Přední strana obálky 5/2012 (50 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 5/2012

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů 2012
Ve dnech 12. a 13. října se konaly již čtvrté volby do zastupitelstev krajů. Zatímco v prvních dvou obdobích byla typická převaha Občanské demokratické strany (ODS) ve složení zastupitelstev i v sestavě hejtmanů, v minulém volebním období jednoznačně zvítězila Česká strana sociálně demokratická (ČSSD).
38. Dny malých obcí
Ve dnech 1. a 6. listopadu se v Prostějově a v Praze konaly již 38. Dny malých obcí. Obou setkání se zúčastnilo téměř 800 starostek a starostů venkovských obcí a měst. Měli možnost vyslechnout zajímavé informace od představitelů hlavních resortů, ovlivňujících územní veřejnou správu.Setkali se také s představiteli Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv i Spolku pro obnovu venkova.
Tajemníci městských a obecních úřadů se sešli v Táboře
V jihočeském Táboře se na konci října uskutečnilo XXIV. valné shromáždění a podzimní celostátní odborný seminář Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR (STMOÚ). Seminář, kterého se zúčastnilo na 250 osob, se konal ve dnech 28.–29. října 2012. Vlastni odborný program konference byl jako již tradičně zaměřen na připravovanou legislativu, jej aplikaci v praxi a zkušenosti při řízeni městských a obecních úřadů.
Rozdělení evropských zdrojů je pro obce administrativně náročné
K aktuálním otázkám veřejné správy a regionálního rozvoje se na tomto místě pravidelně vyjadřuje JUDr. Stanislav Polčák, předseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Tentokrát je v popředí zájmu otázka, jak se obce budou v dalším období podílet na čerpání prostředků z fondů Evropské unie.
Veřejná správa je nyní hlavní problém
S předsedou Svazu měst a obcí ČR, Danem Jiránkem, který je zároveň primátorem statutárního města Kladna, jsme hovořili 12. listopadu, krátce po jednání Poslanecké sněmovny, která schválila balíček úsporných opatření i církevní restituce. Zeptali jsme se jak toto jednán hodnotí a kde vidí hlavní problémy obecní politiky.
Zrcadlo doby – Informace z obcí, měst a regionů ve zpravodajství
Jablonec bude půjčovat lidem • Výměna ekologických kotlů • Pardubice upraví břehy řeky Chrudimky • Sokolov vybuduje sociální centrum • Liberec nepočítá se zdražováním nájemného • Nový obchvat Kolína • Beroun připravuje vyrovnaný rozpočet • Zlínská radnice pokácí 500 stromů
Obec Řepice převzala titul Vesnice roku 2012
Vesnicí roku 2012 v Programu obnovy venkova se stala obec Řepice z Jihočeského kraje (okres Strakonice). V pátek 5. října se v Řepici setkali představitelé vítězných obcí, aby z rukou organizátorů soutěže Vesnice roku převzali ocenění. V letošním roce se soutěže zúčastnilo celkem 278 vesnic ze všech krajů
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů
Zprávy MF ČR č. 5/2012: 1. Výpočet poměrových ukazatelů podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a jeho aktualizace pro přezkoumání hospodaření za rok 2012; 2. Schvalování rozpočtových opatření
Územní rozpočty v prvním pololetí 2012
Rozpočtové hospodaření územních samospráv (souhrn za kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a regionální rady regionů soudržnost) skončilo v prvním pololetí letošního roku navzdory poklesu příjmů přebytkem, a to ve výši 11 % příjmů. Je to o něco lepší výsledek než ve stejném období loňského roku (9 %), avšak o něco horší ve srovnání se obdobím 2008 až 2010. Rozbor hospodaření v prvním pololetí letošního roku připravila Věra Kameníčková.
Živá voda v Modré – skvělý příklad přeshraniční spolupráce
Nedaleko známého Velehradu leží obec Modrá. Žije zde 650 obyvatel a zastupitelstvo v čele s obětavým a aktivním starostou Miroslavem Kováříkem už dokázalo obec hodně zviditelnit. Od roku 1991 zde systematicky probíhá Program obnovy vesnice, který je úzce spjat s revitalizací krajiny. V říjnu se v Modré slavnostně uvedl do provozu společný projekt přeshraničních partnerů Slovenské republiky – obce Uhrovec a České republiky – obce Modrá.
Zprávy MMR: V oblasti cestovního ruchu má Čína pro ČR ohromný potenciál
V těchto dnech se z Číny vrátila delegace vedená ministrem pro místní rozvoj Kamilem Jankovským. Ten si vzal za úkol vyjednat cesty a podmínky pro zvýšení přílivů čínských a asijských turistů do České republiky.
Zprávy MMR: Novela stavebního zákona a změna správních poplatků
Dne 1. ledna 2013 nabývá účinnosti zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a další související zákony. V souvislosti se změnou stavebního zákona je současně novelizováno dalších třináct zákonů a jedním z nich je také zákon o správních poplatcích č. 634/2004 Sb., konkrétně položky č. 17, 18, 19 a 20 Sazebníku správních poplatků. článek připravila JUDr. Vladimíra Sedláčková, zástupkyně ředitele Odboru stavebního řádu MMR.
Zprávy MMR: Příprava na programovací období 2014–2020
Zástupci generálních ředitelství Evropské komise představili 22. listopadu v Praze Poziční dokument, který prezentuje priority EK pro další využívání prostředků evropských fondů v České republice v programovém období 2014–2020.
Zprávy MMR: Přechod na smluvní nájemné – mapy nájemného
Od počátku roku 2011 probíhá deregulace nájemného na většině území České republiky. Od 1. ledna 2013 bude nájemné deregulované na celém území ČR. Doposud deformovaný trh tak postupně nastolí rovnovážnou výši tržního nájemného. Podstatou deregulace je takzvané smluvní nájemné, které vychází ze sjednání dohody nájemce a pronajímatele.
Zprávy MMR: Význam cestovního ruchu a podpora jeho rozvoje
Cestovní ruch je důležitým odvětvím národního hospodářství ČR, které patří do sektoru služeb a je jedním z nejdůležitějších hospodářských odvětví v Evropské unii. Snahou Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) vytvořit odpovídající podmínky pro jeho udržitelný rozvoj. Národního program podpory cestovního ruchu představuje Ing. Renata Štefanová z odbor cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Přímá volba starostů: evropské zkušenosti a český model se slovenskou předlohou
Diskuse o případném zavedení přímé volby starostů budí v jednotlivých zemích intenzivní laické, politické a odborné diskuse. Přímá volba starostů má řadu souvislostí, politikům, veřejnosti a nezřídka i odborníkům se však často jeví jako jednoduchá ideová otázka, se kterou jsou spojeny jednoznačně formulovatelné výhody a nevýhody. Rozbor připravil PhDr. Petr Jüptner, PhD., ředitel Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.
Pojďme si zabojovat s korupcí
Před každými volbami se zvyšuje, alespoň slovně, úsilí o potírání korupce. Před letošním hlasováním do krajských zastupitelstev se objevil poslanecký návrh na zveřejňování informací o prostředcích z krajských rozpočtů. Následoval obdobný návrh vládní, který se již týkal také obcí. Ne, že by přehledy měly zůstat skryty, naopak mělo by se zveřejňovat všechno, všude a vždy. Je však otázkou, kdo bude mít opravdu zájem, náladu, čas a schopnost pročítat všechny dokumenty – a proč? Ptá se Ing. Jaroslava Kypetová, PhD.
9. Národní konference kvality
Ve dnech 19.–21. února 2013 se v OREA Hotelu Voroněž I uskuteční 9. ročník Národní konference kvality, a to pod záštitou a organizační taktovkou Ministerstva vnitra, Jihomoravského kraje, Magistrátu města Brna a Rady kvality. Konference je určena zástupcům statni správy a samosprávy, školám či příspěvkovým organizacím – souhrnně odborníkům i laikům, kteří mají zájem o zvyšovaní kvality veřejné správy v České republice.
Analýza vývoje bytové výstavby v České republice v letech 1997 až 2011
V září dokončil ÚRS Praha, a. s., dokument s názvem Analýza dlouhodobého vývoje bytové výstavby v České republice v letech 1997 až 2011, který v článku představí RNDr. Jiří Klíma. Vedle problematiky absolutního počtu dokončených a zahajovaných bytů bylo předmětem analýzy mimo jiné hodnocení změn v rozmístění bytové výstavby, ve struktuře dokončených bytů, změn jejich velikosti, technického vybavení, energetické účinnosti, doby výstavby i pořizovacích cen.
Evropské investice mění tvář měst a obcí
Kdo by nechtěl mít „uklizeno“ na vlastním dvorku? V případě měst a obcí je takovým dvorkem náměstí, pěší zóna, park nebo jiné veřejné prostranství. Jedná se o místa, kudy lidé chodí na nákupy, do práce, kde odpočívají, tráví polední pauzy a často i volný čas. Upravené náměstí je vizitkou města a také jeho chloubou.
Odpovědi na dotazy – praktické problémy financování obcí, měst a krajů
V rámci rubriky „Odpovědi na dotazy“ publikujeme vybrané odpovědi na dotazy z praxe financování obcí, které Informačně poradenské centrum zpracovalo pro potřeby územní samosprávy. Dotazy jsou číslovány průběžně od počátku roku. Tato rubrika v časopise Obec & finance funguje již sedmnáctým rokem a za uvedenou dobu zde pro potřeby obcí a měst bylo zodpovězeno několik stovek dotazů.
Místní Agenda 21 – nástroj pro koncepční a strategické řízení
Místní Agenda 21 je proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování a řízení a zapojování veřejnosti zvyšuje kvalitu života ve všech jeho aspektech. Někdy je vnímána jako pouze „zelená agenda“, že tomu tak není, se snaží objasnit následující článek z pera Ing. Ivo Bělonohého, který je členem pracovní skupiny pro místní Agendu 21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj.
Knihovna roku 2012 je v Ratíškovicích
Cenu Ministerstva kultury za nejlepší knihovnu roku 2012 v kategorii „základní knihovna“ získala Obecní knihovna Ratíškovice z Jihomoravského kraje. Cenu předala ministryně kultury Alena Hanáková. Ratiškovická knihovna je umístěna v centru obce (4142 obyvatel) a je plně bezbariérová, od roku 2008 je profesionální knihovnou. V loňském roce byla nominována na cenu Knihovna roku 2011 v kategorii Informační počin.
Zpráva o vodním hospodářství – jak jsou na tom veřejné vodovody a kanalizace
Ministerstva zemědělství a životního prostředí předložila v září vládě materiál Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2011. Na základě tohoto dokumentu je pak zpracována publikace, která je tradičně označována jako Modrá zpráva. Shrnutí této zprávy napsala Eva Vítková.
Obce a výkon finanční kontroly (2)
V úvodní části tohoto textu, která vyšla v minulém čísle, jsme se zabývali zákonem o finanční kontrole (č. 320/2001 Sb.), zejména působností zákona, vymezením některých pojmů a ustanovením o finanční kontrole. Výkladem zákona se budeme zabývat i v následující části. Pokračování připravil Mgr. Jan Břeň.