Přední strana obálky 5/2013 (40 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 5/2013

Výsledky voleb…
Předčasné volby do Poslanecké sněmovny skončily vítězstvím České strany sociálně-demokratické. Bylo to však velmi těsné vítězství před hnutím ANO. Zároveň to znamenalo jeden z nejhorších výsledků ČSSD v historii. Přehledné uspořádání mandátů ve Sněmovně a výsledky podle okresů.
…a co dál?
Rozložení politických sil ve Sněmovně je velmi těsné a pravděpodobně povede ke vzniku koaliční vlády ČSSD, hnutí ANO a Křesťanské a demokratické unie – Československé strany lidové. V textu je velmi stručný přehled priorit uvedených stran v oblasti veřejné správy a regionální politiky.
Priority SMO ČR na období 2013–2015
V září se konal XIII. Sněm Svazu měst a obcí, který přijel některé změny ve stanovách a zároveň schválil priority své činnosti na další období. Z obsáhlého dokumentu přinášíme zkrácený výtah rozdělený na zaměření činnosti směrem k vládě a celostátním institucím, ale i k EU, k vlastním organizacím a k práci Kanceláře SMO ČR.
Jeseník nad Odrou
Vesnicí roku 2013 se stal Jeseník nad Odrou, kde také proběhlo slavnostní předání cen nejlepším obcím za rok 2013. Materiál seznamuje s oceněnými obcemi i s průběhem oslavy, přináší přehlednou tabulku krajských vesnic roku, ale informuje také o držitelích zelené a oranžové stuhy.
Jubilejní 40. Dny malých obcí
Tradiční setkání starostů a starostek malých obcí s představiteli ústředních orgánů se konalo již po čtyřicáté v Prostějově i v Praze. Vystoupili zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Ministerstva vnitra a Ministerstva financí. Více než 800 účastníků vyslechlo také informaci o novém občanském zákoníku.
Dosavadní vývoj sdílených daní
Samostatný text vychází z prezentace Ministerstva financí na 40. DMO, která byla zaměřena na dosavadní vývoj sdílených daní, který je ve srovnání s minulým rokem pozitivní. Dále se výklad soustředil na hospodaření obcí a podle zpřísněných kritérií byla klasifikována řada obcí s pozitivním rozpočtovým hospodařením.
Zrcadlo doby – Informace dle zpravodajství ČTK
Předseda SMO ČR zahájil finanční konferenci měst a obcí * Obyvatelé Jablonce mají smuteční síň * Hradec Králové plánuje vyrovnaný rozpočet * Modrava se zbavila stožárů a drátů * V Brně vznikne několik kilometrů cyklopruhů * Kraj Vysočina modernizuje technické školy * Město Pardubice řeší otázku obvodů
Nové výzvy pro města a obce
Již XIII. finanční konference Svazu měst a obcí se konala pod mottem: „Nové výzvy pro města a obce.“ Několik přednáškových bloků zaujalo řadu účastníků – zejména problematika čerpání fondů Evropské unie a příprava programovacího období na léta 2014–2020. Dalším hlavním tématem byly sociální služby.
Obce a veřejné zakázky
V letech 2008–2012 dosáhl objem veřejných zakázek hodnoty více než 1,5 bilionu korun. Obce a města z toho vyhlásila 14 000 veřejných zakázek za 205 mld. korun. Strukturu veřejných zakázek i strukturu dodavatelů analyzuje ve svém textu Ing. Věra Kameníčková.
Jaký bude konsolidovaný výsledek?
Ing. Jaroslava Kypetová se ve svém článku ptá, jaký bude konsolidovaný hospodářský výsledek hospodaření České republiky za rok 2014 – bude-li nějaký? V polovině listopadu však příslušná vyhláška Ministerstva financí stále nebyla zveřejněna.
Informace MMR: Program rozvoje obce
Pro tvorbu Programů rozvoje obce zpracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj webovou aplikaci, která obcím usnadní tvorbu rozvojových plánů. Metodika tvorby plánů obsahuje analytickou i návrhovou část. Základem webové aplikace je formulářová část, která obcím umožní snadno zvládnout jednotlivé kroky tvorby programu.
Informace MMR: Evropské fondy, veřejné zakázky a obecní byty
Ministr pro místní rozvoj František Lukl seznámil veřejnost s aktuálními kroky resortu na úseku čerpání evropských fondů, kde se zlepšuje jejich čerpání. Představil dále technickou novelu zákona o veřejných zakázkách a změnu vázací doby u obecních bytů, postavených se státní podporou.
Informace MMR: Dotace na územně analytické podklady a územní plány
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo v programovém období 2007–2013 několik kontinuálních výzev k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Modernizace a rozvoje systémů tvorby územních politik Integrovaného operačního programu. O využití dotací píše Ing. Eva Fialová.
Informace MMR: Dedina roka 2013 na Slovensku
Vyhlášena byla Dedina roka 2013 na Slovensku – Malé Dvorníky, což bude mj. soupeř české Vesnice roku 2013 – Jeseník nad Odrou
Informace MMR: Projekty podpořené z fondů EU
MMR vyhlásilo vítěze fotografické soutěže Vyfoť projekt, kterým se stal Ivan Rusek z Brna, který fotografoval projekt revitalizace v Kutné Hoře
Čtenáři a čtení – knihovna roku
Reprezentativní statistické šetření prokázalo, že 84 % obyvatelstva přečte alespoň jednu knihu za rok. Patříme k zemím se silnou čtenářskou kulturou. Knihovnou roku byla vyhlášena Knihovna Dr. Emanuela Bořického v Milíně, Středočeský kraj.
Standardy kvality jako základ
Základem spravedlivého financování sociálně-právní ochrany dětí jsou standardy kvality. PhDr. Miloslav Macela seznamuje ve svém článku s dotačním systémem sociálně právní ochrany dětí a ukazuje náročnost výkonu sociální práce i problémy se zaváděním nového přístupu do praxe.
Třetí svazková škola
V tomto čísle předkládá autorka, Mgr. Šárka Vondrová, již třetí článek zabývající se tématem svazkové školy. Tentokrát popisuj, jak reálně vzniká první svazková škola ve středočeském kraji. Pokud vše dopadne jak má, bude se jednat o třetí svazkovou školu v České republice.
Zveřejňování údajů
Na téma zveřejňování osobních údajů na webových stránkách obce píše JUDr. Václav Bartík. Objasňuje, z hlediska právní definice, co je to osobní údaj, co je to identifikovatelnost a jaká k tomu existují kritéria a také pojem zpracovatelnost dat. To vše je důležité pro aplikační praxi i pro soudní rozhodnutí
Bytová výstavba
Analýzu bytové výstavby v letech 1997 až 2012 přináší ve svém textu RNDr. Jiří Klíma a doplňuje jej řadou tabulek a několika kartogramy. Rozbor, zejména z hlediska intenzity výstavby je zaměřen na všechny obce v ČR do velikosti 10 000 obyvatel.
Procesní modelování
Ministerstvo vnitra České republiky v rámci vládní strategie Efektivní veřejná správa realizuje projekt Procesní modelování agend veřejné správy. Cílem projektu je vytvoření znalostní infrastruktury pro správu a rozvoj procesních modelů tak, aby bylo následně možné optimalizovat procesy v agendách veřejné správy.
Vize pro České Velenice
České Velenice, město na česko rakouské hranici, trpí všemi běžnými problémy menšího města. Dodnes chybí jasné centrum, hlavní třída a železniční koleje a dílny rozdělily město na dvě půlky. Řada studií z atelieru City Upgrade vytváří vizi města pro další období.
Odpovědi na dotazy – praktické problémy financování obcí, měst a krajů
V rámci rubriky „Odpovědi na dotazy“ publikujeme vybrané odpovědi na dotazy z praxe financování obcí, které Informačně poradenské centrum zpracovalo pro potřeby územní samosprávy. Tentokrát se jedná o vymáhání plnění obecně závazné vyhlášky, petici občanů, odměňování zastupitelů a zákazu vstupu do obce aj.
Změny ve smluvních vztazích
Další ze série článků k novému občanskému zákoníku se váže na problematiku změn ve smluvních vztazích. Mgr. Lukáš Rothanzl popisuje právní jednání a následky jeho vad, zabývá se otázkou neplatnosti smluv, kontraktačním procesem, zveřejňováním záměrů obce a předsmluvní odpovědností.
Obce a bezpečnost v dopravě
Michal Sobek představuje realizované projekty z Moravskoslezského kraje, které s podporou evropských prostředků slouží bezpečnosti v dopravě. BESIP – strategie a realita bezpečnosti v silničním provozu.
Dobré příklady táhnou
Ing. Eva Vítková popisuje dobré příklady hospodaření s komunálním odpadem. Příklad z Belgie ukazuje třídění a recyklaci podporovanou vládní politikou. Český příklad kompostování je z obvodu Praha-Řepy.
Financování obcí na Slovensku
PhDr. Daniel Klimovský popisuje financování obcí na Slovensku v období před implementací fiskální decentralizace, politické pozadí a legislativní podobu decentralizace a současné zdroje financování obcí a s tím související problémy.
Místní poplatek z ubytovací kapacity
Dalším typem místního poplatku, který může obec zavést formou obecně závazné vyhlášky v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, je místní poplatek z ubytovací kapacity – související problémy řeší článek seriálu o místních poplatcích, který píše Mgr. Jan Břeň.
Veřejná správa online 5/2013
Hlavním tématem přílohy Veřejná správa online jsou tentokrát základní registry – ohlédnutí za více než ročním rutinním provozem, možnosti zefektivňování, zjednodušování a celkového zlepšování služeb a rovněž způsoby, jakými lze k datům v základních registrech vůbec přistupovat. Letošní páté číslo se ale také věnuje webovým stránkám měst a obcí a to z pohledu obou existujících populárních soutěží – Zlatého erbu a Parádního webu. Stranou samozřejmě nezůstaly ani stručné informace z aktuálního dění v oblasti tuzemského e-governmentu nebo připomenutí významu zálohování pro bezproblémový provoz informačního systému města nebo obce.