z resortu místního rozvoje – ministryně Šlechtová propagovala cestovní ruch v Číně, IROP vyhlásil nové výzvy, byla vyhlášena rovněž druhá výzva pro komunitně vedený místní rozvoj, připravuje se zákon o realitním zprostředkování, začal nový ročník soutěže Vesnice roku apod.
Program rozvoje obce
Ministerstvo pro místní rozvoj podporuje obce prostřednictvím projektů financovaných z národních zdrojů a operačních programů. Podporovány jsou aktivity, které obcím dovolují správnou alokaci získaných prostředků. Jednou z uvedených aktivit je i tvorba Programu rozvoje obce (PRO) – webová aplikace dostupná na www.obcepro.cz.
Obec účtuje
Ing. Ivana Schneiderová formou otázek a odpovědí reaguje na aktuální problémy v účtování obcí a vedle praktického návodu řešení konkrétních případů upozorňuje i na právní aspekty a legislativní nedostatky v příslušných předpisech, vždy však s konkrétním závěrem pro praxi obcí.
PO účtuje
Ing. Zdeněk Nejezchleb obdobným způsobem reaguje na účtování příspěvkových organizací. Formou odpovědí na dotazy osvětluje konkrétní příklady účtování.
Nedostatky při výkonu kontroly
Na nedostatky v kontrolní činnosti z pohledu auditora upozorňuje Ing. Pavel Chmelík. Řídící kontrola je zákonnou povinností a nelze ji opomíjet. V textu uvedené nedostatky se často opakují a tak má být tento příspěvek návodem, jak se vyhnout uváděným chybám.
Zákon o řízení a kontrole
Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí má nahradit stávající zákon o finanční kontrole ve veřejné správě. Návrh zákona představuje již několikátý pokus o reformu systému kontroly a auditu veřejných financí. Principy a hlavní cíle návrhu představuje Ing. Monika Bušovská
Aktivity pro volný čas a DPH
Podpora volnočasových aktivit pro děti je běžnou součástí obecních rozpočtů. Protože k pořádání aktivit a akcí pro děti se na obecní úrovni zpravidla nepřistupuje za účelem dosažení zisku, je dobré už při předběžné kalkulaci o ceně vědět, zda a jak moc ji zatíží daň z přidané hodnoty, píše Mgr. Jolana Slabá.
Hospodaření krajských samospráv
Výsledky všech územních rozpočtů v loňském roce byly z hlediska dosaženého salda hospodaření příznivější, než předpokládal rozpočet. Pro rozpočty krajů byl predikován schodek (1,5 mld. Kč) a celkově kraje ukončily své hospodaření s mírnými schodky, uvádí svůj rozbor Ing. Věra Kameníčková.
Rada vlády pro veřejnou správu
Již druhým rokem funguje Rada vlády pro veřejnou správu (RVVS) jako meziresortní poradní a koordinační orgán vlády pro oblast rozvoje veřejné správy. Čím se v minulém roce zabývala a čemu se bude věnovat letos? To ve svém článku uvádí Mgr. Jana Vildumetzová.
Administrativní členění státu
Strategický rámec rozvoje veřejné správy má 12 specifických cílů. Jeden z nich se věnuje i harmonizaci administrativního členění státu. Pracovní skupina Rady vlády navrhla jednotlivé varianty postupu v oblasti administrativního, resp. územně správního členění státu, uvádí Mgr. David Sláma.
Novela zákona o obcích
Novelizovaný zákon o obcích přináší podstatné změny zejména v rozsahu povinnosti obce zveřejnit záměr, stanovuje změny v povinnosti zdůvodnit odchylku od ceny obvyklé a upravuje pravomoci orgánů obce a dále např. je obcím umožněno využívat určité osobní údaje ze základních registrů, informuje Mgr. Václav Chmelík.
Odpovědi na dotazy
KVB advokátní kancelář nabízí představitelům měst a obcí informačně-poradenskou podporu. Odpovídá také na dotazy čtenářů – tentokrát např. o schválení ceny stočného, schválení výše nájemného, hospodaření podle provizoria, o zkušební době či registru smluv.
Pohled do knihovny
Mezi knihovnami, které získaly cenu Ministerstva kultury v loňském roce, je také Městská knihovna v Olomouci, která se stala Městskou knihovnou roku 2015. Nabízíme bližší pohled na činnost knihovny, několik obrázků a dat významného společenského střediska ve městě.
Servis městům a obcím
Zákon definuje okruh činnosti Komory architektů a ve vztahu k veřejné správě zákon dokonce přímo uvádí, že do působnosti Komory spadá spolupráce s orgány státní správy a samosprávy. V článku Česká komora architektů nabízí své konkrétní služby a pomoc obcím a městům.
Architektura pro komunální politiku
Česká komora architektů připravila program architektura pro komunální politiku. Smyslem tohoto materiálu je zahrnutí architektury jak do programů zastupitelstev, tak do požadavků občanských iniciativ, které vyžadují přihlášení se k péči o kulturní prostředí. Píše Ing. arch. Petr Lešek.
Strategické plánování regionálního rozvoje
Když mluvíme o strategickém řízení na obecní úrovni, máme zpravidla na mysli plnění strategických potřeb obce při reflektování národních priorit pro rozvoj regionů. To komplikuje skutečnost, že u nás máme přes šest tisíc samosprávných jednotek, které naše ústava neumožňuje přímo řídit, píše Ing. Vít Skála.
Potenciál rozvoje
Spolupráce obcí v České republice skrze DSO – dobrovolné svazky obcí (mikroregiony) je již dlouhodobě etablovaná forma pro rozvoj regionů. V podmínkách vysoké fragmentace zemí ČR se jedná o nástroj, jehož význam a potenciální využitelnost bude dále narůstat, uvádí Ing. Lukáš Vlček.
Průměrné ceny infrastruktury
Důležitým předpokladem pro kvalitní rozvoj území v obcích je zajištění potřebné a dostatečné dopravní a technické infrastruktury. Orientace v průměrných cenách infrastruktury může proto obcím pomoci při jejich rozhodování o realizaci, ale i pro zabezpečení potřebných finančních prostředků, sděluje Ing. arch. Hana Šimková.
Dvě aplikace – tisíce informací
Aktuální informace o připravovaných dotacích, prezentace projektů, spolufinancovaných z peněz EU, rozsáhlá regionální a statistická data. To vše přináší aplikace Regionální informační servis a Mapový server, který provozuje Ministerstvo pro místní rozvoj.
Historické město roku je Příbor
19. dubna se konalo ve Španělském sále Pražského hradu slavnostní setkání u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel a udělení Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2015 – cenu získalo město Příbor.
Ochrana osobních údajů
Článek, jehož autorem je PhDr. Miloslav Macela, se zabývá problematikou sdílení a ochrany informací v oblasti (sociálně-právní) ochrany dětí. Jde o agendu, v jejímž rámci dochází ke shromažďování a zpracovávání velmi širokého okruhu citlivých údajů. Přinášíme závěrečnou část seriálu.
Figury v obecních znacích
Obecní znaky, klíčový prvek grafické symboliky území, mají v komunální sféře nezastupitelnou pozici. Jsou reprezentantem obce, spojujícím článkem jejích obyvatel i elementem posilujícím lokální identitu, ale především jsou jedinečným symbolem obce, pokračuje ve svém seriálu RNDr. Miroslav Šifta.
Vize rozvoje – obec Hlavenec
Architekti City Upgrade předkládají vizi rozvoje obce Hlavenec ve Středočeském kraji, v polabské nížině. Návrh v podobě soustavy architektonických studií ukazuje formou obrázků, studií jednotlivých objektů i map území pohled na moderní přístup k historii obce a návrh možného rozvoje.
K zákonu o místních poplatcích
Autoři Michal Jantoš a Václav Těžký popisují, jak bude správce poplatku v každém případě zvažovat, zda postačí vyměřit neukázněnému poplatníkovi nedoplatek v nezaplacené výši, nebo bude po tomto poplatníkovi požadovat další částku v podobě navýšení poplatku.
Obce a komunální dluhopisy
V rámci sérií textů o majetkoprávních jednáních obcí podle obecního zřízení věnuje Mgr. Jan Břeň pozornost vydávání komunálních dluhopisů – právní úpravě, souhlasu ministerstva financí, náležitostem žádosti a specifice komunálních dluhopisů včetně dozoru nad jejich vydáváním.
Veřejné kulturní služby
Letošní rok je pro českou kulturní politiku přelomový. Vláda schválila několik klíčových strategických dokumentů a zvyšuje prostředky na kulturu. V nynější situaci roste na evropské i místní úrovni význam péče o kulturní povědomí a posilování domácí kulturní identity, píše Mgr. Martin Bernátek.
Veřejná správa online 3/2016
Ve třetím čísle přílohy VSOL odpovídá na otázky redakce v tradičním sloupku „Zeptali jsme se…“ nový koordinátor digitální agendy ČR, státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza. Nad nasazováním mobilních aplikací ve veřejné správě se zamýšlí Michal Rada a obsáhlý rozhovor na dalších dvou stranách přináší vize a názory nového prezidenta ICT Unie Zdeňka Zajíčka. Nechybí zde samozřejmě ohlédnutí za 19. ročníkem konference ISSS/V4DIS a za některými z každoročních soutěží. Další materiály se věnují rizikům elektronického bankovnictví, průzkumu mezi starosty ohledně krizových situací a svoje penzum potřebných informací najdou i uživatelé informačního systému Munis.