Přední strana obálky 1/2013 (61 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 1/2013

Kraje na prahu nového volebního období
Představení nových krajských vlád, nových hejtmanů a socio-ekonomické charakteristiky jednotlivých krajů, zpracované na základě studie Vysoké školy ekonomické provedené v rámci projektu společnosti MasterCard za období 2008–2012. Materiál je provázen řadou srovnávacích tabulek.
Zrcadlo doby – Informace dle zpravodajství ČTK
V Krušných horách může vyrůst 18 větrníků • Prezident republiky přijal starosty vítězných obcí v soutěži Vesnice roku • Středočeský kraj plánuje přejít od skládek ke spalovnám • Obyvatelé Hranic mají přehled o úřednících • Liberecký kraj nakoupí plyn a elektřinu na burze • Šlapanice ruší poplatek za odpad • Plzeň bude provozovat vodárenskou infrastrukturu
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů 1/2013
Metodika financování obcí a hlavního města Prahy – dotace pro obce a podmínky pro vyúčtování – daňové příjmy a jejich alokace do území – způsob převádění prostředků ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí v roce 2013.
Rozdělení evropských zdrojů je pro obce administrativně náročné
Rozhovor se Stanislavem Polčákem, předsedou Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Svaz měst a obcí jednal s vládou ČR
Rozhovor s předsedou Svazu měst a obcí ČR, Danem Jiránkem, po pravidelném setkání představitelů SMO ČR se členy vlády – reforma veřejné správy, příprava programovacího období 2014–2020, bezpečnost v území.
Novela rozpočtových pravidel
O vlivu novely rozpočtových pravidel na územní samosprávné celky píše Mgr. Filip Hanzlík a Mgr. Jan Matoušek z České bankovní asociace. Jde o vybudování systému Státní pokladny a navazující povinnosti obcí a měst zřídit účty u České národní banky za účelem převodu dotačních prostředků ze státního rozpočtu.
Zřizování účtů obcí u České národní banky
Novela rozpočtových pravidel stanovila obcím a městům povinnost zřídit účet u České národní banky za účelem implementace Integrovaného informačního systému státní pokladny. Postup obcí a praktické rady a doporučení prezentuje Ing. Markéta Horníčková ze Svazu měst a obcí ČR.
Přínosy novely RUD je třeba hodnotit střízlivě
V průběhu roku 2012 se ukázalo, že inkaso daně z přidané hodnoty nebude zdaleka odpovídat původním odhadům, píše Ing. Jaroslava Kypetová. To se projevilo i ve snížení očekávaných daňových výnosů obcí v návaznosti na novelu rozpočtového určení daní. Navíc se očekává, že pokles dotací v roce 2013 bude výraznější než nárůst daňových příjmů.
Rozpočtové určení daní
Schéma rozdělení rozpočtového určení daní v letech 2013 až 2015, dle platného zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní ve znění platných předpisů.
Zprávy MMR: Vláda schválila vymezení programů
Závěrem roku vláda schválila materiál Ministerstva pro místní rozvoj, který představuje základní stavební kámen pro příští programovací období. Uveden odkaz na celý materiál a popsány základní principy pro období 2014–2020.
Zprávy MMR: Příprava programů rozvoje obce
Projekt Ministerstva pro místní rozvoj Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí reaguje na neuspokojivou situaci v oblasti zpracování a využívání strategických dokumentů v obcích.
Zprávy MMR: Statistika veřejných zakázek
Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo aktuální statistiky o veřejných zakázkách a porovnalo je s uplynulým rokem 2011. Data ve statistikách jsou čerpána z informací zveřejněných zadavateli ve Věstníku veřejných zakázek.
Zprávy MMR: Role měst a obcí při budoucím využívání evropských fondů
Ministerstvo pro místní rozvoj uspořádalo v lednu česko-slovenský seminář na téma Role měst a obcí při budoucím využívání evropských fondů.
První hodnocení nového zpoplatnění hazardu
Po přijetí novely zákona o loteriích se očekávalo zvýšení příjmů obcí asi o šest miliard korun. Podle předběžných odhadů získaly obce zhruba o třetinu méně, ovšem je nutno zvážit, že vzhledem k zavádění nového systému získaly obce o jedny čtvrtletní zálohy méně, píše Ing. Jaroslava Kypetová.
Situace na trhu veřejných zakázek
Porovnání veřejných zakázek zadávaných centrální veřejnou správou a samosprávou provádí ve svém textu doc. Jan Pavel, přičemž rovněž srovnává zakázky zemí Evropské unie. Situace u obcí a krajů je mírně lepší než u centrální správy. Nutná je intenzivní metodická podpora ze strany centrálních orgánů a posílení kontroly a dozoru.
Bankroty podle krajů
Uplynulo pět let od platnosti nového insolvenčního zákona, který zavedl institut tzv. osobního bankrotu. Ing. Věra Kameníčková ve svém článku porovnává vývoj počtu osobních bankrotů podle krajů včetně firemních bankrotů a specifických údajů, které se týkají živností a oddlužení fyzických osob podnikatelů.
Sdružení tajemníků v letošním roce
Ing. Ivo Bělonohý uvádí souhrn připravovaných aktivit Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR od celostátních konferencí, přes spolupráci se zahraničím až po významné mezinárodní akce celosvětového významu – řešení pro města a obce.
Ohlédnutí za XV. finanční konferencí
Podtitul tradiční konference pořádané Svazem měst a obcí ČR zněl: Úspory státu = náklady obcí? Na obce jsou prostřednictvím zákonných i podzákonných norem přenášeny stále větší povinnosti bez adekvátního posílení jejich finančních prostředků, zaznělo mj.v kritickém vystoupení předsedy SMO.
Proměny zastupitelstev obcí
Zastupitelstva obcí a měst procházejí každé čtyři roky větší či menší personální obměnou. Sledování změn na základě kompletní databáze kandidátů od roku 1994 analyzuje ve svém textu Mgr. Josef Bernard včetně hodnocení výhod i rizik rostoucího počtu kandidátů.
ISO 9001 – řešení pro města a obce?
Virtuální diskuzi o budoucnosti a udržitelnosti kvalitní veřejné správy vedl se skupinou tajemníků obecních a městských úřadů Ing. Ivo Bělonohý, přičemž hlavní pozornost se zaměřila na uplatnění mezinárodní normy ISO 9001, dle které se provádí certifikace systémů řízení kvality.
Sociálně-právní ochrana dětí
PhDr. Miloslav Macela popisuje jednotné postupy, srovnatelnou kvalitu a odbornost vedení agendy sociální péče o děti, efektivní a spravedlivé financování. To vše jsou atributy standardizace výkonu přenesené působnosti v této oblasti, která se postupně uvádí do života.
Odpovědi na dotazy – praktické problémy financování obcí, měst a krajů
V rámci rubriky „Odpovědi na dotazy“ publikujeme vybrané odpovědi na dotazy z praxe financování obcí, které Informačně poradenské centrum zpracovalo pro potřeby územní samosprávy. Dotazy jsou číslovány průběžně od počátku roku. Tato rubrika v časopise Obec & finance funguje již sedmnáctým rokem a za uvedenou dobu zde pro potřeby obcí a měst bylo zodpovězeno několik stovek dotazů.
Evropské peníze jsou v regionech vidět
Konkrétní příklady realizovaných projektů, podpořených z evropských zdrojů, představují regiony Střední Morava a Moravskoslezsko – jedná se o projekty ve Velkých Karlovicích, v Loučné nad Desnou, v Horní Suché a ve Spálově.
Definovat procesy a zajistit prostředky k jejich realizaci
Ing. Ondrej Železník a Ing. Jana Rosičová se zamýšlejí nad tím, jak dělat správně správné věci ve veřejné správě. Prostředkem musí být procesní řízení - proto je třeba unifikovat klíčové procesy ve veřejné správě a vytvořit jednoduché metodické postupy, které umožní představitelům samosprávy jejich implementaci.
Bytová výstavba v obcích ČR
Počet dokončených nových bytů je pro každou obec významným ukazatelem při hodnocení jejich rozvoje. Analýzu bytové výstavby od roku 1997 prezentuje RNDr. Jiří Klíma a prostřednictvím tabulek a kartogramů ukazuje trend rozmístění výstavby a její rozmístění v městech do deseti tisíc obyvatel.
Místní poplatek ze psů
Výklad zákona o místních poplatcích provádí Mgr. Jan Břeň, tentokrát se zaměřením na poplatek ze psů. Vysvětluje pojem předmět poplatku, poplatník, provádí jejich definici a věnuje se sazbám i případům možného osvobození od poplatku.
Litoměřice: ekologie ve všech pádech
Výhody a nevýhody systému využívání geotermální energie a zkušenosti z Litoměřic uvádí k této problematice Ing. Eva Vítková. Sleduje záměry a možnosti připravovaného projektu včetně variantního řešení.
Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí
Ministerstvo vnitra – odbor dozoru a kontroly veřejné správy vydává řadu metodických doporučení pro obce. Nejčastější nedostatky jsou shrnuty v poslední metodické příručce. Článek se specificky zaobírá nedostatky náležitostí zápisu z jednání zastupitelstva obce.
Veřejná správa online
Samostatná příloha zaměřena na informační technologie a jejich využití ve veřejné správě.