Přední strana obálky 5/2015 (37 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 5/2015

Krásná – Vesnice roku 2015
Nejzápadnější obec v České republice – Krásná, se stala Vesnicí roku 2015 a přivítala na svém území představitele všech oceněných obcí z jednotlivých krajů. Zasloužené odměny předali starostkám a starostům zástupci organizátorů soutěže – ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová a zástupci resortu zemědělství, SMO ČR a Spolku pro obnovu venkova.
Připravované legislativní změny
V rozhovoru s předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, Miladou Halíkovou, jsou komentovány aktuální legislativní předpisy, které se dotýkají územní veřejné správy – návrh státního rozpočtu, koncepce sociálního bydlení, zákon o Nejvyšším kontrolním úřadě aj.
Zrcadlo doby
Informace z obcí, měst a regionů v krátkých a stručných zprávách. Např. Kraj Vysočina schválil zásady dotací a podpoří malé venkovské obce, Královéhradecký kraj podporuje bezpečnost na internetu prostřednictvím soutěže pro studenty a v Moravskoslezském kraji budují moderní integrovaná výjezdová centra pro záchranáře.
Sdružení tajemníků
Podzimní seminář tajemníků městských a místních úřadů měl na programu informace Ministerstva vnitra o aktuálních změnách legislativy, zprávu o čerpání evropských fondů, téma veřejné podpory, problematiku veřejného opatrovnictví a pracovně právní vztahy. Zazněla rovněž informace o novelizaci stavebního zákona a novém zákoně o registru smluv.
Dny malých obcí
Již po čtyřicáté čtvrté se konaly podzimní Dny malých obcí v Praze a v Prostějově. Na osm stovek starostů vyslechlo přednášky o aktuálních problémech z oblasti resortů místního rozvoje, zemědělství, životního prostředí, školství a hlavně z ministerstev vnitra a financí. Účastníci také měli možnost shlédnout prezentaci téměř čtyřiceti firem.
Příspěvek na přenesenou působnost
Pravidelnou součástí návrhu státního rozpočtu je i příspěvek na přenesenou působnost pro obce, kraje a hl. město Prahu. Každoročně dochází k předložení návrhu vládě a následně Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. O stanovení příspěvku na rok 2016 píše Ing. Mgr. David Sláma.
Zprávy Ministerstva financí
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů č. 5/2015 obsahují výzvu k podávání žádostí o dotaci v oblasti školství (Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol) a dále upřesnění informace k výpočtu ukazatelů podle zákona o přezkoumání hospodaření samosprávných celků.
15 let krajské samosprávy
Ustanovení o krajské samosprávě je součástí ústavy již od roku 1993. První volby do krajských zastupitelstev se však konaly až v listopadu roku 2000 a krajská samospráva tak začala reálně fungovat počínaje rokem 2001. V článku se Ing. Věra Kameníčková zabývá rozborem výsledků hospodaření krajů v posledních letech.
Informace Ministerstva pro místní rozvoj
Seriál článků obsahuje především podrobný popis národních regionálních programů pro rok 2016 a dále seznamuje čtenáře s aktuálními novinkami z oblasti působnosti Ministerstva pro místní rozvoj – nový program na podporu demolic, stav čerpání evropských fondů, vyhláška o rozúčtování nákladů na teplo.
Obec účtuje
Ing. Ivana Schneiderová formou otázek a odpovědí reaguje na aktuální problémy v účtování obcí a vedle praktického návodu řešení konkrétních případů upozorňuje i na právní aspekty a legislativní nedostatky v příslušných předpisech, vždy však s konkrétním závěrem pro praxi obcí.
PO účtuje
Ing. Zdeněk Nejezchleb obdobným způsobem reaguje na účtování příspěvkových organizací. Formou odpovědí na dotazy osvětluje konkrétní příklady účtování.
Sdružení místních samospráv
Sdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Aktivně usiluje o spravedlivé dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní). Stránka představuje cíle SMS a nové předsednictvo.
Výdaje na veřejnou správu
Výdaje obcí (bez Prahy) na veřejnou správu, kam patří výdaje na činnost zastupitelstva obcí, na volby, na činnost místní správy, na humanitární pomoc a mezinárodní operace a na finanční operace, se na jejich celkových výdajích podílejí více než jednou pětinou, píše Ing. Věra Kameníčková.
Potřebují obce další zdroje?
Zákon o rozpočtovém určení daní (RUD) se v příštím roce změní. Zaprvé dojde po třech letech ke sjednocení podílu na dani z příjmů ze závislé činnosti a zadruhé se velmi pravděpodobně navýší podíl na dani z přidané hodnoty…, ale pouze u krajů. Úvaha z pera Ing. Jaroslavy Kypetové.
Financování samospráv
Ministerstvo vnitra uspořádalo ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR semináře pro obce s rozšířenou působnosti. Hlavním tématem diskuse bylo financování obcí, zazněly připomínky k příspěvku na výkon přenesené působnosti ve státní správě a starostové byli seznámeni s projekty meziobecní spolupráce – informuje Mgr. Štěpánka Filipová.
Nebojte se rovných příležitostí
Svaz měst a obcí České republiky uspořádal mezinárodní konferenci „Rovné příležitosti žen a mužů na úrovni měst a obcí“, nad níž převzal záštitu ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier. Konference byla jednou z aktivit Svazu v rámci projektu Ženy a muži v rovnováze, uvádí Mgr. Rudolfína Voleská.
Právnická firma roku
Ocenění „Regionální právnická firma roku“ získala KVB advokátní kancelář, s. r. o. Vítězem se tak stala společnost, která pro náš časopis dlouhodobě připravuje vyhledávané odpovědi na dotazy a čtenáři oblíbené odborné články k právu územních samospráv. Proto přinášíme rozhovor se společníky KVB advokátní kanceláře Stanislavem Kadečkou a Lukášem Váňou.
Odpovědi na dotazy
Odborné informačně poradenské centrum pro zastupitele a úředníky samosprávy nabízí představitelům měst a obcí různé formy vzdělávání a informačně-poradenskou podporu. Odpovídá také na dotazy čtenářů – tentokrát např. o účetní závěrce, věcném břemenu a jeho ocenění, o nájemném v obecních bytech a inventarizaci majetku.
Dary a dotace – nové pojetí
Obce poskytují z vlastního rozpočtu příspěvky na různé veřejně prospěšné aktivity, na činnost místních spolků, či na ocenění významných činů občanů. Pouze obec může rozhodnout, na co a v jaké výši bude přispívat. I při poskytování finančních příspěvků je však vázána jistými pravidly, píše Mgr. Martin Archalous.
Hlasování zastupitelstva jako trestný čin
V posledních letech se množí případy, kdy jsou trestně stíháni členové zastupitelstev měst a obcí v souvislosti s výkonem svých funkcí. Ne vždy je přitom lehké rozlišit, kdy je stíhání zastupitele důvodné, a kdy by měla být jeho odpovědnost ponechána v rovině politické. Otázku možnosti trestně stíhat zastupitele za samotné hlasování zkoumá JUDr. Jiří Richter.
Téma – energetický management
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů uspořádalo pro zástupce měst a obcí bezplatné regionální semináře v rámci projektu Semináře k hospodaření s energiemi (nejen) měst a obcí 2015. Potřebné znalosti o energetickém managementu se dostaly do více než stovky měst a obcí v celé České republice.
Zateplování budov
Na Dnech malých obcí byl věnován prostor OP Životní prostředí a možnostem obcí požádat o podporu projektů v této oblasti. Problematiku prezentoval náměstek ministra Ing. Jan Kříž, který dodatečně odpovídá na některé dotazy, které se dotýkají zateplování budov, kompostáren a čistíren odpadních vod.
Energetický audit
Článek popisuje přínosy energetického auditu z pohledu úspor energie a životního prostředí. Dále varianty řešení úspor energie bez něj, kterými jsou studie energetických úspor, metoda Energy Efficiency Retrofit Survey a studie v rámci EPC projektu (Energy Performance Contracting).
Nový druh strategie
Pro obec Vrbovec byl vytvořen nový druh strategie, který spojuje výhody strategického plánování, turistické koncepce, urbanistické studie a mnoha jednoduchých architektonických studií řešících konkrétní lokality v obci a okolí. Tento nový druh strategie, podobně jako obvyklé strategie, je možné použít jako podklad k čerpání dotací z EU.
Modulové stavby
Z jednotlivých modulů lze jako ze stavebnice rychle a levně postavit budovy pro nejrůznější účely. Díky jejich flexibilitě je možné lehce měnit dispozici, kapacitu nebo funkci objektu a v případě potřeby ho celý rozebrat. Moduly se využívají zejména při stavbě prodejen, školských objektů, kanceláří, zázemí sportovišť a stavenišť.
Koncepce veřejného osvětlení
V předchozích dílech seriálu o veřejné osvětlení byly popsány příklady koncepčního přístupu k veřejnému osvětlení, jednak obecně a dále na příkladu tří obcí: Mikulovic, Nivnice a Hořic na Šumavě. Pátý díl se věnuje zkušenostem z přípravy pilotního projektu na obnovu veřejného osvětlení.
Změny klimatu a nová rizika
Integrovaný regionální operační program je jedním z programových dokumentů pro využívání evropských fondů. IROP mj. v reakci na změny klimatu podporuje investice zaměřené na řešení konkrétních rizik zajištěním odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů krizového řízení, uvádí Ing. Vladimíra Kracíková a JUDr. František Vavera.
Knihovna roku je v Hroznětíně
Náměstkyně ministra kultury Kateřina Kalistová předala v zrcadlové kapli pražského Klementina ceny Ministerstva kultury ČR „Knihovna roku 2015“. V kategorii základní knihovna je Knihovnou roku 2015 Městská knihovna v Hroznětíně (Karlovarský kraj). Cenu za „informační počin“ získala Městská knihovna Třinec.
Význam obecního znaku
Sémanticky výstižné, heraldicky správné a graficky vyvážené obecní znaky mohou významně přispět k pozitivní prezentaci obce. Pokud skutečně zachycují silné, dlouhodobé a obecně přijímané symboly místa, mají obecní znaky všechny předpoklady pro to, aby se staly reprezentantem a primárním grafickým symbolem obce, píše Miroslav Šifta.
Vymáhání nedoplatků
Autoři Michal Jantoš a Václav Těžký se zaměřili na činnost správců poplatku, která spočívá ve vymáhání nedoplatků na místním poplatku za komunální odpad. Text se věnuje způsobům vymáhání, osobám, po kterých lze vyměřené nedoplatky vymáhat, lhůtě, ve které lze nedoplatky vymáhat a dalším souvisejícím otázkám.
Smlouva o společnosti
V zákoně o obcích je upraveno několik druhů právních jednání obce, která mají majetkový charakter, přičemž tato právní jednání obce vyžadují souhlas zastupitelstva obce. V rámci sérií textů o majetkoprávních jednáních se Mgr. Jan Břeň věnuje uzavření smlouvy o společnosti a dále vkladům do právnických osob.
Nájem nemovitých věcí
Nájem nemovitostí, zejména nájem nemovitostí za účelem bydlení je ze sociálních důvodů osvobozen od daně z přidané hodnoty. V případě poskytnutí nájmu osobě neregistrované k dani neexistuje možnost dobrovolné volby zdanění, proto je důležité jeho správné vymezení. Problematiku rozebírá Mgr. Jolana Slabá.
Veřejná správa online 5/2015
Letošní poslední číslo přílohy Veřejná správa online přináší řadu zajímavých materiálů. Zájemci o možnost financování projektů z fondů EU by neměli minout odpovědi ředitele odboru řízení operačních programů Ministerstva pro místní rozvoj ČR Ing. Rostislava Mazala hned na titulní stránce. Důležitou informaci je i upozornění na expiraci certifikátů potřebných k připojení k Systému základních registrů ČR. V článku mojeID se dozvíte, že populární službu CZ.NIC využívá stále více subjektů veřejné správy a materiál ČTÚ přináší informace o problémech, které mohou do digitálního vysílání televize vnést sítě LTE. A konečně nejen pro uživatele informačního systému Munis je určena dvoustrana věnovaná nové povinnosti předávat kontrolní hlášení finančnímu úřadu.