Přední strana obálky 5/2014 (69 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 5/2014

Komunální volby 2014
Volby do zastupitelstev obcí 2014 jsou již historií. Čím byly charakteristické? Zaznamenali jsme dva extrémy. Na jedné straně to byla dosud nejnižší účast voličů (44,46 %). Na druhé straně byl zaregistrován dosud největší počet kandidátů do zastupitelstev všech obcí (233 475).
Zrcadlo doby – Informace dle zpravodajství ČTK
Na Žďársku vysázeli stovky stromů * Dopravní stavby v Moravskoslezském kraji * Karlovy Vary chtějí vyrovnaný rozpočet * Nádoby na bioodpad v Libereckém kraji * Pardubický kraj podpoří sociální prevenci * Olomoucký kraj pomůže obcím * Nová Paka – město pro podnikání
Kateřince – Vesnice roku 2014
Zástupci obcí, které v soutěži Vesnice roku 2014 zvítězili v krajských kolech soutěže, se setkali 3. října ve vítězné obci celostátního kola. Obec Kateřince (okres Vsetín, Zlínský kraj) byla svědkem slavnostního vyhodnocení soutěže a převzetí cen z rukou organizátorů. Také držitelé zelených a oranžových stuh převzali ocenění.
Spolupráce samospráv bude pokračovat
Novela přestupkového zákona a mnoho dalšího zaznělo na říjnovém jednání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR s kabinetem premiéra Bohuslava Sobotky. Došlo také k předání petice za veřejný pořádek a sociální stabilitu, kterou inicioval Svaz a podepsalo ji více než jedenáct tisíc lidí. Píše Mgr. Jana Vildumetzová.
Zákon o veřejných zakázkách
Je už jasné, že Česká republika nedočerpá z evropských fondů desítky miliard korun. K tomu, aby se situace neopakovala i v programovém období 2014–2020, by měly přispět i změny v legislativě. O novele zákona o veřejných zakázkách hovoří PaedDr. Milada Halíková, předsedkyně Výboru pro veřejnou správu PSP.
Podzimní setkání tajemníků
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR uspořádalo pro vedoucí úřadů XXVIII. valné shromáždění a celostátní odborný seminář. Tradiční podzimní akce se uskutečnila ve dnech 14.–15. září 2014 v Přerově. Struktura semináře byla rozdělena na několik tematických bloků, informuje Ing. Ivo Bělonohý.
Největší rizika hospodaření si obce vytváří samy
Ministerstvo financí zpracovalo vývoj celkového dluhu územních rozpočtů a monitoring hospodaření obcí za rok 2013. Celkový dluh je v podstatě stabilizovaný a zásadně se nemění ani počet obcí, u kterých se projevují rizikové faktory hospodaření. Nicméně pokud se objeví, je to zpravidla u obcí, které se dopustily porušení rozpočtové kázně.
Zprávy Ministerstva financí
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů č. 2/2014 obsahují výzvu k podávání žádostí o dotaci v oblasti školství (Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol), dále upřesnění informace k volebním výdajům a zejména odpovědi na dotazy k této problematice.
Vybrané aspekty hospodaření čtyř měst
V textu se porovnávají ukazatele rozpočtového hospodaření Prahy s dalšími třemi největšími městy, tj. s Brnem, Ostravou a Plzní, a to za období let 2010 až 2013, případně včetně prvního pololetí roku 2014. Analýzu zpracovala Ing. Věra Kameníčková.
Informace Ministerstva pro místní rozvoj
Seriál článků obsahuje informaci o národních regionálních programech pro rok 2015, seznamuje čtenáře s novým informačním systémem pro evropské fondy, s výhodami veřejné dražby, jako způsobu zpeněžení majetku obce. Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo cyklus krajských konferencí – Evropské fondy: Jednoduše pro lidi.
Obec účtuje
Ing. Ivana Schneiderová formou otázek a odpovědí reaguje na aktuální problémy v účtování obcí a vedle praktického návodu řešení konkrétních případů upozorňuje i na právní aspekty a legislativní nedostatky v příslušných předpisech, vždy však s konkrétním závěrem pro praxi obcí.
PO účtuje
Ing. Zdeněk Nejezchleb obdobným způsobem reaguje na účtování příspěvkových organizací. Formou odpovědí na dotazy osvětluje konkrétní příklady účtování.
Nová pravidla poskytování dotací
Obce a kraje pravidelně a každoročně poskytují celé spektrum dotací. Základním předpisem určujícím pravidla jejich poskytování je zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Ministerstvo financí připravilo pro rok 2015 novelu tohoto zákona, kterou představuje Ing. David Sláma.
Rozpočtové hospodaření v 1. pololetí
V prvním pololetí letošního roku vykázaly obce, včetně dobrovolných svazků obcí, celkové příjmy 131,4 mld. Kč, což je o 6,2 mld. Kč více než ve stejném období loňského roku. Výdaje se oproti stejnému období loňského roku zvýšily o 9,9 mld. Kč na celkovou částku 114 mld. Kč. Hospodaření obcí komentuje Ing. Věra Kameníčková.
Podpora venkova musí být komplexní
Závěry celostátní konference Venkov 2014, která se konala v říjnu v Konstantinových Lázních vyzívají pro komplexní meziresortní podporu rozvoje venkova.
Zorganizované a levnější svozy odpadu
Obec je ze zákona původcem odpadu. Sílu a provázanost firem působících v odpadech nelze podceňovat, ale ani přeceňovat. Samotná obec má jen minimální vyjednávací pozici, pak svazek několika desítek obcí vyhlašující jedno výběrové řízení na svoz odpadu má svou váhu. Příklad z Plzeňska uvádí Ing. Jaroslava Kypetová.
Neohlásíš? Zaplatíš! Zákon nezákon
Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit archeologický výzkum. Zákon stanoví, že území vymezí kraj. Žádný z krajů to však zatím neučinil. O problémech s památkáři píše starosta Chrastavy, Ing. Michael Canov.
Zákon o liniových stavbách
Ministerstvo dopravy předložilo věcný záměr zákona o liniových stavbách. Po letech jde o první konkrétní návrh řešení, ale množství podaných připomínek naznačuje, že konečný návrh a jeho schválení může ještě nějakou dobu trvat. O návrhu věcného záměru informuje Ing. David Sláma.
Odpovědný zastupitel
Projektem „Odpovědný zastupitel pro otevřenou a hospodárnou obec“ rozšířil Svaz měst a obcí ČR nabídku vzdělávacích a informačních služeb, které jste využívali v předchozích třech letech v rámci projektu Vzdělaný zastupitel. Součástí projektu je např. Odborné poradenské centrum pro zastupitele i úředníky samosprávy.
Odpovědi na dotazy
Odborné poradenské centrum pro zastupitele a úředníky samosprávy nabízí představitelům měst a obcí různé formy vzdělávání a informačně-poradenskou podporu. Odpovídá také na dotazy čtenářů – tentokrát např. o zvýšení nájemného, o změně společenské smlouvy či o pronájmu pozemků.
Obce a odměňování členů zastupitelstva
Mgr. Ludvík Matoušek se zaměřuje na právní institut uvolněného a neuvolněného člena zastupitelstva a na práva na odměnu člena zastupitelstva, včetně práva na dovolenou a její finanční náhrady, není-li dovolená vyčerpána. Věnuje se též dohodám o provedení práce a odměně po skončení funkce.
Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany
PhDr. Miloslav Macela nabízí odpověď na otázku, jak přistupovat k procesu standardizace obecních úřadů, zejména úřadů obcí s rozšířenou působností a přináší praktická doporučení týkající se jednotlivých kritérií standardů kvality.
Nové stavby v Moravskoslezsku
Města a obce na severu Moravy zvelebily projekty, které z velké části byly podpořeny dotací z evropských fondů prostřednictvím Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko. O projektech informuje Mgr. Michal Sobek.
Vsetín – obraz města budoucnosti
Valašské okresní město Vsetín si prostřednictvím architektonické vize a studie, zpracované pražským atelierem CityUpgrade Architekti vytvořilo základ pro realizaci konkrétních projektů budoucího rozvoje – vytvoření dvou fungujících center, řešení dopravy a zelených ploch.
Hospodaření s energiemi
Transpozice směrnice Evropského parlamentu o energetické účinnosti do českého právního řádu se výrazně dotkne i měst a obcí. Evropská unie si vytkla úkoly a opatření, jimiž chce směřovat k nižší spotřebě energií. Obce by měly vytvořit energetický management a zaměřit se na efektivní hospodaření s energiemi.
Hospodaření s dešťovou vodou
Ing. Ondřej Nehasil píše o hospodaření s dešťovou vodou. V současné době se společnost vyvíjí takovým způsobem, že musí nejenom přehodnotit starý systém kanalizace dešťových vod, ale zavádět další pasivní opatření, přehodnotit využití dešťové vody v nemovitostech apod.
Energetický management
Města a obce vydávají za energie ve svém majetku obvykle mezi 8 až 14 % běžných výdajů. To je také i důvod, proč je energetický management do jisté míry již prováděn všude a jeho sjednocující myšlenkou je hledání řešení pro dlouhodobé snižování, resp. stabilizaci provozních nákladů.
Kvalita veřejného osvětlení
Všeobecným současným trendem jsou úspory. Některé obce ve snaze uspořit, vypínají v nočních hodinách veřejné osvětlení. Nabízí se otázka, zda je takové opatření vhodné z hlediska bezpečnosti silničního provozu, z hlediska možného nárůstu kriminality, a zda v konečném součtu skutečně povede k úspoře finančních prostředků.
Jak snižovat energetickou náročnost budov
Vedle boje za snížení emisí se tažení za zvýšení energetické efektivnosti budov stává jednou z priorit klimatické politiky a energetiky Evropy. Na rozdíl od rozporuplného výsledku snižování emisí přinášejí snahy o snižování energetické náročnosti a zvýšení energetické efektivnosti jisté výsledky, píše Ing. Eva Vítková.
Místní poplatek
Seriál o místních poplatcích se chýlí k závěru. Mgr. Jan Břeň se věnuje procesní části zákonné úpravy a to je správa místních poplatků. Popisuje postup při správě místních poplatků, vyhledávací činnost, poplatkové řízení i placení místních poplatků a jeho způsoby.
Veřejná správa online 5/2014
Příloha Veřejná správa online přináší jako obvykle rychlý pohled na aktuální dění v oblasti ICT technologií ve veřejné správě. Řada materiálů se tentokrát zaměřuje na dopady nového zákona o kybernetické bezpečnosti a související témata. Za pozornost stojí informace o novinkách v soutěži Parádní web, najdete zde také ohlédnutí za konferencí CNZ 2014 i zajímavý článek o e-participaci. Uživatele informačních systémů pro obce a města jistě upoutá článek T. Lechnera Cesta k důvěryhodnému úřadu.