Přední strana obálky 3/2012 (45 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 3/2012

Vláda schválila návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní
Návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní schválila vláda 23. května jako kompromisní řešení, které posílí sdílené daně obcí o 12 mld. Kč na úkor státního rozpočtu. Snížení příjmů se dotkne jen čtyř největších měst (cca 1,1 mld. Kč) a zároveň se zavede kritérium podle počtu žáků a posílí se daňové příjmy o příspěvek na školství.
Na pořadu je rozpočtové určení daní,
říká v rámci Pohledu ze Sněmovny JUDr. Stanislav Polčák, předseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a upřesňuje parametry zákona. Dále informuje kontrolní činnosti, o přípravě programovacího období po roce 2013 a novele stavebního zákona.
Vláda schválila dvě novely zákona
o rozpočtovém určení daní, říká v rozhovoru předseda Svazu měst a obcí Ing. Dan Jiránek. V rámci tzv. úsporného balíčku byl snížen podíl obcí na sdílených dních, konkrétně na výnosu daně z přidané hodnoty a daně z příjmu fyzických osob.
Státní závěrečný účet
o hospodaření územních samosprávných celků přináší konečnou bilanci hospodaření krajů i obcí. Redakční článek s výslednými tabulkami a komentářem je doplněn bilancí příjmů a výdajů všech územních rozpočtů.
Zrcadlo doby – informace z obcí, měst a regionů
Ve zpravodajství ČTK je prezentována řada krátkých zpráv z činnosti územní samosprávy v regionech včetně nabídky databáze očekávaných událostí
Povinné účty pro obce u ČNB
Proč, proč, proč – ptá se Ing. Jaroslava Kypetová v článku, který se zabývá návrhem vytvořit povinné účty obcí u České národní banky v souvislosti s utvářením systému státní pokladny. Autorka zejména návrhu vyčítá chybějící hodnocení dopadu navrhovaného opatření (RIA).
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí, měst a krajů
Přetisk „Zpráv MF ČR č. 2/2012“ – jejich obsah a vybraná sdělení: Ke změnám regulovaného nájemného z pozemků a k zdaňování tzv. ošatného. Uvádí se i některé odpovědi na dotazy k uplatňování změn v zákoně o loteriích.
Špatný rok 2011
Rozpočtové hospodaření obcí a krajů porovnává dle výsledků loňského roku a let minulých ve své stati Ing. Věra Kameníčková s využitím údajů Státního závěrečného účtu za rok 2011. Porovnává jak rozpočtovou stranu příjmů a výdajů, tak i vývoj deficitu a obecního i krajského dluhu.
Informace MMR: Využití peněz z evropských fondů
Ministerstvo pro místní rozvoj představilo portál MAPAPROJEKTU.CZ, který informuje o všech schválených projektech, podpořených z evropských peněz.
Informace MMR: Elektronické zadávání veřejných zakázek
Elektronické tržiště, které první prošlo akceptačními testy v rámci elektronického zadávání veřejných zakázek, je e-tržiště GEMIN.
Informace MMR: O titul Vesnice roku 2012
soutěží 278 obcí, jak uvedlo Ministerstvo pro místní rozvoj. Do konce června budou ukončena krajská kola soutěže a výsledek celostátního kola se vyhlásí 15. září 2012 v Luhačovicích.
Informace MMR: Veřejná dražba
je transparentní způsob prodeje obecního majetku. Projekt: Prodej.vasmajetek.cz umožní obcím, městům, krajům i státním institucím jednoduše a přehledně zveřejňovat nabídky, kterými zpeněžují svůj majetek. Projekt zprostředkuje i dražební servis a poradenskou službu.
Informace MMR: Publikace o bydlení
Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo obsáhlou publikaci o bydlení. Zabývá se makroekonomickými souvislostmi, bytovou politikou v roce 2011 (státní koncepce bydlení, novelizace občanského zákoníku), strukturou bytového a domovního fondu i prvními výsledky sčítání v této oblasti. Hodnotí bytovou výstavbu, stavebnictví i ceny, náklady na bydlení a hypotéční úvěry.
Informace MMR: Koncepce státní politiky cestovního ruchu
se intenzivně připravuje na Ministerstvu pro místní rozvoj včetně otázek financování a přípravy zákona o cestovním ruchu. Do přípravy je zapojeno několik pracovních skupin složených z odborníků a zástupců regionů.
Informace MMR: Nejlepší turistické prezentace
na webových stránkách mají v Třebíči a v Libereckém kraji. Tyto prezentace získaly zvláštní Cenu ministra pro místní rozvoj v rámci soutěže Zlatý erb, o nejlepší webové prezentace obcí, měst a krajů.
Pořizovací hodnoty domů a bytů
Vývoj pořizovací hodnoty domů a bytů, porovnání objemové a plošné ceny staveb, vliv velikosti obce a hodnoty bytů podle druhu staveb a podle krajů hodnotí na základě údajů Českého statistického úřadu RNDr. Jiří Klíma. Text je doplněn řadou přehledných tabulek a několika kartogramy.
Změny v odpadovém hospodářství
Mgr. Pavel Drahovzal hodnotí vývojové trendy v odpadovém hospodářství ve vztahu k zájmům obcí. Všeobecný trend vede k snížení objemu skládkování komunálního odpadu a jeho využití k recyklaci či energetickým účelům. Má-li se podpořit využití materiálu tříděním či energetickým zpracováním musí to být i ekonomicky výhodné – poplatek za skládkování se bude zvyšovat.
Odpovědi na dotazy
Informačně poradenské centrum pro zastupitele působí v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR – Vzdělaný zastupitel, který nabízí voleným představitelům měst a obcí různé formy vzdělávání a informačně-poradenskou podporu. V rámci rubriky „Odpovědi na dotazy“ publikujeme vybrané odpovědi na dotazy z praxe financování obcí.
Evropská unie přispívá
na turistické i městské cyklostezky. Dokladuje to dvoustrana příkladů realizovaných projektů výstavby cyklistických tras v Moravskoslezském kraji a v regionu Střední Morava.
Úspory a splátky
Text upozorňuje na velké možnosti získat dotace bez zadlužení, a to cestou modernizace veřejného osvětlení využitím úsporných svítidel LED. Dosažené úspory zaplatí náklady na obnovu veřejného osvětlení.
Brno přivítalo tajemníky
Informace o Valném shromáždění Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR (STMOÚ), které bylo spojeno s odborným seminářem a konalo se ve dnech 9. až 11. května 2012 v Brně. Píše Ing. Ivo Bělonohý, jednatel STMOÚ ČR.
Jak financovat památky
Zpráva o soutěži MÁME VYBRÁNO, která hodnotí sbírky, uspořádané ve prospěch opravy a údržby památek. Nejúspěšnější sbírkou byla Oprava střechy kostela Povýšení sv. kříže v Lanžhotě
JESSICA žije
V únoru 2010 byla podepsána smlouva a od května 2012 fungují dva fondy, které v Moravskoslezském kraji umožní využívat evropské zdroje formou dlouhodobých úvěrů – jde o spolupráci kraje s Evropskou investiční bankou.
Komunitně vedený místní rozvoj
Národní síť Místních akčních skupin připravila možnosti aplikaca nařízení Evropské unie při rozvoji venkova a zpracovala vlastní doporučení k využití metody LEADER. Prostřednictvím Místních akčních skupin by v dalším programovacím období mohla být metoda LEADER uplatněna napříč evropskými fondy.
Efektivita finančních zdrojů
Ve vodohospodářských projektech malých obcí by měla být více hodnocena efektivita vynakládaných zdrojů. Ve svém článku Ing. Petr Polák dokladuje srovnání výstavby čistíren odpadních vod, které vyznívá u menších obcí ve prospěch kořenových čističek.
Stav životního prostředí
Stručný výběr ze Zprávy o stavu životního prostředí, kterou předložilo Ministerstvo životního prostředí vládě ČR. Doloženo zejména plným výčtem negativních a pozitivních výsledků vývoje životního prostředí.
Přezkoumání hospodaření
V druhé části svého seriálu o přezkoumání hospodaření obcí se Mgr. Jan Břeň zabývá právy a povinnostmi územních samosprávných celků, součinností při přezkoumání, ale i závěrečnou zprávou a jejími náležitostmi. Hodnotí i přezkum auditorem, přijetí a plnění nápravných opatření i pořádkovými pokutami.