Přední strana obálky 4/2013 (63 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 4/2013

Demise, překlenovací vláda, předčasné volby
Počátkem června ještě nikdo netušil, že vypukne politická aféra, na jejímž začátku byla policejní akce. Následovala demise Nečasovy vlády a ustavení překlenovací vlády Jiřího Rusnoka, která nezískala důvěru sněmovny. Ta se následně sama rozpustila a tak jsou tady předčasné volby.
Zrcadlo doby – Informace dle zpravodajství ČTK
Prezident Miloš Zeman jmenoval novou vládu * Dobřany opravily školku * Vyhlášeny byly výsledky soutěže Vesnice roku 2013 * Liberec ušetří miliony * Chomutov zakázal podomní prodej * Kroměříž snížila o polovinu dluh města * V Říčanech postavili vodojem * Hradecká radnice chce vybudovat nový park.
Výsledky soutěže Vesnice roku 2013
V Luhačovicích byly v polovině září vyhlášeny výsledky soutěže Vesnice roku 2013. Na prvním místě se umístila obec Jeseník nad Odrou z Moravskoslezského kraje. V materiálu jsou představeny všechny vítězné obce podle jednotlivých krajů včetně stručné charakteristiky a fotografie. Doplněnou tabulkou všech oceněných obcí.
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů č. 3/2013
Doporučení ministra financí orgánům obcí stanovit úlevy, případně osvobození od placení místních poplatků pro poplatníky postižené povodněmi. Stanoviska k nejčastějším dotazům ve věci novely zákona č. 218/2000 sb., o rozpočtových pravidlech.
Potřebnost meziobecní spolupráce
Česká republika patří společně s Francií k zemím, kde je největší počet obcí. Pro jejich efektivní rozvoj se hledají nástroje vzájemné spolupráce. Nový projekt Svazu měst a obcí osvětluje řada odpovědí na dotazy k této problematice, která se koncipuje do správních obvodů obcí s rozšířenou působností.
XIII. Sněm Svazu měst a obcí
Svaz měst a obcí ČR v letošním roce pořádá svůj třináctý Sněm. Na 500 starostů a starostek z celé České republiky se sjelo 19. a 20. září do Českých Budějovic, aby zhodnotili činnost Svazu a shodli se na prioritách pro následující dvouleté období. Zasedání se zúčastnila vládní delegace vedená premiérem Rusnokem.
Posílení meziobecní spolupráce
Ve Francii se připravují další změny zákonů upravujících činnost samosprávy. Hlavní myšlenkou je další posílení meziobecní spolupráce, která má ve Francii svou dlouhodobou tradici. V příštím roce se budou poprvé také přímo volit zastupitelé sdružení obcí. Autorka Ing. Jaroslava Kypetová.
Je dluh obcí rizikem?
Dluh obcí (bez Prahy) dosáhl koncem roku 2012 výše 58,2 mld. Kč, což je o 3 mld. Kč, resp. o 5 % více než v roce 2011. Navzdory jeho růstu se však podíl obecního dluhu na celkovém objemu veřejného dluhu o jeden procentní bod snížil, a to na pouhá 3 %. Obce si v naprosté většině půjčují výhradně na kapitálové projekty. Autorka Ing. Věra Kameníčková.
Stále více německých obcí se zadlužuje
Přestože Německo dlouhodobě patří mezi nejbohatší, ekonomicky velmi silné země, potýká se na úrovni municipalit se silným zadlužením. Navzdory rostoucím příjmům z daní se stále více německých obcí dostává do dluhové pasti. V minulém roce vykázala v Německu každá druhá obec schodek hospodaření.
Informace MMR: Čerpání prostředků není uspokojivé
Rozhovor s ministrem pro místní rozvoj Františkem Luklem ukázal na aktuální problémy resortu, zejména čerpání prostředků z evropských fondů.
Informace MMR: Možnosti a limity podpory rozvoje venkova
v programovacím období 2014–2020 se týkají územní dimenze, integrovaných plánů, aplikace metody Leader a sníženého objemu prostředků při užším zaměření investičních okruhů.
Informace MMR: Podpora bytové politiky
Shrnutí dílčích podprogramů bytové politiky MMR.
Zákon o úřednících
Rozhovor s náměstkem ministra vnitra pro veřejnou správu Ondřejem Veselským je zaměřen na připravovaný zákon o úřednících, který je jednou z podmínek EU pro možnost čerpání zdrojů z evropských fondů. Hovoří se o hlavních rasech zákona a některých jeho ustanoveních (pracovní poměr úředníků, výběrové řízení, vzdělávání atd.).
Kamerové systémy
Použití kamerových systémů souvisí s ochranou osobních údajů a lze se s nimi občas setkat i za situace, kde obec, jako vlastník obecních nájemních domů nebo jiných objektů, pojme úmysl „chránit svůj majetek“ prostřednictvím kamerových systémů se záznamem. V případě, že obec systém provozuje „ve vlastní režii“, je správcem osobních údajů. (JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janečková)
Bytová výstavba v okresech
Přestože okresní úřady byly zrušeny, okresy stále existují a představují významnou statistickou jednotku střední hierarchické úrovně (dříve označovanou jako NUTS4, nyní jako LAU1). Analýza se zabývá vývojem počtu dokončených a zahájených bytů v okresech a obcích ČR v letech 1997 až 2012. (RNDr. Jiří Klíma)
Benchmarking ve veřejné správě
Benchmarking je moderní metoda řízení kvality založená na měření, porovnávání a analýze měřitelných dat a ukazatelů definovaných procesů nebo služeb, v souladu s manažerskou poučkou „Co nelze měřit, nelze ani efektivně řídit“. Text popisuje metodu a její využití ve veřejné správě. (Ing. Jana Voldánová).
Odpovědi na dotazy – praktické problémy financování obcí, měst a krajů
V rámci rubriky „Odpovědi na dotazy“ publikujeme vybrané odpovědi na dotazy z praxe financování obcí, které Informačně poradenské centrum zpracovalo pro potřeby územní samosprávy. Tentokrát se jedná o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy, zpracování průkazu energetické náročnosti aj.
Obec jako správce majetku
Každá obec je vlastníkem určitého majetku, jeho velikost může být rozdílná, ale odpovědnost a právní možnosti hospodaření jsou však dost obdobné. V souvislosti s novým občanským zákoníkem se zdůrazňují povinnosti obce, spravovat svůj majetek tak, aby byl využíván účelně a hospodárně. (Mgr. Stanislav Servus).
Veřejnost může nahlížet
Pro řadu starostů a zástupců místní samosprávy je často užitečné nahlédnout do legislativy, která se teprve připravuje. Stačí přitom sáhnout do Knihovny připravované legislativy (KPL, jedné z aplikací Informačního systému ODok, který zájemci umožní nahlížet do připravovaných zákonů).
Národní konference Venkov 2013
Lázně Teplice nad Bečvou v Olomouckém kraji přivítaly od 1. do 3. října aktéry venkova z celé země. Národní konference Venkov 2013 se zaměřila především na otázku – jaké bude nastavení dotací pro rozvoj venkova v připravovaném programovacím období 2014–2020.
Svazkové školy se hnuly
Škola bývá nejčastěji zřízena jedinou obcí v právní formě příspěvkové organizace. Školu ale také může zřizovat tzv. dobrovolný svazek obcí, přičemž se jako efektivnější ukazuje organizačně právní forma tzv. školské právnické osoby, svazková škola. Podporu této formy zařídilo MŠMT programem metodické podpory. (Mgr. Šárka Vondrová)
Dopravní výchova v ČR
Mezi klíčové aktivity Ministerstva dopravy, oddělení BESIP dlouhodobě patří dopravní výchova. Její význam je umocněn také faktem, že od září 2013 vstoupila dopravní výchova prostřednictvím školních vzdělávacích programů povinně do výuky na všech základních školách v ČR, a to na prvním i druhém stupni.
Vize rozvoje v podobě soustavy studií
Močovice jsou malou obcí na Kutnohorsku, která má jen 370 obyvatel. Avšak i v tak malé obci je nutné přemýšlet o budoucí vizi. Proto byla vytvořena Vize obce Močovice formou jednotlivých konkrétních studií. Vzhledem k velikosti obce se tato místa řešila velmi detailně.
Kulturní památky a atraktivity
Stamiliony korun z evropských fondů jdou na obnovu kulturních památek. Rekonstrukce historických nemovitostí zároveň dělají města a obce přitažlivější. Evropská injekce v mnoha případech znamená vznik nové nebo rozšíření stávající služby či atraktivity. Příklady projektů z Moravskoslezského kraje.
Jak zlepšit ochranu zemědělského fondu
Zemědělská půda je nejvýznamnější, nenahraditelný a neobnovitelný přírodní zdroj, na kterém závisí život a vývoj všech rostlin a živočichů včetně člověka. Její ochrana a péče o ni je nejdůležitější složkou ochrany životního prostředí. Pravidelné semináře k této problematice pořádá Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy. (Ing. Jiří Hladík)
Provozní bezpečnost stromů
Statické selhání stromů s sebou vždy nese celou řadu problémů a nejasností. Při řešení škod, způsobených padajícím stromem, se často řeší otázka, zda bylo možné zlom či vývrat stromu předem předpokládat, či se jedná o nepředvídatelnou souhru okolností (tzv. „vyšší vliv“). Uvedeným otázkám se věnuje předmětný text. (Ing. Jaroslav Kolařík)
Místní poplatek ze vstupného
Dalším typem místního poplatku, který může obec zavést formou obecně závazné vyhlášky v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, je místní poplatek ze vstupného – související problémy řeší článek seriálu o místních poplatcích. (Mgr. Jan Břeň)
Energetická soběstačnost
Energetická soběstačnost obcí je termín, který se v poslední době objevuje stále častěji. Zaznívá na konferencích, setkáních odborníků i laiků. O problém se zajímá stále více obcí. Problémy pro a proti uvádí text Ing. Evy Vítkové včetně příkladů a postupů v sousedních zemích.
Veřejná správa online 4/2013
V příloze Veřejná správa online najdete stručné odpovědi náměstka ministra vnitra Ondřeje Veselského pro veřejnou správu a legislativu na otázky týkající se priorit dalšího rozvoje e-governmentu a nového programového období fondů EU. Je zde rovněž rekapitulace současného stavu systému základních registrů, rozhovor s předsedou Asociace krajů ČR Michalem Haškem i novinky týkající se e-legislativy a e-sbírky. Rozsáhlý materiál je věnován také podzimním volbám do poslanecké sněmovny z pohledu základních registrů veřejné správy.