Přední strana obálky 3/2015 (34 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 3/2015

Zrcadlo doby – Informace z obcí, měst a regionů
Aktuální informace z obcí, měst a regionů – např. podpora dobrovolných hasičů – ekonomická rada Východní Moravy – alternativní doprava v Moravskoslezském kraji – nová čistírna odpadních vod v Horním Němčí – úspory při zadávání veřejných zakázek – regionální akční plán v Pardubickém kraji…
XIV. sněm Svazu měst a obcí
XIV. sněm Svazu měst a obcí se konal 21. a 22. května 2015 v Olomouci. Šlo o celorepublikové setkání představitelů členských měst a obcí, které se schází jednou za dva roky. Zvolila se na něm Rada a Kontrolní výbor Svazu a stanovily se priority pro období 2015–2017.
Tajemníci v Českých Budějovicích
Jihočeská metropole České Budějovice si letos připomíná výročí 750 let od svého založení českým králem Přemyslem Otakarem II. Při této příležitosti se vedoucí úřadů měst a obcí sešli ve dnech 17.–19. května 2015 na svém tradičním jarním celostátním semináři právě v tomto krásném městě.
Čerpání evropských peněz
O čerpání evropských prostředků, novém zákoně o zadávání veřejných zakázek a o novelizaci zákona o obcích je rozhovor s PaedDr. Miladou Halíkovou, předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Hospodaření územních samospráv
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednává státní závěrečný účet za rok 2014 včetně hospodaření rozpočtů územních samosprávných celků (kraje, obce, dobrovolné svazky obcí) a Regionálních rad regionů soudržnosti. Jejich hospodaření probíhalo v obdobných podmínkách jako v roce 2013.
Zprávy Ministerstva financí
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů č. 1/2015 obsahují mj. upřesňující informace k metodice financování obcí. Příspěvek zahrnuje část II. Daňové příjmy obcí a část III. Způsob převádění prostředků ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí a krajů.
Vývoj celkového dluhu územních rozpočtů
Obce včetně jimi zřizovaných příspěvkových organizací vykázaly ke konci roku 2014 celkový dluh ve výši 88,9 mld. Kč. Proti předchozímu roku se jedná o pokles o 3,6 %, přičemž v absolutním vyjádření se dluh snížil o 3,3 mld. Kč.
Rozpočtové hospodaření krajů
Celkové příjmy krajů činily 146,5 mld. Kč a proti předchozímu roku vzrostly o 7,6 mld. Kč (plnění předpokladů rozpočtu 101,3 %). Tento nárůst příjmů současně znamenal významnou změnu proti předchozím letům, kdy se krajské rozpočty musely vyrovnávat s poklesem svých příjmů. Příjmy krajů tak po třech letech poprvé překročily úroveň dosaženou v roce 2010.
Hospodaření obcí v roce 2014
Příjmy obcí a DSO dosáhly v roce 2014 celkem 279,1 mld. Kč, jejich objem byl proti loňskému roku vyšší o 18,0 mld. Kč a plnění předpokladů rozpočtu činilo 100,5 %. Celkový objem vlastních příjmů obcí dosáhl 209,7 mld. Kč, ve srovnání s předchozím rokem byl vyšší o 11,3 mld. Kč (plnění rozpočtu 104,4 %).
Hospodaření obcí podle velikostních skupin
Obce jako celek (bez Prahy) hospodařily v roce 2014 poměrně úspěšně. Jejich rozpočty vykázaly přebytek již čtvrtým rokem po sobě a jejich dluh se snížil. A to vše v podmínkách, kdy nedošlo k tak výrazné změně na straně příjmů jako v roce 2013. Podle velikostních skupin hodnotí hospodaření obcí Ing. Věra Kameníčková.
Obec účtuje
Ing. Ivana Schneiderová formou otázek a odpovědí reaguje na aktuální problémy v účtování obcí a vedle praktického návodu řešení konkrétních případů upozorňuje i na právní aspekty a legislativní nedostatky v příslušných předpisech, vždy však s konkrétním závěrem pro praxi obcí.
PO účtuje
Ing. Zdeněk Nejezchleb obdobným způsobem reaguje na účtování příspěvkových organizací. Formou odpovědí na dotazy osvětluje konkrétní příklady účtování.
Inkaso daně z přidané hodnoty
Daň z přidané hodnoty představuje největší podíl na příjmech obcí. Pokud se její inkaso odlišuje od předpokladu, mohou se obecní rozpočty ocitnout v nepříjemné situaci. A jestliže správce daně provádí rozhodnutí, která svým objemem ovlivňují také ostatní subjekty, měl by o nich dostatečně dopředu informovat, píše Ing. Jaroslava Kypetová.
Nejde jen o znalost zákona
Nejde jen o znalost zákona, ale o pochopení jeho filozofie – říká v rozhovoru RNDr. Josef Postránecký, náměstek ministra vnitra pro státní službu. Zákon o státní službě byl dlouho předmětem velkých diskuzí. Zatímco předchozí verze z roku 2002 vůbec nebyla uvedena do života, jeho současná podoba ve stádiu aktivní implementace.
Informace Ministerstva pro místní rozvoj
Seriál krátkých článků obsahuje Aktuální informace – o pokroku v čerpání evropských fondů, o schválení Integrovaného regionálního operačního programu, o navýšení dotačních prostředků u národních programů, o soutěži Vesnice roku, o podpoře výstavby komunitních domů pro seniory aj.
Dotace pro obce
Obce a města z celé republiky mohou v následujících letech využít dotací z Operačního programu Životní prostředí. Peněz není málo, až 73 mld. korun je možno rozdělit mezi žadatele. Jaká jsou však pravidla a současný stav programu, to sděluje Ing. Petra Crlíková.
Strukturální fondy u HZS ČR
Hasičský záchranný sbor České republiky se v programovém období 2007–2013 významně zapojil a stále zapojuje do realizace projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie. Podrobnosti uvádí JUDr. František Vavera a Ing. Vladimíra Kracíková.
Odpovědi na dotazy
Bezplatná právní poradna pro zastupitele a úředníky samosprávy nabízí představitelům měst a obcí různé formy vzdělávání a informačně-poradenskou podporu. Odpovídá také na dotazy čtenářů – tentokrát např. o opuštěné stavbě, o vzdání se odměny člena dozorčí rady, o zpětném přiznání odměn atd.
Korekce dle rozpočtových pravidel
Právní úpravou tzv. korekcí, spočívajících v nevyplacení celé dotace či její části, se zabývá text Mgr. Michala Bouška, který rozebírá zákonné vymezení korekcí, které je obsaženo v ustanovení § 14e zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.
Česká pošta
Rozhovor s generálním ředitelem České pošty, Ing. Martinem Elkánem, se zabývá budoucností poboček v malých obcích, programem Partner a problematikou jeho zavádění, ale i dalšími kroky, které Česká pošta připravuje v rámci efektivity svého provozu.
Obce a sociální politika
Sociální transfery představují nejvýznamnější položku výdajů veřejných rozpočtů v České republice. Článek, který napsal PhDr. Miloslav Macela, se zabývá otázkou role obcí v sociální oblasti a odpovědnosti jednotlivých úrovní veřejné správy na realizaci sociální politiky.
Vize rozvoje
Projektové studio City Upgrade zpracovalo vizi rozvoje obcí Stadice a Nové Stadice, která je založena na potenciálu, kterým je pro Stadice legenda o Přemyslu Oráčovi, o jeho bájné cestě do Prahy a jeho panovnickém osudu. Náves a Přemyslova brázda, Královský pramen, Volská hora a Přemyslova vyhlídka to jsou motivy rozvoje obce.
Strategický rámec rozvoje veřejné správy
Vláda schválila v srpnu 2014 Strategický rámec rozvoje veřejné správy pro roky 2014 až 2020, v lednu 2015 pak přibyly Implementační plány, které mají upřesňovat a rozvíjet jednotlivé aktivity. O postupné realizaci čtyř základních cílů píše Ing. David Sláma.
Seniorský cohousing
Seniorské bydlení se v posledních letech stává celospolečenským tématem. Demografický vývoj signalizuje stárnutí společnosti a stát společně s různými organizacemi, spolky či církví jsou nuceni na tuto situaci reagovat. O možnostech řešení píše Ing. arch. David Tichý.
Financování obnovy památek
Na prahu nového programového období Evropské unie 2014–2020 dochází mimo jiné k podstatnému omezení zdrojů pro obnovu kulturních památek. Poslankyně Věra Kovářová uspořádala seminář na podporu zvýšení prostředků pro financování obnovy kulturních památek, píše o tom Ing. arch. Kamila Matoušková.
Koncepce veřejného osvětlení
V druhé polovině loňského roku začal vznikat unikátní projekt na renovace veřejného osvětlení ve městech a obcích iniciovaný společností Energie pod kontrolou, o. p. s. K tomuto tématu je prezentován seriál, jehož další díl obsahuje konkrétní popis řešení v obci Nivnice u Uherského Brodu.
Grafický symbol obce
V souvislosti s aktuálními dynamickými proměnami regionálního systému se stále častěji diskutuje otázka významu a využitelnosti regionálních symbolů v regionálním marketingu. Obecní samosprávy hledají různé cesty, jak vstoupit do povědomí veřejnosti. Vhodným pomocníkem mohou být lokální symboly – obecní znaky. Sérii článků k této oblasti připravil Miroslav Šifta.
Poskytování informací
Jedním ze stále aktuálních témat, které lze v současné době sledovat v oblasti místních poplatků, je poskytování informací. Kdo může žádat o informace? V jakém rozsahu? Na otázky odpovídá ve svém článku Mgr. Václav Těžký.
Převody nemovitého majetku
Jakýkoliv převod nemovitých věcí z majetku obce se neobejde podle platné právní úpravy bez kladného rozhodnutí (souhlasu) zastupitelstva obce. Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), je zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodování o těchto právních jednáních (majetkové povahy). Problematiku rozebírá Mgr. Jan Břeň.
Veřejná správa online 3/2015
Letošní třetí číslo přílohy Veřejná správa online přináší rozhovor s nově jmenovaným ředitelem odboru e-governmentu MV ČR Ing. Romanem Vrbou a samozřejmě ještě jedno ohlédnutí za 18. ročníkem konference ISSS. Čtenáři zde najdou také materiály související se soutěžemi Zlatý erb a Parádní web, stručné nahlédnutí do průzkumu ČSÚ „Veřejná správa a informační technologie“ i řadu aktuálních informací ze světa ICT. Nechybí ani tradiční dvoustrana pro uživatele informačního systému Munis.