Přední strana obálky 2/2016 (56 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 2/2016

Den malých obcí
Již čtyřicáté páté pravidelné setkání starostek, starostů a dalších zástupců malých obcí s představiteli ministerstev se konalo v Praze a v Prostějově. Den malých obcí je setkání zástupců místních samospráv a představitelů ústředních orgánů státní správy nad odbornými tématy jednotlivých resortů formou odborných přednášek.
Veřejné opatrovnictví
Náměstkyně ministra vnitra Jana Vildumetzová se vyjadřuje k řadě problémů, které resort řeší ve vztahu k obcím a městům. Mimo jiné je to otázka veřejného opatrovnictví. Veřejné opatrovnictví je velký problém zvláště pro obce, problematika vyžaduje zvýšit finanční zdroje a provést legislativní změny.
Ještě k novele RUD
V minulém čísle bylo prezentováno schéma rozdělení výnosů některých daní po novele zákona o rozpočtovém určení daní. Nyní se k novelizaci vracíme s tím, že přinášíme pro porovnání současně platné schéma rozdělení daní v roce 2016 a schéma rozdělení výnosů daní v roce 2017.
Připravované legislativní změny
V rozhovoru s předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, Miladou Halíkovou, jsou komentovány aktuální legislativní předpisy, které se dotýkají územní veřejné správy – tentokrát hlavně zákon o zadávání veřejných zakázek. Hovoří se rovněž o novele zákona o obcích.
Zrcadlo doby
Informace z obcí, měst a regionů v krátkých a stručných zprávách. Např. Kraj Vysočina zadal zpracování koncepce cestovního ruchu, došlo k setkání starostů Královéhradeckého kraje, Karlovarský kraj podpoří Program rozvoje venkova, ve Zlínském kraji se připravuje výstavba vodního díla atd.
Zprávy Ministerstva financí
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů č. 1/2016 obsahují informace o Metodice financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2016, o Metodice financování krajů pro rok 2016 a návod ke schvalování rozpočtových opatření a vnitřních směrnic. V textu je publikována zejména metodika financování dotací pro obce.
Návrh zákona o řízení a kontrole
Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí má nahradit stávající zákon o finanční kontrole ve veřejné správě. Návrh zákona představuje již několikátý pokus o reformu systému kontroly a auditu veřejných financí. Principy a hlavní cíle návrhu představuje Mgr. Jana Kranecová.
Hodnocení přívětivosti úřadů
Lidé obecně na úřady vůbec nechodí, ale když už tam musejí, očekávají určité standardy služeb, dostupnost a rychlost vyřízení požadavku. Za účelem zmapování segmentů otevřenosti a přívětivosti úřadů se Ministerstvo vnitra rozhodlo pilotně ověřit současný stav v těchto ohledech na úřadech, píše Mgr. David Sláma
Konference Evropský Habitat
O kvalitě života ve městech, jejich udržitelném rozvoji a dalších tématech, které se týkají zejména městské populace, jednala v Praze konference Evropský Habitat. Zúčastnily se jí na čtyři tisícovky delegátů z celého světa. Rozhovor o výsledcích konference poskytla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
Informace MMR
Některé aktuality z resortu místního rozvoje – pravidla řízení a koordinace Dohody o partnerství, podpora muzeí v rámci Integrovaného regionálního programu, zahájení soutěže Vesnice roku 2016, nový program na demolice nevyužitých budov, podpora bydlení pro mladší generaci apod.
Obec účtuje
Ing. Ivana Schneiderová formou otázek a odpovědí reaguje na aktuální problémy v účtování obcí a vedle praktického návodu řešení konkrétních případů upozorňuje i na právní aspekty a legislativní nedostatky v příslušných předpisech, vždy však s konkrétním závěrem pro praxi obcí.
PO účtuje
Ing. Zdeněk Nejezchleb obdobným způsobem reaguje na účtování příspěvkových organizací. Formou odpovědí na dotazy osvětluje konkrétní příklady účtování.
Sdružení tajemníků
Informování, vzdělávání, spolupráce se státními i nestátními institucemi, připomínkování legislativy, metodika i zpětná vazba z území. To je mozaika, ze které se skládá práce Sdružení tajemníků. Několik aktuálních akcí představuje jednatel Sdružení, Ing. Ivo Bělonohý.
Klíčové okamžiky DPH při dodání nemovitosti
Převod nemovitosti je operací, která se neobejde bez dobré přípravy. Jednotlivé momenty, od schvalování záměru prodeje až k uzavření kupní smlouvy a k realizaci prodeje, to vše ovlivní, kolik peněz z provedeného obchodu dostane finanční úřad a kolik zůstane v obecní pokladně, píše Mgr. Jolana Slabá.
Zahraniční migrace
Česká republika i po vstupu do Evropské unie v roce 2004 zůstala cílovou zemí především pro pracovní migraci, píše Mgr. Daniel Chytil. Podíl cizinců s trvalým pobytem však stále roste. Podle údajů Ředitelství služby cizinecké policie narostl počet cizinců (bez azylantů) v porovnání s rokem 2004 o 200 tisíc na 449 367.
Cizinci a účel jejich přechodného pobytu
Z údajů o cizincích z třetích zemí, kteří mají v ČR povolený přechodný pobyt, mimo jiné vyplývá, že zatímco Američané žádají o přechodný pobyt v ČR převážně z rodinných důvodů, Ukrajinci žádají kvůli zaměstnání a Kazachstánci u nás chtějí studovat, uvádí RNDr. Jarmila Marešová a upozorňuje na význam pojmosloví.
Nelegální migrace v roce 2015
Cizinecká police zajistila na území ČR v uplynulém roce celkem 8563 nelegálních migrantů. V porovnání s rokem 2014 se jedná o vysoký nárůst (77,6 %). Legálně pak na našem území pobývá 467 562 cizinců, což představuje nárůst o 15 639 osob oproti roku 2014, píše Mgr. Kateřina Rendlová.
Místní referendum
Výsledek místního referenda nemůže nahradit posouzení určitého záměru v režimu podle zvláštních zákonů, a smyslem konání referenda proto nemůže být nahrazení činnosti jiných orgánů, nýbrž pouze zjištění politického názoru občanů. Nad závěrem Nejvyššího správního soudu se zamýšlí Mgr. Marie Čeperová a Mgr. Ludvík Matoušek.
Odpovědi na dotazy
KVB advokátní kancelář nabízí představitelům měst a obcí informačně-poradenskou podporu. Odpovídá také na dotazy čtenářů – tentokrát např. o ceně vodného, o poplatku za komunální odpad, o změně zřizovací listiny i o funkci kronikáře a o náhradě škody za řádění divočáků.
Zapojení zdravotně postižených
Současná legislativa upravující veřejné zakázky umožňuje zvýhodnit osoby se zdravotním postižením. V praxi je však možnost zapojení znevýhodněných často zneužívána, proto dojde s novým zákonem ke změně pravidel. O podrobnostech píší Petr Funk, Helena Profantová.
Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek
Sdružení příjemců evropských dotací už delší dobu poukazuje na zákonné, ale nevyužívané instituty zajišťující sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek. Implementace sociálně odpovědných principů do zadávacích podmínek má blahodárný vliv na sociální úroveň celé společnosti.
Ochrana osobních údajů II.
Článek, jehož autorem je PhDr. Miloslav Macela, se zabývá problematikou sdílení a ochrany informací v oblasti (sociálně-právní) ochrany dětí. Jde o agendu, v jejímž rámci dochází ke shromažďování a zpracovávání velmi širokého okruhu citlivých údajů. Přinášíme druhou část seriálu.
Vize rozvoje – městys Svitávka
V nedávné době dokončili Architekti City Upgrade vizi rozvoje městyse Svitávka (okres Blansko), která je provedena v podobě soustavy architektonických studií. Pro území je navrženo 35 řešení jednotlivých míst a celkové řešení nové zástavby, cest a propojek v krajině, nových turistických a cyklotras.
Veřejná podpora míst ve školkách
Nedostatek míst v českých školkách dosáhl vrcholu již před pár lety. Nejhorší časy jsou za námi, problém však zdaleka není vyřešen. Nová studie think-tanku IDEA při CERGE-EI analyzuje náklady veřejných rozpočtů na jedno dodatečné místo ve školce v porovnání s jeho výnosy.
Strategické plánování ve veřejné správě
Téma strategického plánování a řízení ve veřejné správě je u nás poslední dobou poměrně populární, diskutované a vděčné téma. Minimálně odborná veřejnost si je vědoma mnohých nedostatků a problémů, na které reaguje. Zůstává diskutabilní, zda nedostatky a problémy dokážeme řešit, píše Ing. Lukáš Kalecký.
Evropské dotace a strategické plánování
Usilování o dotace by vždy mělo jít ruku v ruce se strategickým plánováním, žel tomu tak v mnoha případech není. Ing. Vít Skála se pokouší nastínit jak relativně snadno a levně mohou i malé obce uplatňovat metody strategického plánování a jak toho využít při případném žádání o evropské dotace.
Figury v obecních znacích
Obecní znaky, klíčový prvek grafické symboliky území, mají v komunální sféře nezastupitelnou pozici. Jsou reprezentantem obce, spojujícím článkem jejích obyvatel i elementem posilujícím lokální identitu, ale především jsou jedinečným symbolem obce, jejím obrazem i odrazem, píše RNDr. Miroslav Šifta.
Výdaje obcí na tělovýchovu
Na tělovýchovu a zájmovou činnost vydávaly obce v posledním období zhruba 5 % svých celkových příjmů. Tyto výdaje se v daném období zvýšily o 13 %, zatímco celkové příjmy o jeden procentní bod rychleji. Za průměrným růstem uvedených výdajů se však skrývají značné odchylky, uvádí Ing. Věra Kameníčková.
Památka roku 2015
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska vyhlásilo vítěze soutěže o Památku roku 2015. Cena se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy významné památky. V kategorii menších projektů zvítězil měšťanský dům ve Slavonicích a u větších projektů zvítězil komplex krumlovských klášterů.
Pohled do knihovny v Kuníně
Mezi knihovnami, které získaly cenu Ministerstva kultury v loňském roce, je také Obecní knihovna v Kuníně (okres Nový Jičín). Získala zvláštní ocenění a diplom v kategorii „základní knihovna.“ Nabízíme bližší pohled do knihovny, několik obrázků a dat významného společenského centra obce.
K novele zákona o místních poplatcích
Autoři Michal Jantoš a Václav Těžký komentují navrhovanou změnu zákona o místních poplatcích, která se předkládá jen pár týdnů poté, co nabyla účinnosti druhá část poslanecké novely tohoto zákona. Materiál z dílny MŽP navrhuje změny poplatku za směsný komunální odpad.
Obce a zastavení nemovitých věcí
V rámci sérií textů o majetkoprávních jednáních obce podle obecního zřízení věnuje Mgr. Jan Břeň pozornost rozhodování o zastavení nemovitých věcí, což je pravomoc vyhrazená zastupitelstvu obce. Uvedené majetkové jednání obce vyžaduje předchozí souhlas zastupitelstva obce.
Metoda injektáží
Ochrana stromů v prostředí mimo les (obecní aleje, veřejná zeleň) proti škůdcům a chorobám je disciplína, která má celou řadu specifických problémů. Stromy jsou obecně silněji stresované a to snižuje účinnost léčebných procesů. Pro účely ochrany dřevin byla proto zahájena systémová ochrana vybraných stromů pomocí metody injektáží.
Veřejná správa online 2/2016
Příloha VSOL 2/2016 přináší opět řadu zajímavých článků. Čtenáři zde kromě odpovědí ředitele konference ISSS Tomáše Renčína týkajících se právě skončeného ročníku najdou stručnou rekapitulaci toho, co se skrývá za nařízením eIDAS, nebo třeba rozhovor s ředitelem společnosti Neogenia, která městům a obcím dodává řešení Mobilní rozhlas. Jsou zde také výsledky soutěže IT projekt roku i dvoustrana věnovaná kybernetické bezpečnosti. Článek „Střípky z Výstavní síně konference“ pak přináší pohled na dění v expozici firmy Triada přímo na konferenci ISSS 2016 a přehled novinek v informačním systému Munis.