Přední strana obálky 4/2014 (49 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 4/2014

Nejlepší starosta
Za účasti prezidenta republiky a nejvyšších ústavních činitelů se ve Španělském sále Pražského hradu zúčastnilo více než 600 představitelů obcí a měst vyhlášení výsledků soutěže „Nejlepší starosta 2010–2014,“ kterou vyhlásil Svaz měst a obcí. Setkání na hradě bylo mj. oceněním práce místních zastupitelstev na závěr volebního období.
Výsledky soutěže Vesnice roku 2014
Již dvacet let se koná soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Výsledky letošního ročníku byl vyhlášeny 20. září v Luhačovicích a textem i obrazem jsou představeny vítězné obce ze všech krajů i první tři obce z celostátního kola – Vesnicí roku se stala obec Kateřince (Zlínský kraj).
Zprávy Ministerstva financí
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů č. 2/2014 obsahují výzvu k podávání žádostí o dotaci v oblasti školství (Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol), dále upřesnění informace k volebním výdajům a zejména odpovědi na dotazy k této problematice.
Zrcadlo doby – Informace dle zpravodajství ČTK
Mapování hrozící absence lékařů – Jihočeský kraj * Inteligentní řízení dopravy – Pardubice * Prázdninové opravy škol – Hradec Králové * Zadluženost měst v Olomouckém kraji * 15. zasedání Asociace krajů * Studentské praxe na Zlínsku mají podporu kraje * Podpora učňům na Plzeňsku * Nová třídící linka na odpady v Ostravě
Informace Ministerstva pro místní rozvoj
Seriál článků obsahuje krátké informace o opatřeních přijatých v resortu. Dále je zde článek o schválení Dohody o partnerství, schéma Evropských strukturálních a investičních fondů, článek o přípravě zákona o zprostředkovatelské realitní činnosti a informace o 6. Kohezním fóru v Bruselu.
Příjmy obcí z hazardu
V souvislosti s novelou zákona o loteriích se obce od roku 2012 staly příjemcem části odvodu z loterií a jiných podobných her. Tento odvod tvoří jednak odvod z loterií a jednak objemově mnohem významnější odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení. Analýzu píše Ing. Věra Kameníčková.
Obec účtuje
Ing. Ivana Schneiderová formou otázek a odpovědí reaguje na aktuální problémy v účtování obcí a vedle praktického návodu řešení konkrétních případů upozorňuje i na právní aspekty a legislativní nedostatky v příslušných předpisech, vždy však s konkrétním závěrem pro praxi obcí.
PO účtuje
Ing. Zdeněk Nejezchleb obdobným způsobem reaguje na účtování příspěvkových organizací. Formou odpovědí na dotazy osvětluje konkrétní příklady účtování.
Chcete zlepšit veřejný pořádek?
Petice Svazu měst a obcí se věnuje problematice veřejného pořádku a vyzývá vládu i zákonodárný sbor k řešení otázek legislativní cestou – vznikem registru přestupků, využitím institutu veřejně prospěšných prací, novelizací zákona o přestupcích i zákona o odpadech, sociálním bydlení atp.
Jak to vidí zkušení
V anketě, která oslovila zkušené starostky, starosty a jednoho primátora se dozvídáme odpovědi na čtyři otázky – jaké jsou předpoklady pro dobrou práci starosty, co je třeba změnit, co řeší ve své obci a jak podporují meziobecní spolupráci.
Jak vyhrát volby
Systém komunálních voleb je nejsložitější. Přestože si volič může vybírat do zastupitelstva kandidáty napříč volebních stran, systém rozdělování mandátů nadržuje větším politickým stranám a preferování osobností spíše přispívá jejich kandidátce než jim samotným.
Na co se připravit
Člen zastupitelstva musí řešit složité úkoly a proto se musí připravit odborně i lidsky. Se satirickým nadhledem však autor, Mgr. Miloš Zbránek, upozorňuje i na odpovědnost za rozhodování členů zastupitelstev obcí, za které jim také hrozí vážné nebezpečí trestního stíhání.
Od voleb do ustavujícího zasedání
Jsou před námi volby do zastupitelstev obcí a dnem voleb skončí mandáty dosavadních zastupitelů. Jak probíhá správa obce v době mezi konáním voleb a zvolením nových obecních orgánů? Podrobně tyto otázky rozebírá Metodické doporučení, vydané odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra.
Program rozvoje venkova
Realizace Programu rozvoje venkova v nastávajícím programovacím období 2014–2020 nedává obcím tolik příležitostí získat podporu na své projekty. Materiál přehledně znázorňuje jednotlivé priority Programu rozvoje venkova podle jejich významu a ukazuje, že např. iniciativa LEADER dostane jen 5 % alokací.
Odpovědi na dotazy
Informačně poradenské centrum pro zastupitele nabízí představitelům měst a obcí různé formy vzdělávání a informačně-poradenskou podporu. Odpovídá také na dotazy čtenářů – tentokrát např. o výměně bytů, o odměnách členů volebních komisí, o pracovním poměru starosty či o majetku obce.
Smluvní pokuta a závdavek
V seriálu článků o dopadech nového občanského zákoníku do činnosti obcí se tentokrát Mgr. Ludvík Matoušek věnuje institutům závdavku a smluvní pokuty. Závdavek slouží k zajištění dluhu (vedle něj jde dále např. o ručení, zástavu, zajišťovací převod práva), kdežto smluvní pokuta dluh utvrzuje.
Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany
PhDr. Miloslav Macela nabízí odpověď na otázku, jak přistupovat k procesu standardizace obecních úřadů, zejména úřadů obcí s rozšířenou působností a přináší praktická doporučení týkající se jednotlivých kritérií standardů kvality. Zdůrazňuje přístup k vyhlášce a popisuje základní principy standardizace včetně pravidel realizace.
Rovné příležitosti
Česká republika a její samosprávy z hlediska zavádění standardů rovných příležitostí mužů a žen stále zaostávají za zeměmi původní evropské dvanáctky a to i přes to, že politika tzv. gender mainstreamingu je součástí dohod při vstupu do Evropské unie (EU) – k problematice se vyjadřují Petra Kubálková a Kamil Papež.
Přestavba vesnic
Vývoj jihomoravské vesnice sleduje arch. Jan Kruml. Její charakter je převážně dán řadovou zástavbou bývalých selských usedlostí, které tvoří jádro obcí. Postupně jsou jádra vesnic přestavována v různé kvalitě. Na řadě fotografií zateplených domů a předzahrádek autor ukazuje příklady vhodného i méně vhodného řešení.
Úspěšné projekty
Středně velká města a menší obce na severu Moravy zvelebily projekty, na které bylo vyčleněno přes 3 miliardy evropských dotací z Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko. O další 3 miliardy se podělilo pět velkých měst v kraji. Příklady projektů prezentuje Mgr. Michal Sobek.
Roseč – život na vsi
Roseč je jihočeská vesnice nedaleko Jindřichova Hradce. Urbanistické a architektonické vize a studie, zpracované pražským atelierem CityUpgrade Architekti, vychází z historických cest v krajině, vytvořených dlouhodobým životem na venkově. Velká náves, s původně pěti rybníky, je základem pro návrh nového jádra obce.
Hospodaření s dešťovou vodou
Ing. Ondřej Nehasil píše o hospodaření s dešťovou vodou. Tradiční rolí obce bývalo vybudovat dešťovou kanalizaci, která bezpečně sváděla dešťovou vodu z celé obce do vodního toku. V současné době se naše společnost vyvíjí takovým způsobem, že musí starý systém kanalizace dešťových vod přehodnotit.
Změny a trendy v rozmístění obyvatelstva
Po poměrně výrazném a nebývalém růstu (vlivem přirozené měny a migrace) zažila Česká republika výrazný pokles počtu obyvatel (opět vlivem přirozené měny a migrace). Podrobné trendy analyzuje již v druhé části svého příspěvku RNDr. Jan Müller.
Základní registry
Co dělat při změně trvalého pobytu sděluje Mgr. Marek Hejduk. Prostřednictvím základních registrů se zjednodušuje přístup občana nejenom v místě bydliště, ale i na katastru, ve zdravotní pojišťovně, na finančním úřadě, při vyřizování řidičského průkazu, registraci vozidla atd.
Financování veřejné osobní dopravy
Doprava představuje významnou složku národního hospodářství. Systém financování veřejné osobní dopravy komentuje Ing. Mgr. David Sláma, zejména v rozdělení na státní, krajské a místní rozpočty.
Stromy v obcích
Ing. Jaroslav Kolařík uvádí, že pozitivní vlivy stromů na prostředí obývané lidmi asi není nutné rozebírat. Vlastníci a správci pozemků na nichž stromy rostou, zejména obce, ovšem často řeší systémem kontrol a pěstební opatření, jejichž zajištění by mělo při správě populací stromů být na předním místě.
Kraje se budou slučovat
…alespoň ty francouzské, píše Ing. Jaroslava Kypetová. Při své letní návštěvě ve Francii zaznamenala návrh, který bude schvalovat Senát. Spočívá v tom, že z dnešních 22 regionů má vzniknout 13 větších územních celků kvůli administrativním úsporám a větší efektivitě výkonu veřejné správy.
Financování samospráv na Taiwanu
Z odborné stáže na dalekém ostrově podává informaci Mgr. Ing. David Sláma. Popisuje systém veřejné správy na Taiwanu, celý daňový systém a význam majetkové daně. Dále se zaměřuje na rozdělování lokálních daní. Zdůrazňuje úlohu lidského faktoru a zapojení moderních technologií.
Vzdělávání ve veřejné správě
Exministr Cyril Svoboda se vyjadřuje k úředníkům veřejné správy. Ideálem je vzdělaný, kompetentní úředník, který rozhoduje rychle, správně, je zdvořilý a vstřícný k účastníkům veřejnoprávních vztahů. Vzdělávání státní služby by zasloužilo speciální vzdělávací instituci, nikoli však soukromé nekvalitní instituce.
Pasivní dům pro seniory
První pasivní bytový dům pro seniory vyrostl v Modřicích u Brna. Největší pasivní stavba v ČR, postavená a financovaná municipalitou, vznikala rok a půl a stála 70 milionů korun je tvořen třemi budovami, dvě slouží pro ubytování, třetí je vstupním objektem se zázemím domu i protihlukovou bariérou – píše Ing. Eva Vítková.
Místní poplatek
Seriál o místních poplatcích se chýlí k závěru. Mgr. Jan Břeň se tentokrát věnuje procesní části zákonné úpravy a to je správa místních poplatků. Objasňuje pojem správa, úlohu správce místního poplatku a postupně objasňuje všechny zásady správy místních poplatků.
Veřejná správa online 4/2014
Čtvrté číslo přílohy Veřejná správa online přináší zajímavý pohled na roli webů měst a obcí, jejich monitoring i průzkum mínění na sociálních sítích. V další části objevíte rozhovor s autorem projektu Blind Friendly Web Radkem Pavlíčkem, prohlášení k současnému stavu rozvoje e-governmentu z pera ICT Unie i informace o elektronických formách vzdělávání. Obsah přílohy doplňuje řada informací o nových trendech i událostech ve světě ICT a veřejné správy a tradiční dvoustrana pro uživatele informačních systémů pro města a obce, tentokrát o rozklikávacím rozpočtu na internetu.