Přední strana obálky 2/2014 (46 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 2/2014

Programové prohlášení vlády
Programové prohlášení vlády přináší řadu úkolů, které se vztahují určitým způsobem i na územní samosprávu. Hlavní cíle vlády v členění podle resortů uvádí výtah z tohoto dokumentu včetně aktuální zprávy o posílení příjmů krajů z rozpočtového určení daní.
41. Dny malých obcí
Informace o konání a průběhu 41. Dnů malých obcí a o informacích jednotlivých ministerstev ve vztahu k venkovským obcím. Zazněly prezentace Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Ministerstva vnitra a také z resortů financí a školství. Účastníci také vyslechli informace o novém občanském zákoníku.
Pohled ze Sněmovny
Pohled ze Sněmovny přináší rozhovor s předsedkyní Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, Miladou Halíkovou. Výbor se aktuálně zabýval problematikou cestovního ruchu a návrhem zákona o registru smluv.
Informace Ministerstva pro místní rozvoj
Seriál článků obsahuje především obsáhlý rozhovor s ministryní Věrou Jourovou o hlavních úkolech resortu. Zejména se jedná o problematiku evropských fondů, kde je nutné minimalizovat ztráty v tomto období a při přípravě nového období se zaměřit na včasnou přípravu všech dokumentů. Samostatný text je věnován zahájení turistické sezony a dále vyhlášení nového programu na podporu pracovních příležitostí Ústeckého a Moravskoslezského kraje. Je zde také informace o jmenování Jiřího Vačkáře prezidentem soutěže Vesnice roku.
Zprávy Ministerstva financí
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů č. 1/2014 přinášejí metodiku financování obcí a hl. m. Prahy a metodiku financování krajů pro rok 2014.
Zrcadlo doby – Informace dle zpravodajství ČTK
Ze staré větrné elektrárny bude rozhledna * V Karviné jezdí levné taxi pro seniory * Ústecký kraj neplánuje další slučování škol * Cheb zavede na náměstí parkování zdarma * Brno snížilo zadluženost * Jihočeský kraj ušetří za energie
Strategické finanční plánování
Základním posláním obcí v rámci samostatné působnosti je budování veřejně prospěšných investic. K tomu je nezbytné postupovat koncepčně a strategicky plánovat s využitím kvalitního finančního managementu, píše Ing. Květoslava Botková.
Sdílené daně – vývoj a očekávání
Sdílené daně, tedy daně, jejichž výnos se dělí mezi stát, kraje a obce, tvoří podstatnou část příjmů obcí. Vývoj sdílených daní v posledních letech, zejména výsledky za minulý rok v rozdělení mezi jednotlivé velikostní skupiny analyzuje Ing. Věra Kameníčková včetně výhledu příjmů na rok 2014.
Nedostatky daně z nemovitostí
Autor článku, Michael Šefčík, si klade za cíl seznámit čtenáře s tím, jakým způsobem v současné době mohou obce ovlivňovat zdanění nemovitostí na svém území, a poté upozornit na nedostatky současné právní úpravy a navrhnout alternativní zákonné řešení daně z nemovitých věcí.
Možnosti evropských fondů
Redakční článek informuje o období 2014–2020 z hlediska možností obcí a měst využít podporu z evropských fondů. Upozorňuje na novinky a jejich dopad na obce a města, rozebírá problematiku územní dimenze, integrované nástroje i podporu urbánní a venkovské složky a z toho vyplývající závěry pro obce a města.
Rozpočtové určení daní rok po změně
V loňském roce se uskutečnilo několik změn v rozpočtovém určení daní. Jejich dopady vyhodnocuje ve svém textu Mgr. Ing. David Sláma, dokumentuje formou srovnávacích tabulek jejich dopady a konstatuje převážně pozitivní přínos.
Obec účtuje
Ing. Ivana Schneiderová formou otázek a odpovědí reaguje na aktuální problémy v účtování obcí a vedle praktického návodu řešení konkrétních případů upozorňuje i na právní aspekty a legislativní nedostatky v příslušných předpisech, vždy však s konkrétním závěrem pro praxi obcí.
PO účtuje
Ing. Zdeněk Nejezchleb obdobným způsobem reaguje na účtování příspěvkových organizací. Formou odpovědí na dotazy osvětluje konkrétní příklady účtování.
Děti se obcím vyplatí
Od roku 2013 se daňové příjmy obcí odvíjejí také podle počtu dětí v mateřských a žáků v základních školách, jejichž je obec zřizovatelem. Konkrétní rozbor přínosu nové právní úpravy na příkladu města Dobřany a přilehlých obcí přináší ve svém článku Ing. Jaroslava Kypetová.
Školy a školská zařízení
Redakční článek se zabývá postavením obcí v oblasti regionálního školství a zejména upozorňuje na možnosti zřizování školských právnických osob, popisuje existující svazkové školy i jejich budoucnost.
Poznatky se zaváděním školské právnické osoby
Zkušenosti se zaváděním školské právnické osoby z pohledu účetnictví formuluje Ing. Danuše Prokůpková se zaměřením na pracovně právní vztahy, funkci ředitele, na převod majetku a rozhodování samosprávy včetně dopadů do účetnictví a financování.
Sdružení tajemníků
Dvacet let ve veřejné správě působí Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů. Problematice se věnuje jednatel Sdružení, Ing. Ivo Bělonohý, který hodnotí historii a zároveň zve na slavnostní Valnou hromadu. PhDr. Miloslav Macela, někdejší předseda Sdružení se vrací k době vzniku a ukazuje tehdejší problematiku a postavení tajemníka před 20 lety.
Obecní zpravodaje pod vlivem radnic
Více než dvě třetiny obcí vydávají svůj obecní zpravodaj. Mezi obcemi s více než tisíci obyvateli, je to ale už devadesát procent. Vliv těchto tiskovin bývá často podceňován a je na nich patrný vliv místních radnic. Obecní zpravodaj by však měl být objektivní, píše PhDr. Michaela Černá.
Zaměstnanost – klíčový úkol
Ministerstvo pro místní rozvoj finišuje s přípravou Dohody o partnerství – základního dokumentu, který stanoví věcné a finanční rámce programovacího období 2014–2020 v České republice. Klíčovým tématem projektů by měla být zaměstnanost, uvádí ve svém článku Ing. arch. Jan Florian.
Cena územního plánu
Územní plán je důležitým nástrojem obcí k usměrňování rozvoje jejich území, kterým mohou závazně stanovit nejen podmínky pro novou výstavbu, ale i podmínky ochrany charakteristických hodnot území obce. Cena za zpracování územního plánu obce by měla stanovena podle zásad hospodárnosti, konstatuje Ing. arch. Martin Tunka.
Bytová výstavba
Po řadě let intenzivní bytové výstavby bylo nejnižší hodnoty počtu dokončených bytů dosaženo roce 1995. Dokončeno bylo v tomto roce pouze 12 998 bytů, což představovalo 1,26 bytů na 1000 obyvatel. Podrobnou analýzu podle krajů zpracoval RNDr. Jiří Klíma.
Jílové u Prahy
„Snahou zastupitelstva je především nakládat hospodárně s rozpočtem města. Proto jsme například opustili nesmyslný a megalomanský projekt autobusového terminálu, přestože byla přislíbena dotace na jeho výstavbu 40 mil. Kč,“ říká starostka Mgr. Květoslava Halanová z Jílového.
Informace o činnosti
První měsíce letošního roku byly z pohledu Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) nabité náročnou, ale velmi zajímavou prací, píše ve svém článku Ing. Jana Juřenčáková, předsedkyně SMS ČR.
Nakládání s nemovitostmi
Nový občanský zákoník přinesl celou řadu změn, zejména pokud jde o oblast nemovitostí a smluv, týkajících se nemovitostí. Článek Mgr. Viktora Kalabzy a JUDr. Mgr. Lukáše Váni rozebírá nakládání s nemovitostmi z hlediska zákona o obcích ve světle nového občanského zákoníku.
Odpovědi na dotazy
Informačně poradenské centrum pro zastupitele nabízí představitelům měst a obcí různé formy vzdělávání a informačně-poradenskou podporu. Odpovídá také na dotazy čtenářů – tentokrát např. o odměnách neuvolněného starosty či o zveřejňování záměru při pachtu a výprose.
Když obce spojí síly
Materiál představuje realizované projekty v Moravskoslezském kraji, podpořené z evropských fondů – např. dětská hřiště, veřejná prostranství, cyklostezky aj.
Vize rozvoje obce Sibřina
Architekti studia City Upgrade se systematicky zabývají tvorbou rozvojových studií obcí a měst. Ve vizi rozvoje obce Sibřina a Stupice se především zabývali zkvalitněním veřejných prostor obce a návrhem nového využití míst a objektů v majetku obce.
Technologicky moderní skládka
Představuje se výběr sociálně – ekonomických opatření, které přijímají samosprávné orgány obcí, měst a krajů na Slovensku. V hodnocení opatření ve čtvrtém kvartále loňského roku získala největší ocenění technologicky moderní skládka zeleného odpadu ve Spišské Nové Vsi.
Místní poplatek
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů komentuje Mgr. Jan Břeň. Z hlediska systematiky zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích je to v pořadí sedmý typ místního poplatku, který obec může zavést formou obecně závazné vyhlášky.
Veřejná osobní doprava
Doprava představuje významnou složku národního hospodářství nejen z hlediska tvorby hrubého domácího produktu, ale i z pohledu zaměstnanosti a návaznosti na ostatní sektory. Přehled legislativní úpravy veřejné dopravy přináší Ing. Mgr. David Sláma.
Příklad, který táhne
Smysluplné věci nemusejí být vůbec složité ani drahé. Stačí mít dobrý nápad, představu jak jej realizovat a trochu štěstí. Pěkně to ukazuje příklad z Prahy 13, píše Ing. Eva Vítková. V této městské části od ledna letošního roku funguje Centrum právní pomoci, které bezplatně poskytuje právní služby občanům.
Veřejná správa online 2/2014
Veřejná správa č. 2/2014 se částečně věnuje 17. ročníku konference ISSS v Hradci Králové, která probíhala prakticky souběžně s uzávěrkou čísla. Přináší také zajímavý rozhovor s jedním z porotců soutěže Zlatý erb, část bakalářské práce studenta Mendelovy univerzity v Brně věnované srovnání úrovně e-governmentu v několika evropských zemích i informace ze setkání uživatelů informačního systému Munis na hradecké konferenci.Veřejná správa online 2/2014