Přední strana obálky 1/2016 (40 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 1/2016

Finanční konference
XVIII. celostátní finanční konference, která se konala v závěru roku, přinesla obsáhlý program, který byl pro účastníky zdrojem cenných informací, ukázal však také na širokou škálu problémů, se kterými se obce musí vypořádat. Článek stručně hodnotí programovou náplň jednání konference.
Slučování obcí nebo spolupráce obcí
Cílem příspěvku doc. Jiřího Ježka je analýza a interpretace postojů představitelů českých obcí a měst ke slučování obcí a k vybraným aspektům spolupráce obcí. Vychází z výsledků dotazníkového (on-line) šetření, které probíhalo v létě 2015 a jehož se zúčastnilo 573 obcí a měst. Je nutno rozlišovat spolupráci v rámci samosprávných a státosprávných činností.
Rozpočty obcí a krajů v roce 2016
V návaznosti na schválení zákona o státním rozpočtu na rok 2016 a na novelu zákona o rozpočtovém určení daní, která posiluje daňové příjmy krajů (a od roku 2017 i obcí) přináší prognózu hospodaření územních samosprávných celků Ing. Miroslav Matej včetně odůvodnění legislativních změn.
Připravované legislativní změny
V rozhovoru s předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, Miladou Halíkovou, jsou komentovány aktuální legislativní předpisy, které se dotýkají územní veřejné správy – zejména zákon o zadávání veřejných zakázek. Hovoří se rovněž o čerpání prostředků z evropských fondů.
Zrcadlo doby
Informace z obcí, měst a regionů v krátkých a stručných zprávách. Např. Kraj Vysočina podpoří finančně venkovské obce, Karlovarský kraj provede diagnostiku silnic II. a III. tříd, Královéhradecký kraj provede vyrovnávací platby na zajištění akutní lůžkové a ambulantní nemocniční péče atd.
Zprávy Ministerstva financí
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů č. 6/2015 obsahují informaci o poskytování příspěvku na veřejně prospěšné práce a o nové právní úpravě pojištění vkladů územních samospráv. Zprávy MF č. 7/2015 informují o dokládání daňových příjmů za účelem pojištění vkladů podle nové právní úpravy.
Má rating obcí význam?
Rating je jednou z možností, jak hodnotit hospodaření obcí. Přidělení jednoho z ratingových stupňů poukazuje na to, do jaké míry využila obec své finance efektivně a jak je na tom z hlediska stability svého fungování. V článku se Ing. Věra Kameníčková zabývá porovnáním ratingu obcí v ČR v posledních letech.
Informace Ministerstva pro místní rozvoj
Seriál článků obsahuje popis vybraných výzev, zveřejněných na přelomu roku, ať už jde o možnosti dotací z národních regionálních programů, tak zejména z Integrovaného regionálního operačního programu v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj. Zazní i další informace z resortu (zákon o zadávání veřejných zakázek aj.).
Lepší služby veřejnosti
Seznámení s projekty v oblasti vzdělávání i meziobecní spolupráce, které zajišťuje Svaz měst a obcí ČR pro orgány samosprávy a ve prospěch občanů. Projekty Vzdělaný zastupitel, Obec sobě, Posilování administrativní kapacity obcí podrobně popisuje Mgr. Štěpánka Filipová.
Obec účtuje
Ing. Ivana Schneiderová formou otázek a odpovědí reaguje na aktuální problémy v účtování obcí a vedle praktického návodu řešení konkrétních případů upozorňuje i na právní aspekty a legislativní nedostatky v příslušných předpisech, vždy však s konkrétním závěrem pro praxi obcí.
PO účtuje
Ing. Zdeněk Nejezchleb obdobným způsobem reaguje na účtování příspěvkových organizací. Formou odpovědí na dotazy osvětluje konkrétní příklady účtování.
Dodání pozemků v roce 2016
Od 1. ledna tohoto roku jsou novým způsobem nastavena pravidla zdaňování daní z přidané hodnoty (DPH) při dodání nemovitých věcí. Některá pravidla přesněji vymezuje jak z věcného tak z časového hlediska Mgr. Jolana Slabá. Nová pravidla pro zdaňování jsou ovlivněna podmínkami vzniklými v předešlých letech.
Nové možnosti spolupráce
V programovém období 2014–2020 dochází k posílení tzv. územní dimenze, tj. územního zacílení podpory z evropských fondů. Součástí územní dimenze je uplatnění integrovaných nástrojů. Možnosti rozvojové spolupráce obcí s využitím integrovaných nástrojů popisují Ing. Jan Binek a Ing. Zdeněk Šilhan.
Kde podnikají živnostníci
Mít v obci živnostníky se vyplatí, i když většina z nich nemá zaměstnance. Živnostníci ale navazují obchodní vztahy, poptávají zboží a služby a také je nabízejí. Tím vytvářejí příležitost pro podnikání ostatních. Co mohou obce pro živnostníky udělat? Asi nejdůležitější je neklást dodatečné překážky podnikání, píše Ing. Věra Kameníčková.
Daň z nemovitých věcí
Z nové analýzy provedené společností CRIF – Czech Credit Bureau vyplývá, že některé obce v ČR získávají ročně z daní z nemovitostí i desítky tisíc korun na obyvatele. Malým obcím se sousedství elektrárny, dolu, případně rozsáhlých firemních a rekreačních areálů může vyplatit.
Právník roku
Prestižní ocenění „Právník roku v oboru správní právo“ letos získal JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., partner a advokát KVB advokátní kanceláře, s. r. o. Dr. Kadečka se svým týmem pro náš časopis pravidelně připravuje čtenáři oblíbené, čtivé a užitečné odborné články k právu územních samospráv.
Spolupráce obcí a firem
Jednou z možností, jak částečně pomoci zvýšit fiskální kapacity českých měst a obcí je využití prostředků z evropských zdrojů. Realizaci projektů, především těch finančně a odborně náročných, je možné usnadnit také na základě vzájemné spolupráce veřejného a soukromého sektoru píší Bořivoj Líbal a Karel Půbal.
Jak soutěžit dodavatele
Téma životního prostředí je čím dál víc in na celostátní i obecní úrovni. Odpovídá tomu i nastavení OP Životní prostřední s rozpočtem přesahujícím 70 mld. korun. O pravidlech, která musí obce a další zadavatelé dodržovat, pokud nechtějí své projekty vystavit podezření z nekalého výběru dodavatelů, píše Eva Rudolfová.
Ochrana osobních údajů
Článek, jehož autorem je PhDr. Miloslav Macela, se zabývá problematikou sdílení a ochrany informací v oblasti (sociálně-právní) ochrany dětí. Jde o agendu, v jejímž rámci dochází ke shromažďování a zpracovávání velmi širokého okruhu citlivých údajů. Na ochraně dětí se přitom podílejí nejen orgány veřejné správy nebo soudy, ale také nestátní subjekty.
Co čeká opatrovníky
Obce veřejné opatrovníky vykonávají léta, přestože pro výkon této činnosti nemají legislativní ani finanční podporu. Dle předběžné analýzy je na výkon veřejného opatrovnictví potřeba cca jedna miliarda korun ročně. Je třeba učinit první krok, aby se otázka veřejného opatrovnictví začala řešit, uvádí Mgr. Jindra Tužilová.
Pohled do knihovny roku 2015
Skutečnost, že Městská knihovna v Hroznětíně se stala knihovnou roku 2015 v kategorii „základní knihovna“, víme již od října, kdy byly oceněny nejlepší knihovny v pražském Klementinu. Nabízíme bližší pohled do knihovny, která působí jako společenské centrum – několik obrázků a dat.
Odpovědi na dotazy
KVB advokátní kancelář nabízí představitelům měst a obcí informačně-poradenskou podporu. Odpovídá také na dotazy čtenářů – tentokrát např. o odmítnutí prodeje pozemku, o povinnosti udržovat v zimě komunikace, o bezúplatném nájmu či cestovním příkazu starosty.
Územní analýza bytových projektů
Ing. Michal Němec napsal příspěvek, který shrnuje hlavní závěry vyplývající z nejnovější Územní analýzy aktuálních developerských projektů výstavby bytových domů v Praze. Jejím cílem je postihnout celopražské vývojové trendy v oblasti developerské bytové výstavby.
Budoucnost regionu
Cílem článku je posoudit význam výstavby, dosavadního a především předpokládaného budoucího provozu Jaderné elektrárny Dukovany (EDU) pro své okolí. Dva možné scénáře popisuje a charakterizuje RNDr. Petra Špačková s týmem spolupracovníků na základě vědeckého průzkumu.
Rozvoj obce Řehlovice
V nedávné době dokončili Architekti City Upgrade vizi rozvoje obce Řehlovice (okres Ústí nad Labem), která byla řešena metodou komplexního architektonicko-urbanistického pohledu na obec, diskusemi s lidmi a dotazováním se pomocí ankety. Přinášíme text a zejména řadu vizualizací dílčích návrhů.
Inventura urbanismu
„Jak učit architekty venkovu?“ To byl podtitul konference, která se konala v rámci výzkumného projektu Venkov – Architektura – Výuka s cílem hledat způsoby hodnotné výuky budoucích architektů v oblasti navrhování venkovských osídlení – od domu přes veřejný prostor až k územním plánům.
Program obnovy venkova
V prosinci se konalo přijetí představitelů vítězných obcí loňské soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Při této příležitosti na setkání účastníků hovořil o významu venkova iniciátor vzniku soutěže a emeritní předseda Spolku pro obnovu venkova Ing. Jan Kruml, jehož projev ve zkrácené podobě přinášíme.
Koordinace územního rozvoje
O možnostech obcí vyjadřovat se k rozvojovým dokumentům píše Ing. arch. Martin Tunka. V ČR je 6200 obcí a téměř 90 % z nich má územní plán nebo jeho obdobu – schválenou zastupitelstvem. Je to závazný dokument a jeden z nejvýznamnějších rozvojových nástrojů.
Vztah obyvatel k obecnímu znaku
Obecní znak je důležitým a v mnoha ohledech nezastupitelným prvkem budování image obce i posilování její identity. Je nejen nejvýraznějším grafickým reprezentantem místa, ale tvoří i dynamickou součást života obce, píše na závěr svého seriálu o obecních znacích Miroslav Šifta.
K novele zákona o místních poplatcích
Autoři Michal Jantoš a Václav Těžký se zaměřili na osvobození od placení a promíjení místního poplatku. To vše v rámci výkladu novely zákona o místních poplatcích, která nabyla účinnost částečně v říjnu loňského roku a částečně od 1. ledna 2016.
Úvěry, zápůjčky a obdobná jednání
V rámci sérií textů o majetkoprávních jednáních obce podle obecního zřízení věnuje Mgr. Jan Břeň pozornost uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, a o přistoupení k závazku. Uvedená majetková jednání obce vyžadují předchozí souhlas zastupitelstva obce.
Pražská setkání zástupců V4
Vzhledem k tomu, že Česká republika od 1. července 2015 do 30. června 2016 předsedá zemím Visegradské skupiny, konalo se ještě před koncem roku 2015 v Praze setkání zástupců Slovenska, Polska a Maďarska pro oblast veřejné správy. Podrobnosti uvádí Mgr. David Sláma.
Sdružení tajemníků
Začátek roku je vždy důvodem pro bilanci toho předchozího a pro plánování a přípravu nového období. Rok 2015, kdy sdružení tajemníků dovršilo jednadvacet let své existence, patřil pro činnost STMOÚ ČR mezi nejúspěšnější. V článku Ing. Ivo Bělonohého je nástin připravovaných akcí v roce 2016.
Veřejná správa online 1/2016
Samostatná příloha VSOL 1/2016 se již zaměřuje k připravovanému 19. ročníku konference ISSS. Kromě tradičního přehledu partnerů a organizátorů či aktuálních novinek přináší několik materiálů věnovaných internetu věcí a konceptu chytrých měst. Čtenáři zde najdou také informace týkající se systému základních registrů, inovovaného přihlašování na ePortál ČSSZ či problematiky kybernetické bezpečnosti nejen v souvislosti s využíváním cloudových řešení. Pro uživatele informačního systému Munis je tu i tradiční dvoustrana, tentokrát zaměřená na monitor insolvencí.