Přední strana obálky 3/2013 (68 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 3/2013

Závěrečný účet hospodaření
Redakční výtah ze zprávy o státním závěrečném účtu hospodaření územních samosprávných celků přináší bilanci příjmů a výdajů územních rozpočtů celkem a dále samostatné bilance hospodaření krajů (příjmy a výdaje), obcí a regionálních rad – vše podrobně komentováno.
Zrcadlo doby – Informace dle zpravodajství ČTK
Prezident Miloš Zeman přijal na Pražském hradě Předsednictvo Svazu měst a obcí * V Karlových Varech je 34 heren * Soutěž o titul Vesnice roku 2013 * Podvodní kombajn v Plzni * Turistická nabídka na Vysočině * Znojmo připravuje nový územní plán * Kontrola městských bytů ve Zlíně
Úpadek obcí – návrh legislativní úpravy
Termín úpadek obcí by neměl být chápán negativně, ale měl by být přijímán jako řešení situace, do které se již řada obcí dostala. Pracovní skupina připravuje legislativní řešení v insolvenčním zákoně a v současné době Ministerstvo spravedlnosti pracuje na paragrafovaném znění příslušné novely.
Obnova po povodních
Ministerstvo pro místní rozvoj má k dispozici programy pro obnovu obecního a krajského majetku a pro obnovu bydlení. Do dvaceti dnů po ukončení krizového stavu ministerstvo předloží vládě Strategii obnovy území. Veřejné zakázky při povodních mají zvláštní režim.
Jaká byla činnost Svazu měst a obcí
Rozhovor s předsedou SMO ČR Danem Jiránkem se zaměřuje na priority, které schválil poslední Sněm v roce 2011 a jejich plnění v dvouletém období. XIII. Sněm SMO se měl konat počátkem června v Českých Budějovicích, vzhledem k rozsáhlým povodním byl však odložen.
Meziobecní spolupráce
Pod názvem „Pojďme společně podpořit rozvoj meziobecní spolupráce“ představuje Svaz měst a obcí projekt, který chce rozvíjet spolupráci obcí v územních obvodech obcí s rozšířenou působností. Projekt chce rozvíjet systémovou spolupráci obcí v součinnosti s již existujícími strukturami.
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů č. 2/2013
Dokončený výklad z minulého čísla – Metodický postup k provedení vyhlášky č. 461/2005 Sb., o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů.
K hospodaření územních samospráv
Podrobný rozbor hospodaření územních samospráv včetně komentáře a porovnání s výsledky v posledních letech přináší Ing. Věra Kameníčková. Hodnotí vývojové změny příjmů a výdajů u obcí i krajů a zabývá se i velikostními kategoriemi obcí a vývojem obecního dluhu. Třetina obcí má záporné saldo rozpočtu.
Rozpočtové hospodaření z pohledu území
Na systému kartogramů je vidět územní rozložení velikosti jednotlivých položek rozpočtu územních samospráv. Například v přepočtu na obyvatele jsou celkové příjmy daleko nejvyšší v Praze, naopak v položce investičních dotací dostává Praha nejméně prostředků v přepočtu na hlavu.
Schvalování účetní závěrky
V letošním roce vznikla obcím nová povinnost, schvalovat na zasedání zastupitelstva vedle závěrečného účtu hospodaření též účetní závěrku. Doporučený postup pro zastupitele při jednoduché analýze účetní závěrky předkládá Ing. Jaroslava Kypetová, přičemž zdůrazňuje sedm postupných kroků.
Nový princip – schvalování závěrky
Reforma veřejných financí spojená s reformou účetnictví zaznamenává dynamický rozvoj. Účetnictví má být páteří řízení a jeho výstupy by měly sloužit vedoucím představitelům obce v rozhodovacím procesu. Proto je účetní závěrka předmětem schvalování zastupitelstvem, píše Ing. Danuše Prokůpková.
Informace MMR: Strategie regionálního rozvoje
Vláda schválila Strategii regionálního rozvoje na léta 2014–2020, která obsahuje analytickou, návrhovou a implementační část a vše doplňuje návrh programů podpořených z evropských fondů i návrh národních programů.
Informace MMR: Program rozvoje obce
Metodika tvorby strategického dokumentu obcí je zpracována na Ministerstvu pro místní rozvoj, čímž resort metodicky podporuje realizaci principů regionální politiky státu a zkvalitňuje koncepční řízení v obcích.
Informace MMR: Vyfoť projekt
Letní fotografická soutěž je věnována evropským projektům realizovaným v České republice
Evropské fondy musí směřovat do venkovského prostoru
Rozhovor s předsedkyní Sdružení místních samospráv ČR, Ing. Janou Juřenčákovou se zaměřuje na požadavky tzv. zlínské výzvy, která specifikuje požadavky venkovského osídlení ve vztahu k čerpání evropských zdrojů
Tajemníci rokovali v Chomutově
Zpráva z jednání Valné hromady Sdružení tajemníků městských a místních úřadů, která se konala v Chomutově. Tajemníci vyslechli informace z resortu vnitra, práce a sociálních věcí, životního prostředí a z ministerstva spravedlnosti – zejména k novému občanskému zákoníku.
Nový občanský zákoník
Rozhovor s náměstkem ministra spravedlnosti, Mgr. Františkem Korbelem o novém občanském zákoníku a jeho vlivu na obce. Vedle hlavních zásad se prezentují změny ve vlastnických právech, ve smluvních vztazích, obchodních společnostech a ve vztahu k zadávání veřejných zakázek.
Obce a nový občanský zákoník
Nový občanský zákoník a obce – to je téma textu JUDr. Petra Bezoušky, který píše o obci jako právnické osobě, o obci, která zakládá právnické osoby a obci, která spravuje svůj majetek. Popisuje též smluvní vztahy, zvláštní úkoly obcí a zejména staronový institut právo stavby.
Odpovědi na dotazy – praktické problémy financování obcí, měst a krajů
V rámci rubriky „Odpovědi na dotazy“ publikujeme vybrané odpovědi na dotazy z praxe financování obcí, které Informačně poradenské centrum zpracovalo pro potřeby územní samosprávy. Tentokrát se jedná o lhůty pro podávání nabídek o koupi obecních nemovitostí, o úhradě neinvestičních nákladů na žáka i o podnikání uvolněného starosty.
Změna nebo nový územní plán?
Představitelé měst a obcí stojí před povinností , kterou jim ukládá novela stavebního zákona – pořídit a vydat do roku 2020 nové územní plány. Ing. arch. Vladimír Dujka porovnává, zda je výhodnější provádět změnu nebo vydat nový územní plán.
Program regenerace památek
Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2012 byla udělena městu Jilemnice, které se stalo nositelem titulu Historické město roku. Nominováno bylo také město Příbor a město Cheb.
Odpadové hospodářství na rozcestí
Rozhovor s Mgr. Pavlem Drahovzalem, předsedou komise životního prostředí Svazu měst a obcí o dalším směřování odpadového hospodářství v České republice. Diskuze se vede zejména o sporu zastánců skládkování a průkopníků spalování odpadů za situace, kdy třídění je již samozřejmostí.
Spolupráce základní školy a univerzity
Zástupkyně ředitelky malé základní školy v obci Mšec Mgr. Šárka Vondrová popisuje spolupráci školy s pedagogickou fakultou brněnské univerzity při odborné výchově dětí. Jako velmi úspěšná se ukázala netradiční výuka s názvem Stavba a programování robotů.
Komplexní architektonické studie
Na příkladu města Česká Kamenice prezentuje studio City Upgrade komplexní sadu architektonických studií, které ve spolupráci s občany vedly ke zpracování padesáti konkrétních studií ve městě, které se postupně realizují.
Potenciál cestovního ruchu
Cestovní ruch je významný pro celé hospodářství – přispívá do státního rozpočtu 6,9 procenty a podíl zaměstnanosti v cestovním ruchu na celkové zaměstnanosti v České republice je 7,6 procenta. Tento potenciál je třeba využít, píše Ing. Jana Fischerová.
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče
Příspěvek na výkon pěstounské péče, jehož příjemci jsou zejména obce, kraje a nestátní neziskové organizace, je navázán na dohody o výkonu pěstounské péče. Článek PhDr. Miloslava Macely přináší podrobnosti o těchto novinkách v oblasti náhradní rodinné péče.
Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti
Ministerstvo vnitra – odbor dozoru a kontroly veřejné správy vydává řadu metodických doporučení k činnosti územních samosprávných celků. Souhrn doporučení, které se dotýkají nejčastějších nedostatků ve výkonu samostatné působnosti obcí se mj. dotýká také vedení evidence právních předpisů.
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství
Dalším typem místního poplatku, který může obec zavést formou obecně závazné vyhlášky v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, je místní poplatek za užívání veřejného prostranství, uvádí ve svém seriálu Mgr. Jan Břeň.
E-aukce zajistí levnější energie
Ceny energie bývají častým předmětem diskusí. Jak ušetřit nebo vydělat? S nápadem uspořádat elektronickou aukci na dodavatele energie přišlo koncem loňského roku město Říčany. Zapojilo se okolo 500 domácností, které daly dohromady poptávky v objemu 27 milionů korun, píše Ing. Eva Vítková.
Územná samospráva na Slovensku
Rozvoj sídelních a samosprávných struktur na Slovensku po válce až do současnosti popisuje PhDr. Daniel Klimovský. Zabývá se obdobím krátce po válce, postupným odstraňováním samosprávy a popisuje systém národních výborů na Slovensku a dvě etapy decentralizace po roce 1989.
Veřejná správa online
Samostatná příloha zaměřena na informační technologie a jejich využití ve veřejné správě.