Přední strana obálky 4/2012 (60 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 4/2012

Výsledky soutěže Vesnice roku
Článek přináší přehled výsledků soutěže Vesnice roku 2012 a profily vítězů zlaté stuhy v krajských kolech soutěže Programu obnovy venkova. Slavnostní vyhlášení výsledků celostátního kola se uskutečnilo v sobotu 15. září 2012 v Luhačovicích v rámci Mezinárodního dětského folklórního festivalu Písní a tancem.
Zrcadlo doby
Přerované dostanou nové kontejnery – Brno hledá další provozní úspory – Karlovy Vary hospodařily s přebytkem – Zlínská radnice prodá drahé vozy – Cyklistům v Olomouci slouží nová cyklostezka – Plzeňský kraj podpoří akční skupiny – Ústecký kraj investoval do ústavu v Jiříkově – Analýza prověří efektivnost rozdělení Prahy – Vysočina chce víc turistů z Rakouska a výběr z databáze očekávaných
Zprávy Ministerstva financí
Důležité upozornění – kritéria pro municipální účetní jednotky předávající Pomocný analytický přehled v roce 2013 zůstávají beze změn (redakčně zkráceno). Úplné znění Směrnice Ministerstva financí č. j. 124/1 354/2002 ze dne 2. února 2002, kterou se upravuje postup obcí, krajů a okresních úřadů při financování voleb do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu České republiky
Řada návrhů na pořadu jednání
JUDr. Stanislav Polčák přináší další pohled ze Sněmovny na dokončený proces novelizace zákona o rozpočtovém určení daní a v souvislosti s ním také na změnu zákona školského. Dalšími projednávanými tématy jsou vyvlastňovací zákon, novela zákona o obcích, která se týká zveřejňování osobních údajů nebo příprava na nové programovací období evropských fondů.
Daňové příjmy určí až skutečné výnosy
V rozhovoru jsme se Ing. Dana Jiránka, předsedy Svazu měst a obcí, zeptali, jak hodnotí novelu zákona o rozpočtovém určení daní, na otázky projednávané ve Svazu měst a obcí a na názor na změny v postupu reformy veřejné správy.
Rozpočtové určení daní – vývoj financování, naděje a očekávání
V roce 2011 byly příjmy obecních rozpočtů (bez Prahy) o 5 %, resp. o 10 mld. Kč nižší než v roce předchozím. Navzdory poměrně značnému snížení příjmů vykázaly obce jako celek přebytek rozpočtu. Největší díl poklesu celkových příjmů obcí způsobilo snížení dotací (meziročně o 6,7 mld. Kč). Analýzu připravila Věra Kameníčková.
CAF – nástroj pro kvalitnější řízení i možné úspory
V současnosti všechny organizace veřejného sektoru hledají prostředky, jak ušetřit své finance a ostatní zdroje a přitom zvýšit kvalitu poskytovaných služeb. K dosažení těchto dvou zdánlivě protichůdných cílů mohou napomoci i nástroje zvyšování kvality včetně nejužívanějšího z nich – společného hodnotícího rámce CAF. V článku ho představí Ivo Bělonohý.
Informace MMR: Vyhlášky k zákonu o veřejných zakázkách
Tři prováděcí vyhlášky k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách nabyly účinnosti dnem 1. září 2012. Představuje to důležitý krok v zavádění novely zákona do praxe. Ministerstvo pro místní rozvoj předpisy vydalo 25. června 2012. Vyhlášky napomáhají zadavatelům správně zpracovat zadávací dokumentace tak, aby vyhovovala povinnostem, které jsou stanoveny zákonem.
Informace MMR: Novela stavebního zákona
Poslanecká sněmovna v červnu schválila velkou vládní novelu stavebního zákona. Tato novelizace, připravená Ministerstvem pro místní rozvoj, reaguje na aktuální problémy ve stavebním a územním řízení a zároveň na výstupy z Programového prohlášení vlády. Zákon byl v Senátu doplněn některými pozměňovacími návrhy a na zářijové schůzi o konečném znění Poslanecká sněmovna hlasovala po uzávěrce tohoto vydání.
Informace MMR: Používání osobních údajů
Přijetím zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů došlo k nastavení pravidel pro používání osobních dat. Tímto zákonem byl zároveň zřízen Úřad na ochranu osobních údajů jako dozorový úřad s kompetencemi ústředního správního úřadu pro tuto oblast. Pro používání osobních údajů v souvislosti s veřejnými dražbami je třeba upřesnit, které údaje se považují za osobní.
Příjezdový cestovní ruch
V oblasti statistiky cestovního ruchu patří šetření „Příjezdový cestovní ruch 2009–2015“ o počtu a struktuře zahraničních návštěvníků České republiky a jejich výdajích na cestovní ruch svým rozsahem a délkou trvání celkem k unikátním výzkumům. Výsledky jsou prezentovány v pravidelných čtvrtletních intervalech odborným kruhům a na webových stránkách MMR ČR i široké veřejnosti.
Prestižní soutěž EDEN 2013
Česká republika se již počtvrté zapojuje prostřednictvím agentury Czech Tourism do prestižního evropského projektu European Destination of Excellence (EDEN). Jde o soutěž, jejímž cílem je zviditelnění méně známých turistických lokalit, které prosazují orientaci na udržitelný rozvoj cestovního ruchu.
Sekundární náklady na bydlení
Jedním z rozhodujících kriterií při výběru rodinného domu je v současnosti cena výstavby. Stavebníci si pod tímto pojmem většinou, vedle ceny pozemku, představují především náklady spojené s realizací. Již méně se uvažuje s náklady spojenými s přípravou, se zařízením domu a s úpravou okolí nebo samotnými provozními (tzv. sekundárními) náklady, které budou jejich rozpočet zatěžovat do budoucna, upozorňuje v článku Jiří Klíma.
Jaký bude skutečný dopad novely RUD na obce?
V následujících měsících budou zastupitelstva schvalovat rozpočty na rok 2013. Novela rozpočtového určení daní (RUD) a další související úpravy se do plánů většiny obcí promítnou pozitivně. Alespoň dle předběžných propočtů. Pozor však na euforii, jde pořád pouze o teorii. Jaroslava Kypetová připomíná, že nová prováděcí vyhláška k novele RUD bude zveřejněna až v průběhu prosince.
Prevence a řešení předluženosti obcí
Neschopnost obce splácet své závazky současná legislativa uspokojivě neřeší, poukazuje v článku Jaroslava Kypetová. Jednotlivé případy předlužených obcí zatím vypořádává odbor kontroly a dozoru na Ministerstvu vnitra. Ministerstvo financí pracuje v současné době s několika variantami regulace zadlužení. Z údajů vyplývá, že obce se jako jediná součást veřejných rozpočtů meziročně dále výrazně nezadlužují.
Bankrot obcí a zahraniční zkušenosti
V České republice platí, že stát za dluhy obcí, resp. územní samosprávy, neručí. Pokud se obec dostane do situace, ve které není schopna dostát svým závazkům, neexistuje právní úprava, jak by měla postupovat. Absence zákonné úpravy bankrotu obce vede k tomu, že pokud se obec dostane do situace, ve které nezvládá plnit své finanční závazky, tak v podstatě nemůže nic udělat pro to, aby svou finanční pozici vylepšila. O problematice bankrotu obcí připravila článek Věra Kameníčková.
Úplné znění zákona o rozpočtovém určení daní
Netrpělivě očekávaný nový zákon o rozpočtovém určení daní stále není na světě. Parlament České republiky však schválil významnou novelizaci této právní normy, která obcím přinese nejenom zvýšení jejich podílu na sdílených daních, ale významně změní způsob přerozdělování daňových výnosů mezi obce a města. Novela zákona byla zveřejněna ve Sbírce zákonů, částka 104 pod číslem 295/2012 Sb., ze dne 10. září 2012.
Sociálně právní ochrana dětí
Ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí MPSV Miloslav Macela přináší článek o novele zákona sociálně právní ochrany dětí. Poslanecká sněmovna na své zářijové schůzi přehlasovala zamítavé stanovisko Senátu k novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí. V případě, že zákon podepíše prezident, dojde od 1. ledna příštího roku k významným změnám v činnosti orgánů sociálně-právní ochrany na úrovni obcí a krajů a v oblasti náhradní rodinné péče.
Transformace pobytových sociálních služeb
Moravskoslezský kraj (MSK) v podstatě již od roku 2003 realizuje transformační proces v oblasti pobytových sociálních služeb. Následující text, který připravil Daniel Rychlik, vedoucí odboru sociálních věcí KÚ Moravskoslezského kraje, by měl přiblížit jeho vývoj, stručně shrnout zkušenosti z desetileté praxe a zasadit jej do kontextu národní strategie transformace pobytových služeb a realizaci pilotního projektu MPSV ČR.
Regionální školské projekty
Z regionálních operačních programů je financována řada projektů v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji. Přidanou hodnotou projektů z oblasti vzdělávání je zvýšení kvality výuky, důraz na praktickou přípravu studentů pro budoucí povolání nebo zvýšení komfortu prostředí, ve kterém se studenti pohybují.
Public Private Partnership po česku
Vláda nedávno projednávala dokument Státní energetické koncepce, který řeší energetickou politiku v dlouhodobějším výhledu. V budoucnu mají obnovitelné zdroje energie tvořit část energetického mixu. Zejména biomasa – zažívá rozkvět, daný jednak výhodnými podmínkami plynoucími z dotační politiky, jednak jejími možnostmi. O několika projektech bioplynových stanic připravila článek Eva Vítková.
Jak vznikala soutěž Vesnice roku
Jan Kruml, bývalý předseda SPOV a iniciátor soutěže, připomíná dobu vzniku i důvody, které vedly k jejímu založení. V podstatě z drobné občanské iniciativy se vyvinula obdivuhodná a živá soutěž, s velkým zájmem obcí a zakořeněnou tradicí. Stovky obcí, přihlášených do soutěže, každoročně ve všech krajích prezentuje výsledky své pracovní i společenské činorodosti a jejich výsledky jsou rok od roku významnější.
Králův Dvůr se rozvíjí
Město Králův Dvůr v sousedství Berouna je typické tím, že jej dálnice D5 dělí na dvě části. Žije zde téměř osm tisíc obyvatel – za posledních dvanáct let je to nárůst o sto procent. Taková dynamika rozvoje města je nevídaná. Však je také Králův Dvůr dobrá adresa – město je obklopeno krásnou přírodou, sítí cyklostezek, má dostatek rozvojových ploch pro bydlení, obchody i služby a snadnou dostupnost hlavního města.
Obce a výkon finanční kontroly
Jan Břeň připravil výklad k problematice finanční kontroly obce. Obce zajišťují výkon finanční kontroly podle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2002.
Odpovědi na dotazy
Informačně poradenské centrum pro zastupitele působí v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR – Vzdělaný zastupitel, který nabízí voleným představitelům měst a obcí různé formy vzdělávání a informačně poradenskou podporu. V rámci rubriky „Odpovědi na dotazy“ publikujeme vybrané odpovědi na dotazy z praxe financování obcí, které Informačně poradenské centrum zpracovalo pro potřeby územní samosprávy.
Hledáme možnosti financování
Problematika financování činnosti hasičů vystupuje do popředí v souvislosti s úsporami, které se dotýkají celé soustavy veřejných rozpočtů. Význam a důležitost práce hasičských sborů je neoddiskutovatelná. Platí to pro profesionální složky i dobrovolné hasiče. O problematice jsme hovořili s generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru ČR, plk. Ing. Drahoslavem Rybou.