Přední strana obálky 4/2015 (40 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 4/2015

Výsledky soutěže Vesnice roku 2015
Přehled všech oceněných obcí z jednotlivých krajů, které získaly zlatou, zelenou, modrou, bílou nebo oranžovou stuhu v soutěži Vesnice roku 2015. V textové části jsou představeni všichni vítězové krajských kol vždy doplněno fotografií z obce. Zvláště jso uvedeny obce, které se umístily v celostátním kole.
Zrcadlo doby
Informace z obcí, měst a regionů např.: Rating Ústeckého kraje – Nová služba pro samosprávy v Královohradeckém kraji – Pokračování přípravy stavby dálnice D3 – Dopravní hřiště ve Zlínském kraji – Peníze pro jihočeský venkov – Územní rozvoj v Moravskoslezském kraji
Zprávy Ministerstva financí
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů č. 3/2015 obsahují informace k metodice novele zákona o rozpočtových pravidlech a Zprávy č. 4/2015 přináší informace o překročení závazných ukazatelů výdajů státního rozpočtu, zásady pro odstoupení od veřejnoprávní smlouvy aj.
Připravované legislativní změny
Rozhovor s předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PaedDr. Miladou Halíkovou o změnách v zákoně o státní službě, o připravovaných změnách v zákoně o občanských průkazech a zejména v zákoně o veřejných zakázkách a ve stavebním zákoně
Vývoj rozpočtového hospodaření
Ministerstvo financí publikovalo údaje o celkovém vývoji rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků. Samostatně je rozebráno hospodaření rozpočtů krajů a rozpočtů obcí. U obcí se pomalu daří vyrovnávat negativní vývoj daňových příjmů, které na počátku roku stagnovaly
Změna motivačních prvků
Celostátní výnos daně z příjmů fyzických osob z přiznání vykazuje záporné hodnoty. Jde o stav, který trvá již řadu let. Daň, jež měla představovat motivační prvek pro obce tak neplní svoji funkci, a Ministerstvo financí chce tuto situaci řešit. Možná je řešení až překvapivě jednoduché, píše Jaroslava Kypetová
Daň z nemovitostí
Daň z nemovitých věcí vybírají finanční úřady. Výnos přísluší obcím, které bohužel nemají informace o tom, kdo zaplatil a kdo nikoli. S nulovými náklady na výběr této daně se bohužel pojí i nulová informovanost, píše Věra Kameníčková při rozboru výnosů daně podle velikostních kategorií obcí.
Obec účtuje
Ing. Ivana Schneiderová formou otázek a odpovědí reaguje na aktuální problémy v účtování obcí a vedle praktického návodu řešení konkrétních případů upozorňuje i na právní aspekty a legislativní nedostatky v příslušných předpisech, vždy však s konkrétním závěrem pro praxi obcí.
Příspěvková organizace účtuje
Ing. Zdeněk Nejezchleb obdobným způsobem reaguje na účtování příspěvkových organizací. Formou odpovědí na dotazy osvětluje konkrétní příklady účtování.
Analýza dopadů reformy účetnictví
Reformu účetnictví a její dopady na obce Moravskoslezského kraje analyzuje tým Vysoké školy báňské vedený Janou Hakalovou a konstatuje nízkou úroveň legislativního zajištění procesu reformy. Do účetnictví se však zavedl akruální princip a s ním nové účetní metody a postupy
Informace Ministerstva pro místní rozvoj
Seriál krátkých článků obsahuje aktuální informace – o vyhlášení prvních výzev k předkládání projektů k čerpání evropských fondů, o novém monitorovacím systému či o konferenci Evropský habitat, která se uskuteční v Praze. Dále zazní odpovědi na dotazy k zákonu o zadávání veřejných zakázek
Exkurz do nového zákona
Zákon o zadávání veřejných zakázek je teprve na začátku putování našimi institucemi. Po vypořádání připomínek projde vládou a oběma komorami parlamentu. Ačkoli může dojít k celé řadě úprav, pohled na otázku, jaký vliv by nová legislativa mohla mít na veřejné zadávání popisuje Kristýna Tlustošová
Republikové shromáždění SMS
Na Vysočině, v kouzelné vesnici Vír, se konalo 15. září 2015 již páté Republikové shromáždění Sdružení místních samospráv. Na programu bylo mj. schválení změny stanov, volba nového předsedy, členů předsednictva a schválení Programových zásad SMS ČR na období 2015–2017.
Sběrny kovů porušují zákon
Inspektoři České inspekce životního prostředí spolu s Policií ČR provedli bezpečnostní akci zaměřenou na kontrolu sběren kovů. V rámci ní bylo zkontrolováno 201 provozoven po celé republice. Ve 103 případech zjistili kontroloři porušení předpisů v oblasti odpadového hospodářství.
Nutno společně komunikovat
Již tradičně se v roce, následujícím po volbách do zastupitelstev obcí, koná sněm Svazu měst a obcí ČR, na kterém se volí nové vedení této organizace. Rozhovor s novým předsedou Svazu, Františkem Luklem, se zaměřil na aktuální jednání, která potvrzují, že je třeba společně komunikovat o záležitostech měst a obcí. Nové vedení Svazu je představeno na samostatných stránkách.
Obce investují uvážlivě
V posledních čtyřech letech věnovaly obce každý rok 30 % svých příjmů na kapitálové výdaje. Téměř 90 % objemu kapitálových výdajů obcí tvoří finance určené na investiční projekty, zbývající část pak připadá na investiční transfery. Analýzu obecních investic komentuje Věra Kameníčková
Odpovědi na dotazy
Bezplatná právní poradna pro zastupitele a úředníky samosprávy nabízí představitelům měst a obcí různé formy vzdělávání a informačně-poradenskou podporu. Odpovídá také na dotazy čtenářů – tentokrát např. o cestovném u automobilu na alternativní pohon, o kontrole oznámení o střetu zájmů, o nájemních smlouvách apod.
Obce mají zelenou
Ústavní soud dne 2. září 2015 veřejně vyhlásil nález, který může být bez dalšího označen za zásadní pro problematiku rozdělení rozhodovacích pravomocí mezi jednotlivé orgány obcí a pro výklad zákona o obcích, podrobnosti uvádí Zdeněk Borovec a Pavel Zahradníček.
Princip dobré správy
Veřejná správa se dnes pojímá jako služba veřejnosti, od které občané očekávají kvalitní výkon správní činnosti. Tu popisují standardy dobré správy, které tvoří poklad pro etický kodex. Evropské standardy dobré správy byly popsány v různých dokumentech, sděluje Eva Liberdová
Vyměřování místních poplatků
Vyměřování místních poplatků za komunální odpad nezletilým – podle minulé, současné a navrhované právní úpravy hodnotí Michal Jantoš a Václav Těžký. Tato právní úprava prochází v současné době zřejmě největším přerodem ve své historii a zohledňuje tak všechny okolnosti dotčených případů.
Dary, dotace a další
Zákon o obcích upravuje několik druhů právních jednání obce majetkového charakteru, které vyžadují souhlasné rozhodnutí zastupitelstva obce, přičemž některá právní jednání jsou vymezena materiálně a některá naopak formou příslušného právního jednání, podrobnosti popisuje Jan Břeň.
Územní skladebnost veřejné správy
Veřejná správa má z pohledu veřejnosti celou řadu problémů, řada z nich je systémového charakteru, druhá skupina pak individuálního přístupu jednotlivých úřadů. Na systémové problémy by se mělo reagovat prostřednictvím naplňování Strategického rámce rozvoje veřejné správy, píše David Sláma.
Trestní odpovědnost
V poslední době se dostává do popředí otázka trestní odpovědnosti osob, spojená s jejich členstvím, resp. jejich rozhodováním ve volených orgánech územních samosprávných celků. Publikujeme stručný výtah z analýzy, kterou k této problematice provedlo Nejvyšší státní zastupitelství
Trestní stíhání
Unie obhájců ČR se v návaznosti na analýzu problematiky zpracovanou Nejvyšším státním zastupitelstvím rozhodla zpracovat vlastní analýzu dostupných podkladů ve věci trestního stíhání zastupitelů. Domnívá se totiž, že uvedenou problematiku nelze bagatelizovat.
Aktivity regionálních klientelistických skupin
Výroční zpráva BIS ČR za rok 2014 uvádí, že v některých krajích BIS zjistila aktivity vlivových skupin, které se pokoušely o realizaci vlastních cílů. Příslušnou část zprávy přinášíme bez komentáře s tím, že Asociace krajů i Svaz měst a obcí se ohradily proti interpretaci zprávy v médiích
Vize rozvoje
Projektové studio City Upgrade zpracovalo vizi rozvoje obcí Dubice a Dubičky, která je založena na potenciálu, kterým je pro obě obce poloha v blízkosti dálnice a krajina v okolí Labe. Z hlediska další možné zástavby se zachovává podstata, která vychází z historie
Připraveno 235 milionů
Informace o nových šesti výzvách k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu, který garantuje Ministerstvo pro místní rozvoj a které budou vyhlášeny v průběhu září
Den českého venkova
Na celostátní výstavě Země živitelka byl 29. srpen byl Dnem českého venkova. Spolek pro obnovu venkova ČR uspořádal tradiční seminář „Podpora rozvoje venkova v ČR“, kde zazněla vystoupení zástupců resortu zemědělství, v čele s ministrem Marianem Jurečkou, tak představitelů resortu místního rozvoje
Symbolika obecního znaku
Novodobý obecní znak je jedinečným prostředkem prezentace i reprezentace obce. Přispívá k posílení lokální identity i k budování image místa, ale jen v případě, že zachycuje nejsilnější symboly místa a zdůrazňuje jeho specifické rysy, pokračuje ve svém seriálu Miroslav Šifta
Koncepce veřejného osvětlení
V druhé polovině loňského roku začal vznikat unikátní projekt na renovace veřejného osvětlení ve městech a obcích iniciovaný společností Energie pod kontrolou, o.p.s. K tomuto tématu je prezentován seriál, jehož další díl obsahuje konkrétní popis řešení v obci Hořice na Šumavě.
Spolupráce obcí ve Francii
Meziobecní spolupráce ve Francii postoupila do další úrovně, zákonem stanovených metropolí, které vycházejí z původních sdružení v okolí velkých měst. Od ledna jich funguje dvanáct, Paříž a Marseille se mají připojit v roce 2016, podrobněji rozvádí Jaroslava Kypetová
Veřejná správa online 4/2015
Čtvrté číslo přílohy VSOL přináší hned v úvodu informace o Akčním plánu pro rozvoj digitální ekonomiky, který na konci léta schválila vláda. K zamyšlení vybídne i doporučení ČTÚ týkající se budování přípojek vysokorychlostního internetu. Nechybí zde ani další aktuální informace ze světa ICT ve veřejné správě, reportáž z oblíbené podzimní konference v Mikulově nebo tradiční dvoustrana nejen pro uživatele informačního systému Munis.