Přední strana obálky 1/2015 (62 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 1/2015

Celostátní finanční konference
V prosinci se v kongresovém sále pražského hotelu Clarion konala již 17. Celostátní finanční konference, kterou pro představitele samosprávy organizuje Svaz měst a obcí ČR. Přítomno bylo po dva dny více než tři stovky starostů a primátorů z celé republiky.
Dny malých obcí
Zaplněné sály v Prostějově i v Praze při 42. Dnech malých obcí byly důkazem, že v podzimních volbách nově zvolení starostové mají zájem o aktuální dění. Přestože se obě konference konaly těsně po volbách účast byla vysoká (849 starostů a starostek).
Zrcadlo doby – Informace z obcí, měst a regionů
Jihomoravský kraj zřídil registr smluv * Město Pacov převzalo gymnázium * Pardubický kraj navštívil prezident republiky * Zlínský kraj podporuje venkov * Plzeň, Evropské město kultury * Ve Šternberku probíhá revitalizace města * Rekonstrukce silnic na jižní Moravě
Rizika dotovaných projektů
Dotace poskytované v rámci národních a evropských dotačních programů mají nezastupitelnou úlohu při financování rozvoje obcí. Jejich využití znamená však také vedle nesporných pozitiv přináší i značná rizika v důsledku porušování rozpočtové kázně, píše Ing. Miroslav Matej.
Rozpočtové určení daní
Rozpočtové určené daní, čili jejich rozdělení mezi stát, obce a kraje, doznalo v roce 2013 značných změn. Výsledky prvního roku po úpravě zákona o rozpočtovém určení daní jasně prokazují, že kýženého záměru – zmírnit rozdíly v příjmech na obyvatele obcí různé velikosti – bylo dosaženo, napsala Ing. Věra Kameníčková.
Zprávy Ministerstva financí
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů č. 3/2014 obsahují mj. upřesňující informace pro obce k projektům z Evropského sociálního fondu a Zprávy č. 1/2015 vedle Metodiky financování obcí také informaci o novele zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Hospodaření obcí v roce 2014
Podle odhadovaných předběžných výsledků hospodaření za loňský rok byly celkové příjmy obcí 263,4 mld. Kč, což je proti roku 2013 zvýšení na úroveň 102,8 %, celkové výdaje dosáhly 251,8 mld. Kč, tedy zvýšení proti roku 2013 na úroveň 105,5 %. Hospodaření obcí tedy skončilo přebytkem ve výši 11,6 mld. Kč.
Uživí obce interní auditory?
Na webových stránkách věnovaných auditům (internímu i externímu) se datum 1. ledna 2016 již považuje za jasný termín účinnosti úplně nového systému kontroly nakládání s veřejnými prostředky. Návrh zákona má však mnoho otazníků, např. zda obce uživí interní auditory, ptá se Ing. Jaroslava Kypetová.
Informace Ministerstva pro místní rozvoj
Seriál článků obsahuje informace o seminářích k představení Integrovaného regionálního programu, o investiční podpoře bydlení a řadu dalších aktualit (nová generální ředitelka CzechTourism, výsledky dosažené s podporou evropských fondů, připravované výzvy k podávání žádostí atd.).
Obec účtuje
Ing. Ivana Schneiderová formou otázek a odpovědí reaguje na aktuální problémy v účtování obcí a vedle praktického návodu řešení konkrétních případů upozorňuje i na právní aspekty a legislativní nedostatky v příslušných předpisech, vždy však s konkrétním závěrem pro praxi obcí.
PO účtuje
Ing. Zdeněk Nejezchleb obdobným způsobem reaguje na účtování příspěvkových organizací. Formou odpovědí na dotazy osvětluje konkrétní příklady účtování.
Aktuální vývoj integrovaných nástrojů
Nové programové období přináší řadu novinek, zejména uplatnění tzv. územní dimenze, tj. předem stanovené alokace finančních prostředků do území se specifickými potřebami. Součástí územní dimenze je i uplatnění integrovaných nástrojů a hodnocení jejich využití provádí RNDr. Hana Svobodová a Ing. Jan Binek.
Integrované nástroje v zemích EU
V ČR se klade velký důraz na integrovanost a územní zacílení jednotlivých budoucích investic. O využití integrovaných nástrojů v zemích EU, které budou podporovány prostřednictvím evropských fondů, píší Ing. Roman Chmelař a Ing. Zdeněk Šilhan.
Územní analýza bytových projektů
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy každoročně zpracovává Územní analýzu aktuálních developerských projektů zaměřených na výstavbu bytových domů v hl. m. Praze, jejíž nejnovější závěry z roku 2014 prezentují Mgr. Michal Němec a Mgr. Tomáš Brabec.
Připravované změny kontrol
Ing. David Sláma informuje o návrhu Ministerstva financí na nový zákon o vnitřním řízení a kontrole, který představuje významnou změnu pro veřejnou správu. Zejména se to dotkne malých obcí a proto bude nutné řadu navrhovaných změn ještě podrobně analyzovat.
Odpovědi na dotazy
Odborné poradenské centrum pro zastupitele a úředníky samosprávy nabízí představitelům měst a obcí různé formy vzdělávání a informačně-poradenskou podporu. Odpovídá také na dotazy čtenářů – tentokrát např. o rozpočtovém výhledu, o zveřejňování záměru pronájmu a další.
Novelizace shromažďovacího práva
JUDr. Stanislav Kadečka a JUDr. Filip Rigel se zamýšlejí nad připravovanou novelizací zákona o právu shromažďovacím z hlediska obecného, z pohledu aktuálnosti úpravy a zabývají se problémem v rovině ústavní i zákonné.
Nové stavby v Moravskoslezsku
Města a obce na severu Moravy zvelebily projekty, podpořené dotacemi z evropských fondů prostřednictvím Regionálního operačního programu. Na nové projekty v roce 2015 je připraven dvojnásobný objem prostředků oproti loňskému roku, informuje Mgr. Michal Sobek.
Strategie rozvoje obce Dukovany
Pro obec Dukovany byla v roce 2011 vytvořena v atelieru City Upgrade strategie rozvoje, která byla řešena novou formou tzv. otevřené strategie. Jedná se o dokument, který je přímo na webu a místní lidé i další odborníci jej mohou dále rozpracovávat a zkvalitňovat v čase. Strategie nestárne, ale zraje.
Dotace na třídění odpadu
Státní fond životního prostředí přijímá od počátku února žádosti o dotace např. na třídění odpadu, zateplování veřejných budov nebo obnovu zeleně v krajině. Celkově je k dispozici 1,75 mld. korun. Výzva je zacílena na projekty s velmi krátkou dobou realizace.
Místní poplatek
Seriál o místních poplatcích se chýlí k závěru. Mgr. Jan Břeň se věnuje procesní části zákonné úpravy a to je správa místních poplatků. Popisuje postup při správě místních poplatků, vyměření poplatků a jeho náležitosti, lhůty a ohlašovací povinnost.
Tendence ve vývoji sportovních staveb
Investiční záměry týkající se sportovních staveb logicky vychází ze zájmů a potřeb lidí žijících v dané lokalitě. Ale obyvatelstvo, kterému by měly sportovní stavby sloužit, se v průběhu doby pomalu proměňuje. Nové tendence malých sportovních staveb popisuje Ing. Václav Mudra.
Koordinovaná výstavba individuálního bydlení
Pořídit si vlastní bydlení je v rozpočtech běžných domácností jednou z největších investic. Stavebník chce v co největší míře ovlivnit jeho podobou, která má vyjadřovat jejich status i individuální potřeby. Přesto je nutná koordinace, píší Ing. arch. Michal Kohout a Ing. arch. Filip Tittl.
Koncepce veřejného osvětlení
V druhé polovině loňského roku začal vznikat unikátní projekt na renovace veřejného osvětlení ve městech a obcích iniciovaný společností Energie pod kontrolou, o. p. s. K tomuto tématu je prezentován seriál, jehož první díl obsahuje základní popis koncepčního řešení veřejného osvětlení.
Hospodaření s dešťovou vodou
Ing. Ondřej Nehasil píše o hospodaření s dešťovou vodou. V současné době se společnost vyvíjí takovým způsobem, že musí nejenom přehodnotit starý systém kanalizace dešťových vod, ale zavádět další opatření. Závěrečná část seriálu se věnuje legislativnímu zabezpečení.
Větrné elektrárny
Větrné elektrárny v obcích přibývají, proč ale tak pomalu, ptá se Ing. Eva Stejskalová. Doba, kdy obce budou mít svoje obecní elektrárny, je zatím asi v nedohlednu, nicméně některé obce již mají našlápnuto. Alespoň částečně.
Veřejná správa online 1/2015
První stránky samostatné přílohy Veřejná správa online 1/2015 již vyhlížejí blížící se 18. ročník konference ISSS/V4DIS. Nechybí zde ani rozhovor s hejtmanem Kraje Vysočina Jiřím Běhounkem a tradiční bilancování s předsedou ČÚZK Karlem Večeřem. Čtenáři zde najdou také informace o soutěži Parádní web, pokračování seriálu o „chytrých městech“, stejně jako materiály zaměřené na kybernetickou bezpečnost. Obvyklá dvoustrana pro uživatele informačních systémů obcí a měst tentokrát řeší novelu vyhlášky o spisové službě.