Přední strana obálky 2/2012 (47 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 2/2012

Jednání vlády s představiteli Svazu měst a obcí
Počátkem března se uskutečnilo společné jednání vlády ČR s představiteli Svazu měst a obcí. Zástupci vlády i vedení Svazu se shodli na společných prioritách. Jednalo se především o rozpočtovém určení daní, regionálním školství, čerpání evropských zdrojů a změnách ve veřejné správě. K uvedeným otázkám se vyjadřuje Dan Jiránek, předseda SMO.
Rozpočtové určení daní: Kdy přijde konec dělení na hodné a zlé?
Návrh změn v zákoně o rozpočtovém určení daní budí emoce. Bohužel, zdá se, že právě ty zůstanou jediným výsledkem několikaletých odborných i více politických debat o financování obcí. A možná, že o obecní rozpočty v těchto měsících už ani tolik nejde, píše ve svém článku Ing. Jaroslava Kypetová.
Jak dopadne novela zákona o rozpočtovém určení daní?
V loňském roce přišlo Ministerstvo financí s návrhem novely zákona o rozpočtovém určení daní, o kterém jsme několikrát podrobně referovali. Návrh byl předložen vládě, která jej dosud neschválila a tak Poslanecká sněmovna v lednu projednala v prvním čtení obdobný návrh skupiny poslanců. Zpravodajem je Ing. Vladislav Vilímec (ODS), který odpovídá na sledovanou problematiku.
Zrcadlo doby – informace z obcí, měst a regionů
Ve zpravodajství ČTK je prezentována řada krátkých zpráv z činnosti územní samosprávy v regionech včetně nabídky databáze očekávaných událostí
Nárokové čerpání evropských fondů
K aktuálním otázkám veřejné správy a materiálům z programu jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se vyjadřuje JUDr. Stanislav Polčák, předseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Jedná se o přípravu programovacího období po roce 2013, rozpočtové určení daní a stavební zákon.
Ochrana práv dětí a role obcí
V těchto měsících projednává Poslanecká sněmovna novelu Zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Obce hrají v systému ochrany práv dětí klíčovou roli. Jakým způsobem se jejich postavení touto novelou změní a budou mít tyto změny dopad na obecní rozpočty – to je námětem redakčního článku.
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí, měst a krajů
Přetisk „Zpráv MF ČR č. 2/2012“ – jejich obsah a vybraná sdělení: Vázání rozpočtových výdajů, Organizační složka územního samosprávného celku, Zveřejňování účetní uzávěrky aj.
Rozpočtové hospodaření obcí v porovnání podle krajů
Hospodaření obcí za období let 2006 až 2010 a porovnání podle jednotlivých krajů provádí ve své stati Ing. Věra Kameníčková. Do souboru obcí není zařazena Praha, která plní funkci jak obce, tak i kraje a tudíž její příjmy a výdaje nejsou plně srovnatelné s ostatními obcemi.
Informace MMR: Týden s evropskými fondy
Závěr měsíce března by se dal nazvat týdnem s evropskými fondy. V Praze se na uvedené téma konaly dvě důležité konference – o podmínkách kohezní politiky EU v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování a konference o budoucnosti kohezní politiky v oblasti konkurenceschopnosti a růstu. Uskutečnilo se také neformální jednání ministrů pro místní rozvoj Viszegrádské skupiny zemí a Slovinska, vše za účasti významných představitelů Evropské komise.
Informace MMR: Nebojte se veřejných dražeb
Při pouhém vyslovení slova dražba se okamžitě vybaví finanční problémy. Neustále slyšíme či čteme, že na majetek dlužníka byl prohlášen konkurz nebo nařízena exekuce. Ne všechny dražby však souvisí s finančními problémy. Situaci v oblasti dražeb v České republice vysvětluje Ing. Zdeňka Niklasová.
Informace MMR: Podmínky soutěže Vesnice roku 2012
Cílem soutěže Vesnice roku 2012 v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.
Vliv fiskální politiky na vznik průmyslových zón
Vliv fiskální politiky při vzniku průmyslových zón je zcela nezastupitelný. Jednak svými nástroji ovlivňuje vznik a změny územně plánovacích dokumentací, které umožňují zakládání průmyslových zón v konkrétních lokalitách. Dalším výsledkem jejího vlivu je nastolení rovnováhy a stability územních celků, píše Ing. Šárka Škutová.
Odpovědi na dotazy
Informačně poradenské centrum pro zastupitele působí v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR – Vzdělaný zastupitel, který nabízí voleným představitelům měst a obcí různé formy vzdělávání a informačně-poradenskou podporu. V rámci rubriky „Odpovědi na dotazy“ publikujeme vybrané odpovědi na dotazy z praxe financování obcí.
Jak se změnil venkov za 10 let?
Před rokem probíhalo na celém území České republiky rozsáhlé statistické šetření – Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (dále SLDB 2011). Předběžné výsledky zveřejněné v prosinci téhož roku nám umožňují podívat se na to, jak se změnilo území našeho státu a zejména nejmenší územně správní jednotky za poslední desetiletí. Podrobná analýza z pera Mgr. Hany Bednářové.
Přezkoumání hospodaření obce
Zákonnou úpravu přezkoumání hospodaření obcí komentuje ve svém seriálu Mgr. Jan Břeň.
Je vaše hřiště bezpečné?
Bezpečnost na dětských hřištích je velmi často diskutovaným tématem. K bezpečnosti hřiště však nestačí jen skutečnost, že je vybaveno zařízeními, která jsou vyrobena podle platných předpisů, uvádí Bc. Jitka Sotolářová.
Finanční hospodaření obcí podle novelizací, které nabyly účinnost na přelomu roku
V minulém čísle byly zveřejněny na pokračování články, které vycházely ze zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů před jeho novelizací. Mgr. Helena Peterová publikuje upravené zásady nové právní úpravy.
Rozpočet a závěrečný účet – tvorba, zveřejnění, třídění a změny
Roční rozpočet vypracovává obec v návaznosti na svůj rozpočtový výhled a na základě rozpisu platného státního rozpočtu nebo rozpočtového provizória, kterým státní rozpočet určuje své vztahy k rozpočtům jednotlivých obcí, nebo kterým rozpočet krajů určuje vztahy k rozpočtům obcí v kraji, uvádí Mgr. Helena Peterová.
Porušení rozpočtové kázně s prostředky poskytnutými z územních rozpočtů
V zákoně o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se upravuje problematika porušení rozpočtové kázně s prostředky poskytnutými z územních rozpočtů. Toto ustanovení bylo podstatně změněno novelizací, kterou popisuje Mgr. Helena Peterová.
Středisková soustava osídlení – moderní utopie, nebo tradiční nástroj uspořádání prostoru?
Středisková soustava osídlení u nás po několik desetiletí patřila k základním prvkům územního rozvoje. Kostru sídelní sítě tvořila hierarchická soustava tzv. střediskových sídel (místního, obvodního a oblastního významu). Střediskové obce byly cílem investic, tvořily ohniska rozvoje a poskytovaly občanskou vybavenost pro své spádové území, píše Ing. Lukáš Kalecký.
Ukázkové investice
Příklady investic školských zařízení ve venkovských obcích, které byly realizovány za podpory prostředků z evropských fondů a Regionálních operačních programů ROP Střední Morava a ROP Moravskoslezsko.