Přední strana obálky 3/2014 (53 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 3/2014

Třetí volby do Evropského parlamentu
Dne 24. a 25. května se konaly třetí české volby do Evropského parlamentu. Vítěznou stranou se stalo politické hnutí ANO 2011 se ziskem 16,13 % hlasů všech zúčastněných voličů. Volební účast byla jen 18,2 % zapsaných voličů. To je snad číslo, které nejvíce charakterizuje letošní evropské volby v České republice.
Společně hájíme zájmy měst a obcí
Společně hájíme zájmy měst a obcí – tak se dá shrnout podstata činnosti Svazu měst a obcí České republiky. Celostátního, dobrovolného a nepolitického sdružení právnických osob, jehož činnost je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí – píše Mgr. Jana Vildumetzová, výkonná ředitelka SMO ČR.
Zrcadlo doby – Informace dle zpravodajství ČTK
Olomoucká radnice chce odstranit bariéry * Jižní Morava chystá vznik Generelu vodního hospodářství * Železná Ruda postaví sběrný dvůr * Čistička v Hostivici zavede novou technologii * Liberecký kraj má dvě nové přírodní rezervace * Rozšíření průmyslové zóny v Chebu přinese vyšší zaměstnanost
Informace Ministerstva pro místní rozvoj
Seriál článků obsahuje krátké informace o opatřeních přijatých v resortu. Dále je zde článek o aktuálním čerpání prostředků fondů Evropské unie, článek o významu veřejné dražby pro obecní hospodaření a materiál, který vysvětluje přístup k novému zákonu o veřejných zakázkách.
Než se zase začne měnit RUD
Článek Ing. Jaroslavy Kypetové reaguje na návrh, aby se opět měnilo rozpočtové určení daní. Rozebírá motivační prvky v zákoně a navrhuje řešení, které by reálně odstranilo nedostatky stávajícího systému. Text je doložen praktickým srovnáním obcí s největším počtem zaměstnanců v obci na počet obyvatel.
Zprávy Ministerstva financí
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů č. 1/2014  obsahují dva dokumenty. Především metodiku financování obcí a hl. m. Prahy a metodiku financování krajů pro rok 2014. V tomto čísle je popsána metodika financování krajů.
Stabilita obecních rozpočtů
Základním posláním obcí v rámci samostatné působnosti je budování veřejně prospěšných investic. K tomu je nezbytné postupovat koncepčně a strategicky plánovat s využitím kvalitního finančního managementu, píše Ing. Květoslava Botková. Druhá část článku se věnuje udržitelnosti majetku obcí.
Pohled ze Sněmovny
Pohled ze Sněmovny přináší informaci předsedkyně Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, PeadDr. Milady Halíkové. Výbor se na výjezdním zasedání aktuálně zabýval problematikou cen vodného a stočného, zejména vlivem tzv. „dotační regulace.“
Státní závěrečný účet
V návaznosti na údaje za státního závěrečného účtu územních rozpočtů za rok 2013 jsou publikovány dva články Ing. Věry Kameníčkové, které se dotýkají hospodaření krajů a obcí, ale také regionálních rad s rozpočtem v roce 2013. Texty doplňuje řada přehledných tabulek a grafů.
Obec účtuje
Ing. Ivana Schneiderová formou otázek a odpovědí reaguje na aktuální problémy v účtování obcí a vedle praktického návodu řešení konkrétních případů upozorňuje i na právní aspekty a legislativní nedostatky v příslušných předpisech, vždy však s konkrétním závěrem pro praxi obcí.
PO účtuje
Ing. Zdeněk Nejezchleb obdobným způsobem reaguje na účtování příspěvkových organizací. Formou odpovědí na dotazy osvětluje konkrétní příklady účtování.
Zadluženost místních samospráv
Zadluženost veřejných rozpočtů je populárním mediálním tématem. Hlavní pozornost se soustřeďuje na dluh státního rozpočtu, stranou nemůže zůstat ani zadlužení rozpočtů místních samospráv. Michael Šefčík provádí mezinárodní srovnání problematiky a navrhuje optimální řešení cestou novelizace insolventního zákona.
Územně analytické podklady
Cílem textu Ing. arch. Martina Tunky je upozornit na důležitost projednávání územně analytických podkladů obcí, které mohou účinně přispět k dalšímu zkvalitnění svých územně analytických podkladů. Jejich kvalita má totiž vliv nejenom na náklady obcí při pořizování územního plánu, ale i na řešení problémů širšího významu.
Sdružení tajemníků
Konference Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů zhodnotila dvacetiletou historii své činnosti a zároveň ocenila zasloužilé tajemníky za jejich přínos. Obsah i průběh slavnostní Valné hromady popisuje Ing. Ivo Bělonohý.
Program rozvoje venkova
Realizace Programu rozvoje venkova, schváleného na období 2007–2013, se promítla také do hospodaření obcí. I když čerpání z programu bude probíhat i po roce 2013, provádí Ing. František Nohel již nyní hodnocení, jak se to projevilo ve venkovských a městských obcích (do 2000 a nad 2000 obyvatel).
Vesnice roku
K dvacátému výročí soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova vzpomíná a bilancuje jeden ze zakladatelů soutěže, Ing. Jan Kruml. Ideovým cílem soutěže není pouze malebnost venkova, ale obnova a udržení jeho hodnot. Vývoj prokázal schopnost venkovských samospráv, postarat se o rozvoj svých obcí.
Odpovědi na dotazy
Informačně poradenské centrum pro zastupitele nabízí představitelům měst a obcí různé formy vzdělávání a informačně-poradenskou podporu. Odpovídá také na dotazy čtenářů – tentokrát např. o správních poplatcích, o účasti obce v dražbě či o věcném břemenu.
Pěstounská péče
Některé aspekty využívání státního příspěvku na výkon pěstounské péče hodnotí PhDr. Miloslav Macela. Obce, kraje a nestátní subjekty již více než rok pracují s tímto novým typem neinvestičního transferu ze státního rozpočtu, který je určen na financování odborných služeb podporujících náhradní rodinnou péči.
Bytové spoluvlastnictví
Nový občanský zákoník přinesl řadu změn. Několik poznámek k bytovému spoluvlastnictví přináší Mgr. Ludvík Matoušek. Aby obec mohla řádně vykonávat svá vlastnická práva k bytovým i nebytovým jednotkám, je nutné se seznámit se změnami, které nový občanský zákoník v této oblasti zavádí.
Historické město roku
Ve Španělském sále Pražského hradu bylo dne 17. dubna 2014 vyhlášeno Historické město roku 2013. Soutěže za rok 2013 se zúčastnil vysoký počet 51 měst z 270, která na svém území mají památkovou rezervaci nebo památkovou zónu. Titul získalo město Chrudim, podrobnosti píše Ing. arch. Kamila Matoušková
Dětem slouží investice
Evropské dotace pro města a obce, to je také přehlídka mateřských a základních škol, dětských hřišť a sportovišť pro děti. V Moravskoslezském kraji se tyto projekty dají počítat na desítky. Jsou užitečné, ale i vděčné a hravé. Projekty představuje Mgr. Michal Sobek.
Davle – vize a studie
Prvorepublikovou atmosféru města na břehu řeky, kde žil Vladislav Vančura, se do řady vizí a studií podařilo převést architektům z ateliéru City Upgrade. Je to návod k postupné realizaci prostředí v centru malého města i v jeho dílčích lokalitách s využitím historických reminiscencí.
Místní poplatek
Místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku jeho možností připojení na stavbu komentuje ve svém seriálu Mgr. Jan Břeň. Z hlediska systematiky zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích je to v pořadí osmý typ místního poplatku, který obec může zavést formou obecně závazné vyhlášky.
Financování veřejné osobní dopravy
Doprava představuje významnou složku národního hospodářství nejen z hlediska tvorby hrubého domácího produktu, ale i z pohledu zaměstnanosti a návaznosti na ostatní sektory. Systém financování veřejné osobní dopravy komentuje Ing. Mgr. David Sláma.
Malé vodní elektrárny
V České republice má využití vodní energie dlouhou tradici. Jak na tom dnes jsou malá vodní díla, vyplatí se je obnovovat či stavět, a jaká bude jejich budoucnost – otom píše Ing. Eva Vítková.
Změny a trendy v rozmístění obyvatelstva
Po poměrně výrazném a nebývalém růstu (vlivem přirozené měny a migrace) zažila Česká republika výrazný pokles počtu obyvatel (opět vlivem přirozené měny a migrace). Podrobné trendy analyzují RNDr. Jan Miller a RNDr. Jiří Klíma.
Povinnost obce zveřejnit Sbírku zákonů
V poslední době se stále častěji opakuje otázka, v jaké formě je obec povinna zpřístupnit Sbírku zákonů a Věstník právních předpisů svého kraje? K této problematice vydal Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra své Stanovisko č. 1/2014, které na uvedenou otázku odpovídá.
Veřejná správa online 3/2014
Příloha Veřejná správa online 3/2014 přináší poslední ohlédnutí za 17. ročníkem konference ISSS a rovněž podrobnější informace týkající se tradičního klání webových stránek veřejné správy – soutěží Zlatý erb a Parádní web. Poměrně značný prostor dostávají tentokrát také statistiky, a to jak pohled na informační společnost v ČR pomocí průzkumu ČSÚ, tak nový srovnávací přehled evropské digitální agendy ze zdrojů Evropské komise. Dvoustránkový materiál „Podací deník nestačí“ pak shrnuje vybrané požadavky Národního standardu pro elektronické spisové služby, které jsou často u dodavatelů těchto systémů přehlíženy.