Přední strana obálky 1/2014 (56 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 1/2014

Nová vláda – obce se nám vytrácejí
Devadesát pět dní po předčasných volbách byla jmenována nová vláda Bohuslava Sobotky, tvořená koalicí ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL. Podle návrhu koaliční smlouvy však řada předvolebních slibů jednotlivých stran, ve vztahu k obcím, zůstává nevyslyšena nebo je příliš obecně formulována.
Financování evropských fondů
Tabulky alokace zdrojů evropských fondů do jednotlivých zemí a jejich plnění vykazují pro Českou republiku nepříliš lichotivé hodnocení. Patříme k státům s nejhorším čerpáním evropských fondů a zdá se, že na situaci se již příliš nedá změnit. Proto je třeba se soustředit na nastávající období 2014–2020.
Zrcadlo doby – Informace dle zpravodajství ČTK
V Olomouci se narodilo nejvíce dětí za posledních 30 let * V Turnově mohou díky třídění odpadu ušetřit * Týn nad Vltavou bude investovat * Liberecký kraj ušetří na zakázkách * Králíky založily podnik na třídění odpadů * Zlínský kraj získá na sociální služby 484 mil. Kč * Cheb snížil objem pohledávek
Co letos čeká sdružení tajemníků
V letošním roce to bude 20 let od založení Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR a vedle tradičního valného shromáždění se připravuje celá řada odborných a aktivit v republice i v zahraničí.
Nové období – nové úkoly
Pohled ze Sněmovny přináší předsedkyně Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Milada Halíková. Výbor se v novém období zaměří na čerpání prostředků z evropských fondů, na problematiku veřejných zakázek, politiku bydlení, cestovní ruch a další problémy obcí a měst.
Hospodaření krajů
Příjmy, výdaje a dluhy krajských samospráv analyzuje ve svém článku Ing. Věra Kameníčková z pohledu vývoje posledních let i z hlediska detailního vývoje v roce 2012. Poznání a údaje jsou shrnuty do řady tabulek a grafů, které charakterisují jednotlivé příjmové i výdajové položky a srovnání jednotlivých krajů.
Rozšíření pravomocí NKÚ
Nový návrh legislativní úpravy má být novým bičem na samosprávu, píše Ing. David Sláma o návrhu rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu, se kterým nesouhlasí ani jeho představitelé. Kontrola obcí je přitom nesystémová, mnohdy duplicitní i vícenásobná, přičemž nálezy se vzájemně rozcházejí.
Odměny za výkon funkce
Novela nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev se vrací k výši odměn, kterou dostávali členové zastupitelstev v roce 2010. Přinášíme tabulku a stručný návod, jak postupovat při schválení odměn v zastupitelstvech obcí.
Zprávy Ministerstva financí
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů č. 4/2013 přináší tři zprávy – o výpočtu ukazatelů dle zákona o přezkoumání hospodaření, směrnici o postupu obcí při financování voleb (plné znění) a o poskytování příspěvku na stravování uvolněným členům zastupitelstev.
Daňové příjmy
Daňové příjmy v roce 2013 většinu obcí potěšily, pozor však na avizované změny daňových zákonů v roce 2015, píše Ing. Jaroslava Kypetová. Ve svém článku porovnává daňové příjmy obcí v posledních letech s výhledem na rok 2014. Ukazuje vliv novely rozpočtového určení daní na jednotlivé typy obcí.
Rating obcí
Podstatou ratingu obcí je zhodnotit jejich schopnost splnit přijaté závazky, zejména splácet úvěry. Analýza ratingu obcí od Ing. Věry Kameníčkové se zabývá rozložením hodnocení mezi všemi obcemi, porovnáním hodnocení v krajích i v jednotlivých velikostních skupinách obcí. Vidíme také vývoj průměrného ratingu v posledních letech.
Informace MMR: Nová ministryně pro místní rozvoj
Mgr. et Mgr. Věra Jourová je novou ministryní pro místní rozvoj. Při své inauguraci nastínila hlavní priority resortu, zejména úkoly ve vztahu k evropským fondům.
Informace MMR: Organizační změny
na Ministerstvu pro místní rozvoj přinesly nové členění resortu i nové tváře na vedoucích pozicích ve vedení ministerstva.
Informace MMR: Metodika veřejných zakázek
představuje elektronický manuál pro zadávání veřejných zakázek, který slouží širokému okruhu uživatelů.
Informace MMR: Vesnice roku
v Programu obnovy venkova je soutěž, která v letošním roce oslaví dvacáté výročí svého konání.
Poštovní služby je nezbytné zachovat
Ing. Barbora Fürstová popisuje historii jednání, které vede Svaz měst a obcí ČR s Českou poštou, s. p., o zachování rozsahu poštovních služeb, zejména na venkovských obcích. Počty poštovních služeben by se neměly snižovat.
Územní analýza
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy provádí každoročně územní analýzu developerských bytových projektů v Praze. Informaci o vývoji v posledních letech přináší Mgr. Michal Němec. Zabývá se velikostí projektů, jejich strukturou, prodejem bytů i lokalizací projektů podle městských částí, správních obvodů i katastrálních území.
Kvalitativní charakteristiky bytové výstavby
RNDr. Jiří Klíma provádí kvalitativní rozbor výstavby rodinných domů v České republice za období 1997–2012. Hodnotí připojení na kanalizační a vodovodní sítě, vytápění rodinných domů, jejich typy a způsoby, energetickou účinnost a technickou vybavenost. Doplněno tabulkami a kartogramy.
Protipovodňová ochrana
Možnosti financování protipovodňových opatření hodnotí podle výsledků semináře na uvedené téma Ing. David Sláma. Upozorňuje na souvislosti s územním plánováním, ukazuje na preventivní opatření a na možnosti financování v rámci Programu preventivních protipovodňových opatření.
Hospodaření s majetkem obcí
je předmětem článku Ing. Jaroslava Pilného, který zdůrazňuje význam obecního majetku, jeho rozdělení a ukazuje formy hospodaření s obecním majetkem včetně analýzy rizik. Popisuje kapitalizaci majetku, směnu pozemků a úpravu územního plánu obce.
Rozpočtová odpovědnost
V návaznosti na stav veřejných financí se připravují legislativní kroky k posílení rozpočtové odpovědnosti na státní i regionální úrovni. Úprava rozpočtové odpovědnosti vyžaduje mj. ústavní změnu a samotný prováděcí zákon. Navržené znění však ve dvou směrech omezuje obce, píše Mgr. David Sláma.
Odpovědi na dotazy – praktické problémy financování obcí, měst a krajů
V rámci rubriky „Odpovědi na dotazy“ publikujeme vybrané odpovědi na dotazy z praxe financování obcí, které Informačně poradenské centrum zpracovalo pro potřeby územní samosprávy. Tentokrát se jedná o předložení návrhu na prodej nebo koupi nemovitosti zastupitelstvu obce, o vrácení místního poplatku a o neschváleném rozpočtu obce.
Obce a nový občanský zákoník
Další ze série článků k novému občanskému zákoníku se vztahuje k přechodným ustanovením. Mgr. Viktor Kalabza popisuje právní režim smluv, uzavřených před 1. lednem 2014, dále výjimky a zvláštní ustanovení a upozorňuje na zakladatelské smlouvy obchodních korporací, změny ve smlouvách a stanovách i na věcná práva v oblasti staveb a pozemků.
Rozbor nákladů
Rozbor nákladů na jednotlivé typy služeb péče o ohrožené děti provádí ve své stati PhDr. Miloslav Macela. Všechny legislativní změny v této oblasti v posledních letech mají i ekonomické dopady. Autor vyčísluje a srovnává náklady na náhradní péči, pěstounskou péči i náklady ústavních zařízení.
Integrované přístupy
Ing. Jan Binek zdůrazňuje, že v nastávající době roste význam integrovaných přístupů v meziobecní spolupráci, která je nyní základním trendem regionálního rozvoje. Roste počet svazků obcí a také význam místních akčních skupin. Důležitá je přitom spolupráce obcí s městy a součinnost svazků obcí a místních akčních skupin.
Přestupky proti občanskému soužití
Doc. JUDr. Eva Horzinková se ve svém článku zabývá správním trestáním a upozorňuje, že přestupky proti občanskému soužití a proti majetku patří k nejpočetnější skupině přestupků. Konstatuje, že při změnách přestupkového práva by mělo dojít nejenom k procesním úpravám, ale i k hmotně právním úpravám.
Soustava studií
Bohatou soustavu studií rozvoje města představuje atelier City Upgrade na příkladu Starého Plzence. Studie vychází z historických tradic a duchovního prostoru města, navrhuje řadu řešení, pracuje s památkami a navrhuje vytvoření nových kulturních prostor včetně zástavby proluk, dostavby hradu a nového stacionáře seniorů.
Přeměna brownfieldů
Příklady projektů z Moravskoslezského kraje, které řeší využití a přeměnu brownfieldů ve městech i na vesnicích. Všechny projekty se realizují s podporou evropských prostředků a obce mohou žádat o finanční podporu.
Kamerový systém
Jen málokdo si uvědomuje, že je-li instalovaný kamerový systém vybaven zařízením, které poskytuje záznam, jedná se o zpracování osobních údajů se vším, co tato kategorie obnáší. Článek JUDr. Václava Bartíka a JUDr. Evy Janečkové upozorňuje na náležitosti kamerového systému uvnitř úřadu.
Zkušenost Litvy
Litva má za sebou zkušenost s extrémním slučováním obcí. Reforma místí samosprávy vedla ke vzniku 60 samosprávných obcí a deseti krajů, které však vykonávají jen státní správu. Průměrná populační velikost litevských obcí je 59 tisíc obyvatel a rozloha cca 1090 km2. Představitelé obcí reformu hodnotí kladně.
Proti krádežím kovů
Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí vydal obrazový katalog a metodiku s cílem omezit krádeže kovů a kovových součástek, které nelegálně končí ve výkupnách. Unikátní publikace má zamezit vzniku škod a napomáhat obcím proti této nelegální činnosti.
Místní poplatek za povolení k vjezdu
V dlouhodobém seriálu textů se autor, Mgr. Jan Břeň, věnuje místním poplatkům. Tentokrát rozebírá poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst. Osvětluje jednotlivé pojmy, zejména okolnosti a možnosti osvobození od místního poplatku a jeho sazbu.
Veřejná správa online 1/2014
První letošní číslo přílohy Veřejná správa online je již tradičně zaměřeno k dubnové konferenci ISSS. Vedle přehledu partnerů a spolupracujících subjektů je zde zmínka o prioritách Ministerstva vnitra (nejen na konferenci), ohlédnutí za tradičními soutěžemi i upozornění na doprovodný program konference. Zajímavý je i pohled renomovaného analytika společnosti IDC na rozpočty na informační technologie měst a obcí, dvě strany se věnují i tradičnímu bilančnímu rozhovoru s předsedou Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. VSOL 1/2014 také přináší novinky v oblasti rozšiřování elektronické fakturace, několik pohledů na problematiku kybernetické bezpečnosti, další aktuality a jako obvykle i dvoustranu pro uživatele informačních systémů na obecních a městských úřadech zaměřenou na aspekty vývoje v oblasti ekonomických agend.