Přední strana obálky 1/2012 (32 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 1/2012

Peníze z EU budou i po roce 2013
V článku Ing. Jana Jedličky nazvaném „Peníze z EU budou i po roce 2013, ale v menším objemu“ autor sděluje, že receptem na úspěch v získání zdrojů pro projekty měst a obcí v nastávajícím programovém období bude větší zaměření na princip partnerství a celkovou inovativnost
Hubenější léta odkrývají chybné nastavení sdílených daní
Inkaso všech daní, které obce do svých rozpočtů získávají, zůstalo v loňském roce 2011 za předpokládanými hodnotami. V absolutních číslech činila odchylka od rozpočtu pro obce mínus 7 mld. Kč. Nad nastavením sdílených daní se kriticky zamýšlí Ing. Jaroslava Kypetová.
Ke koncepčnímu záměru „Reformy regionálního školství“
Na začátku prosince minulého roku zahájilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odbornou veřejnou diskuzi k materiálu nazvanému „Koncepční záměr reformy systému financování regionálního školství (RgŠ)“, který z pohledu Svazu měst a obcí kriticky hodnotí PhDr. Marcela Štiková.
Zrcadlo doby – informace z obcí, měst a regionů
Ve zpravodajství ČTK je prezentována řada krátkých zpráv z činnosti územní samosprávy v regionech včetně nabídky databáze očekávaných událostí
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí, měst a krajů
Přetiskujeme „Zprávy MF ČR č. 1/2012“ – jejich obsah a vybraná sdělení: Finanční toky ve školství, Shrnutí účetních dopadů realizace sociální reformy a Upozornění na Cenový věstník
Pamatují obce na kulturu?
Výdaje obcí na kulturu logicky nepředstavují dominantu v jejich výdajové politice. Jak moc jsou na okraji zájmu, to mapuje text Ing. Věry Kameníčkové, zpracovaný na základě výdajů na kulturu v období 2006 až 2010 a v rozdělení obcí podle velikostních kategorií.
Standard knihovnických služeb
Ministerstvo kultury v návaznosti na knihovní zákon vydalo metodický pokyn k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými anebo provozovanými obcemi a kraji na území ČR.
Informace MMR: Zákon o zadávání veřejných zakázek
Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o veřejných zakázkách a odmítla nehotové návrhy Senátu. Tak hodnotí ministr Kamil Jankovský přijetí zákona a následný text upozorňuje na přínosy, ale také omyly, které jsou v této souvislosti prezentovány.
Informace MMR: Splnění cílů za loňský rok
Statistickou tečkou za čerpáním evropských fondů v roce 2011 je vydaná Měsíční monitorovací zpráva. Její souhrn potvrzuje, že žádný z operačních programů v rámci Národního strategického referenčního rámce nebude za rok 2011 vracet prostředky do evropského rozpočtu. Text uvádí některá konkrétní čísla z publikovaného dokumentu.
Informace MMR: Analýza stavu
Analýza stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování, to je celý název článku Ing. Vladimíra Voldřicha o vládním materiálu, předloženém Ministerstvem pro místní rozvoj. Každoroční dotazníková šetření mají sledovat vývoj v této oblasti a jednou za tři roky aktuální analýzu předložit vládě.
Informace MMR: Pomáháme obcím v územním plánování
Ústav územního rozvoje je organizační složka státu zřízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Působí v oborech územní plánování, regionální politika, bydlení a bytová politika, programy územního rozvoje regionů a obcí České republiky a cestovní ruch. Článek ukazuje zejména na poradenské a informační služby obcím.
Sdružení tajemníků – příklady vzdělávacích akcí
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR je profesní asociací vedoucích municipálních úřadů v České republice. Jedním z hlavních cílů sdružení je přispívat ke vzdělávání úředníků městských a obecních úřadů. Text Ing. Ivo Bělonohého představuje příklady dobré praxe v této oblasti.
Zahajované byty
Zatímco roční počty dokončovaných bytů umožňují bilancovat pohyb bytového fondu a odvozovat z toho určité závěry o vybavenosti obyvatelstva bytovým fondem, informace o zahajovaných stavbách bytů jsou důležité pro zpracování prognóz ekonomického vývoje v této části pozemního stavitelství, píše RNDr. Jiří Klíma.
Odpovědi na dotazy
Informačně poradenské centrum pro zastupitele působí v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR – Vzdělaný zastupitel, který nabízí voleným představitelům měst a obcí různé formy vzdělávání a informačně-poradenskou podporu. V rámci rubriky „Odpovědi na dotazy“ publikujeme vybrané odpovědi na dotazy z praxe financování obcí.
Sociální dávky v roce 2012
Uváděný příspěvek vznikal v době, kdy na Úřadech práce vrcholil nápor práce spojený s převodem agend z obcí na stát, zaváděním nového informačního systému a vznikem zcela nových typů sociálních dávek. Redakční článek se však na změny v dávkových oblastech dívá z dlouhodobější perspektivy.
Úvaha nad daní z převodu nemovitostí
Transakce na trhu nemovitostí v ČR (pro developerské a investiční využití) se nejčastěji odehrávají dvěma způsoby. Formou převodu obchodního podílu nebo akcií vlastnické společnosti, takzvaný „Share Deal“. Druhou formou je převod samotných nemovitostí, včetně zařízení a nájemních smluv, takzvaný „Asset Deal“. Na možnosti zdanění se dívá Ing. David Musil.
České venkovy z pohledu vybraných lokálních elit
RNDr. Radim Perlín a RNDr. Pavel Chromý v rámci výzkumu hodnotí názory starostů venkovských obcí, kteří představují „místní elity“ a jsou jednoznačně klíčovými aktéry lokálního rozvoje, fungují jako neoficiální arbitr sporů mezi sousedy a formulují nové plány rozvoje obce a místního společenství.
Rozpočet a závěrečný účet obce
V druhé části svého seriálu o hospodaření obcí se Mgr. Jan Břeň zabývá rozpočtem a závěrečným účtem z hlediska zákonné úpravy. Popisuje rozpočtový proces a náležitosti závěrečného účtu obce včetně porušení rozpočtové kázně jako je neoprávněné použití peněžních prostředků a zadržení peněžních prostředků.
Mějte stromy pod kontrolou
Ing. Jaroslav Kovařík upozorňuje na nový portál, který se zabývá problematikou správy stromů, plní informativní funkci a pomáhá řešit i bezpečnostní vazby – vychází přitom z široké databáze téměř 500 000 zaregistrovaných stromů.
Ukázkové investice
Příklady investic ve venkovských obcích, které byly realizovány za podpory prostředků z evropských fondů a Regionálních operačních programů ROP Střední Morava a ROP Moravskoslezsko.