Přední strana obálky 2/2013 (58 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 2/2013

Budeme rozpočtově odpovědnější
Do konce roku 2013 musí Česká republika přijmout legislativní úpravu, která umožní vytvářet a dodržovat závazné rozpočtové rámce. Přípravy ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti skrývají pro obce riziko další etapy vymýšlení číselných hodnot omezujících jejich zadlužení. Konkrétní příklady možného mechanismu uvádí Ing. Jaroslava Kypetová
Problémy veřejné správy
K aktuálním otázkám veřejné správy a regionálního rozvoje se na tomto místě pravidelně vyjadřuje předseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Od prosince loňského roku se stal novým předsedou Výboru poslanec Mgr. Václav Horáček (TOP 09 a Starostové), bývalý starosta Železného Brodu.
Krajská setkání obcí
Krajská setkání představitelů měst a obcí v jednotlivých krajích se v letošním roce konala již podesáté. Setkání, nejenom pro své členy, připravuje Svaz měst a obcí ČR. Proto jsme se zeptali Dana Jiránka, předsedy SMO ČR na hlavní projednávané otázky.
Zveřejňování smluv
V závěru loňského roku se diskutovala možnost povinného zveřejňování informací o dotacích poskytovaných obcemi, čímž se mělo dosáhnout shodné povinnosti, jaká již od srpna platí pro ministerstva. Návrh se projednává ve Sněmovně a je otázka, zda půjde o úspory prostředků nebo o začátek nekonečných půtek, píše Ing. Jaroslava Kypetová.
Šetření spokojenosti zaměstnanců
Spokojenost zaměstnanců je pro organizaci jednou z klíčových podmínek pro vysokou výkonnost a poskytování kvalitních služeb. Platí to i pro veřejnou správu či instituci, poskytující jiné veřejné služby. O šetření spokojenosti zaměstnanců vedl s tajemníky městských úřadů diskuzi Ing. Ivo Bělonohý.
Zrcadlo doby – Informace dle zpravodajství ČTK
Miloš Zeman, první prezident zvolený v přímé volbě složil slib * Nejvíce lidí věří obecním zastupitelstvům * Středočeské ústavy přesouvají klienty * V Brně se lidé zbavují nájemních bytů * Moravskoslezský kraj rozhodl o slučování škol * Pardubice připraví projekt na podzemní kontejnery * Obec přátelská rodině
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů č. 2/2013
Hospodaření příspěvkové organizace * Dotace ze státního rozpočtu obcím na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů * Metodický postup k provedení vyhlášky č. 461/2005 Sb., o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů.
Odměňování starostů
Odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstev obcí se řídí nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. V současné době se jedná o změně systému a porovnávají se též odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů.
Vzniky a zániky firem podle krajů
V minulém čísle jsme rozebrali, jak v jednotlivých krajích bankrotují firmy. Ty však z trhu mizí i jiným způsobem. Zánik je navíc mnohem častější příčinou ukončení činnosti firmy než bankrot. Analýzu vzniku a zániků firem v krajích provádí Ing. Věra Kameníčková
Informace MMR: Podmínky soutěže vesnice roku 2013
Cílem soutěže je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejniot rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic.
Informace MMR: Technická pomoc – je operační program v ohrožení?
V polovině března byla zveřejněna zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), která se zaměřila na Operační program Technická pomoc (OP TP). Fakta a rizika osvětluje stanovisko resortu.
Informace MMR: Operační program Central Europe
Operační program nadnárodní spolupráce Střední Evropa CENTRAL EUROPE jako jeden z programů Cíle 3 (evropská územní spolupráce) podpořil prostřednictvím pěti výzev v programovacím období 2007–2013 celkem 124 projektů zaměřených na zvyšování konkurenceschopnosti střední Evropy.
Informace MMR: Cestovní ruch
Vláda na svém jednání koncem března projednala novou Koncepci státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014–2020. Koncepce přináší zvýšení konkurenceschopnosti cestovního ruchu jak na národní tak i regionální úrovni.
Výstavba rodinných domů z pohledu energetické náročnosti
V roce 2010 bylo na území ČR dokončeno 19 760 bytů v rodinných domech. V roce 2011 o 12,1 % méně. Z pohledu tříd energetické náročnosti byla v obou letech nejvíce zastoupena třída C (65,4 %, resp. 65,0 %). Energetická třída A byla zastoupena v roce 2010 3,9 % a v roce 2011 pouze 3,6 % – píše RNDr. Jiří Klíma.
Světelné diody ve veřejném osvětlení
Technologie světelných diod (zkratka z angličtiny LED) je známá již od šedesátých let 20. století. Původně světelné zdroje vhodné a určené zejména pro indikaci zaznamenaly významný rozvoj. V průběhu několika posledních desetiletí rostl výkon i účinnost této technologie, uvádí ve svém článku Michal Staša.
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče
Počátkem letošního roku se v sociální oblasti díky novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí objevil nový finanční titul, státní příspěvek na výkon pěstounské péče. Rozhodovací procesy o využití služeb, do nichž jsou jeho prostřednictvím vtaženy nejen obce a kraje, ale také uživatelé služby (pěstounské rodiny), probíhají na základě klasického vztahu poptávka – objednávka – dodávka, píše PhDr. Miloslav Macela.
Soustava studií – nový způsob ztvárnění vizí obcí
Soustava studií je nový druh hlubokého plánování obcí a měst, kdy se bere v potaz celek obce. Výsledkem je však mnoho konkrétních architektonických a turistických studií a dalších nápadů. Jedná se tedy o nový způsob ztvárnění vizí obcí, uvádí ve svém textu Ing. arch Ivo Pavlík a Ing. arch Lucie Chytilová
Svazkové školy jsou optimální, ale…
Článek Šárky Vondrové a Miroslava Vrány si rozhodně neklade za cíl být fundovanou analýzou, týkající se tolik diskutované reformy regionálního školství. Pouze se snaží sdělit pohled na ekonomickou problematiku venkovských škol z pozice jejího vedení, kterému se jako optimální jeví zřízení svazkové školy. Ale…
Vliv nového občanského zákoníku na obce
Není žádnou novinkou, že od 1. ledna 2014 nabude účinnosti nový občanský zákoník, který přinese do právního řádu celou řadu zásadních změn. Protože se jedná o základní kodex, uvádí Mgr. Zdeněk Borkovec a JUDr. Stanislav Kadečka jeho hlavní principy a dopady, zejména do problematiky obcí.
Odpovědi na dotazy – praktické problémy financování obcí, měst a krajů
V rámci rubriky „Odpovědi na dotazy“ publikujeme vybrané odpovědi na dotazy z praxe financování obcí, které Informačně poradenské centrum zpracovalo pro potřeby územní samosprávy. Tentokrát se jedná o vyvěšení záměru bez schválení zastupitelstva, o audit školy a o zadávání veřejných zakázek.
Nejčastější chyby při zadávání veřejných zakázek v architektuře
Je několik způsobů, jak mohou obce vybrat nejvhodnější projekt pro stavbu nebo rekonstrukci. Tím nejlepším je architektonická soutěž, jejíž kvalitu garantuje Česká komora architektů. Vypsaných architektonických soutěží je ovšem v poměru k počtu vydaných stavebních povolení jako šafránu, uvádí Ing. arch. Adam Rujbr.
Cestování je pohodlnější a bezpečnější
Peníze z evropských fondů přinášejí lidem pohodlnější a bezpečnější cestování. Nové silnice, dopravní terminály i nové vlaky, autobusy a tramvaje v Moravskoslezském kraji a v regionu Střední Moravy jsou toho důkazem – ukázky vybraných projektů prezentuje Renata Škrobálková a Michal Sobek
Pasivní domy – pro a proti
Podle evropské legislativy (směrnice 2010/31/EU, o energetické náročnosti budov, ze dne 19. května 2010) by se u nás počínaje rokem 2020 měly stavět pouze pasivní domy nebo budovy jim velmi podobné. Tato povinnost bude platit i pro veřejné budovy. Příklad mateřské školky jako pasivní budovy prezentuje Ing. Eva Vítková.
Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti
Ministerstvo vnitra – odbor dozoru a kontroly veřejné správy vydává řadu metodických doporučení k činnosti územních samosprávných celků. Souhrn doporučení, které se dotýkají nejčastějších nedostatků ve výkonu samostatné působnosti obcí se mj. dotýká také nakládání s nemovitým majetkem obcí.
Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Dalším typem místního poplatku, který může obec zavést formou obecně závazné vyhlášky v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, je místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, uvádí ve svém seriálu Mgr. Jan Břeň.
Územná samospráva na Slovensku
Rozvoj sídelních a samosprávných struktur na Slovensku do roku 1939 popisuje PhDr. Daniel Klimovský. Zabývá se obdobím středověku, úsekem reforem Marie Terezie a obdobím po vzniku Československé republiky až do roku 1939.
Přehled základních nedostatků
Dlouhá léta společné socialistické výchovy způsobila, že ve způsobu řízení samospráv měst a obcí přetrvávají stále stejné problémy a neduhy v českých zemích i na Slovensku. Právě v období finanční krize a tlaku na snižování výdajů samospráv, se do popředí ještě více dostávají problémy obcí a měst – píše Ing. Ondrej Železník a Ing. Jana Rosičová.
Veřejná správa online
Samostatná příloha zaměřena na informační technologie a jejich využití ve veřejné správě.