Přední strana obálky 2/2015 (65 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 2/2015

Zastavme legislativní hurikán
Šestitýdenní maratón jménem Krajská setkání 2015 uspořádal Svaz měst a obcí v době od 16. února do 25. března. Tradiční akce určené pro starostky a starostky nezávisle na politické příslušnosti či členství ve Svazu se postupně konaly ve všech třinácti krajích a připomínky se týkaly legislativy, která přináší do činnosti obcí další administrativu.
Dny malých obcí
Zaplněné sály v Prostějově i v Praze při 43. Dnech malých obcí ukázaly na velký zájem starostů a starostek o aktuální dění. V centru zájmu byly informace z resortů místního rozvoje, životního prostředí, financí a vnitra. Na DMO byl rovněž vyhlášen nový ročník soutěže Vesnice roku 2015.
Zrcadlo doby – Informace z obcí, měst a regionů
Aktuální informace z obcí, měst a regionů – např. návštěva prezidenta republiky v Libereckém kraji, nová chráněná území v kraji Středočeském, základna záchranné služby v Jihočeském kraji, dokončení rekonstrukce historického centra v Litovli, modernizace trati Vizovice–Zlín–Otrokovice.
Obecní dotace 2015
Novela malých rozpočtových pravidel (zákon č. 250/2000 Sb.) je účinná od 20. února. Při schvalování totiž chyběla vůle přijmout pozměňovací návrh Senátu na odložení účinnosti na začátek července. Možná by ty čtyři měsíce stačily k vyjasnění záměru zákonodárce a poskytly dostatečný prostor pro přípravu kvalitních dotačních programů pro rok 2016, píše Ing. Jaroslava Kypetová.
Zprávy Ministerstva financí
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů č. 2/2015 obsahují mj. upřesňující informace k některým ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dále opatření k odstranění chyb a nedostatků v hospodaření obce aj.
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Nové zákony upravující rozpočtovou odpovědnost by měly hlídat zadluženost všech veřejných institucí včetně obcí, krajů a jejich organizací. Finanční ústava i prováděcí zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti stanoví korekční mechanismy, které se dotknou zejména zadlužených obcí, uvádí Ing. Miroslav Matej
Obce a dotace z Evropské unie
Obce se podílely na dotacích z evropských fondů přibližně šestnácti procenty. Jaký byl vývoj objemu dotací, podíl jednotlivých fondů, počet projektů a jejich rozdělení mezi velikostní kategorie obcí – to popisuje ve svém článku Ing. Věra Kameníčková
Čerpání evropských dotací v krajích
Kraje se na čerpání dotací z fondů Evropské unie podílely sedmi procenty. Vliv jednotlivých fondů, objem dotací a jejich vývoj, celkový počet a struktura projektů včetně průměrných nákladů na jeden projekt – to vše analyzuje Ing. Věra Kameníčková a srovnává rovněž dotace v přepočtu na obyvatele podle jednotlivých krajů.
IROP a obce
V nastupujícím programovém období podpoří evropské peníze také projekty místních samospráv. Je k tomu předurčeno až dvacet procent z celkové alokace dotací pro Česku republiku. Významnou roli zde bude plnit Integrovaný regionální operační program a obce by tedy neměly váhat s přípravou svých projektů, sděluje Ing. Miloš Ciniburk.
Obec účtuje
Ing. Ivana Schneiderová formou otázek a odpovědí reaguje na aktuální problémy v účtování obcí a vedle praktického návodu řešení konkrétních případů upozorňuje i na právní aspekty a legislativní nedostatky v příslušných předpisech, vždy však s konkrétním závěrem pro praxi obcí.
PO účtuje
Ing. Zdeněk Nejezchleb obdobným způsobem reaguje na účtování příspěvkových organizací. Formou odpovědí na dotazy osvětluje konkrétní příklady účtování.
Informace Ministerstva pro místní rozvoj
Seriál článků obsahuje Aktuální informace – o návštěvě evropské komisařky, odpovídající za regionální rozvoj a správu strukturálních a investičních fondů, o přípravě zákona o veřejných zakázkách aj. Článek Energie a bydlení přináší mj. přehled forem investiční podpory z MMR a ze Státního fondu podpory bydlení.
Evropský výbor regionů
Evropský výbor regionů zahájil nové období jednáním o odpadech. Výbor regionů je shromážděním regionálních a místních zástupců všech členských států Evropské unie. Na svém zasedání zvolil nové vedení, předsedou je finský regionální politik Markku Markkula. Výbor mj. jednal o navrhovaných změnách v oblasti odpadů.
Koncepce sociálního bydlení
Sociální bydlení je interdisciplinární systém, ve kterém je třeba současně realizovat celou řadu opatření sociální pomoci pro osoby, které jsou v bytové nouzi z různých důvodů. Současný stav je dlouhodobě neudržitelný bez přijetí právních úprav. Obsáhlý text je redakční zkratka návrhu koncepce, připravované pro jednání vlády.
Odpovědi na dotazy
Odborné poradenské centrum pro zastupitele a úředníky samosprávy nabízí představitelům měst a obcí různé formy vzdělávání a informačně-poradenskou podporu. Odpovídá také na dotazy čtenářů – tentokrát např. o veřejné zakázce na refinancování úvěru, o příspěvku sportovní organizaci, o evidenci pracovní doby aj.
Odměny za výkon funkce
Informace o novelizaci nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. Jedná se o zkrácený metodický výklad Ministerstva vnitra, který se samostatně zabývá stanovením odměn pro uvolněné členy zastupitelstva i pro neuvolněné členy zastupitelstva včetně výpočtu odměn pro jednotlivé členy.
Novelizace shromažďovacího práva
Co skutečně přinese novelizace práva shromažďovacího obcím popisují jedni z tvůrců návrhu – JUDr. Kateřina Jamborová a Mgr. Jan Potměšil. Píší o nutnosti novelizace, o konkrétně navrhovaných změnách a dalších bodech novelizace zákona, jehož cílem je zajistit snazší aplikovatelnost práva.
Hrubá Vrbka
Malebná vesnice Hrubá Vrbka s bohatým zachovalým kulturním dědictvím se nachází v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji. Leží na Horňácku v oblasti Moravského Slovácka na úpatí Bílých Karpat. Vizi budoucího rozvoje vesnice se zaměřením na oblast architektury, kulturního dědictví a turismus vypracovali architekti z atelieru City Upgrade.
Aspekty transformace pobytových služeb
Péče o ohrožené skupiny obyvatel prochází v posledních letech procesem tzv. „deinstitucionalizace“, jehož součástí je i transformace stávajících ústavních zařízení na jiné typy služeb. Tento článek se zabývá vybranými aspekty tohoto procesu, které hodnotí PhDr. Miloslav Macela.
Místní poplatek
Seriál o místních poplatcích uzavírá svým příspěvkem Mgr. Jan Břeň a věnuje se procesní části zákonné úpravy a to je správa místních poplatků. Popisuje postup při odvolání proti rozhodnutí, náležitosti odvolání a průběh odvolacího řízení. Zabývá se též způsoby vymáhání nedoplatků včetně exekuce.
Sídliště – jak dál?
Renomovaní architekti Michal Kohout, Filip Tittl a David Tichý rozebírají současné problémy sídlišť a možnosti jejich řešení. Ukazují současnou specifiku sídlišť a možnosti změn vidí v řešení jejich nízkého technologického standardu a naddimenzovaného veřejného prostoru. Řada možností však vyžaduje společenský konsenzus.
Koncepce veřejného osvětlení
V druhé polovině loňského roku začal vznikat unikátní projekt na renovace veřejného osvětlení ve městech a obcích iniciovaný společností Energie pod kontrolou, o. p. s. K tomuto tématu je prezentován seriál, jehož další díl obsahuje konkrétní popis řešení v obci Mikulovice u Znojma.
Čerpání dotací v Moravskoslezsku
Vzhled a vybavenost obcí v Moravskoslezsku se za posledních sedm let významně změnil. Investiční projekty obcí pokropily miliardy korun z Evropské unie – zejména z Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko, ale také dalších, centrálně řízených operačních programů – uvádí Mgr. Michal Sobek.
Proměny moravského venkova
Z publikace „Obnova vesnic Kloboucka II“, která byla vydaná v roce 2014 k 25. výročí obnovy demokracie v ČR uvádíme příklady obnovy moravského venkova, tentokrát obce Borkovany, Boleradice, Krumvíř a Šitbořice. Ing. Jan Kruml ukazuje na rozdíly mezi dobou socialistického venkova a dneškem.
Obecní znak
V souvislosti s aktuálními dynamickými proměnami regionálního systému se stále častěji diskutuje otázka významu a využitelnosti regionálních symbolů v regionálním marketingu. Obecní samosprávy hledají různé cesty, jak vstoupit do povědomí veřejnosti. Vhodným pomocníkem mohou být lokální symboly – obecní znaky. Sérii článků k této oblasti připravil Miroslav Šifta.
Graffiti dále trápí města
Podle wikipedie je graffiti v obecném smyslu druh výtvarného projevu pracující ve veřejném prostoru technikou nanášení barev, nejčastěji ve formě spreje. Říká se, že graffiti dnes tvoří městský folklór ulice, většina to však považuje za vandalství a řadu měst to stojí spoustu peněz.
Lidé chtějí úspory
Podle posledního výzkumu se lidé vyjadřovali k pěti možnostem další energetické strategie státu. Na prvním místě se nejčastěji umístila strategie pomoci zateplení domů a podpory úspory energií (42 %), následovala podpora využívání větrné, sluneční a vodní energie (25 %) a podpora stavby nových jaderných elektráren (13 %).
Veřejná správa online 2/2015
Příloha VSOL 2/1015 přináší rozhovor s Janou Vildumetzovou, náměstkyní ministra vnitra pro veřejnou správu a legislativu, který je zaměřen na přípravu novely zákona o obcích, úpravy zákona o svobodném přístupu k informacím, registr smluv a problematiku e-legislativy. Dále jsou zde informace o spolupráci Kraje Vysočina s taiwanskými partnery, tradiční materiál ze zákulisí soutěže Zlatý erb, další aktuality ze světa ICT a veřejné správy i oblíbená dvoustrana s novinkami v informačním systému Munis.